Translations are evolving and should be taken as indicative only! For a guide to the tones and the spelling system used to write this variety of Isaan (Khon Kaen), see the "tone guide" on the overview page.

Tones: M = mid, HR = high-rising, H = high, HF = high-falling, LF = low-falling

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes#occ
แบบ bɛ:p LF แบบ 1. example, model, kind
2. style, form, pattern, design
109/62

Link to overview page
Link to dictionary

Vocabulary recordings — เมี้ยน 7

อันนี้กะเป็นโตอย่างที่ใซ้ในกานเว้าเกี่ยวกับคำว่า เมี้ยน หลือว่าคำว่า เก็บ เนาะ ว่ามันใซ้จั่งใด มันใซ้ในสะถานะกานแบบใดเนาะ อันนี้เฮากะสิพอฮู้จักค้าวๆ เกี่ยวกับคำว่า เมี้ยน เนาะ

Vocabulary recordings — มื้อก่อน

มื้อก่อน

คำว่า มื้อก่อน นี้กะสิหมายถึงค้ายกับมื้อวาน แต่ว่าสิเป็นอะดีดที่ว่าโดนกว่า หลือว่าผ่านมาแล้วสองมื้อ คำว่ามื้อก่อนนี้คือว่า ผ่านมาแล้วสองมื้อ กะคือเป็นมื้อก่อน แล้วกะมื้อวาน แล้วกะสิมามื้อนี้เนาะ

กานใซ้คำว่า มื้อก่อน หนะกะสิใซ้แบบว่า

มื้อก่อนนั้นเป็นวันอี่หยัง
มื้อก่อนนั้นเจ้ามาแต่ใส
มื้อก่อนนั้นเจ้าอยู่ใส
มื้อก่อนนั้นข้อยเห็นเจ้าอยู่โลงบาน
มื้อก่อนนั้นข้อยคือบ่เห็นเจ้าไปเฮ็ดงาน

อันนี้กะใซ้คำว่ามื้อก่อน หลือว่ามีคำว่ามื้อก่อนอยู่นำเนาะ

Vocabulary recordings — มื้อฮือ

มื้อฮือ

คำว่า มื้อฮือ นั้นกะเป็นอะนาคดคือกัน คำว่ามื้อฮือกะเป็นอะนาคด กะค้ายกันกับมื้ออื่น แต่ว่าสิมีมื้อนี้ แล้วกะมื้ออื่น แล้วกะมื้อฮือ หลือว่าถัดไป หลือว่าต่อไปอีกสองมื้อเนาะ คำว่ามื้อฮือนั้นกะสิหมายถึงอะนาคดที่ต่อจากมื้ออื่น แล้วกะมื้อนี้ กะคือว่า มื้อนี้ มื้ออื่น มื้อฮือ นั้นเองเนาะ

กานใซ้คำว่า มื้อฮือ นี้กะสิใซ้แบบว่า

มื้อฮือเจ้าสิไปใส
มื้อฮือเจ้าสิไปโลงเลียนบ่
มื้อฮือวันอี่หยังฮึ
มื้อฮือแม่นวันพุดบ่
มื้อฮือเจ้าสิเฮ็ดอี่หยัง

อันนี้กะใซ้ที่มีคำว่าเกี่ยวกับมื้อฮือเนาะ

Vocabulary recordings — Planting rice 05

แล้วกะอีกวิทีหนึ่งเนาะเป็นวิที เขาเอิ้นว่ากานดำนา ดำไฮ่ดำนานี้หละเนาะ ขั้นตอนแลกเฮากะสิมีเม็ดพันคือกันนั้นหละ เม็ดพันกะสิ แล้วแต่คนสิเอาเม็ดพันแบบใดมา กะอาดสิเป็นเม็ดพันคือกันกับกานผายเข้าเลยเนาะ ขั้นตอนแลกกะเอาเข้าไปแซ่คือกัน แล้วแต่พุใดสิแซ่โดนบ่โดน สองสามมื้อกะได้ กะเอาแซ่ไว้ แล้วกะ ขั้นตอนแลกเฮากะเอาเข้าที่แซ่นั้นหละไปหว่านในไฮ่นา บ่ต้องให้ใหญ่ปานใด แล้วแต่ปะลิมานเข้า เฮาสิเอาเข้าซุมนี้ไปหว่านในไฮ่ตงนั้นที่เฮาไถฮุด หลือว่าไถนาดินไว้งามแล้ว พ้อมที่สิเอาเข้านี้ไปหว่านแล้ว

