Basic vocabulary — Page 32 — Series B, pictures 18-20: tube, toothpaste, to open, to press, toothbrush


18
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นหลอดยาสีฟันเนาะ
แล้วหลอดยาสีฟันหนิเอาไว้เฮ็ดหญัง หลอดยาสีฟันกะสิมียาสีฟันอยู่ในนั้น
แต่ว่าเฮาสิใซ้ยาสีฟันที่มันเป็นอยู่ในหลอดยาสีฟันนั้นหละเอามาไว้ถ้าแปงฟัน เอามาไว้ถ้าแปงฟันหลือว่าทำความสะอาดฟัน ทำความสะอาดแข้วนี้หละเนาะ ให้มันสะอาดเนาะ ให้มัน ให้มันบ่เปี้ยน ให้มันบ่เหม็น ให้มันบ่อี่หยัง ให้มันสะอาดนั้นหละเนาะ ให้มันเกี้ยง ปะมานนั้น

19
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากะใซ้มือของเขาสองข้างนี้หละ เทิงข้างซ้ายแล้วกะข้างขวาเนาะ กำลังเปิดหลอดยาสีฟัน
ใซ้มือข้างซ้ายของเขานั้นหละ หมุนฝามันออก หมุนๆๆๆๆ หมุนออกแล้ว
แล้วบัดนี้บ่ลู้ว่าเขาสิเฮ็ดอี่หยังต่อไป เขาอาดสิแบบว่า อาดสิเอาหลอดยาสีฟัน หลือว่าเขาต้องกานที่สิใซ้ยาสีฟันนี้ แล้วกะเขากะใซ้มือข้างขวาของเขานั้นหละบีบ บีบให้เนี้ยยาสีฟัน หลือว่าให้ ให้ยาสีฟันอยู่ในหลอดหนะ ไหลออกมา แล้วกะเอาไปใส่แปงสีฟัน เพื่อที่สิทำความสะอาดแข้วหลือว่าทำความสะอาดฟันเนาะ

