Basic vocabulary — page 14 — Series B, pictures 05-08: nose, to smell, flower, to stink, to defecate


5
นี้คืออี่หยัง นี้คือดัง อันนี้คือดังของคน ดังมันเป็นอะวัยยะวะของคน เป็นอะวัยยะวะในล้างกายของคนเฮานี้หละ
ดังเอาไว้หายใจ ขั้นคนเฮาบ่มีดัง เฮากะหายใจบ่ได้ เพาะสะนั้นแล้ว ทุกคนต้องมีดัง หลือสัดทุกโตต้องมีดัง
ขั้นบ่มีดัง กะหายใจบ่ได้ หลือบ่สามาดดมกิ่นอี่หยังได้เลย
ดังสิอยู่ส่วนหน้าของเฮา อยู่เทิงใบหน้า อยู่หม้องใบหน้าของเฮา อยู่เทิงปาก หลืออยู่ใต้ตาของเฮา
หัวของเฮานี้ มีอะวัยยะวะใดแน่ มีอันอื่นอีกบ่ กะมีอยู่ มีหูพ้อม มีปาก มีตา มีคิ้ว มีคาง มีผม มีหัว มีหน้าผาก มีแก้ม มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่เทิงใบหน้าของเฮา
แต่ละอย่างกะใซ้งานคนละแบบ อย่างเซ้น ปากกะเอาไว้กิน ตากะเอาไว้แนม หูกะเอาไว้ฟังเสียง หลือว่าแข้วกะเอาไว้กัดสิ่งของ หลือเอาไว้กัดกินแนวกินนั้นหละ แต่ว่าดังนี้เอาไว้หายใจ หลือดมกิ่นต่างๆ

6
เขากำลังเฮ็ดหญัง หลือเกิดอี่หยังขึ้น จักคือกัน แต่ว่าแนมเบิ่งพาบนี้แล้ว เห็นค้ายว่าเขากำลังดมกิ่นอยู่ หลือเขากำลังได้กิ่นอี่หยังบางสิ่งบางอย่าง จักเป็นกิ่นอี่หยัง แต่กะบ่ฮู้คือกัน ตอนนี้เขากำลังดมอยู่ จักว่าเขาดมแบบใด เขากำลังใซ้ดังของเขาดมกิ่นนั้นอยู่ บ่ลู้ว่ากิ่นนั้นมันมาแต่ใส สิหอมหลือสิเหม็นกะบ่ลู้คือกัน

7
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังดมกิ่น
ตอนนี้เขากำลังดมกิ่นอยู่ เขาดมกิ่นดอกไม้อยู่ มีดอกไม้อยู่หน้าของเขา จักบ่ลู้ว่าเป็นดอกอี่หยัง ดอกมันดอกบักใหญ่หนึ่ง
ดอกสีเหลียง หลือดอกสีส้ม ใจกางของมันเป็นสีส้ม เกสอนหลือดอกของมันกะเป็นสีเหลียง บานออกใบดอกบักใหญ่หนึ่ง ใบมันกะสีเขียว เขียวจึ่งคื่งอยู่
ตอนนี้เขากะกำลังดมอยู่ คือสิหอมหลาย ได้กิ่นดอกไม้แล้วเขาคือสิสดซื้น เขาคือสิมีความสุขหลาย ที่ได้ดมกิ่นดอกไม้ เพาะว่ากิ่นดอกไม้มันคือสิหอมคัก
แล้วตอนนี้เขากะกำลังหลับตาพ้อม เขาคือสิมีความสุขหลาย

8
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังตกใจ เขากำลังได้กิ่นขี้หมา
มีหมาโตหนึ่ง กำลังขี้อยู่ ขี้ออกบักหลายหนึ่ง หมาโตสีเหลียง มันคือสิมีความสุขหลาย มันได้ขี้ มันกำลังขี้ออกไป แล้วพุซายคนนี้กะญ่างมาพอดี พอพุซายคนนี้เห็น กะตกใจ แล้วกะได้กิ่นขี้หมานี้
เขาคือสิใจฮ้ายคัก คือสิสูนแฮง เพาะว่าเขาได้กิ่นขี้หมา กิ่นขี้หมานี้คือสิเหม็นคัก คือสิเหม็นกะด้อกะเดี้ย คือสิเหม็นคักเติบ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
ดัง daŋ M จมูก nose
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
คน khon HR คน person, people
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
อะวัยยะวะ a-wai-ya-wa M-HR-M-H อวัยวะ organ, body part
ใน nai HR ใน in, within
ล้างกาย la:ŋ-ga:i HF-M ร่างกาย body
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
นี้หละ ni:-la HF-M นี่แหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
