Vocabulary recordings — ปากเป็น 1

ในเหดกานที่แบบว่า มีคนคนหนึ่งมาญ้องเฮาว่า คือหล่อแท้ คืองามแท้ คือพุดีแท้ คือเลียนเก่งคักแท้ คือญ้องเฮาคัก ญ้องเฮาแน่ แบบว่าซมเฮาคักนั้นหละ คำว่าญ้องกะคือคำว่าซมเนาะ เขากะมาญ้องเฮามาซมเฮาคัก แบบว่าญ้องเกินเหด ญ้องคัก ญ้องแน่ ญ้องกะด้อกะเดี้ยนั้นหละ เฮากะเลยสิเว้า เว้าไปว่า คือมาปากเป็นแท้ คือมาเว้าดีแท้

ความหมายคำว่าปากเป็นหนะ ที่นี้กะคือแบบว่า เฮาเป่งคำเว้า เฮาเว้าออกไปแบบว่า เขาคือปากดีแท้ คือปากเก่งแท้ คือเว้าเป็นแท้ ปะมานนั้นเนาะ ความหมายนี้กะคือ[แบบ]ว่า เขาได้มาญ้องเฮาคักโพด มาญ้องเฮาอี่หลี ญ้องเฮาคัก ญ้องเฮาแน่ เฮากะเลยสิเว้าออกไปแบบว่า มาปากเป็นแท้ มาเว้าดีแท้

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
ใน nai HR ใน in, within
เหดกาน he:t-ga:n LF-M เหตุการณ์ event, incident
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
แบบ bɛ:p LF แบบ 1. example, model, kind
2. style, form, pattern, design
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
คน khon HR คน person, people
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
ญ้อง ɲɔ:ŋ HF ชม to praise
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
หล่อ lɔ: H หล่อ handsome, good-looking
แท้ thɛ: HF แท้ truly, surely, really, indeed
งาม ŋa:m HR สวย beautiful, handsome, splendid
พุ phu H ผู้ 1. person
2. clf. for people {พุหญิงพุหนึ่ง พุซายพุหนึ่ง = a woman, a man} {ซู่พุซู่คน = everybody} {พุหนึ่งโตจ่อยๆ พุหนึ่งโตบักอ้วนหนึ่ง = one person is slim, the other is fat}
Notes: pronunciation: also realized as พู่-
ดี di: M ดี good
เลียน li:an HR เรียน to study, to learn {เลียนหนังสือ = to study} {เลียนจบ = to graduate} {เลียนเก่ง = to be a good student}
เก่ง geŋ H เก่ง good at, expert, proficient
คัก khak H intensifier: very, very much
แน่ nɛ: H แน่, บ้าง 1. some, somewhat
2. final particle, used to ask for examples (similar to Thai บ้าง at the end of a question) {หม้อใซ้เฮ็ดอี่หยังได้แน่ = What (different things) can a pot be used for?} {น้ำอัดลมซื้อได้อยู่ใสแน่ = Where/in which places can one buy soft drinks?}
3. final particle, when giving examples {มีเทิงส้งแน่ มีเสี้ยแน่ มีเกิบแน่ = there are trousers, shirts, shoes etc.}
4. final particle, used to give a command {ไปปิดหน้าต่างให้แน่ = Close the window!}
5. final particle, acting as an intensifier, especially in the pattern ... คัก ... แน่ {สูงคักสูงแน่ = very high} {ญ้องเฮาคัก ญ้องเฮาแน่ = [he's] praising me a lot}
ซม som HR ชม to praise
Notes: pronunciation: also realized as ชม
นั้นหละ nan-la HF-M นั่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
คำ kham HR คำ word
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
เกินเหด gə:n-he:t M-LF เกินเหตุ overly, unreasonably
กะด้อกะเดี้ย ga-dɔ:k-ga-di:a M-HF-M-HF มากมาย, มากเกินไป intensifier: very, very much
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
เว้า wao HF พูด to say, to speak, to talk
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
ปากเป็น pa:k-pen LF-M ปากหวาน, ปากดี, ปากไม่ดี about speech: flattering (positivie connotations), inappropriate, impolite (negative connotations)
ความหมาย khwa:m-ma:i HR-M ความหมาย meaning
หนะ na M final particle
ที่ thi: H ที่ 1. in/at {ที่นี้= here}
2. place {สิมีขายอยู่หลายที่หลายหม้อง = it is being sold in many places} {ที่นอน = sleeping place}
3. clf. for places
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
เป่ง peŋ H เปล่ง to utter, to say, to emit, to sound
ออก ɔ:k LF ออก 1. to go out, to leave
2. out
ปากดี pa:k-di: LF-M ปากดี about speech: flattering (positive or negative connotations)
ปาก pa:k LF ปาก mouth
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
ปะมาน pa-ma:n M-HR ประมาณ 1. about, approximatively
2. to guess, to estimate
นั้น nan HF นั้น that, there
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
โพด pho:t HF มากๆ 1. a lot, many/much {มันหลายโพด = there are a lot}
2. too much {คำว่า กะหล้ำปี มันญาวโพด = the word กะหล้ำปี is too long}
อี่หลี i:-li: H-M จริง intensifier: really
Notes: pronunciation: also realized as อี่หลิ