Vocabulary recordings — ปากเป็น 2

มีคนคนหนึ่ง เขามา แบบว่า มาว่าเฮาจั่งซั้นจั่งซี้ มาเว้า มาว่าเฮาในทางที่บ่ดี หลือว่าเขาคนนั้นเป็นเด็กน้อย แล้วไปเว้าว่าพุใหญ่จั่งซั้นจั่งซี้ เว้าจั่งซั้นจั่งซี้ หลือว่าเป็นเด็กน้อยที่เว้าคำที่บ่ดี เว้าคำที่บ่สุพาบ แล้วกะเว้าบ่ม่วน เฮากะเลยสิเว้าออกไปว่า คือปากเป็นแท้ คือเว้าบ่ดีแท้ คือปากสะมะแจะแท้

ความหมายในลูบแบบนี้ หลือว่าในปะโยกแบบนี้ที่เฮาเว้าออกไปว่า คือปากดีแท้ ความหมายในแบบนี้กะคือ เขาคนนั้นเว้าบ่ดี เว้าบ่ม่วน เว้าบ่สุพาบ เว้าบ่ดีปานใด เว้าบ่มีกาละเทสะ บ่มีความ เป็นเด็กน้อย บ่มีมาละย้าด ความหมายในทางที่บ่ดีเนาะ คำว่าปากเป็นหนะ ที่นี้หนะ ตอนนี้เนาะ แล้วกะคำว่าสะมะแจะกะค้ายกับคำว่าปากเป็นนั้นหละ กะคือว่าเว้าบ่ดี เว้าไปทั่วไปทีบ เว้ามั่วซั่ว เว้าบ่มีสาละ เว้าบ่มีเหดผน เว้าไปทั่วไปทีบนั้นหละ ความหมายเนาะ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
คน khon HR คน person, people
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
แบบ bɛ:p LF แบบ 1. example, model, kind
2. style, form, pattern, design
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
จั่งซั้น jaŋ-san H-HF แบบนั้น, อย่างนั้น like that
จั่งซี้ jaŋ-si: H-HF แบบนี้, อย่างนี้ like this, in this way
เว้า wao HF พูด to say, to speak, to talk
ใน nai HR ใน in, within
ทาง tha:ŋ HR ทาง 1. way, direction {พุหญิงกะสิไปทางหนึ่ง พุซายกะสิไปอีกทางหนึ่ง = the woman goes one way, the man another way} {ตะเว็นไปทางใด = Where has the sun gone?} {เขาถีบจักกะย๊านไปทางหน้า = he's biking on/onward/forward} {มาเว้า มาว่าเฮาในทางที่บ่ดี = he's scolding [me], he's talking to me improperly}
2. by, through, via etc. {เว้าทางโทละสับ = to talk on the phone}
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
ดี di: M ดี good
หลือ lʉ: M หรือ or
นั้น nan HF นั้น that, there
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
เด็กน้อย dek-nɔ:i M-HF เด็ก, เด็กน้อย child
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
พุใหญ่ phu-ɲai H-H ผู้ใหญ่ adult, elder
คำ kham HR คำ word
สุพาบ su-pha:p M-HF สุภาพ polite
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
ม่วน mu:an H เพราะ, ไพเราะ polite, harmonious, melodious {เว้าบ่ม่วน = เว้าบ่สุพาบ = to speak impolitely}
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
ออก ɔ:k LF ออก 1. to go out, to leave
2. out
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
ปากเป็น pa:k-pen LF-M ปากหวาน, ปากดี, ปากไม่ดี about speech: flattering (positivie connotations), inappropriate, impolite (negative connotations)
แท้ thɛ: HF แท้ truly, surely, really, indeed
ปาก pa:k LF ปาก mouth
สะมะแจะ sa-ma-jɛ M-H-M ไม่จริงจัง, พูดมาก about speech: not serious, false, waffle {คือปากสะมะแจะแท้}
ความหมาย khwa:m-ma:i HR-M ความหมาย meaning
ลูบ lu:p HF รูป 1. picture, image, photo
2. form, shape
3. clf. for pictures, images, photos
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
ปะโยก pa-yo:k M-LF ประโยค sentence
ปากดี pa:k-di: LF-M ปากดี about speech: flattering (positive or negative connotations)
ปานใด pa:n-dai M-M เท่าไหร่, มาก 1. after negative: (not) very, (not) so much {บ่ใหญ่ปานใด = not so large, not very large}
2. how much, how many {เฮาบ่สามาดนับได้ว่ามันมีหลายปานใด = it's impossible to count how many there are}
กาละเทสะ ga:-la-the:-sa M-H-HR-M กาลเทศะ right time and place, opportune moment
ความ khwa:m HR ความ 1. prefix: state, condition, quality
2. content, subject, matter, affair
มาละย้าด ma:-la-ya:t HR-H-HF มารยาท manners, behaviour, politeness
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement
หนะ na M final particle
ที่ thi: H ที่ 1. in/at {ที่นี้= here}
2. place {สิมีขายอยู่หลายที่หลายหม้อง = it is being sold in many places} {ที่นอน = sleeping place}
3. clf. for places
ตอนนี้ tɔ:n-ni: M-HF ตอนนี้ now
ค้าย kha:i HF คล้าย to resemble, to be similar, to be alike {ทัพพีเป็นค้ายๆ กับซ้อน = a ladle is similar to a spoon}
กับ gap M กับ 1. and {ลุงกับป้า = uncle and aunt} {กวยเตียวหมูกับกวยเตียวไก่ = noodle soup with pork and noodle soup with chicken}
2. with, to {ค้ายๆ กับคำว่า ... = similar to the word ...}
3. prefix in front of foods {กับเข้า = side dishes eaten with rice} {เขากินกับกวยเตียว = he's eating noodle soup}
นั้นหละ nan-la HF-M นั่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
ทั่ว thu:a H ทั่ว 1. throughout, all over, everywhere
2. ทั่วทีบ: everywhere and anywhere
ทีบ thi:p HF ทั่วทีบ: everywhere and anywhere
มั่วซั่ว mu:a-su:a H-H มั่วซั่ว 1. randomly
2. work: shoddy
สาละ sa:-la M-H สาระ substance, content
เหดผน he:t-phon LF-M เหตุผล reason