Basic vocabulary — page 19 — Series B, pictures 06-07: skirt, short, long


6
นี้คือพุใด อันนี้เป็นคน อันนี้เป็นแม่หญิง เป็นพุหญิง บ่แม่นเป็นพุซาย
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ เขากำลังยืนอยู่ จักเขายืนเฮ็ดหญัง อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว
เขากำลังใส่เสี้ยสีขาว เสี้ยยื้ด แล้วกะใส่กะโปงสั้นสั้นเคียงเข่า บ่สั้นหลาย บ่ญาวหลาย
แล้วเขาใส่เกิบบ่ กะใส่อยู่ เขากำลังใส่เกิบอยู่ ใส่เกิบสีขาว เป็นเกิบโบก เป็นลองเท้าผ้าใบ เป็นเกิบโบกนั้นหละ

7
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ พุหญิงคนหนึ่งเขากำลังยืนอยู่ จักเขายืนเฮ็ดหญังกะบ่ฮู้ จักว่าเขายืนอยู่ใส
เขาแต่งโตแบบใด เขากำลังใส่เสี้ยยื้ดอยู่ แล้วเขากะใส่กะโปง เป็นกะโปงญาวหลือเป็นสิ้นนั้นหละ เป็นสิ้นญาวแล้วใส่เกิบพ้อม เป็นเกิบแตะ เป็นเกิบคีบนั้นหละ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
พุใด phu-dai H-M ใคร 1. who {มีพุใดโทมากะบ่ลู้ = I don't know who has called} {ห้องนอนของพุใด = whose bedroom (is this)? }
2. someone, somebody, anybody, in negative context: nobody {บ่มีพุใดอยู่กับเขาเลย = there's nobody with him}
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
คน khon HR คน person, people
แม่หญิง mɛ:-ɲiŋ H-M ผู้หญิง woman, girl
พุหญิง phu-ɲiŋ H-M ผู้หญิง woman, female
บ่แม่น bɔ:-mɛ:n H-H ไม่ใช่ 1. not {เขาเป็นพุหญิง เขาบ่แม่นพุซาย = she's a woman, she's not a man}
2. no
พุซาย phu-sa:i H-HR ผู้ชาย man, male
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
ยืน yʉ:n M ยืน to stand
จัก jak M จัก 1. answer to a question: [I] don't know, don't know exactly, [I'm] not sure {พุซายคนนี้เขาเถ้าไป่ จัก จักเถ้าหลือบ่เถ้า เบิ่งบ่ค่อยออก = Is this man here already old? I don't know. I can't see clearly whether he's old or not.} {เขาเว้ากันอยู่ใส จักคือกัน = Where are they talking? I don't know either.}
2. exact(ly), what exactly {จักต้มอี่หยังกะบ่ฮู้ = I don't know what (exactly) he is cooking} {บ่ลู้คือกันจักปาอี่หยัง = I don't know either what kind of fish this is}
3. how much/many? {ต้นไม้มีจักต้น = How many trees are there?} {ตอนนี้จักโมงแล้ว = What time is it now?} {มือของเฮานี้สิมีจักนิ้ว = How many fingers do our hands have?}
4. a bit, a little bit {จักหน่อย/จักหน่อยหนึ่ง = a bit, a little bit}
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
ฮู้ hu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ลู้
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
แต่ว่า tɛ:-wa: H-H แต่ว่า 1. but
2. only {ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว = I only know that he's standing there by himself}
พุเดียว phu-di:ao H-M คนเดียว 1. alone, by oneself {เขากำลังยืนอยู่พุเดียว = she's standing by herself} {เขานั่งอยู่พุเดียว = he's sitting by himself}
2. one person
ใส่ sai H ใส่ 1. to put something in/on {เขาใส่บักพิกในกวยเตียวหลาย = he's putting a lot of chili in his noodle soup} {เขาบีบยาสีฟันใส่แปงสีฟัน = he squeezes toothpaste on the toothbrush} {ก่องเอาไว้ใส่ของ = boxes are there to put stuff in}
2. to wear (clothes) {เขาใส่เสี้ยแขนญาว = he's wearing a long-sleeve}
3. directed at {เอิ้นใส่กัน = to call each other/to say to each other} {หมามันเห่าใส่แมว = the dog barks at the cat} {ล้องเพงใส่ไม = to sing into the microphone} {เขากำลังซี้มือไปใส่พุซาย = she's pointing at the man}
เสี้ย si:a LF เสื้อ shirt
สี si: M สี 1. color
2. colored pencil, crayon
ขาว kha:o M ขาว white
เสี้ยยื้ด si:a-yʉ:t LF-HF เสื้อยืด T-shirt
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
กะโปง ga-po:ŋ M-M กระโปรง skirt
Notes: see also สิ้น
สั้น san LF สั้น short
เคียง khi:aŋ HR เคียง close, adjacent, near
เข่า khao H เข่า knee
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
ญาว ɲa:o HR ยาว long
เกิบ gə:p LF รองเท้า 1. shoe
2. general term for footwear
เกิบโบก gə:p-bo:k LF-LF รองเท้าบูท boot (footwear)
ลองเท้าผ้าใบ lɔ:ŋ-thao-pha:-bai HR-HF-LF-M รองเท้าผ้าใบ sneakers
นั้นหละ nan-la HF-M นั่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
ใส sai M (ที่)ไหน 1. where? {สิไปใส = Where are [you] going?} {มาแต่ใส = Where are [you] coming from?} {กะทะอยู่ใส = Where's the pan?}
2. somewhere, anywhere {ใสกะได้ = anywhere, wherever you like}
แต่งโต tɛŋ-to: H-M แต่งตัว to dress, to wear
แบบ bɛ:p LF แบบ 1. example, model, kind
2. style, form, pattern, design
ใด dai M ใด 1. which, that one which, what, how {เขานั่งแบบใด เขานั่งขดตะหมาดอยู่ = How is he sitting? He's sitting cross-legged.} {ตอนใด = when?}
2. whichever, whoever {หม้องใดหม้องหนึ่ง = some place, somewhere} {ขั้นเฮาอยากตื่นญามใด เฮากะตั้งเวลาปุกญามนั้น = If we want to get up at a certain time, we set the alarm to that time}
Notes: sentence-final often with a marked rising tone
หลือ lʉ: M หรือ or
สิ้น sin LF ผ้าถุง, กระโปรง skirt
พ้อม phɔ:m HF พร้อม at the same time, also, too {มีตะเว็นพ้อม = the sun's out, too} {กะทะมีด้ามพ้อม = the pan has also a handle}
เกิบแตะ gə:p-tɛ LF-M รองเท้าแตะ flip-flop, sandal
เกิบคีบ gə:p-khi:p LF-HF รองเท้าแตะ flip-flop, sandal