Translations are evolving and should be taken as indicative only! For a guide to the tones and the spelling system used to write this variety of Isaan (Khon Kaen), see the "tone guide" on the overview page.

Tones: M = mid, HR = high-rising, H = high, HF = high-falling, LF = low-falling

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes#occ
ลูบ lu:p HF รูป 1. picture, image, photo
2. form, shape
3. clf. for pictures, images, photos
94/30

Link to overview page
Link to dictionary

Basic vocabulary — Page 25 — Series A, pictures 05-07: picture, camera, to take a picture


5 นี้คือลูบพาบ
6 นี้คือก้องถ่ายลูบ
7 เขากำลังถ่ายลูบ

Basic vocabulary — Page 30 — Series A, pictures 11-13: to paint/colour, flower, frog, temple


11 เขากำลังละบายดอกไม้
12 เขากำลังละบายลูบกบ
13 เขากำลังละบายลูบวัด

Basic vocabulary — Page 29 — Series A, pictures 11-12: star, moon, sky


11 นี้คือลูบดาว ลูบดาวห้าเหลี่ยม
12 อันนี้คืออี่เกิ้งกับดาว อยู่เทิงท้องฟ้า

Basic vocabulary — page 06 — Series A, pictures 06-09: pen, noteblock, to write, to draw


6 นี้คือปากกา
7 นี้คือสะหมุด
8 เขาใซ้ปากกาเขียนอยู่ในสะหมุด
9 เขาวาดลูบลงไปในสะหมุด

Basic vocabulary — Page 30 — Series B, pictures 05: soldier


อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นพุใด เบิ่งจากท่าทางกานแต่งโตแล้ว เขาเป็นทะหานเนาะ
อันนี้กะบ่ฮู้ว่าเป็นทะหานอยู่ปะเทดใด กานแต่งโตของปะเทดใดเนาะ ทะหานในลูบแบบนี้
ทะหานมีหน้าที่อี่หยัง ทะหานกะมีหน้าที่ดูแลบ้านเมียง หลือว่าดูแลความปอดพัย หลือว่าซ่อยลบ ซ่อยอี่หยังในเลี่ยงของกานต่อสู้ หลือว่าสงคามเนาะ
แล้วซุดของทะหานหนิสีอี่หยัง ซุดของทะหานใส่หนิ ส่วนมากแล้วสิเป็นสีเขียวเนาะ เขียวแก่หลือว่าเขียวเข้มออกสีตับหมูหน่อยหนึ่งเนาะ
กะใส่เสี้ย เป็นเสี้ยแขนญาวพ้อม ใส่ส้งขาญาวพ้อม แล้วกะมีหมวกป้องกันโตพ้อม แล้วกะมือสองข้างหนะกะถือปืนไว้พ้อมเนาะ เพื่ออาทิสิเอาไว้ป้องกันโตหลือว่าญิงพุล้ายเนาะ

Vocabulary recordings — Planting rice 08

กานดำนี้กะเอาต้นก้าหละปะมานสามสี่ต้นจุ่มลงไป สามสี่ต้นหลือว่าสี่ห้าต้นกะได้ แล้วแต่คนสิจับได้ต้นก้าต้นนั้นไปดำ กานดำเหน้กลงไป เหน้กใส่ขี้ดินเนาะ นิ้วโป้กับนิ้วซี้เฮานี้หละจับตง ตงกกต้นก้านั้นหละ แล้วกะเสียบลงไปในขี้ดิน หลือว่าเหม้ลงไปในขี้ดินเนาะ เพื่อที่สิให้ฮากก้า ฮากต้นก้านั้นติดลงไปในขี้ดิน เพื่อที่สิให้มันเกิดขึ้นมา หลือว่าใหญ่ขึ้นมาเนาะ กานดำนี้กะคือวางละยะคือตาข่ายนี้หละเนาะ ลูบตาข่ายกะ เหน้กใส่ขี้ดิน บ่ต้องถี่หลาย กะห่างพอสมควน เพื่อที่สิให้เข้ามันใหญ่ บ่แออัด หลือว่าต้นกะ ต้นเข้า บ่ให้มันหนาเกินไปเนาะ พอเฮาดำเลียบล้อยแล้ว เฮากะถ้าจนมันใหญ่ จนได้เกี่ยวเข้าพุ้นหละเนาะ

Basic vocabulary — Page 23 — Series B, pictures 03-05: to grow, tree, person, fish


3
นี้คืออี่หยัง อันนี้กะคือต้นไม้ หลือว่ากกไม้
มีกกไม้น้อย กับกกไม้ใหญ่
ลูบฝั่งทางซ้ายสิเป็นกกไม้น้อย แล้วมันกะสิค่อยใหญ่ขึ้น เป็นกกไม้ใหญ่
หลือว่าใซ้เวลาโดนเติบ จากกกน้อยกะสิกายเป็นกกใหญ่