Basic vocabulary — Page 30 — Series B, pictures 05: soldier


อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นพุใด เบิ่งจากท่าทางกานแต่งโตแล้ว เขาเป็นทะหานเนาะ
อันนี้กะบ่ฮู้ว่าเป็นทะหานอยู่ปะเทดใด กานแต่งโตของปะเทดใดเนาะ ทะหานในลูบแบบนี้
ทะหานมีหน้าที่อี่หยัง ทะหานกะมีหน้าที่ดูแลบ้านเมียง หลือว่าดูแลความปอดพัย หลือว่าซ่อยลบ ซ่อยอี่หยังในเลี่ยงของกานต่อสู้ หลือว่าสงคามเนาะ
แล้วซุดของทะหานหนิสีอี่หยัง ซุดของทะหานใส่หนิ ส่วนมากแล้วสิเป็นสีเขียวเนาะ เขียวแก่หลือว่าเขียวเข้มออกสีตับหมูหน่อยหนึ่งเนาะ
กะใส่เสี้ย เป็นเสี้ยแขนญาวพ้อม ใส่ส้งขาญาวพ้อม แล้วกะมีหมวกป้องกันโตพ้อม แล้วกะมือสองข้างหนะกะถือปืนไว้พ้อมเนาะ เพื่ออาทิสิเอาไว้ป้องกันโตหลือว่าญิงพุล้ายเนาะ

Vocabulary recordings — เข้างาย

คำว่า เข้างาย นี้กะสิหมายถึงว่า เข้าเซ้า เนาะ เข้าเซ้า หลือว่าเวลาเซ้า ในตอนกินเข้าต้องเป็นญามมื้อเซ้า สิเอิ้นว่าเข้างาย หลือว่าเข้าเซ้าเนาะ กะสิอาดในเวลาที่หกโมงฮอดเก้าโมงปะมานนั้นเนาะ กะสิเอิ้นว่าเข้าเซ้าหลือว่าเข้างาย ขั้นเกินหกโมงเซ้าฮอดเก้าโมงกะสิเอิ้นว่า เข้าสวย เนาะ

กานใซ้คำว่าเข้างาย หลือว่าเข้าเซ้านั้น กะอาดสิใซ้ในปะโยกที่แบบว่า

กินเข้างายไป่
กินเข้างายแล้วติ
มากินเข้างายนำกันเด้อ
มากินเข้าเซ้านำกัน
กินเข้างายกับอี่หยังหละพ่อใหญ่

อันนี้กะสิเป็นโตอย่างหลือว่ากานใซ้ที่มีคำว่าเข้างาย หลือว่าใซ้ในญามมื้อเซ้าที่เอิ้นกันกินเข้า หลือว่าใซ้กานเอิ้นกินเข้าในญามมื้อเซ้าเนาะ

Basic vocabulary — page 19 — Series B, pictures 06-07: skirt, short, long


6
นี้คือพุใด อันนี้เป็นคน อันนี้เป็นแม่หญิง เป็นพุหญิง บ่แม่นเป็นพุซาย
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ เขากำลังยืนอยู่ จักเขายืนเฮ็ดหญัง อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว
เขากำลังใส่เสี้ยสีขาว เสี้ยยื้ด แล้วกะใส่กะโปงสั้นสั้นเคียงเข่า บ่สั้นหลาย บ่ญาวหลาย
แล้วเขาใส่เกิบบ่ กะใส่อยู่ เขากำลังใส่เกิบอยู่ ใส่เกิบสีขาว เป็นเกิบโบก เป็นลองเท้าผ้าใบ เป็นเกิบโบกนั้นหละ

7
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ พุหญิงคนหนึ่งเขากำลังยืนอยู่ จักเขายืนเฮ็ดหญังกะบ่ฮู้ จักว่าเขายืนอยู่ใส
เขาแต่งโตแบบใด เขากำลังใส่เสี้ยยื้ดอยู่ แล้วเขากะใส่กะโปง เป็นกะโปงญาวหลือเป็นสิ้นนั้นหละ เป็นสิ้นญาวแล้วใส่เกิบพ้อม เป็นเกิบแตะ เป็นเกิบคีบนั้นหละ