20
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะเขากำลังสิแปงฟันเนาะ เขากำลังบีบยาสีฟันใส่[แปงสีฟัน]
เขากะเอาแปงสีฟันมา ถือแปงสีฟันมา แล้วกะมือข้างขวาของเขาหนะกะบีบยาสีฟันใส่[แปงสีฟัน] เพื่อที่ว่าสิไปทำความสะอาดแข้ว หลือว่าไปแปงฟันแปงแข้วกะได้เนาะ แล้วแต่ว่า บ่ลู้ว่าเขาสิแปงให้เจ้าของหลือว่าแปงให้ลูกเนาะ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
หลอด lɔ:t LF หลอด 1. tube
2. drinking straw
3. clf. for tubes (e.g., toothpaste, neon tube), drinking straws
ยาสีฟัน ya:-si:-fan M-M-HR ยาสีฟัน toothpaste
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
หนิ ni M นี่แหละ, เหรอ/หรอ 1. particle used to emphasize a statement or form (or add to) a question {เป็นตาแซบคือหญังหนิ = it's really tasty} {เคี่ยงพอเท่าๆ หนิ = the [radio] is appropriately sized (i.e., not too large)}
2. variant of นี้ = this
Notes: translation to be determined; maybe sometimes like Thai นี่แหละ; other examples given: อยู่ใสหนิ อยู่ตลาดหนิ กินเข้าไป่หนิ
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
ไว้ wai HF ไว้ 1. to keep, to put, to place, to retain, to save, to reserve {เขาเอาหัวของเขาไว้ใส = Where does she put her head?} {หมาสิเลี้ยงไว้บ้าน = dogs are kept/raised in the house} {ไก่เลี้ยงไว้ในคอก = chicken are kept/raised in a coop} {หน้ามันบังไว้ = the face is covered/not visible} {เขาเอาโทละสับวางไว้หู = he holds the phone to his ear}
2. for {นาลิกาปุกมีไว้เฮ็ดหญัง = What is an alarm clock for?} {หม้อเอาไว้เฮ็ดแนวกิน = a pot is used to make food} {ก่องเอาไว้เฮ็ดหญัง ก่องเอาไว้ใส่ของ = What is the box for? It's for putting in stuff.}
Notes: see also ไว้ถ้า
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
ใน nai HR ใน in, within
นั้น nan HF นั้น that, there
แต่ว่า tɛ:-wa: H-H แต่ว่า 1. but
2. only {ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว = I only know that he's standing there by himself}
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
ใซ้ sai HF ใช้ to use
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
นั้นหละ nan-la HF-M นั่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
ไว้ถ้า wai-tha: HF-LF usually in a positive statement or answer: is for, is used for, has the purpose of {กะทะมีไว้ถ้าทอด = a pan is for frying} {น้ำบักนาวมีไว้ถ้าปุงอาหาน = lime juice is used to season food} {ปากกามีไว้ถ้าเขียน = a pen is for writing} {กะเทียมเอาไว้ถ้าเฮ็ดแนวกิน = garlic is used to make food} {ขาเอาไว้ถ้าญ่าง = legs are for walking} {เกิบเอาไว้ถ้าใส่ = shoes are for wearing}
Notes: see also ไว้
แปง pɛ:ŋ M แปรง 1. brush
2. to brush
ฟัน fan HR ฟัน tooth
Notes: see also แข้ว
หลือ lʉ: M หรือ or
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
ทำความสะอาด tham-khwa:m-sa-a:t HR-HR-M-LF ทำความสะอาด to clean, to clean up, to do the cleaning
แข้ว khɛ:o LF ฟัน tooth {หมามันมีแข้ว = the dog has teeth}
นี้หละ ni:-la HF-M นี่แหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
3. to allow, to be allowed
สะอาด sa-a:t M-LF สะอาด clean
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
เปี้ยน pi:an HF เปื้อน dirty, stained, soiled
เหม็น men M เหม็น to smell, to stink
เกี้ยง gi:aŋ HF สะอาด smooth, polished, clean
ปะมาน pa-ma:n M-HR ประมาณ 1. about, approximatively
2. to guess, to estimate
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
มือ mʉ: HR มือ 1. hand
2. front leg/paw (e.g., of a cat)
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
สอง sɔ:ŋ M สอง two
ข้าง kha:ŋ LF ข้าง 1. side {มีหูจับสองข้าง = there are handles on both sides}
2. next to {วางอยู่ข้างๆ ก่องใบใหญ่ = it's placed next to the large box} {เขายืนอยู่ข้างๆ อีกพุหนึ่ง = he's standing next to another person}
3. clf. for body parts which come in pairs (eyes, ears, legs etc.) {เขามีตาสองข้าง = she has two eyes}
เทิง thə:ŋ HR ทั้ง 1. up to, all, all of, the whole of, altogether {เขาใส่กางเกงขาสั้นเทิงสองคน = both are wearing short trousers} {เขาเป็นพ่อของลูกเทิงสามคนนี้ = he's the father of these three [children] here}
2. เทิง ... เทิง ...: both ... and ..., ... as well as ... {เทิงมีใบพ้อม เทิงมีเหลียนพ้อม = there are notes as well as coins}
Notes: pronunciation: also realized as ทัง
ข้างซ้าย kha:ŋ-sa:i LF-HF ข้างซ้าย left, (on the) left side
ข้างขวา kha:ŋ-kwa: LF-M ข้างขวา right, (on the) right side
เปิด pə:t M เปิด 1. to open {เปิดหน้าต่าง = to open the window} {เปิดปะตู = to open the door}
2. to start, to switch on {เปิดไฟ = to switch on the light} {เปิดแอ = to switch on the A/C}
หมุน mun M หมุน to turn, to rotate {เขากำลังหมุนปิดก่อกน้ำ = he's turning off the tap} {พัดลมหมุน = the fan is running/rotating}
ฝา fa: M ฝา 1. lid {ฝากะปุก = lid of a jar/pot}
2. wall {ฝาบ้าน = wall (of a house) = กำแพงบ้าน}
ออก ɔ:k LF ออก 1. to go out, to leave
2. out
บัดนี้ bat-ni: M-HF ต่อไป, เดี๋ยวนี้, ขณะนี้ 1. now
2. then, next
ลู้ lu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ฮู้
ต่อไป tɔ:-pai H-M ต่อไป next
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
แบบ bɛ:p LF แบบ 1. example, model, kind
2. style, form, pattern, design
ต้องกาน tɔŋ-ga:n HF-M ต้องการ to need, require, desire, wish, demand
บีบ bi:p LF บีบ to squeeze, to press
เนี้ย ni:a HF เนื้อ meat
Notes: pronunciation: also realized as เนื้อ
หนะ na M final particle
ไหล lai M ไหล to flow
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
ใส่ sai H ใส่ 1. to put something in/on {เขาใส่บักพิกในกวยเตียวหลาย = he's putting a lot of chili in his noodle soup} {เขาบีบยาสีฟันใส่แปงสีฟัน = he squeezes toothpaste on the toothbrush} {ก่องเอาไว้ใส่ของ = boxes are there to put stuff in}
2. to wear (clothes) {เขาใส่เสี้ยแขนญาว = he's wearing a long-sleeve}
3. directed at {เอิ้นใส่กัน = to call each other/to say to each other} {หมามันเห่าใส่แมว = the dog barks at the cat} {ล้องเพงใส่ไม = to sing into the microphone} {เขากำลังซี้มือไปใส่พุซาย = she's pointing at the man}
แปงสีฟัน pɛ:ŋ-si:-fan M-M-HR แปรงสีฟัน toothbrush
เพื่อที่ phʉ:a-thi: H-H เพื่อที่ in order to, so that
Notes: the vowel เอือ is likely to be a Thai loan
ถือ thʉ: M ถือ 1. to hold
2. to carry
3. to regard as, to consider {สี่สิบองสาถือว่าฮ้อน = 40 degrees Celsius is considered hot}
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
แล้วแต่ lɛ:o-tɛ: HF-H แล้วแต่ up to, depending on
เจ้าของ jao-khɔ:ŋ HF-M เจ้าของ 1. personal pronoun: oneself
2. owner
ลูก lu:k HF ลูก 1. child
2. clf. for balls, fruits (lime), mountains