Translations are evolving and should be taken as indicative only! For a guide to the tones and the spelling system used to write this variety of Isaan (Khon Kaen), see the "tone guide" on the overview page.

Tones: M = mid, HR = high-rising, H = high, HF = high-falling, LF = low-falling

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes#occ
เหม็น men M เหม็น to smell, to stink 30/11

Link to overview page
Link to dictionary

Basic vocabulary — Page 30 — Series A, pictures 14-17: bucket, trash, to put in, to smell, to close the lid


14 อันนี้คือถัง ถังมีฝาปิดพ้อม
15 เขากำลังถิ้มขะยะใส่ถังขะยะ
16 ขะยะในถังขะยะเหม็นบักคักหนึ่ง ขะยะในถังขะยะมีกิ่นเหม็น
17 เขากำลังปิดฝาถังขะยะ

Basic vocabulary — Page 32 — Series B, pictures 18-20: tube, toothpaste, to open, to press, toothbrush


18
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นหลอดยาสีฟันเนาะ
แล้วหลอดยาสีฟันหนิเอาไว้เฮ็ดหญัง หลอดยาสีฟันกะสิมียาสีฟันอยู่ในนั้น
แต่ว่าเฮาสิใซ้ยาสีฟันที่มันเป็นอยู่ในหลอดยาสีฟันนั้นหละเอามาไว้ถ้าแปงฟัน เอามาไว้ถ้าแปงฟันหลือว่าทำความสะอาดฟัน ทำความสะอาดแข้วนี้หละเนาะ ให้มันสะอาดเนาะ ให้มัน ให้มันบ่เปี้ยน ให้มันบ่เหม็น ให้มันบ่อี่หยัง ให้มันสะอาดนั้นหละเนาะ ให้มันเกี้ยง ปะมานนั้น

19
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากะใซ้มือของเขาสองข้างนี้หละ เทิงข้างซ้ายแล้วกะข้างขวาเนาะ กำลังเปิดหลอดยาสีฟัน
ใซ้มือข้างซ้ายของเขานั้นหละ หมุนฝามันออก หมุนๆๆๆๆ หมุนออกแล้ว
แล้วบัดนี้บ่ลู้ว่าเขาสิเฮ็ดอี่หยังต่อไป เขาอาดสิแบบว่า อาดสิเอาหลอดยาสีฟัน หลือว่าเขาต้องกานที่สิใซ้ยาสีฟันนี้ แล้วกะเขากะใซ้มือข้างขวาของเขานั้นหละบีบ บีบให้เนี้ยยาสีฟัน หลือว่าให้ ให้ยาสีฟันอยู่ในหลอดหนะ ไหลออกมา แล้วกะเอาไปใส่แปงสีฟัน เพื่อที่สิทำความสะอาดแข้วหลือว่าทำความสะอาดฟันเนาะ

20
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะเขากำลังสิแปงฟันเนาะ เขากำลังบีบยาสีฟันใส่[แปงสีฟัน]
เขากะเอาแปงสีฟันมา ถือแปงสีฟันมา แล้วกะมือข้างขวาของเขาหนะกะบีบยาสีฟันใส่[แปงสีฟัน] เพื่อที่ว่าสิไปทำความสะอาดแข้ว หลือว่าไปแปงฟันแปงแข้วกะได้เนาะ แล้วแต่ว่า บ่ลู้ว่าเขาสิแปงให้เจ้าของหลือว่าแปงให้ลูกเนาะ

Basic vocabulary — page 21 — Series B, pictures 10-13: toilet, shower, to shower, to dry oneself


10
นี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นโถส้วม อันนี้เป็นโถส้วม
โถส้วมนี้เอาไว้ถ้าเฮ็ดหญัง โถส้วมนี้กะมีปะโยดหลาย มีปะโยดคัก
ขั้นพุใดท้องเสีย หลืออยากเข้าห้องน้ำ หลือปวดเญี่ยว กะสามาดนั่งอยู่โถส้วมนี้ได้ หลือขี้หลือเญี่ยวอยู่ในโถส้วมนี้
อันวางตั้งอยู่ข้างโถส้วมกะสิเป็นถังน้ำ มีน้ำอยู่ในหั้น แล้วกะมีขันพ้อม
ญามเฮาขี้แล้ว หลือเญี่ยวแล้ว เฮาอยาก[สิ]ทำความสะอาด หลือล้างโถส้วมนี้ เฮากะตักน้ำ เอาขันตักน้ำอยู่ในถังนั้น แล้วกะมาลาดลงอยู่ในโถส้วม

11
นี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นฝักบัว เขาเอิ้นว่าฝักบัวอาบน้ำ
เขาเอาไว้ถ้าเฮ็ดอี่หยัง กะเอาไว้ถ้าอาบน้ำ หลือทำความสะอาดล้างกาย

12
นี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นสะบู เป็นสะบูเหลว
เอาไว้ถ้าเฮ็ดหญัง เอาไว้ถ้าอาบน้ำ หลือไว้เอาทำความสะอาดล้างกาย
และสะบูนี้มันมีกิ่นหอมบ่ กะหอมอยู่ ขั้นมันมีกิ่นเหม็น คนกะสิบ่ใซ้ ขั้นมันมีกิ่นหอม คนกะสิมัก คนกะสิเอามาใซ้ เพื่อที่สิให้ล้างกายเฮาหอมหลือเฮ็ดให้โตเฮาหอมนั้นหละ