ไว้ wai HF ไว้ 1. to keep, to put, to place, to retain, to save, to reserve {เขาเอาหัวของเขาไว้ใส = Where does she put her head?} {หมาสิเลี้ยงไว้บ้าน = dogs are kept/raised in the house} {ไก่เลี้ยงไว้ในคอก = chicken are kept/raised in a coop} {หน้ามันบังไว้ = the face is covered/not visible} {เขาเอาโทละสับวางไว้หู = he holds the phone to his ear}
2. for {นาลิกาปุกมีไว้เฮ็ดหญัง = What is an alarm clock for?} {หม้อเอาไว้เฮ็ดแนวกิน = a pot is used to make food} {ก่องเอาไว้เฮ็ดหญัง ก่องเอาไว้ใส่ของ = What is the box for? It's for putting in stuff.}
Notes: see also ไว้ถ้า
หายใจ ha:i-jai M-M หายใจ to breathe
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
เพาะสะนั้นแล้ว phɔ-sa-nan-lɛ:o H-M-HF-HF เพราะฉะนั้นแล้ว therefore, for that reason, consequently
Notes: pronunciation: also realized as เพาะฉะนั้น
ทุก thuk H ทุก every
Notes: also pronounced ทุ as in ทุมื้อๆ = everyday, always
ต้อง tɔŋ HF ต้อง to have to, must
หลือ lʉ: M หรือ or
สัด sat M สัตว์ animal
โต to: M ตัว 1. body, self
2. clf. for animals, characters/letters/consonants, appliances, clothes (e.g., pairs of trousers, shirts)
สามาด sa:-ma:t M-HF สามารถ can, to be able
ดม dom M ดม to smell, to sniff {ดมกิ่นดอกไม้ = to smell the scent of flowers}
กิ่น gin H กลิ่น smell, scent, odour {ดมกิ่น, ได้กิ่น = to smell}
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
ส่วน su:an H ส่วน part, portion
หน้า na: LF หน้า 1. front {ปะตูหน้า = front door}
2. face {เขากำลังล้างหน้า = he's washing his face}
3. auxiliary: conditional tense {เขาหน้าสิเป็นพุบ่าวพุสาวกัน = they are probably groom and bride} {กะหน้าสิส้มอยู่ = it's likely to be sour}
4. season {หน้าฮ้อน = hot season}
5. page
6. clf. for pages {เฮาอ่านฮอดหน้านั้นแล้ว = we've read until this page}
เทิง thə:ŋ HR บน 1. on, on top of, at, in {เทิงโต่ะ = at/on the table} {กบมันนั่งอยู่เทิงใบบัว = the frog is sitting on the lotus leaf} {เทิงท้องฟ้า = in the sky} {มันแล่นอยู่เทิงลาง = [the train] runs on rails} {มีคนนั่งอยู่เทิงลดสามล้อสามคน = there are three people sitting in the tuk tuk}
2. up, upward
Notes: pronunciation: also realized as ทัง
ใบหน้า bai-na: M-LF ใบหน้า face
หม้อง mɔŋ LF ที่, แห่ง, บริเวณ 1. place, area {หลายที่หลายหม้อง = in many places} {หม้องใดหม้องหนึ่ง = some place}
2. clf. for places
ปาก pa:k LF ปาก mouth
ใต้ tai HF ใต้ under, beneath, below
ตา ta: M ตา eye {เขามีตาสองข้าง = he's got two eyes} {หลับตา = to close one's eyes}
หัว hu:a M หัว 1. head
2. clf. for onions, bulbs of garlic
ใด dai M ใด 1. which, that one which, what, how {เขานั่งแบบใด เขานั่งขดตะหมาดอยู่ = How is he sitting? He's sitting cross-legged.} {ตอนใด = when?}
