Basic vocabulary — Page 25 — Series B, pictures 05-07: picture, camera, to take a picture


5
นี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นลูบพาบ เป็นพาบถ่าย หลือว่าลูบพาบถ่ายนั้นหละ
แล้วลูบพาบถ่ายมันเกิดจากอี่หยัง กะเกิดจากคนนี้หละ คนไปถ่ายลูบ
อยากได้ลูบใด อยากได้พาบใด กะถ่ายเอาใซ้ก้องถ่าย ถ่ายหม้องนั้น กะได้ลูบนั้น ถ่ายหม้องนี้ กะได้ลูบนี้ แล้วแต่เฮาสิถ่ายพาบใด ลูบใด หม้องใด มันกะสิได้พาบนั้นออกมา
อย่างเซ้นว่าอยากได้ลูบคนพุนั้น กะถ่ายลูบคนพุนั้น ลูบคนพุนั้นกะสิมาอยู่ในลูบพาบหลือว่าลูบถ่าย คือจั่งโตอย่างนี้หละ
แล้วตอนนี้ลูบนี้มันมีจักพาบ ลูบนี้มันกะมีอยู่สามพาบ มีลูบคนลูบหนึ่ง แล้วกะลูบทัมมะซาดอีกสองลูบ ที่เฮาเห็นอยู่ตอนนี้เนาะ

6
นี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นก้อง เป็นก้องถ่ายลูบ หลือว่าเป็นก้องถ่ายวิดีโอ
ก้องอันนี้กะมีปะโยดหลาย ขั้นเฮาอยากถ่ายลูบอันนั้นลูบอันนี้ เฮากะสามาดถ่ายได้ หลือว่าถ่ายวิดีโอกะได้ เฮาอยากได้แบบใด เฮากะถ่ายเอา เลียกเอา หลือว่ากดปุ่มถ่ายเอาโลด
ก้องนี้มันลาคาแพงบ่ กะแพงอยู่ แพงคักอี่หลี แพงส่ำกับโทละทัดพุ้นแหล้ว

7
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังถ่ายลูบ มีพุซายพุหนึ่ง เขากำลังถ่ายลูบอยู่
เขาใซ้มือของเขานั้นหละ มือสองข้างของเขานั้นหละ เทิงข้างซ้ายข้างขวาจับพ้อมกัน กำลังจับก้องอยู่ กำลังสิถ่ายลูบพุ้นแหล้ว
จักว่าเขาสิถ่ายอี่หยังแล้วเฮาบ่ฮู้เนาะ ฮู้แต่ว่าเขากำลังถ่ายลูบอยู่
กานถ่ายลูบหนิต้องถ่ายจักคน ถ่ายพุเดียวกะได้ จับก้องขึ้นมา แล้วกะถ่ายกดแชะๆๆๆ แล้วกะแล้ว บ่จำเป็นต้องใซ้หลายคน ถ่ายพุเดียวแล้วกะแล้ว

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
ลูบพาบ lu:p-phap HF-HF รูปภาพ picture, photo
พาบถ่าย pha:p-tha:i HF-H ภาพถ่าย photo
หลือ lʉ: M หรือ or
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
ลูบพาบถ่าย lu:p-pha:p-tha:i HF-HF-H ภาพถ่าย photo
นั้นหละ nan-la HF-M นั่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
เกิด gə:t LF เกิด 1. (often together with ขึ้น) to happen, to arise, to take place {เกิดอี่หยังขึ้น = what is happening?} {บ่มีหญังเกิดขึ้น = nothing's happening}
2. to be born
3. to grow {หนวดกะคือสิเกิดอยู่ใต้ดัง = a moustache grows below the nose}
จาก ja:k LF จาก 1. from {... เฮ็ดมาจากอี่หยัง = ... is made from what?}
2. to depart
คน khon HR คน person, people
นี้หละ ni:-la HF-M นี่แหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
ถ่าย tha:i H ถ่าย to take a picture {ถ่ายลูบ = to take a picture}
ลูบ lu:p HF รูป 1. picture, image, photo
2. form, shape
3. clf. for pictures, images, photos
อยาก ya:k LF อยาก to want, to wish
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
ใด dai M ใด 1. which, that one which, what, how {เขานั่งแบบใด เขานั่งขดตะหมาดอยู่ = How is he sitting? He's sitting cross-legged.} {ตอนใด = when?}
2. whichever, whoever {หม้องใดหม้องหนึ่ง = some place, somewhere} {ขั้นเฮาอยากตื่นญามใด เฮากะตั้งเวลาปุกญามนั้น = If we want to get up at a certain time, we set the alarm to that time}
Notes: sentence-final often with a marked rising tone
พาบ pha:p HF ภาพ 1. picture, photo
2. clf. for pictures, photos
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
ใซ้ sai HF ใช้ to use
ก้อง gɔ:ŋ HF กล้อง camera {ก้องถ่ายลูบ = photo camera}
หม้อง mɔŋ LF ที่, แห่ง, บริเวณ 1. place, area {หลายที่หลายหม้อง = in many places} {หม้องใดหม้องหนึ่ง = some place}
2. clf. for places