13
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังเซ็ดโต
เขาเซ็ดโตเฮ็ดหญัง เขาอาดสิอาบน้ำหัวกะแล้ว เขากะเลยสิเซ็ดโต
เพื่อว่า เขาอาบน้ำหัวกะแล้ว โตของเขากะสิเปียก มันสิมีน้ำติดอยู่โตของเขา เขาอาดสิอยากให้โตเขาแห้ง เขากะเลยสิเซ็ดโต เพื่อว่าโตเขาสิได้แห้ง เขากะเลยเอาผ้าเซ็ดโตนี้มาเซ็ดโตให้มันแห้ง

Basic vocabulary — Page 24 — Series B, pictures 14-17: head, nose, ear, mouth


14
นี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นหัวเนาะ เป็นลูบหัวของคน อันนี้กะเป็นหัวของคนเนาะ
หัวของคนกะมีส่วนปะกอบหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในหัวนั้น มีหูแน่ มีตาแน่ มีปากแน่ มีดังแน่เนาะ แต่ละอย่างกะใซ้คนละแบบออกไปเนาะ
หูกะเอาไว้ถ้าฟัง ตากะเอาไว้ถ้าเบิ่ง ปากกะเอาไว้ถ้ากินเข้า หลือว่าเอาไว้ถ้าเว้า ดังกะเอาไว้ถ้าหายใจ หลือว่าไว้ดมกิ่นอี่หยังเนาะ
แล้วกะมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในหัวของเฮา หลือว่าอยู่ในใบหน้าของเฮา ที่เฮาบ่ได้เอ่ยฮอด หลือว่าบ่ได้เว้าฮอดเนาะ

15
นี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นดัง อันนี้เป็นดังของคน
ดังของคนเอาไว้เฮ็ดหญัง ดังของคนกะเอาไว้หายใจ หลือว่าเอาไว้ดมกิ่น
ขั้นคนบ่มีดังกะบ่สามาดหายใจได้ หลือว่าบ่สามาดหันใจได้เนาะ กะสิตายนั้นแล้ว ขั้นคนบ่มีดัง แม่นบ่
กะอีกอย่างหนึ่ง ดังกะเอาไว้ถ้าดมกิ่น หลือว่าเอาไว้ดมสิ่งต่างๆ เนาะ กะสามาดฮู้ได้ว่า กิ่นนั้นมันหอม หลือว่ากิ่นนั้นมันเหม็น หลือว่ากิ่นนั้นมันคาว เฮากะสิสามาดฮู้ได้เนาะ

16
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือหู อันนี้เป็นหูของคน
คนซู่คนต้องมีหู ขั้นบ่มีหูกะสิบ่ได้ญิน
นอกจากว่าคนหูหนวก เขาจั่งสิบ่ได้ญิน แต่ว่าหูคนปกกะติกะสิได้ญิน ได้ญินพุนั้นเว้า ได้ญินพุนี้เว้า ได้ญินเสียงอันนั้น ได้ญินเสียงอันนี้เนาะ

17
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือปาก อันนี้เป็นปากของคน
คนซู่คนกะต้องมีปาก หลือว่าสัดทุกโตกะต้องมีปาก
ปากเอาไว้เฮ็ดหญัง ปากกะเอาไว้ถ้าเว้า หลือว่าเอาไว้ถ้ากินนั้นกินนี้ เอาไว้ถ้าเว้าอันนั้นเว้าอันนี้
คนซู่คนต้องมีปากแล้วกะเว้าได้ นอกจากว่าคนปากกืก หลือว่าคนใบ้เนาะ สิเว้าบ่มีเสียง สิบ่สามาดเว้าออกมาได้ แต่ว่าคนซู่คนสิสามาดเว้าได้ หลือว่าเว้ามีเสียงเนาะ เอาไว้เว้าอันนั้น เว้าอันนี้ หลือว่าเว้าพื้นคนเนาะ

Basic vocabulary — Page 31 — Series B, pictures 18-20: foot, sock, shoe


18
นี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นตีน เป็นตีนของคน
ตีนเนี้ยมันเป็นอี่หยัง กะเป็นอะวัยยะวะอีกอย่างหนึ่งของคนคือกันเนาะ กะเป็นอะวัยยะวะอย่างหนึ่ง
แต่ว่าในตีนนั้นกะสิมีหลายอย่างล่วมกัน มีตุ้มม้องพ้อม มีส้นตีนพ้อม มีนิ้วพ้อม มีเล็บพ้อมล่วมกันอยู่ในตีนนั้น
คนหนึ่งกะสิมีสองตีนคู่กัน มีตีนข้างซ้ายกับตีนข้างขวาเนาะ

19
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้กะ เบิ่งซงแล้ว กะสิ อาดสิเป็นแบบว่า เป็นตีนคน ตีนคนกำลังใส่ถุงเท้าอยู่
ใส่ถุงเท้าสีขาวซ้ำแมะ ใส่ข้างเดียว ที่เฮาแนมเห็นอยู่หนิกะมีตีนข้างเดียว เขากำลังใส่ถุงเท้าอยู่ ถุงเท้าคู่สีขาวนั้นหละ
แล้วเขาใส่ถุงเท้าเฮ็ดหญัง กะจักคือกัน เขาอาดสิแบบว่าสิใส่เกิบโบก หลือว่าใส่เกิบผ้าใบเนาะ เขากะเลยใส่ถุงเท้าเนาะ
แล้วขั้นเขาใส่ถุงเท้าเนี้ย แล้วเขาญ่างไปเลยได้บ่ บ่ได้ ส่วนมากแล้ว คนที่ใส่ถุงเท้า คนที่ใส่ถุงเท้าเนี้ยต้องใส่เกิบ ที่เป็นเกิบผ้าใบ หลือว่าเกิบโบก หลือว่าเกิบกีลาเนาะ ที่มัน เป็น หุ้มตีนของเฮา เพื่อที่สิบ่ให้ถุงเท้าเนี้ยไปเปี้ยนขี้ดิน
มีแต่คนบ้าหละที่ใส่ถุงเท้าแล้วกะไปญ่างในพื้นเลยเนาะ เขาบ่พากันเฮ็ดแบบนั้นเนาะ

20
อันนี้เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีตีนตีนหนึ่ง หลือว่าเป็นคนเนาะ กำลังคนคนหนึ่งหนิหละ กำลังใส่เกิบพ้อม
ก่อนที่เขาสิใส่เกิบหนะ เขากะใส่ถุงเท้าพ้อม
กำลังใส่ถุงเท้าคู่สีขาวซ้ำแมะ กำลังใส่ถุงเท้าอยู่ แล้วกะใส่เกิบพ้อม เป็นเกิบโบก หลือว่าเกิบผ้าใบเนาะ คู่สีแดงซ้ำแมะ ผูกเซียกพ้อม กำลัง บ่ลู้ว่าเขาสิไปใส เขาอาดสิไปเที่ยวกะได้เนาะ กะ อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน
แล้วเป็นหญังเขาคือใส่ถุงเท้าก่อนที่เขาสิใส่เกิบโบกคู่นี้หลือว่าเกิบผ้าใบคู่นี้ กะเพื่อที่ว่าอาดสิป้องกันบ่ให้ตีนมีกิ่น หลือว่าบ่ให้มันอับเกินไปอยู่ในตีน อยู่ในเกิบนั้น เพาะว่าเกิบที่เฮาใส่ไป มันอาดสิอับ หลือว่าอาดสิเป็น เกิดจากเหงี่ยอยู่ในตีนของเฮา หลือว่ามีอากาดที่บ่สะอาด หลือว่าอากาดที่มันเหม็นเนาะ ถุงเท้านี้กะสิบ่ให้ ให้มันซ่อยละงับกิ่นนั้นไปได้ จากตีนของเฮาเนาะ

Basic vocabulary — Page 30 — Series B, pictures 18-20: to wash one’s face, to brush one’s teeth, to comb one’s hair


18
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุหญิงเนาะ เป็นพุหญิงดอก มัดผมจุกพ้อมเด่ะ ฝั่งซ้ายกะฝั่งขวา มัดเทิงสองข้างเนาะ เขากำลังล้างหน้าอยู่
อาดสิล้างอยู่ห้องน้ำ อาดสิล้างอยู่ในบ้านเขาหละ อาดสิเป็นห้องน้ำบ้านเขาหละ กำลังล้างหน้าอยู่
กะใซ้มือสองข้างหนะ จับหน้าขึ้นมา แล้วกะ เออ จับน้ำขึ้นมาเนาะ แล้วกะล้างๆๆ หน้าของเขา
เป็นหญังเขาคือล้างหน้า เขาอาดสิหัวกะตื่น หัวกะตื่นนอน แล้วกะล้างหน้า เพื่อสิเฮ็ดให้มันสดซื้น เพื่อที่สิเฮ็ดให้หน้ามันสดซื้นเนาะ แล้วกะบ่ให้มีอี่หยังติดหน้า หลือว่าไขมัน หลือว่าเหงี่ยอี่หยังติดหน้า เฮากะสิล้างเอาความสกกะปกออกไปเนาะ

19
พุหญิงคนนี้กำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุหญิงพุหนึ่งเนาะ พุหญิงคนนี้หละกำลังแปงฟัน
กำลังแปงฟันใซ้แปงสีฟัน ใซ้ยาสีฟัน แล้วกะแปงๆๆๆ แปงแข้วของเขาเนาะ
แล้วเขาแปงอยู่ใส กะอาดสิแปงในห้องน้ำบ้านของเขาเนาะ ตอนนี้เขากำลังอยู่หน้า อาดสิเป็นหน้ากะจก หลือว่าอยู่หน้าชักโคก อุ้ย บ่แม่น อยู่หน้าอ่างล้างหน้าเนาะ บ่แม่นหน้าชักโคกเนาะ เขากำลังแปงฟันอยู่
แล้วเขาแปงฟันเฮ็ดหญัง เขากะแปงฟันเพื่อที่ว่าสิให้แข้ว หลือว่าปากของเขาสะอาดเนาะ คนตื่นนอนมาใหม่กิ่นปากมันกะสิมีอยู่ เพื่อที่ว่าสิทำความสะอาดแข้ว หลือว่าทำความสะอาดปากของเฮา บ่ให้มันมีกิ่นเหม็นอยู่ในแข้ว ซอกแข้วของเฮา เฮากะต้องแปงฟัน แปงแข้ว เพื่อที่สิให้แข้วเฮาสะอาด หลือว่าบ่มีกิ่นเหม็นหลายปานใดเนาะ

20
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุหญิงพุหนึ่งเนาะ กำลังหวีผม
กำลังหวีผมอยู่ กะใซ้มือข้างหนึ่งจับหวี แล้วกะมือข้างหนึ่งจับผม แล้วกะหวีๆๆๆ หวีลงไป
แล้วเป็นหญังเขาคือหวีผม กะบ่ฮู้คือกัน ผมเขาอาดสิหญุ้ง หลือว่าผมเขาอาดสิหญอง มันข้องกันจั่งซี้เนาะ เขากะต้องใซ้หวี หวีผมลงไป ให้มันเป็นเส้นของใผของมัน บ่ให้มันไปหญุ้งกัน หลือว่าไปข้องกันเนาะ
แล้วผมของเขาญาวบ่ กะญาวเด่ะ เบิ่งลักสะนะแล้วญาวเติบ ญาวคักอยู่ ญาว บักญาวหนึ่ง เลยบ่าไปอีก ฮอดนมฮอดเอิกพุ้นหนะ ผมของเขากะเลยญาวคักญาวแน่ ไว้จั่งใดญาวแท้ ผมนั้นกะเดย

Basic vocabulary — Page 28 — Series B, pictures 01-03: to hang, picture, monkey, branch, socks


1
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังเอาพาบไปห้อย
พาบอี่หยัง เป็นลูบพาบวาด หลือว่าพาบถ่ายนี้หละ เป็นกอบสี่เหลี่ยม
เขาสิเอาไปห้อยเฮ็ดหญัง เขากะสิห้อยไว้ฝาผะหนัง หลือว่าห้อยไว้ถ้าโซ ไว้ถ้าเบิ่ง
เขาห้อยไว้ใสเกาะ ห้อยไว้ฝาผะหนัง ติดกับฝาผะหนังหละ
แล้วเขาห้อยจั่งใด กะสิมีเซียกติดอยู่กอบลูบ หลือว่าหม้องพาบวาด แล้วกะไปห้อยใซ้ตะปู ตะปูที่มันตอกลงไปในฝาผะหนัง เขากะสิเอาตะปูหนั้นหละ ตะปูดอกหนึ่งตอกลงไปในฝาผะหนัง แล้วแต่ว่าเฮาสิตอกอยู่หม้องใด เอาไว้จุดใด เฮากะตอกตะปูลงไปหม้องนั้น แล้วเฮากะเอาพาบอันนี้ไปห้อยอยู่หม้องตะปูหม้องนั้น หลือว่าไปห้อยอยู่หม้องข้างฝาหม้องนั้น

2
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นสัด เขาเอิ้นว่าลิง มันเป็นลิง
ลิงกำลังเฮ็ดหญังอยู่ มันกำลังห้อยอยู่ ห้อยอยู่เทิงง่าไม้ อยู่เทิงกิ่งไม้หนั้นหละ
กิ่งไม้กิ่งใหญ่บ่ บ่ใหญ่ปานใดดอก
เอ๊า แล้วเป็นหญังลิงคือไปห้อยอยู่หนั้น กะจักคือกัน มันอาดสิมักอยู่เทิงกกไม้กะได้ มันกะเลยห้อยอยู่เทิงกกไม้ หลือว่าห้อยอยู่เทิงง่าไม้
ในโตของลิงมันมีอี่หยังแน่ มันกะสิมีแขน มีขา มีแขนสองข้าง มีขาสองข้าง มีหางพ้อม มีขนพ้อม ลิงซู่โตสิมีขนหลายพ้อม เกียบซู่จุดหลือว่าซู่หม้องอยู่ในโตมันเอาโลด
แล้วลิงอันนี้โตสีหญัง อันนี้ลิงโตนี้มันสีส้ม
แล้วลิงโตอื่นสีอื่นได้บ่ ได้อยู่ แล้วแต่ลิงพันนั้นหลือว่าลักสะนะนั้น มันกะสิแตกต่างกันไป บ่คือกัน
แล้วลิงมันอาสัยอยู่ใส มันกะอยู่ในป่า อยู่ในป่าในดงในโคกพุ้นหละ
ลังเที่ยคนกะจับมันเอาไว้ในสวนสัด หลือว่าเอามันมาเลี้ยงอยู่บ้าน

3
อันนี้อี่หยัง อันนี้เป็นถุงเท้า เขากำลังตากถุงเท้าอยู่
ถุงเท้ามีจักกิ่ง มีหกกิ่ง
กะอาดสิมัน อาดสิสกกะปก หลือว่ามันเปี้ยน เขากะเอามาซักเพื่อที่สิให้มันสะอาด ให้มันหอมเนาะ เพื่อที่สิใซ้งานต่อไปในมื้อใหม่
แล้วเขาตากอยู่ใส กะตากอยู่กางแก้ง หลือว่าตากอยู่หม้องมันมีแดด ให้แดดส่อง ขั้นแดดถืก หลือว่ามันตากใส่แดด มันกะสิแห้ง หลือว่าเฮ็ดให้มันบ่เหม็นอับเนาะ ขั้นมันบ่มีแดด มันกะสิเหม็นอับ หลือว่าเหม็นตากบ่แห้งนั้นเองเนาะ

Basic vocabulary — page 14 — Series B, pictures 05-08: nose, to smell, flower, to stink, to defecate


5
นี้คืออี่หยัง นี้คือดัง อันนี้คือดังของคน ดังมันเป็นอะวัยยะวะของคน เป็นอะวัยยะวะในล้างกายของคนเฮานี้หละ
ดังเอาไว้หายใจ ขั้นคนเฮาบ่มีดัง เฮากะหายใจบ่ได้ เพาะสะนั้นแล้ว ทุกคนต้องมีดัง หลือสัดทุกโตต้องมีดัง
ขั้นบ่มีดัง กะหายใจบ่ได้ หลือบ่สามาดดมกิ่นอี่หยังได้เลย
ดังสิอยู่ส่วนหน้าของเฮา อยู่เทิงใบหน้า อยู่หม้องใบหน้าของเฮา อยู่เทิงปาก หลืออยู่ใต้ตาของเฮา
หัวของเฮานี้ มีอะวัยยะวะใดแน่ มีอันอื่นอีกบ่ กะมีอยู่ มีหูพ้อม มีปาก มีตา มีคิ้ว มีคาง มีผม มีหัว มีหน้าผาก มีแก้ม มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่เทิงใบหน้าของเฮา
แต่ละอย่างกะใซ้งานคนละแบบ อย่างเซ้น ปากกะเอาไว้กิน ตากะเอาไว้แนม หูกะเอาไว้ฟังเสียง หลือว่าแข้วกะเอาไว้กัดสิ่งของ หลือเอาไว้กัดกินแนวกินนั้นหละ แต่ว่าดังนี้เอาไว้หายใจ หลือดมกิ่นต่างๆ

6
เขากำลังเฮ็ดหญัง หลือเกิดอี่หยังขึ้น จักคือกัน แต่ว่าแนมเบิ่งพาบนี้แล้ว เห็นค้ายว่าเขากำลังดมกิ่นอยู่ หลือเขากำลังได้กิ่นอี่หยังบางสิ่งบางอย่าง จักเป็นกิ่นอี่หยัง แต่กะบ่ฮู้คือกัน ตอนนี้เขากำลังดมอยู่ จักว่าเขาดมแบบใด เขากำลังใซ้ดังของเขาดมกิ่นนั้นอยู่ บ่ลู้ว่ากิ่นนั้นมันมาแต่ใส สิหอมหลือสิเหม็นกะบ่ลู้คือกัน

7
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังดมกิ่น
ตอนนี้เขากำลังดมกิ่นอยู่ เขาดมกิ่นดอกไม้อยู่ มีดอกไม้อยู่หน้าของเขา จักบ่ลู้ว่าเป็นดอกอี่หยัง ดอกมันดอกบักใหญ่หนึ่ง
ดอกสีเหลียง หลือดอกสีส้ม ใจกางของมันเป็นสีส้ม เกสอนหลือดอกของมันกะเป็นสีเหลียง บานออกใบดอกบักใหญ่หนึ่ง ใบมันกะสีเขียว เขียวจึ่งคื่งอยู่
ตอนนี้เขากะกำลังดมอยู่ คือสิหอมหลาย ได้กิ่นดอกไม้แล้วเขาคือสิสดซื้น เขาคือสิมีความสุขหลาย ที่ได้ดมกิ่นดอกไม้ เพาะว่ากิ่นดอกไม้มันคือสิหอมคัก
แล้วตอนนี้เขากะกำลังหลับตาพ้อม เขาคือสิมีความสุขหลาย

8
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังตกใจ เขากำลังได้กิ่นขี้หมา
มีหมาโตหนึ่ง กำลังขี้อยู่ ขี้ออกบักหลายหนึ่ง หมาโตสีเหลียง มันคือสิมีความสุขหลาย มันได้ขี้ มันกำลังขี้ออกไป แล้วพุซายคนนี้กะญ่างมาพอดี พอพุซายคนนี้เห็น กะตกใจ แล้วกะได้กิ่นขี้หมานี้
เขาคือสิใจฮ้ายคัก คือสิสูนแฮง เพาะว่าเขาได้กิ่นขี้หมา กิ่นขี้หมานี้คือสิเหม็นคัก คือสิเหม็นกะด้อกะเดี้ย คือสิเหม็นคักเติบ

Basic vocabulary — Page 30 — Series B, pictures 14-17: bucket, trash, to put in, to smell, to close the lid


14
นี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นถังเนาะ
เฮากะบ่ฮู้ว่ามันเป็นถังอี่หยัง อาดสิเป็นถังน้ำ หลือว่าถังขะยะ หลือว่าถังอี่หยังกะได้ ที่เฮาสามาดเอาถังนี้ไปใซ้งานได้
แต่ว่าตอนนี้เฮาบ่ฮู้ว่าเขาเอาถังนี้มาใซ้งานเป็นอี่หยัง อาดสิเป็นถังขะยะ อาดสิเป็นถังใส่เข้า อาดสิเป็นถังใส่น้ำเนาะ
แล้วถังนี้ใหญ่บ่ กะเบิ่งซงลักสะนะกะอาดสิใหญ่อยู่ดอกเนาะ ใหญ่เติบ มีฝาพ้อม มีฝาปิดพ้อมเด่ะ ฝามันกะมีหูจับพ้อม ฝาอันบักใหญ่ ถังกะใหญ่พ้อม
แล้วถังนี้มันมีจักถัง กะมีถังเดียวตั้งอยู่ข้อหล้อของมันหนะ ตั้งอยู่อันเดียวของมันนั้นหละ

15
เขากำลังเฮ็ดหญัง มีพุหนึ่งกำลังเอา อาดสิเป็นถุงขะยะเนาะ บ่ฮู้ว่าเป็นถุงอี่หยัง เบิ่งลักสะนะอาดสิเป็นถุงขะยะเนาะ เขาเอาถุงถุงหนึ่งมาถิ้ม หลือว่ามาวางใส่ในถัง ในถังวงกมนั้นเนาะ เขากะเอาถุงขะยะหลือว่าถุงอี่หยังนี้หละมาถิ้มใส่ อาดสิเป็นขะยะเนาะ ขั้นคิดว่าเป็นขะยะเนาะ เขากำลังเอาถิ้มใส่ไป
แล้วเขาเอามาถิ้มหนั้นใส่ ถิ้มใส่จักถุง เขาอาดสิมีถุงเดียวข้อหล้อ เฮาแนมเห็นอยู่หนิกะมีถุงเดียว เขาอาดสิ ถุงใหญ่เติบเนาะ อาดสิถิ้มถุงเดียว แล้วกะเต็มถังพอดีเนาะ

16
อันนี้คืออี่หยัง เกิดอี่หยังขึ้น
เบิ่งไปใน ในนี้แล้วกะ ลู้สึกว่าอาดสิมีกิ่นเหม็น กิ่นเหม็นจากขะยะ
คนเอาขะยะมาถิ้มใส่ในถังขะยะ แล้วเฮ็ดให้กิ่นเหม็น
อาดสิเอาถิ้มไว้โดนแล้ว หลือว่าขะยะนี้อาดสิเป็นขะยะเน่า หลือว่าขะยะที่เก็บไว้โดนแล้ว เฮ็ดให้ขะยะนี้เหม็น หลือว่ามีกิ่นเหม็นอยู่ในละแวกใก้ถังขะยะนั้น
เฮาฮู้ได้จั่งใดว่ามันมีกิ่นเหม็น กะมีแมง แมงโตน้อยหลือว่าแมงวันแมงหวี่เนาะมาตอมขะยะนี้ กะเลยเฮ็ดให้ฮู้ว่าขะยะนี้มันเหม็นเนาะ
แล้วขะยะเหม็นนี้มันดีต่อสุกขะพาบบ่ บ่ ขะยะเหม็นหลือว่ากิ่นเหม็นหนิ บ่ มันบ่ดีต่อสุกขะพาบเลย ขั้นเฮาอยู่ใก้จุดนี้ หลือว่าใก้หม้องนี้ ทุกมื้อได้กิ่น ซู่มื้อกะเฮ็ดให้สุกขะพาบล้างกายบ่ดี หลือว่าเฮ็ดให้สุกขะพาบล้างกายบ่แข็งแลงเนาะ

17
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุหนึ่งเนาะถือฝา ฝา อาดสิเป็นฝาถัง[หลือว่า]ฝาถังขะยะนี้หละ เอาไปปิดถังไว้ เพื่อที่อาดสิดับกิ่นเหม็น หลือว่าบ่ให้ถังขะยะนี้มีกิ่น ส่งกิ่นออกไปข้างนอก หลือว่าส่งกิ่นออกไปละแวกใก้นั้นเนาะ
แล้วเขาปิดสะหนิดบ่ หลือว่าปิดมิดซิดบ่ หลือว่าปิดมิดบ่นั้นหนะ กะปิดมิดอยู่ เขากะใซ้มือของเขาจับฝาถังขึ้นมา แล้วกะปิดลงไป อาดสิปิดสะหนิด ปิดมิดบักคักเนาะ
ขั้นปิดบ่มิด กิ่นในถังขะยะนี้ หลือว่ากิ่นเหม็นกะสิส่งกิ่นออกไปในละแวกใก้นั้นเนาะ ขั้นปิดมิดแล้ว ขั้นปิดสะหนิดแล้ว กิ่นมันกะบ่สามาดออกไปได้คัก หลือว่ากิ่นกะบ่เหม็นคักปานใดเนาะ

Basic vocabulary — page 17 — Series B, pictures 01-05: laundry, to wash, to dry, to fold


1
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังซักผ้า เขาซักผ้าโตสีแดง เขาซักผ้าโตหนึ่ง
ซักผ้าอยู่ในกะละมัง กะละมังเป็นวงกม กะละมังใบบักใหญ่หนึ่งดอก กะละมังใบสีเขียว กะละมังอันบักใหญ่
เสี้ยโตนี้มันอาดสิสกกะปก หลือบ่สะอาด หลือบ่เป็นตาใส่ หลือเหม็นนั้นหละ เขากะเลยสิซักให้มันสะอาดกะได้
เขาซักผ้าอยู่ใส จักคือกัน ฮู้แต่ว่าเขาซักผ้าอยู่ในกะละมัง กะละมังใบวงกม กะละมังใบบักใหญ่หนึ่ง ใบสีเขียว
เขาใซ้มือของเขาสองข้างนั้นหละ ซักเสี้ยโตนี้ ใซ้มือสองข้างของเขาซักเสี้ยโตนี้ให้มันสะอาด หลือให้มันดูดีขึ้น หลือให้มันเป็นตาเบิ่งนั้นหละ

2
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังซิดผ้า หลือสะหลิดผ้านั้นหละ เพื่อที่สิให้มันหมาดเพื่อที่สิให้เสี้ยโตนี้มันหมาด หลือบ่ให้มีน้ำติดอยู่ในเสี้ยโตนี้
เสี้ยโตนี้มันเปียกแม่นบ่ แม่น เสี้ยโตนี้มันเปียก เพาะว่าหัวกะซักมา เพาะว่าหัวกะซักมาจากน้ำ มันกะเลยเปียก เสี้ยโตนี้มันเปียกอยู่
คือฮู้ว่าเสี้ยโตนี้มันเปียก กะฮู้ เพาะว่าน้ำมันไหลออกมาจากเสี้ยโตนี้ ในเสี้ยโตนี้มันเปียกอยู่ มันมีน้ำพ้อม กะเลยฮู้ว่ามันเปียกอยู่
ตอนนี้เขาถือเสี้ยอยู่แม่นบ่ แม่น เขาถือเสี้ยอยู่ เขาจับเสี้ยอยู่ เขาใซ้มือของเขาสองข้างจับเสี้ยอยู่ คือสิสะหลิดเสี้ยอยู่ เพื่อที่สิให้น้ำมันออกจากเสี้ยโตนี้หละ
ต่อจากนี้แล้วเขาสิเฮ็ดอี่หยังต่อ เขากะอาดสิเอาไปตาก หลือเอาไปตากอยู่ฮาวตากผ้ากะได้

3
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังสิตากผ้า เขากำลังสิเอาเสี้ยโตนี้หละไปตากอยู่ในฮาว หลือตากใส่แดด เพื่อที่สิให้เสี้ยโตนี้มันแห้ง
เขาตากเสี้ยโตนี้จั่งใด เขาตากอยู่ฮาว อยู่ฮาวตากผ้านั้นหละ เป็นฮาวเซียก หลือฮาวอี่หยังบุ อาดสิเป็นฮาวเหล็กกะได้
เขาใซ้มีแนวหนีบสองอัน ใซ้แนวหนีบสองอันนั้นหละ หนีบเสี้ยโตนี้ หนีบฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา เพื่อที่สิให้มันอยู่ เพื่อที่สิให้มันติดกับฮาวอันนี้ แล้วกะตากแดดต่อไป
เป็นหญังเขาคือตากอยู่ฮาว เพาะว่าสิให้เสี้ยโตนี้มันถืกแดด แล้วให้มันแห้งเล็วขึ้น เพื่อที่สิสามาดใซ้ได้ หลือให้มันแห้งแล้วกะเอาไปใส่

4
ตอนนี้เป็นอี่หยังอยู่ เสี้ยโตนี้กำลังตากอยู่ ตากอยู่ฮาวเก่านั้นหละ ตากอยู่ในฮาว
เสี้ยโตนี้เสี้ยแขนสั้น เสี้ยสีแดง ตากอยู่โตเดียว ตากอยู่ฮาวกางเดิ่นกางลานอี่หยังกะบ่ฮู้
แล้วเสี้ยโตนี้มันกะถืกแดดพ้อม แดดกะส่องมาใส่เสี้ยโตนี้ แล้วกะเฮ็ดให้เสี้ยโตนี้แห้ง แล้วกะบ่ให้เสี้ยโตนี้เปียกคือเก่า แล้วน้ำมันกะสิละเหยขึ้น เพาะว่ามันมีแดด แดดมันส่อง แล้วเฮ็ดให้เสี้ยโตนี้มันแห้ง
เสี้ยโตนี้ใซ้เวลาโดนบ่มันจั่งสิแห้ง กะใซ้เวลาโดนอยู่ ขั้นแดดมันฮ้อนคัก มันกะสิใซ้เวลาบ่โดน
ขั้นมันบ่มีแดด หลือแดดมันบ่ค่อยฮ้อน มันกะใซ้งานโดน หลือใซ้เวลาโดน กว่าเสี้ยโตนี้มันสิแห้ง

5
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังพับผ้า เอาผ้าที่ตากนั้นหละเอามาพับ เพื่อที่สิเก็บให้มันเลียบล้อย เพื่อที่สิให้มันเป็นละเบียบเลียบล้อย
เป็นหญังเขาคือพับผ้า กะจักคือกัน เขาอาดสิให้มันดูดีขึ้น หลือเป็นละเบียบเลียบล้อยนั้นหละ เขากะเลยพับผ้า
เอาผ้าที่ตากนั้นหละ เอามาพับ เพื่อที่สิให้มันเป็นละเบียบขึ้นกว่าเก่า หลือให้มันเป็นตาเบิ่งกว่าเก่า
พอพับผ้าแล้วสิเอาไปเก็บอยู่ใส สิเอาเสี้ยโตนี้ไปเก็บใส กะเอาเสี้ยโตนี้ไปเก็บในตู้ ขั้นพับแล้วกะเอาไปเก็บไว้ในตู้ หลือซั้นเก็บเสี้ยผ้า เพื่อที่สิให้มันเป็นละเบียบ
ขั้นมีเสี้ยหลายโต แล้วไปพับวางกัน วางถ้อนกัน วางซ้อนกันอยู่ในตู้ แล้วมันสิเป็นตาเบิ่งบ่ กะเป็นตาเบิ่งอยู่ ขั้นมีเสี้ยหลายโตพับ แล้วกะวางซ้อนกันหลายโต มันกะสิเป็นตาเบิ่ง เป็นละเบียบเลียบล้อย

Basic vocabulary — Page 05 — Series B, pictures 08-15: pig, axe/hatchet, to kill, meat, meat sticks, to roast/grill


8
นี้คืออี่หยัง นี้คือหมู
หมูมันโตสีหญัง หมูมันโตสีซมพู
หมูมันโตใหญ่บ่ โตใหญ่อยู่ แต่ว่าโตบ่ใหญ่หลาย โตใหญ่พอสมควน
หมูมันมีหางบ่ มีอยู่ หมูมันมีหาง
หมูมันมีหางจักอัน หมูมีหางอันเดียว
หมูมีหูบ่ มีอยู่ หมูมันมีหูสองข้าง
หมูมีตาบ่ มีอยู่ หมูมันมีตาสองข้าง
หมูมันมีดังบ่ มีอยู่ หมูมันมีดัง
ดังหมูอันใหญ่บ่ ใหญ่อยู่ ดังหมูมันอันใหญ่ ดังหมูมันอันใหญ่หลาย
หมูมันมีขาบ่ มีอยู่ หมูมันมีขา หมูมันมีสี่ขา
หมูมันตาฮักบ่ บ่ หมูมันโตใหญ่ หมูมันบ่ตาฮัก หมูมันเหม็นพ้อม

9
นี้คืออี่หยัง นี้คือขวน
ขวนมันเป็นแบบใด ขวนมันค้ายมีด แต่ว่าขวนมันสิเปกว่ามีด* ขวนมันสิสั้นกว่ามีด
ขวนมันอันใหญ่บ่ อันใหญ่อยู่ อันใหญ่พอสมควน
ขวนมันคมบ่ คมอยู่ ขวนมันคมหลาย เอาไว้ฟันอี่หยังกะได้ เอาไว้ปาดอี่หยังกะได้
ขวนเฮ็ดมาจากอี่หยัง ขวนเฮ็ดมาจากเหล็ก
ขวนสีอี่หยัง ขวนสีขาว
ขวนมันมีด้ามบ่ มีอยู่ ขวนมันมีด้าม
ด้ามขวนมันญาวบ่ ด้ามขวนมันญาวอยู่
ด้ามขวนเฮ็ดมาจากอี่หยัง ด้ามขวนเฮ็ดมาจากไม้ ด้ามขวนเฮ็ดมาจากเหล็กกะได้
ด้ามขวนสีอี่หยัง ด้ามขวนสีเหลียง
*มีดเปกว่าขวน

10
เขากำลังสิเฮ็ดหญัง เขากำลังสิข้าหมู
เขาใซ้อี่หยังข้าหมู เขาเอาขวนข้าหมู
เขาข้าหมูจั่งใด เขาเอาขวนฟันลงไปเทิงหัวหมู
เขาข้าหมูจักโต เขาข้าหมูโตเดียว
หมูโตใหญ่บ่ โตใหญ่อยู่
เป็นหญังเขาคือข้ามัน เขาอาดสิเอาไปเฮ็ดแนวกิน หลือสิเอาหมูไปขายกะได้
หมูมันฮ้องบ่ หน้าจะฮ้อง เพาะว่าเขาใซ้ขวนฟันเทิงหัวของมัน
หมูมันสิเจ็บบ่ กะหน้าจะเจ็บ เพาะว่าเขาใซ้ขวนข้ามัน มันคือสิเจ็บ มันคือสิทอละมานหลาย เป็นตาลิโตนมันหลาย
เขาใซ้อี่หยังจับขวน เขาใซ้มือของเขาจับขวน
เขาใซ้มือข้างเดียวของเขาจับขวน มืออีกข้างหนึ่งของเขาจับอยู่เทิงหัวหมู

11
นี้คือ