Basic vocabulary — page 21 — Series B, pictures 10-13: toilet, shower, to shower, to dry oneself


10
นี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นโถส้วม อันนี้เป็นโถส้วม
โถส้วมนี้เอาไว้ถ้าเฮ็ดหญัง โถส้วมนี้กะมีปะโยดหลาย มีปะโยดคัก
ขั้นพุใดท้องเสีย หลืออยากเข้าห้องน้ำ หลือปวดเญี่ยว กะสามาดนั่งอยู่โถส้วมนี้ได้ หลือขี้หลือเญี่ยวอยู่ในโถส้วมนี้
อันวางตั้งอยู่ข้างโถส้วมกะสิเป็นถังน้ำ มีน้ำอยู่ในหั้น แล้วกะมีขันพ้อม
ญามเฮาขี้แล้ว หลือเญี่ยวแล้ว เฮาอยาก[สิ]ทำความสะอาด หลือล้างโถส้วมนี้ เฮากะตักน้ำ เอาขันตักน้ำอยู่ในถังนั้น แล้วกะมาลาดลงอยู่ในโถส้วม

11
นี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นฝักบัว เขาเอิ้นว่าฝักบัวอาบน้ำ
เขาเอาไว้ถ้าเฮ็ดอี่หยัง กะเอาไว้ถ้าอาบน้ำ หลือทำความสะอาดล้างกาย

12
นี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นสะบู เป็นสะบูเหลว
เอาไว้ถ้าเฮ็ดหญัง เอาไว้ถ้าอาบน้ำ หลือไว้เอาทำความสะอาดล้างกาย
และสะบูนี้มันมีกิ่นหอมบ่ กะหอมอยู่ ขั้นมันมีกิ่นเหม็น คนกะสิบ่ใซ้ ขั้นมันมีกิ่นหอม คนกะสิมัก คนกะสิเอามาใซ้ เพื่อที่สิให้ล้างกายเฮาหอมหลือเฮ็ดให้โตเฮาหอมนั้นหละ

13
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังเซ็ดโต
เขาเซ็ดโตเฮ็ดหญัง เขาอาดสิอาบน้ำหัวกะแล้ว เขากะเลยสิเซ็ดโต
เพื่อว่า เขาอาบน้ำหัวกะแล้ว โตของเขากะสิเปียก มันสิมีน้ำติดอยู่โตของเขา เขาอาดสิอยากให้โตเขาแห้ง เขากะเลยสิเซ็ดโต เพื่อว่าโตเขาสิได้แห้ง เขากะเลยเอาผ้าเซ็ดโตนี้มาเซ็ดโตให้มันแห้ง