2. whichever, whoever {หม้องใดหม้องหนึ่ง = some place, somewhere} {ขั้นเฮาอยากตื่นญามใด เฮากะตั้งเวลาปุกญามนั้น = If we want to get up at a certain time, we set the alarm to that time}
Notes: sentence-final often with a marked rising tone
แน่ nɛ: H แน่, บ้าง 1. some, somewhat
2. final particle, used to ask for examples (similar to Thai บ้าง at the end of a question) {หม้อใซ้เฮ็ดอี่หยังได้แน่ = What (different things) can a pot be used for?} {น้ำอัดลมซื้อได้อยู่ใสแน่ = Where/in which places can one buy soft drinks?}
3. final particle, when giving examples {มีเทิงส้งแน่ มีเสี้ยแน่ มีเกิบแน่ = there are trousers, shirts, shoes etc.}
4. final particle, used to give a command {ไปปิดหน้าต่างให้แน่ = Close the window!}
5. final particle, acting as an intensifier, especially in the pattern ... คัก ... แน่ {สูงคักสูงแน่ = very high} {ญ้องเฮาคัก ญ้องเฮาแน่ = [he's] praising me a lot}
อื่น ʉ:n H อื่น other
อีก i:k LF อีก 1. more, again
2. other, another
หู hu: M หู 1. ear
2. opening, hole, e.g., the hole a needle has to insert the thread
3. handle which has a hole, e.g., of a cup or pot
พ้อม phɔ:m HF พร้อม at the same time, also, too {มีตะเว็นพ้อม = the sun's out, too} {กะทะมีด้ามพ้อม = the pan has also a handle}
คิ้ว khiu HF คิ้ว eyebrow
คาง kha:ŋ HR คาง chin
ผม phom M ผม hair
หน้าผาก na:-pha:k LF-LF หน้าผาก forehead
แก้ม gɛ:m HF แก้ม cheek
หลายสิ่งหลายอย่าง la:i-siŋ-la:i-ya:ŋ M-H-M-H หลากหลาย, มากมาย, หลายอย่าง varied, various, several (kinds etc.)
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
แต่ละ tɛ:-la H-H แต่ละ each {มือแต่ละข้างกะสิมีห้านิ้ว = each hand has five fingers} {แต่ละมื้อๆ = each day}
อย่าง ya:ŋ H อย่าง type, kind, sort, category
ใซ้งาน sai-ŋa:n HF-HR ใช้งาน to use, to put to use
คนละ khon-la HR-H คนละ different, in a different manner {ไก่กับหมา เลี้ยงคนละแบบ = chicken and dogs are raised differently} {อยู่คนละปะเทด = [they] are in different countries} {คนละแบบ = different(ly), in a different manner}
แบบ bɛ:p LF แบบ 1. example, model, kind
2. style, form, pattern, design
อย่างเซ้น ya:ŋ-sen H-HF อย่างเช่น for example, such as, like
Notes: pronunciation: also realized as อย่างเช้น
กิน gin M กิน to eat, to consume, to use
แนม nɛ:m HR มอง to look, to glance, to stare {เขากำลังยืนแนมก้อนหินอยู่ = he's standing and looking at the stone/rock} {ข้างหนึ่งแนมเห็น อีกข้างหนึ่งแนมบ่เห็น = [we] see one side, [we] can't/don't see the other side}
ฟัง faŋ HR ฟัง to listen, to hear
เสียง si:aŋ M เสียง 1. sound, noise
2. tone, voice
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
แข้ว khɛ:o LF ฟัน tooth {หมามันมีแข้ว = the dog has teeth}
กัด gat M กัด to bite
สิ่งของ siŋ-khɔ:ŋ H-M สิ่งของ thing, object