Basic vocabulary — page 06 — Series B, pictures 16-17: onion, garlic


16
นี้คืออี่หยัง นี้คือหอมหัวแดง
หอมหัวแดงมันเป็นอี่หยัง หอมหัวแดงมันเป็นพืด
หอมหัวแดงเอาไว้เฮ็ดหญัง หอมหัวแดงเอาไว้ถ้าเฮ็ดแนวกิน
หอมหัวแดงมีจักหัว หอมหัวแดงมีสองหัว หัวหนึ่งทันได้ปาด อีกหัวหนึ่งปาดเคิ่งแล้ว
หอมหัวแดงมันสีอี่หยัง หอมหัวแดงมันสีแดง
หอมหัวแดงมันมีฮากบ่ มีอยู่ หอมหัวแดงมันมีฮากพ้อม
หอมหัวแดงมันหัวใหญ่บ่ บ่ หอมหัวแดงมันหัวบ่ใหญ่ หอมหัวแดงมันหัวน้อยหัวน้อยพอดี บ่ใหญ่หลาย

17
นี้คืออี่หยัง นี้คือกะเทียม
กะเทียมสีอี่หยัง กะเทียมสีขาว
กะเทียมเอาไว้เฮ็ดหญัง กะเทียมเอาไว้ถ้าเฮ็ดแนวกิน
กะเทียมหัวใหญ่บ่ บ่ กะเทียมหัวบ่ใหญ่
กะเทียมมันสิเป็นแบบใด กะเทียมหัวหนึ่ง มันสิหัวบ่ใหญ่ แต่ว่ากะเทียมหัวหนึ่งนั้น มันสิแย้กออกได้หลายกีบ
กะเทียมหัวหนึ่งสิมีปะมานสิบกีบ แต่ละกีบมันสิกีบน้อยกีบบ่ใหญ่หลาย

Vocabulary recordings — ปากเป็น 1

ในเหดกานที่แบบว่า มีคนคนหนึ่งมาญ้องเฮาว่า คือหล่อแท้ คืองามแท้ คือพุดีแท้ คือเลียนเก่งคักแท้ คือญ้องเฮาคัก ญ้องเฮาแน่ แบบว่าซมเฮาคักนั้นหละ คำว่าญ้องกะคือคำว่าซมเนาะ เขากะมาญ้องเฮามาซมเฮาคัก แบบว่าญ้องเกินเหด ญ้องคัก ญ้องแน่ ญ้องกะด้อกะเดี้ยนั้นหละ เฮากะเลยสิเว้า เว้าไปว่า คือมาปากเป็นแท้ คือมาเว้าดีแท้

ความหมายคำว่าปากเป็นหนะ ที่นี้กะคือแบบว่า เฮาเป่งคำเว้า เฮาเว้าออกไปแบบว่า เขาคือปากดีแท้ คือปากเก่งแท้ คือเว้าเป็นแท้ ปะมานนั้นเนาะ ความหมายนี้กะคือ[แบบ]ว่า เขาได้มาญ้องเฮาคักโพด มาญ้องเฮาอี่หลี ญ้องเฮาคัก ญ้องเฮาแน่ เฮากะเลยสิเว้าออกไปแบบว่า มาปากเป็นแท้ มาเว้าดีแท้

Vocabulary recordings — ปากเป็น 2

มีคนคนหนึ่ง เขามา แบบว่า มาว่าเฮาจั่งซั้นจั่งซี้ มาเว้า มาว่าเฮาในทางที่บ่ดี หลือว่าเขาคนนั้นเป็นเด็กน้อย แล้วไปเว้าว่าพุใหญ่จั่งซั้นจั่งซี้ เว้าจั่งซั้นจั่งซี้ หลือว่าเป็นเด็กน้อยที่เว้าคำที่บ่ดี เว้าคำที่บ่สุพาบ แล้วกะเว้าบ่ม่วน เฮากะเลยสิเว้าออกไปว่า คือปากเป็นแท้ คือเว้าบ่ดีแท้ คือปากสะมะแจะแท้

ความหมายในลูบแบบนี้ หลือว่าในปะโยกแบบนี้ที่เฮาเว้าออกไปว่า คือปากดีแท้ ความหมายในแบบนี้กะคือ เขาคนนั้นเว้าบ่ดี เว้าบ่ม่วน เว้าบ่สุพาบ เว้าบ่ดีปานใด เว้าบ่มีกาละเทสะ บ่มีความ เป็นเด็กน้อย บ่มีมาละย้าด ความหมายในทางที่บ่ดีเนาะ คำว่าปากเป็นหนะ ที่นี้หนะ ตอนนี้เนาะ แล้วกะคำว่าสะมะแจะกะค้ายกับคำว่าปากเป็นนั้นหละ กะคือว่าเว้าบ่ดี เว้าไปทั่วไปทีบ เว้ามั่วซั่ว เว้าบ่มีสาละ เว้าบ่มีเหดผน เว้าไปทั่วไปทีบนั้นหละ ความหมายเนาะ