4
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือคน อันนี้เป็นคน
ฝั่งซ้ายกะคือเด็กน้อย ฝั่งขวากะคือพุใหญ่
ซู่พุซู่คนสิสามาดใหญ่ขึ้นไปเลี้ยยๆ จากเด็กน้อย เวลาผ่านไปโดนโดนไป กะสิกายเป็นพุใหญ่ หลือว่าใหญ่ขึ้นไปเลี้ยยๆ นั้นหละ

5
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือปา อันนี้เป็นปา
มีปาโตน้อย กับปาโตใหญ่
กะหมายความว่า ปามันเกิดมา หลือว่าปามันออกมาจากท้องแม่ มันกะสิโตน้อยหนึ่ง โตบ่ใหญ่หลาย มันกะสิค่อยใหญ่ขึ้นไปเลี้ยยๆ จนกายเป็นปาโตใหญ่

Basic vocabulary — Page 31 — Series B, pictures 01-02: heart, brain


1
นี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นหัวใจ หัวใจของคน เป็นอะวัยยะวะของคนอย่างหนึ่ง
หัวใจมันสีอี่หยัง หัวใจมันเป็นสีแดง
แล้วหัวใจหนิมันอยู่หม้องใดของล้างกายคน มันกะอยู่เลาะหน้าเอิกเนาะ หลือว่าอยู่ตงกางของลำโตหนิหละเนาะ
หัวใจหนิมันใหญ่บ่ กะบ่ใหญ่ปานใด กะปะมานสองกำปั้นเนาะ กะบ่ใหญ่คัก กะสิพอปะมานพอดี ปะมานสองสามกำปั้นล่วมกันเนาะ

2
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นสะหมองของคน
หลือว่าเบิ่งลูบ เบิ่งล้างมันเนี้ย ปะมานว่าเป็นสะหมองของคนเนาะ
กะเป็นอะวัยยะวะอีกอย่างหนึ่งของคนคือกัน
มันมีหน้าที่อี่หยัง สะหมองนี้กะมีหน้าที่เอาไว้ถ้าคิด เอาไว้ถ้าจดจำบางสิ่งบางอย่าง หลือว่าเกียบทุกอย่างที่เฮาคิดพ้อ หลือว่าเฮาได้ลับลู้ไป
แล้วสะหมองหนิมันอยู่ส่วนใดของคน สะหมองหนิมันสิอยู่เทิงหัวกะโหลกของคนเนาะ หลือว่าอยู่เทิงหัวของคนหนิหละ อยู่เทิงหัวสุด มันกะอยู่หม้อง หม้องกะโหลกหัวนั้นของเฮาเนาะ

Vocabulary recordings — ปากเป็น 2

มีคนคนหนึ่ง เขามา แบบว่า มาว่าเฮาจั่งซั้นจั่งซี้ มาเว้า มาว่าเฮาในทางที่บ่ดี หลือว่าเขาคนนั้นเป็นเด็กน้อย แล้วไปเว้าว่าพุใหญ่จั่งซั้นจั่งซี้ เว้าจั่งซั้นจั่งซี้ หลือว่าเป็นเด็กน้อยที่เว้าคำที่บ่ดี เว้าคำที่บ่สุพาบ แล้วกะเว้าบ่ม่วน เฮากะเลยสิเว้าออกไปว่า คือปากเป็นแท้ คือเว้าบ่ดีแท้ คือปากสะมะแจะแท้

ความหมายในลูบแบบนี้ หลือว่าในปะโยกแบบนี้ที่เฮาเว้าออกไปว่า คือปากดีแท้ ความหมายในแบบนี้กะคือ เขาคนนั้นเว้าบ่ดี เว้าบ่ม่วน เว้าบ่สุพาบ เว้าบ่ดีปานใด เว้าบ่มีกาละเทสะ บ่มีความ เป็นเด็กน้อย บ่มีมาละย้าด ความหมายในทางที่บ่ดีเนาะ คำว่าปากเป็นหนะ ที่นี้หนะ ตอนนี้เนาะ แล้วกะคำว่าสะมะแจะกะค้ายกับคำว่าปากเป็นนั้นหละ กะคือว่าเว้าบ่ดี เว้าไปทั่วไปทีบ เว้ามั่วซั่ว เว้าบ่มีสาละ เว้าบ่มีเหดผน เว้าไปทั่วไปทีบนั้นหละ ความหมายเนาะ