นั้น nan HF นั้น that, there
แล้วแต่ lɛ:o-tɛ: HF-H แล้วแต่ up to, depending on
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
ออก ɔ:k LF ออก 1. to go out, to leave
2. out
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
อย่างเซ้น ya:ŋ-sen H-HF อย่างเช่น for example, such as, like
Notes: pronunciation: also realized as อย่างเช้น
พุ phu H ผู้ 1. person
2. clf. for people {พุหญิงพุหนึ่ง พุซายพุหนึ่ง = a woman, a man} {ซู่พุซู่คน = everybody} {พุหนึ่งโตจ่อยๆ พุหนึ่งโตบักอ้วนหนึ่ง = one person is slim, the other is fat}
Notes: pronunciation: also realized as พู่-
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
ใน nai HR ใน in, within
จั่ง jaŋ H ค่อย (?) then, afterwards {ต้องใซ้น้ำมันพ้อม มันจั่งสิทอดได้ = one needs to use oil as well, then one can fry [food]}
โตอย่าง to:-ya:ŋ M-H ตัวอย่าง example
ตอนนี้ tɔ:n-ni: M-HF ตอนนี้ now
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
จัก jak M จัก 1. answer to a question: [I] don't know, don't know exactly, [I'm] not sure {พุซายคนนี้เขาเถ้าไป่ จัก จักเถ้าหลือบ่เถ้า เบิ่งบ่ค่อยออก = Is this man here already old? I don't know. I can't see clearly whether he's old or not.} {เขาเว้ากันอยู่ใส จักคือกัน = Where are they talking? I don't know either.}
2. exact(ly), what exactly {จักต้มอี่หยังกะบ่ฮู้ = I don't know what (exactly) he is cooking} {บ่ลู้คือกันจักปาอี่หยัง = I don't know either what kind of fish this is}
3. how much/many? {ต้นไม้มีจักต้น = How many trees are there?} {ตอนนี้จักโมงแล้ว = What time is it now?} {มือของเฮานี้สิมีจักนิ้ว = How many fingers do our hands have?}
4. a bit, a little bit {จักหน่อย/จักหน่อยหนึ่ง = a bit, a little bit}
สาม sa:m M สาม three
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
ทัมมะซาด tham-ma-sa:t HR-H-HF ธรรมชาติ nature
Notes: pronunciation: also realized as ทัมมะชาด
อีก i:k LF อีก 1. more, again
2. other, another
สอง sɔ:ŋ M สอง two
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
เห็น hen M เห็น to see
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement
วิดีโอ wi-di:-o: H-M-M วิดีโอ video
ปะโยด pa-yo:t M-LF ประโยชน์ 1. benefit
2. useful
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
สามาด sa:-ma:t M-HF สามารถ can, to be able
แบบ bɛ:p LF แบบ 1. example, model, kind
2. style, form, pattern, design
เอา ao M เอา after a verb: expresses focus and continuity
เลียก li:ak HF เลือก to choose, to select, to pick out
กด got M กด 1. to push, to press (down) {กดปุ่ม = to push a button}
2. to withdraw [money] {กดเงิน = to withdraw money}
ปุ่ม pum H ปุ่ม button
เอาโลด ao-lo:t M-HF เอาเลย, ทำเลย, จริงๆ in final position: intensifier {โตส่ำกะทะเอาโลด = [a fish] as large as the pan!} {เกียบเต็มถ้วยเอาโลด = the bowl is almost full!} {ทะนาคานมันสิไปตั้งไว้อยู่ซู่หม้องเอาโลด = banks are everywhere!}
ลาคา la:-kha: HR-HR ราคา price
แพง phɛ:ŋ HR แพง 1. expensive
2. dear
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
คัก khak H intensifier: very, very much
อี่หลี i:-li: H-M จริง intensifier: really
Notes: pronunciation: also realized as อี่หลิ
ส่ำ sam H 1. what size?, what shape? {พุหญิงคนนี้ผมญาวส่ำใด = How long is this woman's hair?}