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
โถส้วม tho:-su:am M-LF โถส้วม lavatory, toilet
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
ไว้ถ้า wai-tha: HF-LF usually in a positive statement or answer: is for, is used for, has the purpose of {กะทะมีไว้ถ้าทอด = a pan is for frying} {น้ำบักนาวมีไว้ถ้าปุงอาหาน = lime juice is used to season food} {ปากกามีไว้ถ้าเขียน = a pen is for writing} {กะเทียมเอาไว้ถ้าเฮ็ดแนวกิน = garlic is used to make food} {ขาเอาไว้ถ้าญ่าง = legs are for walking} {เกิบเอาไว้ถ้าใส่ = shoes are for wearing}
Notes: see also ไว้
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
ปะโยด pa-yo:t M-LF ประโยชน์ 1. benefit
2. useful
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
คัก khak H intensifier: very, very much
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
พุใด phu-dai H-M ใคร 1. who {มีพุใดโทมากะบ่ลู้ = I don't know who has called} {ห้องนอนของพุใด = whose bedroom (is this)? }
2. someone, somebody, anybody, in negative context: nobody {บ่มีพุใดอยู่กับเขาเลย = there's nobody with him}
ท้องเสีย thɔ:ŋ-si:a HF-M ท้องเสีย diarrhea
หลือ lʉ: M หรือ or
อยาก ya:k LF อยาก to want, to wish
เข้า khao LF เข้า to enter, to go inside, to come/go in/on {เข้าห้องน้ำ = to go to the bathroom} {เข้านอน = to go to bed} {ขี่เลียเข้าไปเกาะ = to take a boat to go on an island}
ห้องน้ำ hɔŋ-na:m LF-HF ห้องน้ำ bathroom
ปวด pu:at LF ปวด to ache, to be in pain, to have to [urinate/defecate] {ปวดเญี่ยว = I have to pee}
เญี่ยว ɲi:ao H เยี่ยว to urinate, to pee, to piss
สามาด sa:-ma:t M-HF สามารถ can, to be able
นั่ง naŋ H นั่ง to sit
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
ขี้ khi: LF ขี้ 1. excrement, shit {ขี้หมา = dog shit}
2. to defecate, to shit
Notes: prefix in front of nouns like ขี้ดิน, ขี้ตม, ขี้ผึ้ง, ขี้ฝ้า and verbs/adjectives like ขี้มึน
ใน nai HR ใน in, within
วาง wa:ŋ HR วาง to place, to set/put down {โทละสับ/phone: วางสาย = to hang up} {มีเกิบวางอยู่ในก่อง = there are shoes in the box} {มือข้างหนึ่งเขาวางอยู่เทิงโต่ะ = he's put one of his hands on the table}
ตั้ง taŋ HF ตั้ง to set/put up, to install, to establish, to erect {เขาตั้งนาลิกาปุกตอนสองโมงเซ้า = he sets the alarm clock to eight o'clock in the morning} {พัดลมตั้งโต่ะ = table fan} {ทะนาคานมันสิไปตั้งไว้อยู่ซู่หม้องเอาโลด = banks are [established/can be found] everywhere!} {ตั้งไฟ = to set up a fire}
ข้าง kha:ŋ LF ข้าง 1. side {มีหูจับสองข้าง = there are handles on both sides}
2. next to {วางอยู่ข้างๆ ก่องใบใหญ่ = it's placed next to the large box} {เขายืนอยู่ข้างๆ อีกพุหนึ่ง = he's standing next to another person}
3. clf. for body parts which come in pairs (eyes, ears, legs etc.) {เขามีตาสองข้าง = she has two eyes}
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
ถัง thaŋ M ถัง 1. bucket
2. gas/petrol tank {ถังน้ำมัน = gas/petrol tank}
น้ำ na:m HF น้ำ 1. water
2. drink, soft drink, juice
หั้น han LF ที่นั่น there, over there
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
ขัน khan M ขัน bowl
พ้อม phɔ:m HF พร้อม at the same time, also, too {มีตะเว็นพ้อม = the sun's out, too} {กะทะมีด้ามพ้อม = the pan has also a handle}
ญาม ɲa:m HR ยาม 1. period of time {ญามมื้อเซ้า = morning} {ญามเที่ยง = noon}
2. when, while {ญามทอด ต้องใซ้น้ำมันพ้อม = one needs to use oil when frying} {ญามสิออกไปข้างนอกกะต้องใส่เกิบ = when one goes out, ones has to wear shoes}
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
ทำความสะอาด tham-khwa:m-sa-a:t HR-HR-M-LF ทำความสะอาด to clean, to clean up, to do the cleaning
ล้าง la:ŋ HF ล้าง to wash
ตัก tak M ตัก 1. to scoop {ตักน้ำ = to scoop water}
2. to shovel/dig {เอาพั้วตักดิน = to dig with a spade}
นั้น nan HF นั้น that, there
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
ลาด la:t HF ราด to pour
ลง loŋ HR ลง 1. to descend, to lower, to go down
2. down
3. bus/train etc.: to get off, to disembark {คนกำลังลงลดบั่ด = people are getting off the bus}
4. boat/ship etc.: to get on, to board {เขากำลังญ่างลงเลีย = he's boarding/getting on the boat}
ฝักบัว fak-bu:a M-M ฝักบัว shower {ฝักบัวอาบน้ำ = shower}
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
เอิ้น ə:n HF พูด, เรียก to call, to say {เอิ้นง่ายๆ ว่า = in other words} {คนอี่สานเอิ้นว่า เป็นลูกคนกก = Isaan people call her ลูกคนกก}
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
อาบน้ำ a:p-na:m LF-HF อาบน้ำ to take a bath/shower
ล้างกาย la:ŋ-ga:i HF-M ร่างกาย body
สะบู sa-bu: M-M สบู่ soap
เหลว le:o M เหลว liquid
ไว้ wai HF ไว้ 1. to keep, to put, to place, to retain, to save, to reserve {เขาเอาหัวของเขาไว้ใส = Where does she put her head?} {หมาสิเลี้ยงไว้บ้าน = dogs are kept/raised in the house} {ไก่เลี้ยงไว้ในคอก = chicken are kept/raised in a coop} {หน้ามันบังไว้ = the face is covered/not visible} {เขาเอาโทละสับวางไว้หู = he holds the phone to his ear}
2. for {นาลิกาปุกมีไว้เฮ็ดหญัง = What is an alarm clock for?} {หม้อเอาไว้เฮ็ดแนวกิน = a pot is used to make food} {ก่องเอาไว้เฮ็ดหญัง ก่องเอาไว้ใส่ของ = What is the box for? It's for putting in stuff.}
Notes: see also ไว้ถ้า
และ H และ and
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
กิ่น gin H กลิ่น smell, scent, odour {ดมกิ่น, ได้กิ่น = to smell}
หอม hɔ:m M หอม to smell good, to be fragrant
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
เหม็น men M เหม็น to smell, to stink
คน khon HR คน person, people
ใซ้ sai HF ใช้ to use
มัก mak H ชอบ to like, to love, to want, to desire
เพื่อที่ phʉ:a-thi: H-H เพื่อที่ in order to, so that
Notes: the vowel เอือ is likely to be a Thai loan
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
3. to allow, to be allowed
โต to: M ตัว 1. body, self
2. clf. for animals, characters/letters/consonants, appliances, clothes (e.g., pairs of trousers, shirts)
นั้นหละ nan-la HF-M นั่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
เซ็ด set H เช็ด to wipe, to rub, to clean {เซ็ดโต = to dry oneself [with a towel]}
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
หัว hu:a M เพิ่ง just, just now, only just {คนที่หัวกะเคยพ้อกัน = someone [we've] just met} {หัวกะตื่น = [I've] just woken up} {หัวกะซักมา = [the shirt has] just [been] washed}
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
เพื่อ phʉ:a H เพื่อ for
Notes: the vowel เอือ is likely to be a Thai loan; pronunciation: also realized as เพี่ย
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
เปียก pi:ak LF เปียก wet
ติด tit M ติด 1. to be attached to, to be on/at {สะวิดเปิดไฟติดอยู่ข้างฝาบ้าน = the light switch is on the wall} {มันสิมีน้ำติดอยู่โตของเขา = there is water on his body}
2. to stick (to), to attach (to)
แห้ง hɛ:ŋ LF แห้ง dry
ผ้าเซ็ดโต pha:-set-to: LF-H-M ผ้าเช็ดตัว towel, bath towel
Notes: see also ผ้าขนหนู