Basic vocabulary — Page 30 — Series B, pictures 05: soldier


อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นพุใด เบิ่งจากท่าทางกานแต่งโตแล้ว เขาเป็นทะหานเนาะ
อันนี้กะบ่ฮู้ว่าเป็นทะหานอยู่ปะเทดใด กานแต่งโตของปะเทดใดเนาะ ทะหานในลูบแบบนี้
ทะหานมีหน้าที่อี่หยัง ทะหานกะมีหน้าที่ดูแลบ้านเมียง หลือว่าดูแลความปอดพัย หลือว่าซ่อยลบ ซ่อยอี่หยังในเลี่ยงของกานต่อสู้ หลือว่าสงคามเนาะ
แล้วซุดของทะหานหนิสีอี่หยัง ซุดของทะหานใส่หนิ ส่วนมากแล้วสิเป็นสีเขียวเนาะ เขียวแก่หลือว่าเขียวเข้มออกสีตับหมูหน่อยหนึ่งเนาะ
กะใส่เสี้ย เป็นเสี้ยแขนญาวพ้อม ใส่ส้งขาญาวพ้อม แล้วกะมีหมวกป้องกันโตพ้อม แล้วกะมือสองข้างหนะกะถือปืนไว้พ้อมเนาะ เพื่ออาทิสิเอาไว้ป้องกันโตหลือว่าญิงพุล้ายเนาะ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
พุใด phu-dai H-M ใคร 1. who {มีพุใดโทมากะบ่ลู้ = I don't know who has called} {ห้องนอนของพุใด = whose bedroom (is this)? }
2. someone, somebody, anybody, in negative context: nobody {บ่มีพุใดอยู่กับเขาเลย = there's nobody with him}
เบิ่ง bəŋ H ดู 1. to look at, to see, to watch {เบิ่งโทละทัด = to watch TV} {เบิ่งหนัง = to watch a movie}
2. to guess {เบิ่งซงแล้ว ... = [I] guess / from what it looks like ...}
จาก ja:k LF จาก 1. from {... เฮ็ดมาจากอี่หยัง = ... is made from what?}
2. to depart
ท่าทาง tha:-tha:ŋ H-HR ท่าทาง 1. expression, look, manner
2. gesture
3. posture, appearance
กาน ga:n M การ prefix indicating the action of ...
แต่งโต tɛŋ-to: H-M แต่งตัว to dress, to wear
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
ทะหาน tha-ha:n H-M ทหาร soldier
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
ฮู้ hu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ลู้
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
ปะเทด pa-thet M-HF ประเทศ country {ปะเทดไทย = Thailand}
ใด dai M ใด 1. which, that one which, what, how {เขานั่งแบบใด เขานั่งขดตะหมาดอยู่ = How is he sitting? He's sitting cross-legged.} {ตอนใด = when?}
2. whichever, whoever {หม้องใดหม้องหนึ่ง = some place, somewhere} {ขั้นเฮาอยากตื่นญามใด เฮากะตั้งเวลาปุกญามนั้น = If we want to get up at a certain time, we set the alarm to that time}
Notes: sentence-final often with a marked rising tone
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
ใน nai HR ใน in, within
ลูบ lu:p HF รูป 1. picture, image, photo
2. form, shape
3. clf. for pictures, images, photos
แบบ bɛ:p LF แบบ 1. example, model, kind
2. style, form, pattern, design
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
หน้าที่ na:-thi: LF-H หน้าที่ duty, responsibility, obligation, function
ดูแล du:-lɛ: M-HR ดูแล to take care of, to look after
บ้านเมียง ba:n-mi:aŋ HF-HR บ้านเมือง country, nation
หลือ lʉ: M หรือ or
ความปอดพัย khwa:m-pɔ:t-phai HR-LF-HR ความปลอดภัย security, safety
ซ่อย sɔ:i H ช่วย to help, to assist {ขอบใจเด้อที่มาซ่อย = Many thanks for your help!}
ลบ lop H รบ to fight, to combat, to go to war
เลี่ยง li:aŋ H เรื่อง story, matter, affair
Notes: pronunciation: also realized as เลื่อง or เลื้อง
ต่อสู้ tɔ:-su: H-LF ต่อสู้ 1. to fight, to combat
2. to struggle
สงคาม soŋ-kha:m M-HR สงคราม war
ซุด sut H ชุด dress, uniform {ซุดนักเลียน = school uniform}
Notes: pronunciation: also realized as ชุด
หนิ ni M นี่แหละ, เหรอ/หรอ 1. particle used to emphasize a statement or form (or add to) a question {เป็นตาแซบคือหญังหนิ = it's really tasty} {เคี่ยงพอเท่าๆ หนิ = the [radio] is appropriately sized (i.e., not too large)}