Basic vocabulary — Page 29 — Series B, pictures 11-12: star, moon, sky


11
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นลูบดาวเนาะ
กะสิมีห้าเหลี่ยมนำกันเนาะ ดาว ปกกะติแล้วกะสิมีห้าเหลี่ยมเนาะ กะมีห้ามุมห้าเหลี่ยมเนาะ เป็นลูบดาวเนาะ
แล้วลูบดาวหนิมันสีอี่หยัง ลูบดาวหนิเป็นสีขาวเนาะ เป็นสีขาว ขาวจุ่นพู่นอยู่ สีงามซ้ำแมะเนาะ สีบ่สดใส บ่ดำ บ่มืด บ่มัวเนาะ
แล้วลูบดาวหนิมีไว้เฮ็ดหญัง อาดสิมีไว้ถ้าปะดับตกแต่งในญามจัดบอดหลือว่าจัดห้องอี่หยัง เฮากะสามาดเฮ็ดเป็นลูบดาว เฮ็ดลูบต่างๆ หลือว่าลูบดาวแบบนี้กะได้

12
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นอี่เกิ้งเนาะ อี่เกิ้งสีเหลียง เหลียงเอ้อเฮ้ออยู่เนาะ
เป็นลูบอี่เกิ้งเคิ่งหนึ่ง เขาเอิ้นว่าอี่เกิ้งเคิ่งเสี้ยว หลือว่าดวงจันเคิ่งเสี้ยว
กะอยู่เทิงท้องฟ้าพุ้นหละวา แล้วกะอยู่ล้อมลอบด้วยดวงดาวเนาะ กะสิมีดาวหลายดวงล้อมอี่เกิ้งนี้ไว้อยู่ อาดสิอยู่เทิงฟ้า หลือว่าอาดสิติดไว้นำฝาผะหนังหม้องใดหม้องหนึ่งกะได้ เพื่อตกแต่งให้มันเบิ่งงามตา งามหูงามตา หลือว่าให้มันมีสิ่งที่ปะดับตกแต่งเนาะ

Basic vocabulary — Page 30 — Series B, pictures 04: poor, rich


อันนี้คืออี่หยัง อันนี้กะมีคนสองคน แล้วกะเป็นสองถานะพ้อม กะสิมีคนจนกับคนลวยอยู่ในพาบนี้หลือว่าในไอลูบที่เฮาเห็นนี้
คนหนึ่งกะเป็นคนจน แล้วคนจนหนิ เป็นหญัง เขา เฮาคือฮู้ว่า เขาคือคนจน หลือว่าเขาเป็นคนจน กะฮู้ได้ว่ามีพุซายคนหนึ่งกำลังนั่งขอทานอยู่ มีหมวกใบหนึ่งเอาวางไว้ข้างหน้า แล้วกะญกมือไหว้พ้อม บ่งบอกถึงกานขอทาน หลือว่ากานขอเงินของพุอื่น หลือว่ากานขอในสิ่งต่างๆ ที่เจ้าของบ่มี
แล้วเขาขอทานอยู่ใส เขาอาดสิขอทานในสะถานที่ต่างๆ ที่มีคนญ่างผ่าน หลือว่าคนญ่างไปมาเนาะ
แล้วอีกคนหนึ่ง พุซายอีกคนหนึ่ง ฮู้ได้จั่งใดว่าเขาคือคนลวย หลือว่าเขาเป็นคนลวย เขาบ่ได้เป็นคนจน กะฮู้ว่าจากกานแต่งโตของเขาแล้ว กะฮู้ได้เลยว่าเขาอาดสิเป็นคนมีเงิน หลือว่าเป็นคนลวย มีถานะพอปะมานจักหน่อยว่า เบิ่งจากกานแต่งโตของเขาแล้ว เบิ่งมีพูมถานดูดีเนาะ ใส่เกิบผ้าใบ ใส่สูด ใส่แว่นตาอี่หยังแล้ว เบิ่งซงแล้วกะคือสิเป็นคนลวย อาดสิบ่แม่นคนขอทานดอกเนาะ ขั้นเบิ่งลูบลักหน้าตาแล้ว

Basic vocabulary — page 10 — Series B, pictures 09-11: to love, mother/child, ice cream


9
นี้พุซายกับพุหญิงแม่นบ่ แม่น นี้พุซายกับพุหญิง
เขาหน้าสิเป็นพุบ่าวพุสาวกัน หลือเป็นแฟนกันกะได้
เขายืนอยู่ใก้กัน เขาจับมือกันพ้อม เขาคือสิฮักกัน
เบิ่งซงแล้วคือสิฮักกันหลาย คือสิฮักกันกะด้อกะเดี้ย
อยู่ข้างเขามีลูบหัวใจพ้อม ลูบหัวใจดวงสีซมพู

10
สองคนนี้เป็นแม่ลูกกันแม่นบ่ แม่นอยู่
พุหญิงใส่เสี้ยแขนสั้นสีส้ม ผมญาวพ้อม เป็นแม่ของเด็กน้อยคนนี้
เด็กน้อยคนนี้กำลังนอนหลับ นอนหลับเป็นตามีแฮงหลาย
เด็กน้อยนอนห่มผ้าบ่ ห่มอยู่ เด็กน้อยนอนห่มผ้าอยู่
พุหญิงคนนี้ เขากะกำลังอุ้มลูกของเขา อุ้มอยู่ในมือของเขา
พุหญิงคนนี้ฮักลูกของเขาบ่ ฮักอยู่ คือสิฮักหลาย แม่ทุกคนกะต้องฮักลูกของเจ้าของ