Basic vocabulary — Page 28 — Series B, pictures 16-17: to exercise, strong/strength


16
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายพุหนึ่งเนาะ กำลังออกกำลังกาย
เบิ่งซงแล้วคือสิเป็นตาเมี่ยย หลือว่าบ่มีแฮง หลือว่าเป็นคนบ่แข็งแลงปานใดที่สิมาออกกำลังกายเนาะ
เขาอาดสิบ่เคยออกกำลังกายจักเที่ย หลืออาดสิเป็นเที่ยแลกของเขาที่มาออกกำลังกาย กะเลยเฮ็ดให้ต้องใซ้แฮงหลาย หลือว่าบ่มีพะละกำลังที่สิญกเคี่ยงออกกำลังกายนี้
แล้วเขาญกอี่หยังตอนนี้ กะบ่แน่ใจคือกัน เขาอาดสิเอิ้นว่าแนวญกเนาะ แนวญก ขั้นสำหลับคนอี่สานเขาเอิ้นว่าแนวญกออกกำลังกายเนาะ
กะญกบ่ขึ้น ญกบ่ขึ้นญกบ่ไหวเนาะ กะเลยเฮ็ดให้เขาเฮ็ดสีหน้าที่สิใซ้พะลังหลายเนาะ

17
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายพุหนึ่งเนาะ กำลังยืนออกกำลังกายอยู่
ใซ้มือสองข้างญกแนวญกพุ้นแหล้ว ญกบึ่ดๆๆๆๆ ขึ้นเนาะ
เบิ่งซงแล้วเขาอาดสิมีแฮงคัก หลือว่าอาดสิเป็นคนมีพะละกำลังหลาย หลือว่าแข็งแลงเติบเนาะ จั่งญกได้แบบนี้ ญกขึ้นญกลงได้สะบายพุ้นหนะ
ญกขึ้นสูงซ้ำแมะ คือสิมีแฮงคักเนาะ

Basic vocabulary — Page 30 — Series B, pictures 09-10: to fold, shirt, trousers


9
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังพับผ้าอยู่
[เออ]นี้กะ ผ้าหนิกะเป็นเสี้ยเนาะ เขากำลังพับเสี้ยอยู่เนาะ
เขากะใซ้มือสองข้างของเขากำลังพับเสี้ย
เป็นหญังเขาต้องพับเสี้ยพ้อม อันนี้กะอาดสิแบบว่า ให้มันดูดี หลือว่าให้มันเบิ่งเป็นละเบียบเลียบล้อย เพื่อที่ว่าสิเอาเสี้ยผ้า เขาไปเก็บไว้ในตู้เสี้ยผ้าให้มันเป็นละเบียบเลียบล้อย ขั้นวางละเกะละกะ หลือว่าบ่พับ มันกะสิบ่เป็นละเบียบ กะสิบ่เป็นตาเบิ่งเนาะ

10
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ เขากำลังพับส้งเนาะ หลือว่าพับผ้าหละเนาะ เขากำลังพับส้ง หลือว่าพับกางเกงขาญาวเนาะ ส้งขาญาวนั้นหละเนาะ กำลังพับ
แล้วเขาพับเฮ็ดหญัง กะอาดสิซักแล้วกะเอาผ้าไปเก็บ เพื่อที่ว่าพับว่าสิให้มันเป็นเลียบล้อย เอาไปวางไว้ในตู้เสี้ยผ้า หลือว่าเอาไปไว้เทิงซั้น ให้มันกะสิเป็นละเบียบเลียบล้อย เป็นตาเบิ่ง
ดีกว่าที่สิไปวาง หลือว่าหม้นๆๆ ไว้นำกันในตะก้า หลือว่าใน หอั้น กะต่าเสี้ยผ้าเนาะ