แนวกิน nɛ:o-gin HR-M อาหาร food {เฮ็ดแนวกิน = to prepare food} {ตำบักหุ่งเนี้ยกะสิเป็นแนวกิน = papaya salad is (a kind of) food}
นั้นหละ nan-la HF-M นั่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
แต่ว่า tɛ:-wa: H-H แต่ว่า 1. but
2. only {ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว = I only know that he's standing there by himself}
ต่างๆ ta:ŋ-ta:ŋ H-H ต่างๆ different, various
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
เกิด gə:t LF เกิด 1. (often together with ขึ้น) to happen, to arise, to take place {เกิดอี่หยังขึ้น = what is happening?} {บ่มีหญังเกิดขึ้น = nothing's happening}
2. to be born
3. to grow {หนวดกะคือสิเกิดอยู่ใต้ดัง = a moustache grows below the nose}
ขึ้น khʉn LF ขึ้น 1. to go up, to increase
2. sun: to rise {ตะเว็นกำลังขึ้น = the sun is rising}
3. more
4. bus/train etc.: to get on, to board {พุโดยสานขึ้นลดไฟเบิดแล้ว = all passengers have boarded the train}
จัก jak M จัก 1. answer to a question: [I] don't know, don't know exactly, [I'm] not sure {พุซายคนนี้เขาเถ้าไป่ จัก จักเถ้าหลือบ่เถ้า เบิ่งบ่ค่อยออก = Is this man here already old? I don't know. I can't see clearly whether he's old or not.} {เขาเว้ากันอยู่ใส จักคือกัน = Where are they talking? I don't know either.}
2. exact(ly), what exactly {จักต้มอี่หยังกะบ่ฮู้ = I don't know what (exactly) he is cooking} {บ่ลู้คือกันจักปาอี่หยัง = I don't know either what kind of fish this is}
3. how much/many? {ต้นไม้มีจักต้น = How many trees are there?} {ตอนนี้จักโมงแล้ว = What time is it now?} {มือของเฮานี้สิมีจักนิ้ว = How many fingers do our hands have?}
4. a bit, a little bit {จักหน่อย/จักหน่อยหนึ่ง = a bit, a little bit}
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
แนมเบิ่ง nɛ:m-bəŋ HR-H มองดู 1. to look at
2. to watch
พาบ pha:p HF ภาพ 1. picture, photo
2. clf. for pictures, photos
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
เห็น hen M เห็น to see
ค้าย kha:i HF คล้าย to resemble, to be similar, to be alike {ทัพพีเป็นค้ายๆ กับซ้อน = a ladle is similar to a spoon}
บางสิ่งบางอย่าง ba:ŋ-siŋ-ba:ŋ-ya:ŋ M-H-M-H บางสิ่งบางอย่าง something, anything
แต่ tɛ: H แต่ 1. but {แต่บ่ต่างกันหลาย = but not very different} {แต่บ่ลู้ว่าเขาญ่างมาแต่ใส = but [I] don't know where he's coming from, see also: แต่ว่า}
2. only {ตอนนี้มีแต่ขี้ฝ้า = now there are only clouds}
ฮู้ hu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ลู้
ตอนนี้ tɔ:n-ni: M-HF ตอนนี้ now
ใซ้ sai HF ใช้ to use
นั้น nan HF นั้น that, there
ลู้ lu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ฮู้
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
แต่ใส tɛ:-sai H-M จากไหน where from?