11
นี้เป็นเด็กน้อยพุหญิงแม่นบ่ แม่นอยู่ นี้เป็นเด็กน้อยพุหญิง ใส่เสี้ยแขนญาว เสี้ยแขนญาวสีซมพู
เขากำลังยืนอยู่พุเดียว เขายืนจับไอติมอยู่ กำลังสิกินไอติม
ไอติมมันหวานบ่ กะหน้าสิหวานอยู่ เพาะว่าไอติมเฮ็ดมาจากน้ำตาน เบิ่งซงแล้วเป็นตาหวาน
ขั้นได้กินเข้าไปแล้ว คือสิเย็นสดซื้นดี เพาะว่าไอติมเฮ็ดมาจากน้ำแข็ง
เด็กน้อยพุหญิงคนนี้มักไอติมบ่ มักอยู่ คือสิมักหลาย คือสิมักบักคักหนึ่ง
เด็กน้อยคนนี้มัดผมสองข้าง ผมของเขากะญาว ญาวพอปะมาน บ่ญาวหลาย

Basic vocabulary — Page 30 — Series B, pictures 11-13: to paint/colour, flower, frog, temple


11
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีคนคนหนึ่งเนาะ กำลังอาดสิวาด วาดพาบ วาดพาบหลือวาดลูบ อันนี้เบิ่งแล้วกะเป็นลูบดอกไม้
ลูบดอกไม้ดอกเดียวเนาะ มีง่าพ้อม มีใบสองใบ แล้วกะมีดอกพ้อม ดอกเดียวเด่ะ ดอกบานพ้อมเด่ะ บานสี เออ สีเหลียง
เขากะใซ้มือข้างเดียวเขาหละ มือข้างหนึ่งกะอาดสิจับอย่างอื่นเนาะ อาดสิจับสีไว้ แล้วกะใซ้มืออีกข้างหนึ่งละบายสี
แล้วลูบพาบนี้ หลือว่าดอกไม้นี้งามบ่ กะงามอยู่ เบิ่งงามดอก เขากะวาดงามอยู่เนาะ

12
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะ เขากำลังวาดลูบเนาะ หลือว่าละบายสีลูบพาบ
อันนี้กะเป็นลูบกบเนาะ เบิ่งลักสะนะแล้วกะลูบกบ
กบโตสีเขียวพ้อมเด่ะ โตสีเขียว มีโตเดียวข้อหล้อ อยู่ในพาบ ในสะหมุดเหล้มนี้เนาะ อาดสิเป็นสะหมุดวาดพาบเนาะ เขากำลังวาดพาบ หลือว่าละบายสี
เพื่อที่สิให้ อาดสิเป็นเอาไว้ถ้าเด็กน้อยเบิ่ง หลือว่าอาดสิเป็นกานวาดพาบให้เจ้าของ เป็นเวลาว้างของเจ้าของเนาะ

13
เขากำลังเฮ็ดหญัง อันนี้เขากะกำลังวาดลูบ หลือว่าละบายสีลูบพาบอยู่เนาะ
มือหนึ่งกะจับสี กำลังละบายๆๆ สีอยู่ในสะหมุดวาดพาบเหล้มนี้เนาะ
แล้ว[เขา]กำลังวาดลูบอี่หยัง อันนี้เบิ่งลักสะนะท่าทาง หลือว่าเบิ่งซงแล้วอาดสิเป็นลูบวัดเนาะ
เป็นวัดเป็นโบดเนาะ อันบักใหญ่หนึ่ง โบดบักใหญ่งามซ้ำแมะ

BCF04 Introducing oneself to others — Description


ลูบนี้กะสิเฮ็ดให้เฮาฮู้ว่า เป็นกานแนะนำโตของเจ้าของ ให้คนอื่นฮู้จัก หลือสิเป็นกานทักทายกัน กานแนะนำโตของเจ้าของ ให้แต่ละฝ่ายฮู้จักว่าเจ้าของเป็นใผ มาแต่ใส ซื่ออี่หยัง เฮ็ดงานอี่หยัง เป็นอี่หยัง ปะมานนี้เนาะคับ กะสิญกโตอย่าง อย่างเซ้น เฮาอาดสิเห็นกันอยู่ในงาน เห็นกันอยู่ในห้าง พ้อกันอยู่ในโลงเลียน พ้อกันอยู่โลงพะยาบาน เฮากะอาดจะทักทายกัน แนะนำโตของเจ้าของ ปะมานว่า

