Vocabulary recordings — มื้อฮือ

มื้อฮือ

คำว่า มื้อฮือ นั้นกะเป็นอะนาคดคือกัน คำว่ามื้อฮือกะเป็นอะนาคด กะค้ายกันกับมื้ออื่น แต่ว่าสิมีมื้อนี้ แล้วกะมื้ออื่น แล้วกะมื้อฮือ หลือว่าถัดไป หลือว่าต่อไปอีกสองมื้อเนาะ คำว่ามื้อฮือนั้นกะสิหมายถึงอะนาคดที่ต่อจากมื้ออื่น แล้วกะมื้อนี้ กะคือว่า มื้อนี้ มื้ออื่น มื้อฮือ นั้นเองเนาะ

กานใซ้คำว่า มื้อฮือ นี้กะสิใซ้แบบว่า

มื้อฮือเจ้าสิไปใส
มื้อฮือเจ้าสิไปโลงเลียนบ่
มื้อฮือวันอี่หยังฮึ
มื้อฮือแม่นวันพุดบ่
มื้อฮือเจ้าสิเฮ็ดอี่หยัง

อันนี้กะใซ้ที่มีคำว่าเกี่ยวกับมื้อฮือเนาะ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
มื้อฮือ mʉ:-hʉ: HF-HR มะรืน the day after tomorrow
คำ kham HR คำ word
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
นั้น nan HF นั้น that, there
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
อะนาคด a-na:-khot M-HR-H อนาคต future
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
ค้าย kha:i HF คล้าย to resemble, to be similar, to be alike {ทัพพีเป็นค้ายๆ กับซ้อน = a ladle is similar to a spoon}
กัน gan M กัน mutual, each other, with another, together {เขากำลังนั่งเว้ากัน = they're sitting and talking} {เขาสองคนฮักกัน = they love each other} {ปาสองโตนี้ ใหญ่ห่างกันหลายบ่ = These two fish here, are they very different in size (from each other)?} {ต่างกัน = to be different (from each other)} {ก่องอันไหนหนักกว่ากัน = Which box is heavier (than the other(s))?}
กับ gap M กับ 1. and {ลุงกับป้า = uncle and aunt} {กวยเตียวหมูกับกวยเตียวไก่ = noodle soup with pork and noodle soup with chicken}
2. with, to {ค้ายๆ กับคำว่า ... = similar to the word ...}
3. prefix in front of foods {กับเข้า = side dishes eaten with rice} {เขากินกับกวยเตียว = he's eating noodle soup}
มื้ออื่น mʉ:-ʉ:n HF-H พรุ่งนี้ tomorrow
แต่ว่า tɛ:-wa: H-H แต่ว่า 1. but
2. only {ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว = I only know that he's standing there by himself}
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
มื้อนี้ mʉ:-ni: HF-HF วันนี้ today
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
หลือ lʉ: M หรือ or
ถัดไป that-pai M-M ถัดไป next, succeeding
ต่อไป tɔ:-pai H-M ต่อไป next
อีก i:k LF อีก 1. more, again
2. other, another
สอง sɔ:ŋ M สอง two
มื้อ mʉ: HF วัน day
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement
หมายถึง ma:i-thʉŋ M-M หมายถึง to mean
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
ต่อ tɔ: H ต่อ 1. next
2. to join, to connect, to link
Notes: see also ต่อไป, ต่อไปนี้
จาก ja:k LF จาก 1. from {... เฮ็ดมาจากอี่หยัง = ... is made from what?}
2. to depart
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
นั้นเอง nan-e:ŋ HF-M นั่นเอง 1. there
2. sure enough
3. emphasizes that the preceding is the topic or has been mentioned before
Notes: Thai loan
กาน ga:n M การ prefix indicating the action of ...
ใซ้ sai HF ใช้ to use
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
แบบ bɛ:p LF แบบ 1. example, model, kind
2. style, form, pattern, design
เจ้า jao HF คุณ 1. personal pronoun: you
2. owner, boss, master
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
ใส sai M (ที่)ไหน 1. where? {สิไปใส = Where are [you] going?} {มาแต่ใส = Where are [you] coming from?} {กะทะอยู่ใส = Where's the pan?}
2. somewhere, anywhere {ใสกะได้ = anywhere, wherever you like}
โลงเลียน lo:ŋ-li:an HR-HR โรงเรียน school
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
วัน wan HR วัน day
Notes: used in names of days like Monday, Tuesday etc., otherwise มื้อ
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
ฮึ HR หรือ question particle
แม่น mɛ:n H ใช่ 1. yes
2. affirmative particle
วันพุด wan-phut HR-H วันพุธ Wednesday
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
เกี่ยวกับ gi:ao-gap H-M เกี่ยวกับ about, regarding, pertaining to