Basic vocabulary — Page 29 — Series B, pictures 11-12: star, moon, sky


11
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นลูบดาวเนาะ
กะสิมีห้าเหลี่ยมนำกันเนาะ ดาว ปกกะติแล้วกะสิมีห้าเหลี่ยมเนาะ กะมีห้ามุมห้าเหลี่ยมเนาะ เป็นลูบดาวเนาะ
แล้วลูบดาวหนิมันสีอี่หยัง ลูบดาวหนิเป็นสีขาวเนาะ เป็นสีขาว ขาวจุ่นพู่นอยู่ สีงามซ้ำแมะเนาะ สีบ่สดใส บ่ดำ บ่มืด บ่มัวเนาะ
แล้วลูบดาวหนิมีไว้เฮ็ดหญัง อาดสิมีไว้ถ้าปะดับตกแต่งในญามจัดบอดหลือว่าจัดห้องอี่หยัง เฮากะสามาดเฮ็ดเป็นลูบดาว เฮ็ดลูบต่างๆ หลือว่าลูบดาวแบบนี้กะได้

12
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นอี่เกิ้งเนาะ อี่เกิ้งสีเหลียง เหลียงเอ้อเฮ้ออยู่เนาะ
เป็นลูบอี่เกิ้งเคิ่งหนึ่ง เขาเอิ้นว่าอี่เกิ้งเคิ่งเสี้ยว หลือว่าดวงจันเคิ่งเสี้ยว
กะอยู่เทิงท้องฟ้าพุ้นหละวา แล้วกะอยู่ล้อมลอบด้วยดวงดาวเนาะ กะสิมีดาวหลายดวงล้อมอี่เกิ้งนี้ไว้อยู่ อาดสิอยู่เทิงฟ้า หลือว่าอาดสิติดไว้นำฝาผะหนังหม้องใดหม้องหนึ่งกะได้ เพื่อตกแต่งให้มันเบิ่งงามตา งามหูงามตา หลือว่าให้มันมีสิ่งที่ปะดับตกแต่งเนาะ

Basic vocabulary — Page 27 — Series B, pictures 19-20: clock/watch, time, minute


19
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นนาลิกา
นาลิกาเป็นแบบใด นาลิกากะเป็นวงกม เป็นอันวงกม
นาลิกามีหน้าที่หญัง นาลิกากะมีหน้าที่บอกเวลา บอกให้เฮาฮู้ว่าจักโมงแล้ว
กะสิมีอยู่สามเข็มนำกันเนาะ เข็มอันหนึ่งกะสิเป็นเข็มใหญ่ เข็มใหญ่กะสิเป็นเข็มอันใหญ่สั้นเป็นเข็มบอกซั่วโมง แล้วเข็มอีกเข็มหนึ่งเป็นเข็มญาวใหญ่หน่อยหนึ่ง ญาวกะสิเป็นเข็มบอกนาที แล้วเข็มหนึ่ง เข็มน้อยดอก เข็มน้อยญาวเป็นเข็มบอกวินาที
จักโมงแล้ว ตอนนี้สิบสองนาลิกาหนึ่งนาที

20
อันนี้คืออี่หยัง อันกะเป็นนาลิกา เป็นนาลิกาบอกเวลา
แล้วเฮาสามาดฮู้ได้บ่ว่า ตอนนี้จักโมงแล้ว กะฮู้ได้ เพาะว่าตอนนี้เข็มใหญ่มันซี้ไปเลขสิบสอง เข็มน้อยหลือว่าเข็มนาทีมันซี้ไปเลขหนึ่ง กะสิเฮ็ดให้ฮู้ว่าตอนนี้เวลาสิบสองนาลิกาห้านาที
ขั้นตอนนี้สิบสองนาลิกาเป็นญามมื้อคืน กะสะแดงว่าเที่ยงคืน
ขั้นสิบสองนาลิกาอยู่เวลากางวัน หลือว่าญามแก้ง กะสะแดงว่าตอนนั้นตอนเที่ยง หลือว่าเที่ยงวัน หลือว่าเที่ยงมื้อนั้นหละเนาะ

Basic vocabulary — Page 31 — Series B, pictures 09-10: to give, present, flower


9
เขากำลังเฮ็ดหญังสองคนนี้ กะมีพุหญิงกับพุซายเนาะ เขากำลังให้ของขวนกัน
กะมีพุซายคนหนึ่งถือของขวนก่องบักใหญ่เอาโลด ก่องสีแดง มีผูกลิบบิ้นพ้อมพุ้นแหล้ว สีเหลียงเอ้อเฮ้ออยู่
ก่องบักใหญ่พุ้นแหล้วของขวน จักอี่หยังอยู่ในหั้น
กะเป็นพุซายเนาะ ถือให้ กำลังสิเด่ให้พุหญิง เด่ของขวนนี้หละ เด่ของขวนก่องสีเหลียงใหญ่หนิหละเอาให้พุหญิง
แล้วเขาให้ในวันอี่หยัง หลือว่าในเนี้ยงโอกาดอี่หยัง กะเญียงว่า อาดสิเป็นแบบว่าในวันเกิด หลือว่าวันเลียนจบ หลือว่าวันอี่หยังกะได้ที่เหมาะสม หลือว่าที่สามาดให้ของขวนกันได้เนาะ