สะหวัดดีคับ ผมซื่อ ... เด้อคับ ผมเป็นพุใหญ่บ้าน บ้าน ... บ้านอันนั้น บ้านอันนี้เด้อคับ ขอฝากเนี้ยฝากโตหนะเด้อคับ

หลือจะเป็นกานแนะนำโตของเจ้าของ เจ้าของอาดจะเป็นนักเลียน แนะนำโตให้คูฮู้จัก อย่างเซ้นว่า

อาจานคับ สะหวัดดีคับ ผมซื่อนาย ... ผมเลียนอยู่ซั้นมอสี่ทับหก ผมมาเลียนอยู่โลงเลียนแห่งนี้มื้อแลก กะขอฝากเนี้ยฝากโตหนะเด้อคับ

และอีกเหดกาน และอีกสะถานะกานอาดสิพ้อกันอยู่ในงานบางอย่าง อาดสิแนะนำโตของเจ้าของว่า

สะหวัดดีคับ ผมซื่อ ... เด้อคับ ผมเป็นหมอ ลักสาอยู่โลงพะยาบาน ... เด้อคับ

เฮากะอาดจะแนะนำโตของเจ้าของ หลือคนอื่นกะอาดสิแนะนำโตของเขาให้เฮาฮู้จัก และนี้กะสิเป็นกานแนะนำโตของเจ้าของ ให้คนอื่นฮู้จัก หลือเฮากะอาดสิฮู้จักคนอื่นพ้อม นี้กะเป็นคำเว้าบางส่วน คำเว้าในกานแนะนำโตของเจ้าของของคนอี่สาน

BCF02 Greetings and leave takings (formal) — Description


ลูบนี้กะสิเฮ็ดให้เฮาฮู้ว่า เป็นกานทักทายกันละว่างของคนที่มีอายุน้อยกว่ากับคนที่มีอายุหลายกว่า อย่างเซ้น ลุงกับตา หลือน้ากับตา

กานทักทายของคนอี่สานหลือคนไทย คนที่มีอายุน้อยกว่าต้องเข้าหาหลือไปทักทาย สะหวัดดี คนที่มีอายุมากกว่า อย่างเซ้น ลุงเห็นตากำลังญ่างมา กะสิเข้าไปหวัดดี หลือเข้าไปทักทายอี่หยังต่างๆ กะสิเลิ้มเว้าว่า

เอ๊าตา หวัดดีคับ ตามาแต่ใส ตามาเฮ็ดหญัง ตาสิไปใส

คนที่มีอายุน้อยกว่ากะสิเว้าปะมานนี้ พอคนที่มีอายุมากกว่า หลือคนที่โดนถาม กะสิตอบกับมาว่า

เอ๊า หวัดดีคับ

ขั้นเขาถามอี่หยังมา เฮากะตอบไปแบบนั้น เขาถาม[เฮา]มา เฮ็ดหญัง เฮากะตอบว่า มาเฮ็ดอันนั้นอันนี้ที่เฮามาเฮ็ด เขาถามว่า สิไปเฮ็ดหญัง เฮากะตอบว่า สิไปตะหลาด ไปบ้าน ไปเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้ ไปเฮ็ดทุละ เฮากะตอบตามที่เฮาสิไป ปะมานนั้นเนาะ

พอได้ทักทายกันหลือเว้ากันโดนเติบแล้ว กะสิได้ไปทางอื่น คนที่มีอายุน้อยกว่ากะสิได้เว้าว่า

เอ๊าตาคับ ผมสิไปแล้วเด้อคับ แล้วผมขอโตก่อนเด้อคับ หวัดดีคับ

พอคนที่มีอายุหลายกว่าได้ญินแล้ว กะสิตอบกับไปว่า

เอ๊าหวัดดี โซกดีเด้อ หล้าเอ้ย

แล้วพุซายคนนี้ เขากะญ่างไป

Basic vocabulary — page 09 — Series B, pictures 15-17: radio, to switch on/off, quiet/loud


15
นี้คืออี่หยัง นี้คือวิทะยุ วิทะยุเคี่ยงสีเทา วิทะยุเคี่ยงบ่ใหญ่ วิทะยุเป็นลูบสี่เหลี่ยม
วิทะยุเอาไว้เฮ็ดหญัง วิทะยุเอาไว้ฟังเพง วิทะยุเอาไว้ฟังข่าว
วิทะยุมีลำโพงพ้อม วิทะยุมีปุ่มปับเสียงพ้อม วิทะยุมีปุ่มเปิดกับปิดพ้อม
ขั้นบ่มีปุ่มเปิดและปุ่มปิด วิทะยุกะสิใซ้งานบ่ได้
ตอนนี้วิทะยุปิดหลือเปิด ตอนนี้วิทะยุปิดอยู่ วิทะยุบ่ได้ใซ้งาน ตอนนี้วิทะยุกำลังปิด
วิทะยุใซ้ไฟฟ้าบ่ บ่ วิทะยุเคี่ยงนี้บ่ได้ใซ้ไฟฟ้า วิทะยุเคี่ยงนี้ใซ้ถ่าน
ขั้นบ่มีถ่าน วิทะยุกะใซ้งานบ่ได้ ขั้นวิทะยุมีถ่าน วิทะยุกะใซ้งานได้ปกกะติ