2. equal to (in size), as large as {โตบักใหญ่หนึ่ง โตส่ำกะทะเอาโลด = a large [fish], filling the whole pan} {อายุส่ำกัน = to be of the same age} {[หนังสือพิม]สิมีข้อมูนบ่หลายส่ำหนังสือ = [a newspaper] doesn't have as much information as a book}
กับ gap M กับ 1. and {ลุงกับป้า = uncle and aunt} {กวยเตียวหมูกับกวยเตียวไก่ = noodle soup with pork and noodle soup with chicken}
2. with, to {ค้ายๆ กับคำว่า ... = similar to the word ...}
3. prefix in front of foods {กับเข้า = side dishes eaten with rice} {เขากินกับกวยเตียว = he's eating noodle soup}
โทละทัด tho-la-that HR-H-H โทรทัศน์ TV
Notes: pronunciation: also realized as โทระทัด
พุ้นแหล้ว phun-lɛ:o HF-LF นู่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
Notes: variant of พุ้นหละ
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
พุซาย phu-sa:i H-HR ผู้ชาย man, male
มือ mʉ: HR มือ 1. hand
2. front leg/paw (e.g., of a cat)
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
ข้าง kha:ŋ LF ข้าง 1. side {มีหูจับสองข้าง = there are handles on both sides}
2. next to {วางอยู่ข้างๆ ก่องใบใหญ่ = it's placed next to the large box} {เขายืนอยู่ข้างๆ อีกพุหนึ่ง = he's standing next to another person}
3. clf. for body parts which come in pairs (eyes, ears, legs etc.) {เขามีตาสองข้าง = she has two eyes}
เทิง thə:ŋ HR ทั้ง 1. up to, all, all of, the whole of, altogether {เขาใส่กางเกงขาสั้นเทิงสองคน = both are wearing short trousers} {เขาเป็นพ่อของลูกเทิงสามคนนี้ = he's the father of these three [children] here}
2. เทิง ... เทิง ...: both ... and ..., ... as well as ... {เทิงมีใบพ้อม เทิงมีเหลียนพ้อม = there are notes as well as coins}
Notes: pronunciation: also realized as ทัง
ข้างซ้าย kha:ŋ-sa:i LF-HF ข้างซ้าย left, (on the) left side
ข้างขวา kha:ŋ-kwa: LF-M ข้างขวา right, (on the) right side
จับ jap M จับ 1. to grasp, to hold {เขาจับมือกัน = they're holding hands} {เขายืนจับไอติมอยู่ = she's standing, holding an ice cream}
2. to catch, to arrest {จับพุล้าย = to arrest a criminal}
พ้อมกัน phɔ:m-gan HF-M พร้อมกัน at the same time, simultaneously
ฮู้ hu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ลู้
แต่ว่า tɛ:-wa: H-H แต่ว่า 1. but
2. only {ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว = I only know that he's standing there by himself}
กาน ga:n M การ prefix indicating the action of ...
หนิ ni M นี่แหละ, เหรอ/หรอ 1. particle used to emphasize a statement or form (or add to) a question {เป็นตาแซบคือหญังหนิ = it's really tasty} {เคี่ยงพอเท่าๆ หนิ = the [radio] is appropriately sized (i.e., not too large)}
2. variant of นี้ = this
Notes: translation to be determined; maybe sometimes like Thai นี่แหละ; other examples given: อยู่ใสหนิ อยู่ตลาดหนิ กินเข้าไป่หนิ
ต้อง tɔŋ HF ต้อง to have to, must
พุเดียว phu-di:ao H-M คนเดียว 1. alone, by oneself {เขากำลังยืนอยู่พุเดียว = she's standing by herself} {เขานั่งอยู่พุเดียว = he's sitting by himself}
2. one person
ขึ้น khʉn LF ขึ้น 1. to go up, to increase
2. sun: to rise {ตะเว็นกำลังขึ้น = the sun is rising}
3. more
4. bus/train etc.: to get on, to board {พุโดยสานขึ้นลดไฟเบิดแล้ว = all passengers have boarded the train}
แชะ chɛ H onomatopoeic: sound of taking a picture with a camera
จำเป็น jam-pen M-M จำเป็น to be necessary, to have to, to must