10
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายพุหนึ่งกำลังเด่ดอกไม้ให้พุหญิงเนาะ กำลังเอาดอกไม้ให้พุหญิง
มีดอกเดียว ดอกงามซ้ำแมะ มีดอกเดียว ดอกสีเหลียงพ้อม กำลังเด่ไปพุหญิง
แล้วพุหญิงกำลังสิเด่มือมาลับเอาเนาะ กำลังสิลับเอาดอกไม้นั้นเนาะ
แล้วพุซายเอาดอกไม้นี้ให้พุหญิงเฮ็ดหญัง กะจักคือกัน พุซายคนนี้อาดสิมักพุหญิงคนนี้กะได้ กะเลยเอาดอกไม้ไปมอบให้ หลือว่าไป เอาไปยื่นให้พุหญิงคนนี้เนาะ

Basic vocabulary — page 16 — Series B, pictures 19-20: ice cube, to melt


19
นี้คืออี่หยัง นี้คือน้ำแข็ง อันนี้เป็นก้อนน้ำแข็ง เป็นก้อนสี่เหลี่ยม ก้อนน้อยดอก ก้อนบ่ใหญ่หลาย
น้ำแข็งมันเย็นบ่ เย็นอยู่ น้ำแข็งมันเย็นคัก เย็นคักกะด้อกะเดี้ย
น้ำแข็งมันละลายได้บ่ ละลายได้อยู่ เพาะว่าน้ำแข็งมันเป็นน้ำ น้ำแข็งเฮ็ดมาจากน้ำ น้ำแข็งสามาดละลายได้ ขั้นมันถืกความฮ้อนมันกะละลาย
ขั้นมันอยู่ในความเย็น มันกะสิเย็นแบบนั้น หลือเป็นก้อนน้ำแข็งคือเก่า บ่สามาดละลาย
น้ำแข็งเอาไว้เฮ็ดหญัง น้ำแข็งเอาไว้กินกับน้ำ หลือเอาไว้ถ้าเฮ็ดให้น้ำเย็นกะได้ เอาใส่น้ำโค่กกะได้ เอาใส่น้ำแดงกะได้ เอาใส่น้ำเป่ากะได้ ที่สามาดเฮ็ดให้น้ำนั้นมีความเย็นหลือเกิดความเย็นได้

20
นี้คืออี่หยัง นี้คือน้ำแข็งกับแก้วน้ำ เขากำลังเอาน้ำแข็งใส่ในแก้วน้ำ
เป็นหญังเขาคือเอาใส่ บ่ลู้คือกัน เขาอาดสิกินน้ำ หลือกินอี่หยังกะได้ เขากะเลยเอาน้ำแข็งใส่ในแก้วน้ำ เพื่อที่สิเทน้ำลงไปในแก้วน้ำนั้นกะได้ เพื่อที่สิให้น้ำมันเย็น หลือน้ำอี่หยังที่เขาสิกินนั้นเย็นขึ้น
ตอนนี้เขาใส่น้ำไป่ บ่ บ่ทันได้ใส่น้ำอยู่ บ่ทันได้เทน้ำใส่ จักว่าเขาสิเทใส่ตอนใด อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน

Basic vocabulary — Page 02 — Series B, pictures 12-15: motorbike, to ride, up, down, hill


12
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นมอเตอไซ เป็นมอเตอไซเอาไว้ถ้าขี่ หลือเอาไว้ถ้าขับ
มอเตอไซเป็นแบบใด มอเตอไซกะเป็นลด เป็นลดมอเตอไซนั้นหละ
แล้วลดมอเตอไซมันคันใหญ่บ่ กะคันบ่ใหญ่ปานใด กะแล้วแต่ลุ้น หลือว่าแล้วแต่ยี่ห้อ บางคันกะใหญ่ บางคันกะน้อย
ลดมอเตอไซสีหญัง ลดมอเตอไซสีแดง
แล้วลดมอเตอไซกะมีล้อพ้อม มีเบาะนั่งพ้อม มีกะจกพ้อม มีแนวบิดพ้อม มีไฟพ้อม มอเตอไซกะมีส่วนปะกอบหลายสิ่งหลายอย่าง