16
นี้คืออี่หยัง นี้คือวิทะยุ วิทะยุเคี่ยงนี้กำลังใซ้งานอยู่ ได้ญินวิทะยุเคี่ยงนี้เปิดเพงอ่มๆ อยู่ สงสัยวิทะยุเคี่ยงนี้กำลังเปิดเพงอยู่
แล้วเปิดเพงอี่หยัง บ่ลู้คือกันจักเขาเปิดเพงอี่หยัง ได้ญินเสียงค่อยได้ญินเสียงค่อยหนึ่ง
วิทะยุเคี่ยงนี้เปิดเพงเบาแม่นบ่ แม่น วิทะยุเคี่ยงนี้เปิดเพงเบา บ่ได้เปิดเพงแฮง เปิดเสียงค่อยหนึ่ง

17
วิทะยุเคี่ยงนี้กำลังเปิดเพงเสียงดังแม่นบ่ แม่น วิทะยุเคี่ยงนี้กำลังเปิดเพงเสียงดังคัก เปิดดังกะด้อกะเดี้ย เปิดดังบักคักหนึ่ง
เป็นหญังเขาคือเปิดเสียงดัง บ่ลู้คือกัน เขาอาดสิมักฟังเสียงดัง เขากะเลยเปิดเสียงดังกะได้
ขั้นเปิดเพงเสียงดังมันดีบ่ บ่ลู้คือกัน แล้วแต่คนมัก ขั้นคนมักดังแฮงเขากะสิเปิดเสียงแฮงขั้นคนใดมักฟังเสียงค่อยเขากะสิเปิดค่อย
แต่ว่าขั้นคนใดบ่มักเปิดแฮง แล้วมาเปิดแฮง เขากะบ่มัก เขาอาดสิลำคาน หลือเป็นตาหน่ายกะได้

Basic vocabulary — Page 25 — Series B, pictures 05-07: picture, camera, to take a picture


5
นี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นลูบพาบ เป็นพาบถ่าย หลือว่าลูบพาบถ่ายนั้นหละ
แล้วลูบพาบถ่ายมันเกิดจากอี่หยัง กะเกิดจากคนนี้หละ คนไปถ่ายลูบ
อยากได้ลูบใด อยากได้พาบใด กะถ่ายเอาใซ้ก้องถ่าย ถ่ายหม้องนั้น กะได้ลูบนั้น ถ่ายหม้องนี้ กะได้ลูบนี้ แล้วแต่เฮาสิถ่ายพาบใด ลูบใด หม้องใด มันกะสิได้พาบนั้นออกมา
อย่างเซ้นว่าอยากได้ลูบคนพุนั้น กะถ่ายลูบคนพุนั้น ลูบคนพุนั้นกะสิมาอยู่ในลูบพาบหลือว่าลูบถ่าย คือจั่งโตอย่างนี้หละ
แล้วตอนนี้ลูบนี้มันมีจักพาบ ลูบนี้มันกะมีอยู่สามพาบ มีลูบคนลูบหนึ่ง แล้วกะลูบทัมมะซาดอีกสองลูบ ที่เฮาเห็นอยู่ตอนนี้เนาะ

6
นี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นก้อง เป็นก้องถ่ายลูบ หลือว่าเป็นก้องถ่ายวิดีโอ
ก้องอันนี้กะมีปะโยดหลาย ขั้นเฮาอยากถ่ายลูบอันนั้นลูบอันนี้ เฮากะสามาดถ่ายได้ หลือว่าถ่ายวิดีโอกะได้ เฮาอยากได้แบบใด เฮากะถ่ายเอา เลียกเอา หลือว่ากดปุ่มถ่ายเอาโลด
ก้องนี้มันลาคาแพงบ่ กะแพงอยู่ แพงคักอี่หลี แพงส่ำกับโทละทัดพุ้นแหล้ว

7
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังถ่ายลูบ มีพุซายพุหนึ่ง เขากำลังถ่ายลูบอยู่
เขาใซ้มือของเขานั้นหละ มือสองข้างของเขานั้นหละ เทิงข้างซ้ายข้างขวาจับพ้อมกัน กำลังจับก้องอยู่ กำลังสิถ่ายลูบพุ้นแหล้ว
จักว่าเขาสิถ่ายอี่หยังแล้วเฮาบ่ฮู้เนาะ ฮู้แต่ว่าเขากำลังถ่ายลูบอยู่
กานถ่ายลูบหนิต้องถ่ายจักคน ถ่ายพุเดียวกะได้ จับก้องขึ้นมา แล้วกะถ่ายกดแชะๆๆๆ แล้วกะแล้ว บ่จำเป็นต้องใซ้หลายคน ถ่ายพุเดียวแล้วกะแล้ว

