BCF05 Expressing thanks (1) — Description


ลูบนี้ กะสิเฮ็ดให้เฮาฮู้ว่า เป็นเหดกานเกี่ยวกับอี่หยัง เป็นกานเอ่ยวาจาอี่หยังออกไป เฮากะสิฮู้ดีว่า เป็นคำว่า ขอบคุณ เป็นคำว่า ขอบใจ ก่อนที่เฮาสิเว้าคำว่า ขอบคุณ ออกไปนั้น เขากะอาดสิเฮ็ดงานให้เฮา หลือเฮ็ดบางสิ่งบางอย่างให้เฮา หลือเอาของขวนให้เฮา เอานั้นเอานี้ให้เฮา ซ่อยเหลียอี่หยังเฮาบางอย่าง แล้วเฮาบ่มีอี่หยังตอบแทนเขา เฮากะอาดสิใซ้คำว่า ขอบคุณ หลือ ขอบใจ เพื่อทดแทนสิ่งที่เขามอบให้เฮาหลือกะเฮ็ดให้เฮา

คำว่า ขอบคุณ นี้ สิใซ้ได้สำหลับทุกคน เด็กน้อยเว้ากับพุใหญ่ พุใหญ่เว้ากับเด็กน้อย หลือพุใหญ่เว้ากับพุใหญ่ ญกโตอย่างเซ้น ขั้นเด็กน้อยเว้ากับพุใหญ่ เด็กน้อยกะอาดสิเว้าว่า

ขอบคุณหลายเด้อคับ
ขอบคุณหลายเด้อจ้า

ขั้นพุใหญ่เว้ากับเด็กน้อยกะอาดสิเว้าว่า

ขอบคุณหลายเด้ออี่หล้า
ขอบคุณหลายเด้อบักหล้า

ขั้นพุใหญ่เว้ากับพุใหญ่กะสิเว้าปกกะติ กะอาดสิเว้าว่า

ขอบคุณเด้อ
ขอบคุณหลายเด้อ

แล้วกานเว้าขอบคุณนี้กะสิเว้าอีกอย่างหนึ่ง กะมีคำว่า ขอบใจ คำว่า ขอบใจ นี้ สิบ่สามาดเว้าได้ทุกคน สิสามาดเว้าได้เป็นบางคน อย่างเซ้น พุใหญ่เว้ากับเด็กน้อย พุใหญ่เว้ากับพุใหญ่ หลือคนที่มีอายุหลายกว่าเว้ากับคนที่มีอายุน้อยกว่า คนที่มีอายุน้อยกว่าบ่สามาดเว้าคำว่า ขอบใจ กับคนที่มีอายุหลายกว่าได้ เขากะอาดสิเว้าอย่างเซ้น

ขอบใจเด้อ
ขอบใจหลายเด้อ
ขอบใจหลายเด้อคับ
ขอบใจหลายเด้ออี่หล้า
ขอบใจหลายเด้อบักหล้า