13
เขากำลังเฮ็ดหญัง พุซายคนนี้เขากำลังขับลด เขากำลังขับลดมอเตอไซ เขากำลังขับไปทางหน้า
เขาสิขับไปใส จัก จักคือกัน จักว่าเขาสิขับไปใส ฮู้แต่ว่าเขากำลังขับไปเลี้ยยๆ ขับอยู่เทิงถะหนนนั้นหละ

14
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังขับลดมอเตอไซ กำลังขับลดมอเตอไซขึ้นโนน กำลังขับลดมอเตอไซขึ้นโนนอยู่พุ้นหนะ กำลังบืนขึ้นโนนอยู่
เขาขับลดมอเตอไซจักคน เขาขับพุเดียว เขาไปของเขาพุเดียวนั้นหละ พุเดียวข้อหล้อ

15
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากะขับมอเตอไซนั้นหละ เขากำลังขับมอเตอไซลงโนน ลดมอเตอไซกำลังลงโนนอยู่ หลือว่าลงค้อยนั้นหละ
แล้วเขาขับเล็วบ่ จักคือกัน อาดสิบ่เล็ว เพาะว่าญามลงค้อยหลือว่าลงโนน ขับลดต้องขับค่อยขั้นขับเล็วหลายมันกะอันตะลาย เพาะว่ามันขับลงค้อย มันเป็นโนน

Basic vocabulary — page 13 — Series B, pictures 08-10: to sit


8
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังนั่งอยู่
พุซายคนนี้ เขากำลังนั่งอยู่ เขานั่งอยู่พุเดียว
เขานั่งแบบใด เขานั่งขดตะหมาดแม่นบ่ แม่น เขานั่งขดตะหมาดอยู่
เขานั่งอยู่ใส เขานั่งอยู่เทิงพื้น จักว่าเขานั่งอยู่ใส กะบ่ฮู้คือกันว่าเขานั่งอยู่ใส ฮู้แต่ว่าเขานั่งอยู่เทิงพื้น
เขาได้ใส่เกิบมาบ่ บ่ เขาบ่ได้ใส่เกิบ เขาถอดเกิบแล้ว ตอนนี้เขาตีนเปิ่มอยู่

9
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังนั่งอยู่
เขาเป็นพุซายแม่นบ่ บ่ เขาบ่ได้เป็นพุซาย
แล้วเขาเป็นอี่หยัง เขาเป็นพุหญิงแม่นบ่ แม่น เขาเป็นพุหญิง เขาบ่แม่นพุซาย
แล้วเขานั่งจั่งใด เขานั่งพับเพียบอยู่ เขาใส่สิ้น เขาใส่สิ้นกะโปง
เขากำลังนั่งพับเพียบอยู่ เขาใส่สิ้นสีเหลียง เขาใส่เสี้ยแขนสั้นสีฟ้า
เขาเป็นพุหญิง เขามีผมญาวพ้อม ผมญาวฮอดบ่าไหล่เอาโลด
แล้วเขาใส่เกิบมาบ่ บ่ ตอนนี้เขาบ่ได้ใส่เกิบ เขากะตีนเปิ่มคือกัน

10
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังนั่งอยู่ เขานั่งอยู่เทิงพื้น เขานั่งอยู่พุเดียวของเขา
เขานั่งจั่งใด เขานั่งพับเพียบคือกันกับพุหญิง แต่ว่า พุซายนั่งพับเพียบ สิบ่คือพุหญิงนั่ง สิบ่เลียบล้อยคือพุหญิง แต่นั่งแบบพับเพียบอยู่ แต่นั่งบ่คือกันกับพุหญิง อาดสิเป็นคนละแบบ แต่มันกะค้ายกัน
พุซายนั่งท่านี้ซำบายบ่ กะซำบายอยู่ กะเซาเมี่ยยได้ กะมีแฮงคือกัน

Basic vocabulary — Page 29 — Series B, pictures 04-05: stone, to lift, to put/set/lay down