BCF05 Expressing thanks (1) — Description


ลูบนี้ กะสิเฮ็ดให้เฮาฮู้ว่า เป็นเหดกานเกี่ยวกับอี่หยัง เป็นกานเอ่ยวาจาอี่หยังออกไป เฮากะสิฮู้ดีว่า เป็นคำว่า ขอบคุณ เป็นคำว่า ขอบใจ ก่อนที่เฮาสิเว้าคำว่า ขอบคุณ ออกไปนั้น เขากะอาดสิเฮ็ดงานให้เฮา หลือเฮ็ดบางสิ่งบางอย่างให้เฮา หลือเอาของขวนให้เฮา เอานั้นเอานี้ให้เฮา ซ่อยเหลียอี่หยังเฮาบางอย่าง แล้วเฮาบ่มีอี่หยังตอบแทนเขา เฮากะอาดสิใซ้คำว่า ขอบคุณ หลือ ขอบใจ เพื่อทดแทนสิ่งที่เขามอบให้เฮาหลือกะเฮ็ดให้เฮา

คำว่า ขอบคุณ นี้ สิใซ้ได้สำหลับทุกคน เด็กน้อยเว้ากับพุใหญ่ พุใหญ่เว้ากับเด็กน้อย หลือพุใหญ่เว้ากับพุใหญ่ ญกโตอย่างเซ้น ขั้นเด็กน้อยเว้ากับพุใหญ่ เด็กน้อยกะอาดสิเว้าว่า

ขอบคุณหลายเด้อคับ
ขอบคุณหลายเด้อจ้า

ขั้นพุใหญ่เว้ากับเด็กน้อยกะอาดสิเว้าว่า

ขอบคุณหลายเด้ออี่หล้า
ขอบคุณหลายเด้อบักหล้า

ขั้นพุใหญ่เว้ากับพุใหญ่กะสิเว้าปกกะติ กะอาดสิเว้าว่า

ขอบคุณเด้อ
ขอบคุณหลายเด้อ

แล้วกานเว้าขอบคุณนี้กะสิเว้าอีกอย่างหนึ่ง กะมีคำว่า ขอบใจ คำว่า ขอบใจ นี้ สิบ่สามาดเว้าได้ทุกคน สิสามาดเว้าได้เป็นบางคน อย่างเซ้น พุใหญ่เว้ากับเด็กน้อย พุใหญ่เว้ากับพุใหญ่ หลือคนที่มีอายุหลายกว่าเว้ากับคนที่มีอายุน้อยกว่า คนที่มีอายุน้อยกว่าบ่สามาดเว้าคำว่า ขอบใจ กับคนที่มีอายุหลายกว่าได้ เขากะอาดสิเว้าอย่างเซ้น

ขอบใจเด้อ
ขอบใจหลายเด้อ
ขอบใจหลายเด้อคับ
ขอบใจหลายเด้ออี่หล้า
ขอบใจหลายเด้อบักหล้า

ทุกคนกะอาดสิเว้าแบบนี้ หลือสิเว้าตามนี้กะได้เนาะคับ

Basic vocabulary — page 18 — Series B, pictures 01-03: to smile, to cry, sad, angry


1
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังยิ้มอยู่
เขายิ้มเฮ็ดหญัง จัก บ่ฮู้ บ่ฮู้คือกัน จักว่าเขายิ้มเฮ็ดหญัง เขาอาดสิมีความสุขกะได้ เขากะเลยยิ้ม
อันนี้เขาเป็นพุหญิงหลือเป็นพุซาย เขาเป็นพุหญิงแม่นบ่ บ่ เขาบ่ได้เป็นพุหญิง เขาเป็นพุซาย หมออันนี้มันเป็นพุซาย มันเป็นพุซาย มันบ่แม่นพุหญิง บักอันนี้มันเป็นพุซาย
เป็นหญังมันคือยิ้มฮึ จักคือกัน มันอาดสิดีใจหลือมีความสุขนั้นหละ มันกะเลยยิ้ม

2
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ หน้าเขากำลังบูดอยู่ คือสิเสียใจ คือสิเส้า คือสิสึม คือสิหมองนี้หละ
คนนี้แม่นคนคือกันกับคนลูบวั่งหั้นบ่ แม่น คนเดียวกัน ลูบเดียวกัน แต่ว่าคนละอาลม
ตอนนี้พุซายคนนี้เขาอาลมจั่งใด เขากำลังเส้า หน้าตาเขากำลังเส้า กำลังหมองอยู่ หน้าตาบ่มีสีสัน บ่มีฮอยยิ้มเลย
เบิ่งคักแล้ว สีหน้าของเขาซงคือสิฮ้องไห้นี้หละ มีฮอดน้ำตาพ้อม
คือสิฮ้องไห้ คือสิเป็นหญังบุ อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน จักว่าเขาเป็นอี่หยัง