ทุกคนกะอาดสิเว้าแบบนี้ หลือสิเว้าตามนี้กะได้เนาะคับ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
ลูบ lu:p HF รูป 1. picture, image, photo
2. form, shape
3. clf. for pictures, images, photos
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
3. to allow, to be allowed
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
ฮู้ hu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ลู้
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
เหดกาน he:t-ga:n LF-M เหตุการณ์ event, incident
เกี่ยวกับ gi:ao-gap H-M เกี่ยวกับ about, regarding, pertaining to
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
กาน ga:n M การ prefix indicating the action of ...
เอ่ย ə:i H เอ่ย to say, to speak, to utter
วาจา wa:-ja: HR-M วาจา speech, utterance
ออก ɔ:k LF ออก 1. to go out, to leave
2. out
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
ดี di: M ดี good
คำ kham HR คำ word
ขอบคุณ khɔ:p-khun LF-HR ขอบคุณ thank you, thanks
ขอบใจ khɔ:p-jai LF-M ขอบคุณ thank you, thanks
ก่อน gɔ:n H ก่อน 1. before
2. first, first of all
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
เว้า wao HF พูด to say, to speak, to talk
นั้น nan HF นั้น that, there
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
เฮ็ดงาน het-ŋa:n H-HR ทำงาน to work
หลือ lʉ: M หรือ or
บางสิ่งบางอย่าง ba:ŋ-siŋ-ba:ŋ-ya:ŋ M-H-M-H บางสิ่งบางอย่าง something, anything
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
ของขวน khɔ:ŋ-khu:an M-M ของขวัญ gift, present
ซ่อยเหลีย sɔ:i-li:a H-M ช่วยเหลือ to help, to assist
Notes: pronunciation: also realized as ซ่อยเหลือ
บาง ba:ŋ M บาง 1. some {สัดบางโตบ่มีขา = some animals don't have legs} {บางคนสิมักกินกวยเตียวแทนเข้า = some people like to eat noodle soup instead of rice (dishes)} {บางสิ่งบางอย่าง = something, anything}
2. thin
อย่าง ya:ŋ H อย่าง type, kind, sort, category
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
ตอบแทน tɔ:p-thɛ:n LF-HR ตอบแทน to compensate, to reciprocate, to repay, to renumerate
ใซ้ sai HF ใช้ to use
เพื่อ phʉ:a H เพื่อ for
Notes: the vowel เอือ is likely to be a Thai loan; pronunciation: also realized as เพี่ย
ทดแทน thot-thɛ:n H-HR ทดแทน to compensate, to pay back, to reimburse
สิ่ง siŋ H สิ่ง thing, object
มอบ mɔ:p HF มอบ to give
Notes: polite register
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
สำหลับ sam-lap M-M สำหรับ for
ทุก thuk H ทุก every
Notes: also pronounced ทุ as in ทุมื้อๆ = everyday, always
คน khon HR คน person, people
เด็กน้อย dek-nɔ:i M-HF เด็ก, เด็กน้อย child
กับ gap M กับ 1. and {ลุงกับป้า = uncle and aunt} {กวยเตียวหมูกับกวยเตียวไก่ = noodle soup with pork and noodle soup with chicken}
2. with, to {ค้ายๆ กับคำว่า ... = similar to the word ...}
3. prefix in front of foods {กับเข้า = side dishes eaten with rice} {เขากินกับกวยเตียว = he's eating noodle soup}
พุใหญ่ phu-ɲai H-H ผู้ใหญ่ adult, elder
ญก ɲok H ยก 1. to raise {ญกมือขึ้น = to raise the hand} {ญกโตอย่าง = to give an example}
2. to lift {เขากำลังญกก้อนหินขึ้น = he's lifting up the stone}
โตอย่าง to:-ya:ŋ M-H ตัวอย่าง example
เซ้น sen HF เช่น 1. for example
2. such as, like
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
เด้อ də: HF final particle
คับ khap H ครับ male politeness particle
จ้า ja: HF ค่ะ female politeness particle
อี่หล้า i:-la: H-LF used to address a young boy
Notes: the prefix อี่ is not impolite as in Thai
บักหล้า bak-la: M-LF เรียกผู้ชายที่เป็นเด็ก used to address a young boy
ปกกะติ pok-ga-ti M-M-M ปกติ 1. normal, usual
2. normally, usually
อีก i:k LF อีก 1. more, again
2. other, another
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
สามาด sa:-ma:t M-HF สามารถ can, to be able
อย่างเซ้น ya:ŋ-sen H-HF อย่างเช่น for example, such as, like
Notes: pronunciation: also realized as อย่างเช้น
อายุ a:-yu M-H อายุ age, to be ... years old
กว่า gwa: H กว่า more, more than, comparative: as, than
น้อย nɔ:i HF น้อย 1. few, little
2. small
แบบ bɛ:p LF แบบ 1. example, model, kind
2. style, form, pattern, design
ตาม ta:m M ตาม 1. according to
2. to follow, to go/come after
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement