Basic vocabulary — Page 31 — Series B, pictures 18-20: foot, sock, shoe


18
นี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นตีน เป็นตีนของคน
ตีนเนี้ยมันเป็นอี่หยัง กะเป็นอะวัยยะวะอีกอย่างหนึ่งของคนคือกันเนาะ กะเป็นอะวัยยะวะอย่างหนึ่ง
แต่ว่าในตีนนั้นกะสิมีหลายอย่างล่วมกัน มีตุ้มม้องพ้อม มีส้นตีนพ้อม มีนิ้วพ้อม มีเล็บพ้อมล่วมกันอยู่ในตีนนั้น
คนหนึ่งกะสิมีสองตีนคู่กัน มีตีนข้างซ้ายกับตีนข้างขวาเนาะ

19
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้กะ เบิ่งซงแล้ว กะสิ อาดสิเป็นแบบว่า เป็นตีนคน ตีนคนกำลังใส่ถุงเท้าอยู่
ใส่ถุงเท้าสีขาวซ้ำแมะ ใส่ข้างเดียว ที่เฮาแนมเห็นอยู่หนิกะมีตีนข้างเดียว เขากำลังใส่ถุงเท้าอยู่ ถุงเท้าคู่สีขาวนั้นหละ
แล้วเขาใส่ถุงเท้าเฮ็ดหญัง กะจักคือกัน เขาอาดสิแบบว่าสิใส่เกิบโบก หลือว่าใส่เกิบผ้าใบเนาะ เขากะเลยใส่ถุงเท้าเนาะ
แล้วขั้นเขาใส่ถุงเท้าเนี้ย แล้วเขาญ่างไปเลยได้บ่ บ่ได้ ส่วนมากแล้ว คนที่ใส่ถุงเท้า คนที่ใส่ถุงเท้าเนี้ยต้องใส่เกิบ ที่เป็นเกิบผ้าใบ หลือว่าเกิบโบก หลือว่าเกิบกีลาเนาะ ที่มัน เป็น หุ้มตีนของเฮา เพื่อที่สิบ่ให้ถุงเท้าเนี้ยไปเปี้ยนขี้ดิน
มีแต่คนบ้าหละที่ใส่ถุงเท้าแล้วกะไปญ่างในพื้นเลยเนาะ เขาบ่พากันเฮ็ดแบบนั้นเนาะ

20
อันนี้เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีตีนตีนหนึ่ง หลือว่าเป็นคนเนาะ กำลังคนคนหนึ่งหนิหละ กำลังใส่เกิบพ้อม
ก่อนที่เขาสิใส่เกิบหนะ เขากะใส่ถุงเท้าพ้อม
กำลังใส่ถุงเท้าคู่สีขาวซ้ำแมะ กำลังใส่ถุงเท้าอยู่ แล้วกะใส่เกิบพ้อม เป็นเกิบโบก หลือว่าเกิบผ้าใบเนาะ คู่สีแดงซ้ำแมะ ผูกเซียกพ้อม กำลัง บ่ลู้ว่าเขาสิไปใส เขาอาดสิไปเที่ยวกะได้เนาะ กะ อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน
แล้วเป็นหญังเขาคือใส่ถุงเท้าก่อนที่เขาสิใส่เกิบโบกคู่นี้หลือว่าเกิบผ้าใบคู่นี้ กะเพื่อที่ว่าอาดสิป้องกันบ่ให้ตีนมีกิ่น หลือว่าบ่ให้มันอับเกินไปอยู่ในตีน อยู่ในเกิบนั้น เพาะว่าเกิบที่เฮาใส่ไป มันอาดสิอับ หลือว่าอาดสิเป็น เกิดจากเหงี่ยอยู่ในตีนของเฮา หลือว่ามีอากาดที่บ่สะอาด หลือว่าอากาดที่มันเหม็นเนาะ ถุงเท้านี้กะสิบ่ให้ ให้มันซ่อยละงับกิ่นนั้นไปได้ จากตีนของเฮาเนาะ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
ตีน ti:n M ตีน foot
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
คน khon HR คน person, people
เนี้ย ni:a HF เนี้ย variant of นี้ = this, here
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
อะวัยยะวะ a-wai-ya-wa M-HR-M-H อวัยวะ organ, body part
อีก i:k LF อีก 1. more, again
2. other, another
อย่าง ya:ŋ H อย่าง type, kind, sort, category
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement
แต่ว่า tɛ:-wa: H-H แต่ว่า 1. but
2. only {ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว = I only know that he's standing there by himself}
ใน nai HR ใน in, within
นั้น nan HF นั้น that, there
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
ล่วมกัน lu:am-gan H-M ร่วมกัน together
Notes: should this be ล้วมกัน?
ตุ้มม้อง tum-mɔŋ HF-HF ตาตุ่ม ankle
พ้อม phɔ:m HF พร้อม at the same time, also, too {มีตะเว็นพ้อม = the sun's out, too} {กะทะมีด้ามพ้อม = the pan has also a handle}
ส้น son LF ส้น heel
นิ้ว niu HF นิ้ว 1. finger
2. toe
เล็บ lep H เล็บ nail, claw, hoof
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
สอง sɔ:ŋ M สอง two
คู่ khu: H คู่ 1. pair, couple
2. to be paired with
กัน gan M กัน mutual, each other, with another, together {เขากำลังนั่งเว้ากัน = they're sitting and talking} {เขาสองคนฮักกัน = they love each other} {ปาสองโตนี้ ใหญ่ห่างกันหลายบ่ = These two fish here, are they very different in size (from each other)?} {ต่างกัน = to be different (from each other)} {ก่องอันไหนหนักกว่ากัน = Which box is heavier (than the other(s))?}
ข้างซ้าย kha:ŋ-sa:i LF-HF ข้างซ้าย left, (on the) left side
กับ gap M กับ 1. and {ลุงกับป้า = uncle and aunt} {กวยเตียวหมูกับกวยเตียวไก่ = noodle soup with pork and noodle soup with chicken}
2. with, to {ค้ายๆ กับคำว่า ... = similar to the word ...}
3. prefix in front of foods {กับเข้า = side dishes eaten with rice} {เขากินกับกวยเตียว = he's eating noodle soup}
ข้างขวา kha:ŋ-kwa: LF-M ข้างขวา right, (on the) right side
เบิ่ง bəŋ H ดู 1. to look at, to see, to watch {เบิ่งโทละทัด = to watch TV} {เบิ่งหนัง = to watch a movie}
2. to guess {เบิ่งซงแล้ว ... = [I] guess / from what it looks like ...}
ซง soŋ HR ทรง 1. shape, form
2. as if, like
Notes: translation to be confirmed
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
แบบ bɛ:p LF แบบ 1. example, model, kind
2. style, form, pattern, design
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
ใส่ sai H ใส่ 1. to put something in/on {เขาใส่บักพิกในกวยเตียวหลาย = he's putting a lot of chili in his noodle soup} {เขาบีบยาสีฟันใส่แปงสีฟัน = he squeezes toothpaste on the toothbrush} {ก่องเอาไว้ใส่ของ = boxes are there to put stuff in}
2. to wear (clothes) {เขาใส่เสี้ยแขนญาว = he's wearing a long-sleeve}
3. directed at {เอิ้นใส่กัน = to call each other/to say to each other} {หมามันเห่าใส่แมว = the dog barks at the cat} {ล้องเพงใส่ไม = to sing into the microphone} {เขากำลังซี้มือไปใส่พุซาย = she's pointing at the man}
ถุงเท้า thuŋ-thao M-HF ถุงเท้า sock
Notes: see also ถุงตีน
สี si: M สี 1. color
2. colored pencil, crayon
ขาว kha:o M ขาว white
ซ้ำแมะ sam-mɛ HF-H (ด้วย)แหละ final particle used for emphasis
Notes: also pronounced ซ้ำแม
ข้าง kha:ŋ LF ข้าง 1. side {มีหูจับสองข้าง = there are handles on both sides}
2. next to {วางอยู่ข้างๆ ก่องใบใหญ่ = it's placed next to the large box} {เขายืนอยู่ข้างๆ อีกพุหนึ่ง = he's standing next to another person}
3. clf. for body parts which come in pairs (eyes, ears, legs etc.) {เขามีตาสองข้าง = she has two eyes}
เดียว di:ao M เดียว only, alone, single
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
แนม nɛ:m HR มอง to look, to glance, to stare {เขากำลังยืนแนมก้อนหินอยู่ = he's standing and looking at the stone/rock} {ข้างหนึ่งแนมเห็น อีกข้างหนึ่งแนมบ่เห็น = [we] see one side, [we] can't/don't see the other side}
เห็น hen M เห็น to see
หนิ ni M นี่แหละ, เหรอ/หรอ 1. particle used to emphasize a statement or form (or add to) a question {เป็นตาแซบคือหญังหนิ = it's really tasty} {เคี่ยงพอเท่าๆ หนิ = the [radio] is appropriately sized (i.e., not too large)}
2. variant of นี้ = this
Notes: translation to be determined; maybe sometimes like Thai นี่แหละ; other examples given: อยู่ใสหนิ อยู่ตลาดหนิ กินเข้าไป่หนิ
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
นั้นหละ nan-la HF-M นั่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
จัก jak M จัก 1. answer to a question: [I] don't know, don't know exactly, [I'm] not sure {พุซายคนนี้เขาเถ้าไป่ จัก จักเถ้าหลือบ่เถ้า เบิ่งบ่ค่อยออก = Is this man here already old? I don't know. I can't see clearly whether he's old or not.} {เขาเว้ากันอยู่ใส จักคือกัน = Where are they talking? I don't know either.}
2. exact(ly), what exactly {จักต้มอี่หยังกะบ่ฮู้ = I don't know what (exactly) he is cooking} {บ่ลู้คือกันจักปาอี่หยัง = I don't know either what kind of fish this is}
3. how much/many? {ต้นไม้มีจักต้น = How many trees are there?} {ตอนนี้จักโมงแล้ว = What time is it now?} {มือของเฮานี้สิมีจักนิ้ว = How many fingers do our hands have?}
4. a bit, a little bit {จักหน่อย/จักหน่อยหนึ่ง = a bit, a little bit}
เกิบโบก gə:p-bo:k LF-LF รองเท้าบูท boot (footwear)
หลือ lʉ: M หรือ or
เกิบผ้าใบ gə:p-pha:-bai LF-LF-M รองเท้าผ้าใบ sneakers
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
ญ่าง ɲa:ŋ H เดิน to walk {เขากำลังญ่างเว้ากัน = they are walking and talking} {ลูกเป็ดญ่างไปนำแม่เป็ด = the ducklings are [walking] following their mother} {เขากำลังญ่างข้ามสะพาน = she's walking over the bridge} {เขาสิญ่างไปใส = Where is he going?}
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
ส่วนมาก su:an-ma:k H-HF ส่วนมาก mostly, usually, generally
ต้อง tɔŋ HF ต้อง to have to, must
เกิบ gə:p LF รองเท้า 1. shoe
2. general term for footwear
กีลา gi:-la: M-HR กีฬา sport
หุ้ม hum LF หุ้ม to cover, to put on
เพื่อที่ phʉ:a-thi: H-H เพื่อที่ in order to, so that
Notes: the vowel เอือ is likely to be a Thai loan
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
3. to allow, to be allowed
เปี้ยน pi:an HF เปื้อน dirty, stained, soiled
ขี้ดิน khi:-din LF-M ดิน earth, soil
แต่ tɛ: H แต่ 1. but {แต่บ่ต่างกันหลาย = but not very different} {แต่บ่ลู้ว่าเขาญ่างมาแต่ใส = but [I] don't know where he's coming from, see also: แต่ว่า}
2. only {ตอนนี้มีแต่ขี้ฝ้า = now there are only clouds}
บ้า ba: HF บ้า 1. crazy, mad
2. (of dogs etc.) rabid
หละ la M แหละ, ล่ะ 1. auxiliary for emphasis at the end of a phrase
2. auxiliary to create a follow-up question: And what about ... ? {แล้วลดคันที่สองหละ = And what about the second car?}
พื้น phʉ:n HF พื้น 1. floor, ground
2. surface, area {หล่นลงไปลงพื้น = [it] falls to the ground} {เขานั่งอยู่เทิงพื้น = he's sitting on the floor}
พา pha: HR พา 1. to guide, to lead, to accompany {หมา: พามันไปเหล้น = dog: [I] took/brought him to play}
2. plural marker for verbs, to be doing sth. together {เขาพากันใส่ส้ง = they are all wearing trousers} {เขากำลังพากันเฮ็ดหญัง เขากำลังพากันส้างบ้านส้างเฮียน = What are they doing? They're building a house.}
หนิหละ ni-la M-M นี่แหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
Notes: variant of นี้หละ
ก่อน gɔ:n H ก่อน 1. before
2. first, first of all
หนะ na M final particle
แดง dɛ:ŋ M แดง red
ผูก phu:k LF ผูก to tie, fasten, bind, knot
เซียก si:ak HF เชือก 1. rope, string
2. shoelace
ลู้ lu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ฮู้
ใส sai M (ที่)ไหน 1. where? {สิไปใส = Where are [you] going?} {มาแต่ใส = Where are [you] coming from?} {กะทะอยู่ใส = Where's the pan?}
2. somewhere, anywhere {ใสกะได้ = anywhere, wherever you like}
เที่ยว thi:ao H เที่ยว 1. to travel
2. to go out
ฮู้ hu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ลู้
ป้องกัน pɔŋ-gan HF-M ป้องกัน to protect, to defend
กิ่น gin H กลิ่น smell, scent, odour {ดมกิ่น, ได้กิ่น = to smell}
อับ ap M อับ smelly, stinky, foul-smelling
เกิน gə:n M เกิน to exceed, beyond, further/later/more than
เพาะว่า phɔ-wa: H-H เพราะว่า because
เกิด gə:t LF เกิด 1. (often together with ขึ้น) to happen, to arise, to take place {เกิดอี่หยังขึ้น = what is happening?} {บ่มีหญังเกิดขึ้น = nothing's happening}
2. to be born
3. to grow {หนวดกะคือสิเกิดอยู่ใต้ดัง = a moustache grows below the nose}
จาก ja:k LF จาก 1. from {... เฮ็ดมาจากอี่หยัง = ... is made from what?}
2. to depart
เหงี่ย ŋi:a H เหงื่อ sweat
อากาด a:-ga:t M-LF อากาศ 1. weather, climate
2. air
สะอาด sa-a:t M-LF สะอาด clean
เหม็น men M เหม็น to smell, to stink
ซ่อย sɔ:i H ช่วย to help, to assist {ขอบใจเด้อที่มาซ่อย = Many thanks for your help!}
ละงับ la-ŋap H-H ระงับ to suppress, hold back, control, restrain