4
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีคนหนึ่งเนาะ ใซ้มือเนาะ อาดสิเป็นมือข้างซ้ายเนาะ มือข้างซ้ายข้างเดียว กำลังจับก้อนหิน จับก้อนหินก้อนหนึ่ง แล้วกะญกขึ้น
เขาจับเฮ็ดหญัง เขาญกขึ้นเฮ็ดหญัง กะจักคือกัน เขาอาดสิจับลองเบิ่งว่าก้อนหินอันนี้มันสิหนักบ่ สิญกขึ้นได้บ่ กะสิปะมานนั้นหนะ เขากะใซ้มือข้างซ้ายของเขานั้นหละ จับก้อนหิน แล้วกะญกขึ้น ลองเบิ่งว่ามันสิญกหนักบ่ หลือว่าญกได้บ่ ปะมานนั้นเนาะ

5
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีมือหนึ่งเนาะ เบิ่งไปหนะกะเห็นมือหนึ่ง กะอาดสิเป็นมือคนนี้หละ กำลังจับก้อนหินอยู่ แล้วกะวางลง
แล้วเป็นหญังเขาคือจับก้อนหินวางลง เขากะอาดสิแบบว่าอยากสิลองเบิ่ง แล้วเขากะจับก้อนหินญกขั้น แล้วกะสิ อาดสิญกลง ตอนนี้เฮาเห็นว่าเขากำลังญกก้อนหินลง หลือว่าวางก้อนหินลงเนาะ เขากะอาดสิญกอยู่ แล้วกะวางลงปึ่บลงไปเนาะ
ก้อนหินหนิมันเป็นแบบใด ก้อนหินหนิกะสิเป็น เป็นก้อนหินเนาะ กะสิอะทิบายบ่ถืก แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดมาตามทัมมะซาด หลือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเอง ตามทัมมะซาดเนาะ คนบ่สามาดส้างก้อนหินขึ้นได้เนาะ กะอาดสิเกิดมาจากหินพูเขา หลือว่าหินตามทัมมะซาด หินต่างๆ ที่มันเกิดมาเองตามทัมมะซาดหละเนาะ

Basic vocabulary — Page 32 — Series B, pictures 18-20: tube, toothpaste, to open, to press, toothbrush


18
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นหลอดยาสีฟันเนาะ
แล้วหลอดยาสีฟันหนิเอาไว้เฮ็ดหญัง หลอดยาสีฟันกะสิมียาสีฟันอยู่ในนั้น
แต่ว่าเฮาสิใซ้ยาสีฟันที่มันเป็นอยู่ในหลอดยาสีฟันนั้นหละเอามาไว้ถ้าแปงฟัน เอามาไว้ถ้าแปงฟันหลือว่าทำความสะอาดฟัน ทำความสะอาดแข้วนี้หละเนาะ ให้มันสะอาดเนาะ ให้มัน ให้มันบ่เปี้ยน ให้มันบ่เหม็น ให้มันบ่อี่หยัง ให้มันสะอาดนั้นหละเนาะ ให้มันเกี้ยง ปะมานนั้น

19
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากะใซ้มือของเขาสองข้างนี้หละ เทิงข้างซ้ายแล้วกะข้างขวาเนาะ กำลังเปิดหลอดยาสีฟัน
ใซ้มือข้างซ้ายของเขานั้นหละ หมุนฝามันออก หมุนๆๆๆๆ หมุนออกแล้ว
แล้วบัดนี้บ่ลู้ว่าเขาสิเฮ็ดอี่หยังต่อไป เขาอาดสิแบบว่า อาดสิเอาหลอดยาสีฟัน หลือว่าเขาต้องกานที่สิใซ้ยาสีฟันนี้ แล้วกะเขากะใซ้มือข้างขวาของเขานั้นหละบีบ บีบให้เนี้ยยาสีฟัน หลือว่าให้ ให้ยาสีฟันอยู่ในหลอดหนะ ไหลออกมา แล้วกะเอาไปใส่แปงสีฟัน เพื่อที่สิทำความสะอาดแข้วหลือว่าทำความสะอาดฟันเนาะ

20
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะเขากำลังสิแปงฟันเนาะ เขากำลังบีบยาสีฟันใส่[แปงสีฟัน]
เขากะเอาแปงสีฟันมา ถือแปงสีฟันมา แล้วกะมือข้างขวาของเขาหนะกะบีบยาสีฟันใส่[แปงสีฟัน] เพื่อที่ว่าสิไปทำความสะอาดแข้ว หลือว่าไปแปงฟันแปงแข้วกะได้เนาะ แล้วแต่ว่า บ่ลู้ว่าเขาสิแปงให้เจ้าของหลือว่าแปงให้ลูกเนาะ