3
พุซายคนนี้เขาเป็นอี่หยัง จักคือกัน เบิ่งหน้าของเขาแล้วคือสิสูน คือสิใจฮ้ายหลาย จักเขาใจฮ้ายมาแต่ใส จักว่าเขาใจฮ้ายให้พุใด
เบิ่งสีหน้าแล้วเป็นตาสูนคัก เป็นตาสูนบักคักหนึ่ง เป็นตาใจฮ้ายคัก เป็นตาใจฮ้ายคักอี่หลี
ขั้นเขาสูนคักใจฮ้ายคักเขาสิเฮ็ดอี่หยังต่อ ขั้นเขาสูนคักหลือใจฮ้ายพุใดคักนี้ เขาอาดสิไปตี หลือมีเลี่ยงทะเลาะวิวาทกันกะได้
ขั้นมีเลี่ยงพุนั้น มีเลี่ยงกับพุนี้ เขาอาดสิไปตีหลือมีเลี่ยงกันกะได้
ขั้นเว้าผิดใจกัน หลือเว้าบ่ถืกหูกัน กะอาดสิมีเลี่ยงกัน หลืออาดสิมีเลี่ยงตีข้ากันกะได้

Basic vocabulary — page 14 — Series B, pictures 11-14: clock, hour, minute


11
นี้คืออี่หยัง นี้คือนาลิกา นาลิกาเป็นซงวงกม เป็นลูบวงกม
นาลิกาสีขาว ขาวจุ่นพู่นอยู่ ขอบนาลิกากะเป็นสีดำ เป็นวงกมคือกัน
นาลิกามีไว้เฮ็ดหญัง นาลิกามีไว้ถ้าเบิ่งเวลา ไว้ถ้าบอกเวลา
ขั้นมีนาลิกา เฮากะสิฮู้ว่า ตอนนี้จักโมงแล้ว ตอนนี้เวลาเท่าใดแล้ว เฮากะสิฮู้ เพาะว่าเฮาเบิ่งนาลิกา แล้วเฮากะสิลู้เวลา
ตอนนี้นาลิกาจักโมงแล้ว ตอนนี้นาลิกาห้าโมงตง หลือห้านาลิกาพอดี
ตอนนี้เข็มนาลิกาอ่วยไปทางใด ตอนนี้เข็มนาลิกาอ่วยไปใส่เลขห้า เข็มใหญ่อ่วยไปทางเลขห้า เข็มน้อยอ่วยไปหม้องเลขสิบสอง
สะหลุบแล้วว่า เฮากะสิฮู้เวลา เฮากะสิเบิ่งเวลาออก เพาะว่าเฮาเบิ่งจากเข็มนาลิกา มันอยู่หม้องใด มันอยู่เลขใด เฮากะสิเบิ่งเวลาถืก

12
นี้คืออี่หยัง นาลิกาคือกันแม่นบ่ แม่น อันนี้กะนาลิกาคือกัน อันนี้กะเป็นนาลิกา
ตอนนี้เวลาจักโมงแล้ว ตอนนี้เวลาห้าโมงสิบห้านาที เพาะว่าเข็มนาลิกา เข็มใหญ่มันอ่วยไปใส่เลขห้า เข็มน้อยนาลิกามันอ่วยไปใส่เลขสาม สะหลุบแล้วเวลากะห้าโมงสิบห้านาที

13
ตอนนี้เวลาจักโมงแล้ว ตอนนี้เวลาห้าโมงเคิ่ง หลือเวลาห้าโมงสามสิบนาทีนั้นหละ

14
ตอนนี้เวลาจักโมงแล้ว ตอนนี้เวลาห้าโมงสี่สิบห้านาที
เข็มนาลิกาเข็มใหญ่มันยังอยู่เลขห้าอยู่ แล้วเข็มน้อยมันกะอยู่ที่เลขเก้า สะหลุบแล้วเวลากะห้าโมงสี่สิบห้านาที
แล้วตอนนี้เวลามันฮอดหกโมงไป่ บ่ มันทันได้ฮอดหกโมงอยู่ ตอนนี้มันห้าโมงกว่าหนึ่ง บ่ทันได้ฮอดหกโมงเลย
ขั้นเข็มนาลิกาเข็มใหญ่อยู่เลขหก แล้วเข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป มันกะสิฮอดหกโมง ตอนนี้เหลียเวลาอีกสิบห้านาที มันจั่งสิฮอดหกโมง หลือหกนาลิกานั้นหละ