BCF04 Introducing oneself to others — Description


ลูบนี้กะสิเฮ็ดให้เฮาฮู้ว่า เป็นกานแนะนำโตของเจ้าของ ให้คนอื่นฮู้จัก หลือสิเป็นกานทักทายกัน กานแนะนำโตของเจ้าของ ให้แต่ละฝ่ายฮู้จักว่าเจ้าของเป็นใผ มาแต่ใส ซื่ออี่หยัง เฮ็ดงานอี่หยัง เป็นอี่หยัง ปะมานนี้เนาะคับ กะสิญกโตอย่าง อย่างเซ้น เฮาอาดสิเห็นกันอยู่ในงาน เห็นกันอยู่ในห้าง พ้อกันอยู่ในโลงเลียน พ้อกันอยู่โลงพะยาบาน เฮากะอาดจะทักทายกัน แนะนำโตของเจ้าของ ปะมานว่า

สะหวัดดีคับ ผมซื่อ ... เด้อคับ ผมเป็นพุใหญ่บ้าน บ้าน ... บ้านอันนั้น บ้านอันนี้เด้อคับ ขอฝากเนี้ยฝากโตหนะเด้อคับ

หลือจะเป็นกานแนะนำโตของเจ้าของ เจ้าของอาดจะเป็นนักเลียน แนะนำโตให้คูฮู้จัก อย่างเซ้นว่า

อาจานคับ สะหวัดดีคับ ผมซื่อนาย ... ผมเลียนอยู่ซั้นมอสี่ทับหก ผมมาเลียนอยู่โลงเลียนแห่งนี้มื้อแลก กะขอฝากเนี้ยฝากโตหนะเด้อคับ

และอีกเหดกาน และอีกสะถานะกานอาดสิพ้อกันอยู่ในงานบางอย่าง อาดสิแนะนำโตของเจ้าของว่า

สะหวัดดีคับ ผมซื่อ ... เด้อคับ ผมเป็นหมอ ลักสาอยู่โลงพะยาบาน ... เด้อคับ

เฮากะอาดจะแนะนำโตของเจ้าของ หลือคนอื่นกะอาดสิแนะนำโตของเขาให้เฮาฮู้จัก และนี้กะสิเป็นกานแนะนำโตของเจ้าของ ให้คนอื่นฮู้จัก หลือเฮากะอาดสิฮู้จักคนอื่นพ้อม นี้กะเป็นคำเว้าบางส่วน คำเว้าในกานแนะนำโตของเจ้าของของคนอี่สาน