หอม hɔ:m M หอม to smell good, to be fragrant
เหม็น men M เหม็น to smell, to stink
ดอกไม้ dɔ:k-mai LF-HF ดอกไม้ flower
ดอก dɔ:k LF ดอก flower
บัก bak M 1. intensifier before adjectives {ปาโตบักใหญ่ = a (very) large fish}
2. prefix in front of fruits and vegetables {บักแตงโม = watermelon}
3. can be used as a reference for a male person of the same or younger age {บักอันนี้ = this lad}
ใหญ่ ɲai H ใหญ่ large, big
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
สี si: M สี 1. color
2. colored pencil, crayon
เหลียง li:aŋ M เหลือง yellow
ส้ม som LF ส้ม 1. fruit: orange
2. color: orange
ใจกาง jai-ga:ŋ M-M ใจกลาง center
เกสอน ge:-sɔ:n M-M เกสร pollen
บาน ba:n M บาน to open, to bloom, to flower
ออก ɔ:k LF ออก 1. to go out, to leave
2. out
ใบดอก bai-dɔ:k M-LF ใบดอก petal
ใบ bai M ใบ 1. leaf {ต้นไม้มีใบสีเขียว = the tree has green leaves}
2. banknote {เทิงมีใบพ้อม เทิงมีเหลียนพ้อม = there are notes as well as coins}
3. clf. for leaves, bank notes, helmets, bowls, jars, pots, boxes {ใบบัว = lotus leaf} {ก่องใบน้อย = a small box} {หม้อใบนี้มีฝาพ้อม = the pot here has a lid, too} {ถ้วยใบสีแดง = a red bowl}
เขียว khi:ao M เขียว green
จึ่งคื่ง jʉŋ-khʉ:ŋ H-H เขียวขจี color: very green {เขียวจึ่งคื่ง = very green}
Notes: possible that this intensifier should rather be used with red (สีแดง), not green (สีเขียว)
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
สดซื้น sot-sʉ:n M-HF สดชื่น fresh, refreshed
Notes: pronunciation: also realized as สดชื้น
ความสุข khwa:m-suk HR-M ความสุข happiness
เพาะว่า phɔ-wa: H-H เพราะว่า because
คัก khak H intensifier: very, very much
หลับ lap M หลับ 1. to sleep {นอนหลับ = to sleep (see separate entry)}
2. to close (the eyes) {หลับตา = to close one's eyes}
ตกใจ tok-jai M-M ตกใจ 1. startled, surprised
2. frightened
ขี้ khi: LF ขี้ 1. excrement, shit {ขี้หมา = dog shit}
2. to defecate, to shit
Notes: prefix in front of nouns like ขี้ดิน, ขี้ตม, ขี้ผึ้ง, ขี้ฝ้า and verbs/adjectives like ขี้มึน
หมา ma: M หมา dog
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
พุซาย phu-sa:i H-HR ผู้ชาย man, male
ญ่าง ɲa:ŋ H เดิน to walk {เขากำลังญ่างเว้ากัน = they are walking and talking} {ลูกเป็ดญ่างไปนำแม่เป็ด = the ducklings are [walking] following their mother} {เขากำลังญ่างข้ามสะพาน = she's walking over the bridge} {เขาสิญ่างไปใส = Where is he going?}
พอดี phɔ:-di: HR-M พอดี 1. to fit well
2. appropriate, just enough, just right {กะจกบานบ่ใหญ่ กะจกบานพอดี = not a large window, just right} {พอดีมือของเฮา = just right for his hand}
3. just in time, at the right moment, just this moment {แล้วพุซายคนนี้กะญ่างมาพอดี = and the man has come just now}
พอ phɔ: HR พอ 1. just when, just after, as soon as
2. enough, adequate
ใจฮ้าย jai-ha:i M-HF โกรธ, อารมย์เสีย irritated, annoyed
สูน su:n M โกรธ angry
แฮง hɛ:ŋ HR แรง 1. strong {ลมกำลังพัดแฮงอยู่ = to wind is blowing strongly}
2. loud {เสียงแฮง = loud}
3. strength, power
กะด้อกะเดี้ย ga-dɔ:k-ga-di:a M-HF-M-HF มากมาย, มากเกินไป intensifier: very, very much
เติบ tə:p LF intensifier: very, much {เว้ากันโดนเติบ = to talk a long time}