2. variant of นี้ = this
Notes: translation to be determined; maybe sometimes like Thai นี่แหละ; other examples given: อยู่ใสหนิ อยู่ตลาดหนิ กินเข้าไป่หนิ
สี si: M สี 1. color
2. colored pencil, crayon
ใส่ sai H ใส่ 1. to put something in/on {เขาใส่บักพิกในกวยเตียวหลาย = he's putting a lot of chili in his noodle soup} {เขาบีบยาสีฟันใส่แปงสีฟัน = he squeezes toothpaste on the toothbrush} {ก่องเอาไว้ใส่ของ = boxes are there to put stuff in}
2. to wear (clothes) {เขาใส่เสี้ยแขนญาว = he's wearing a long-sleeve}
3. directed at {เอิ้นใส่กัน = to call each other/to say to each other} {หมามันเห่าใส่แมว = the dog barks at the cat} {ล้องเพงใส่ไม = to sing into the microphone} {เขากำลังซี้มือไปใส่พุซาย = she's pointing at the man}
ส่วนมาก su:an-ma:k H-HF ส่วนมาก mostly, usually, generally
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
เขียว khi:ao M เขียว green
แก่ gɛ: H แก่ 1. old
2. dark
เข้ม khem LF เข้ม intense, strong
Notes: pronunciation: also realized with HF tone
ออก ɔ:k LF ออก 1. to go out, to leave
2. out
สีตับหมู si:-tap-mu: M-M-M สีเลือดหมู crimson, maroon, scarlet, blood-colored
หน่อยหนึ่ง nɔ:i-nʉŋ H-H นิดหน่อย a bit, a little bit, not much
Notes: see also หน่อยเดียว
เสี้ย si:a LF เสื้อ shirt
แขน khɛ:n M แขน arm
ญาว ɲa:o HR ยาว long
พ้อม phɔ:m HF พร้อม at the same time, also, too {มีตะเว็นพ้อม = the sun's out, too} {กะทะมีด้ามพ้อม = the pan has also a handle}
ส้ง soŋ LF กางเกง trousers
Notes: synonym: กางเกง
ขา kha: M ขา leg {ขาหน้า = front leg} {ขาหลัง = hind leg} {ส้งขาญาว = long trousers}
หมวก mu:ak LF หมวก hat
ป้องกัน pɔŋ-gan HF-M ป้องกัน to protect, to defend
โต to: M ตัว 1. body, self
2. clf. for animals, characters/letters/consonants, appliances, clothes (e.g., pairs of trousers, shirts)
มือ mʉ: HR มือ 1. hand
2. front leg/paw (e.g., of a cat)
สอง sɔ:ŋ M สอง two
ข้าง kha:ŋ LF ข้าง 1. side {มีหูจับสองข้าง = there are handles on both sides}
2. next to {วางอยู่ข้างๆ ก่องใบใหญ่ = it's placed next to the large box} {เขายืนอยู่ข้างๆ อีกพุหนึ่ง = he's standing next to another person}
3. clf. for body parts which come in pairs (eyes, ears, legs etc.) {เขามีตาสองข้าง = she has two eyes}
หนะ na M final particle
ถือ thʉ: M ถือ 1. to hold
2. to carry
3. to regard as, to consider {สี่สิบองสาถือว่าฮ้อน = 40 degrees Celsius is considered hot}
ปืน bʉ:n M ปืน gun, firearm
ไว้ wai HF ไว้ 1. to keep, to put, to place, to retain, to save, to reserve {เขาเอาหัวของเขาไว้ใส = Where does she put her head?} {หมาสิเลี้ยงไว้บ้าน = dogs are kept/raised in the house} {ไก่เลี้ยงไว้ในคอก = chicken are kept/raised in a coop} {หน้ามันบังไว้ = the face is covered/not visible} {เขาเอาโทละสับวางไว้หู = he holds the phone to his ear}
2. for {นาลิกาปุกมีไว้เฮ็ดหญัง = What is an alarm clock for?} {หม้อเอาไว้เฮ็ดแนวกิน = a pot is used to make food} {ก่องเอาไว้เฮ็ดหญัง ก่องเอาไว้ใส่ของ = What is the box for? It's for putting in stuff.}
Notes: see also ไว้ถ้า
เพื่อ phʉ:a H เพื่อ for
Notes: the vowel เอือ is likely to be a Thai loan; pronunciation: also realized as เพี่ย
อาทิ a:-thi M-H อาทิ for example, such as
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
ญิง ɲiŋ HR ยิง to shoot
พุล้าย phu-la:i H-HF ผู้ร้าย criminal