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
ลูบ lu:p HF รูป 1. picture, image, photo
2. form, shape
3. clf. for pictures, images, photos
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
3. to allow, to be allowed
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
ฮู้ hu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ลู้
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
กาน ga:n M การ prefix indicating the action of ...
แนะนำ nɛ-nam H-HR แนะนำ 1. to introduce {แนะนำโต = to introduce oneself}
2. to recommend, to suggest, to advise
โต to: M ตัว 1. body, self
2. clf. for animals, characters/letters/consonants, appliances, clothes (e.g., pairs of trousers, shirts)
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
เจ้าของ jao-khɔ:ŋ HF-M เจ้าของ 1. personal pronoun: oneself
2. owner
คน khon HR คน person, people
อื่น ʉ:n H อื่น other
ฮู้จัก hu:-jak HF-M รู้จัก to know, to be acquainted with, to recognize
หลือ lʉ: M หรือ or
ทักทาย thak-tha:i H-HR ทักทาย to greet, to say hello, to address
กัน gan M กัน mutual, each other, with another, together {เขากำลังนั่งเว้ากัน = they're sitting and talking} {เขาสองคนฮักกัน = they love each other} {ปาสองโตนี้ ใหญ่ห่างกันหลายบ่ = These two fish here, are they very different in size (from each other)?} {ต่างกัน = to be different (from each other)} {ก่องอันไหนหนักกว่ากัน = Which box is heavier (than the other(s))?}
แต่ละ tɛ:-la H-H แต่ละ each {มือแต่ละข้างกะสิมีห้านิ้ว = each hand has five fingers} {แต่ละมื้อๆ = each day}
ฝ่าย fa:i H ฝ่าย side, group, faction
ใผ phai M ใคร 1. who {พุซายคนนี้เป็นใผ = Who's this boy?}
2. somebody, someone, anybody, with negative: nobody {บ่มีใผอยู่หนี้จักคนเลย = there's not a single person here}
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
แต่ใส tɛ:-sai H-M จากไหน where from?
ซื่อ sʉ: H ชื่อ 1. name
2. to be named
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
เฮ็ดงาน het-ŋa:n H-HR ทำงาน to work
ปะมาน pa-ma:n M-HR ประมาณ 1. about, approximatively
2. to guess, to estimate
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement
คับ khap H ครับ male politeness particle
ญก ɲok H ยก 1. to raise {ญกมือขึ้น = to raise the hand} {ญกโตอย่าง = to give an example}
2. to lift {เขากำลังญกก้อนหินขึ้น = he's lifting up the stone}
โตอย่าง to:-ya:ŋ M-H ตัวอย่าง example
อย่างเซ้น ya:ŋ-sen H-HF อย่างเช่น for example, such as, like
Notes: pronunciation: also realized as อย่างเช้น
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
เห็น hen M เห็น to see
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
ใน nai HR ใน in, within
งาน ŋa:n HR งาน 1. task, work
2. festival, ceremony
ห้าง ha:ŋ LF ห้าง shop, shopping mall
พ้อ phɔ: HF พบ, เจอ 1. to meet {จั่งพ้อกันใหม่ = See you again!} {คนที่หัวกะเคยพ้อกัน = someone [we've] just met} {ขั้นพ้ออาจานคนใด ต้อง ... = whenever you meet a teacher, you need to ...}
2. to encounter, to find {เขาหาเหล้มนั้นบ่พ้อ = he doesn't find that book}
โลงเลียน lo:ŋ-li:an HR-HR โรงเรียน school
โลงพะยาบาน lo:ŋ-pha-ya:-ba:n HR-H-M-M โรงพยาบาล hospital
อาดจะ a:t-ja LF-M อาจจะ 1. may
2. might, maybe
Notes: equivalent to อาดสิ
สะหวัดดี sa-wat-di: M-M-M สวัสดี polite greeting: hello, good day, good morning, good evening etc.
ผม phom M ผม personal pronoun: I (polite)
เด้อ də: HF final particle
พุใหญ่บ้าน phu-ɲai-ba:n H-H-HF ผู้ใหญ่บ้าน village head, village chief
บ้าน ba:n HF บ้าน 1. house, home
2. village (also used as a prefix before the name of a village)
3. home country, home region {บ้านเฮาเฮ็ดเข้าจั่งใด = How do we plant rice in Isaan/Thailand?}
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
นั้น nan HF นั้น that, there
ขอ khɔ: M ขอ 1. to ask for, to request
2. please
ฝาก fa:k LF ฝาก to deposit, to entrust, to place under the care of {ฝากเนี้ยฝากโต = to place oneself under someone's care, to attach oneself to somebody} {ฝากเงิน = to deposit money [in a bank account]}
เนี้ย ni:a HF เนื้อ meat
Notes: pronunciation: also realized as เนื้อ
หนะ na M final particle
จะ ja M จะ future tense auxiliary
Notes: Thai loan (Isaan: สิ)
นักเลียน nak-li:an H-HR นักเรียน student
คู khu: HR ครู teacher
อาจาน a:-ja:n M-M อาจารย์ teacher
นาย na:i HR นาย 1. owner, master, boss, leader
2. in front of names: Mr.
เลียน li:an HR เรียน to study, to learn {เลียนหนังสือ = to study} {เลียนจบ = to graduate} {เลียนเก่ง = to be a good student}
ซั้น san HF ชั้น 1. floor, shelf, step of a staircase {ซั้นเก็บเสี้ยผ้า = clothes shelf} {ซั้นวางหนังสือ = book shelf}
2. level, grade, class {ซั้นมอสี่ = secondary school grade four}
3. layer
มอ mɔ: HR ม. as a prefix before class/grade number: secondary school {ซั้นมอสี่ = secondary school grade four}
สี่ si: H สี่ four
ทับ thap H ทับ 1. slash symbol '/' {สี่ทับหก = '4/6'}
2. to put on top (of), to be on top (of) {นั่งทับส้น = to sit on one's heels, e.g., for a prayer}
หก hok M หก six
แห่ง hɛŋ H แห่ง clf. for places {โลงเลียนแห่งนี้ = this school} {หม้องแห่งงาน = workplace}
มื้อ mʉ: HF วัน day
แลก lɛ:k HF แรก first {ตอนแลก = at first} {พุซายคนแลก = the first man} {มื้อแลก = the first day}
และ H และ and
อีก i:k LF อีก 1. more, again
2. other, another
เหดกาน he:t-ga:n LF-M เหตุการณ์ event, incident
สะถานะกาน sa-tha:-na-ga:n M-M-H-M สถานการณ์ situation
บาง ba:ŋ M บาง 1. some {สัดบางโตบ่มีขา = some animals don't have legs} {บางคนสิมักกินกวยเตียวแทนเข้า = some people like to eat noodle soup instead of rice (dishes)} {บางสิ่งบางอย่าง = something, anything}
2. thin
อย่าง ya:ŋ H อย่าง type, kind, sort, category
หมอ mɔ: M หมอ 1. doctor, physician
2. guy, person
ลักสา lak-sa: H-M รักษา 1. to cure, to heal, to take care of
2. to preserve, maintain, protect
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
พ้อม phɔ:m HF พร้อม at the same time, also, too {มีตะเว็นพ้อม = the sun's out, too} {กะทะมีด้ามพ้อม = the pan has also a handle}
คำ kham HR คำ word
เว้า wao HF พูด to say, to speak, to talk
ส่วน su:an H ส่วน part, portion
อี่สาน i:-sa:n H-M อีสาน Isaan {คนอี่สาน = Isaan person}