Translations are evolving and should be taken as indicative only! For a guide to the tones and the spelling system used to write this variety of Isaan (Khon Kaen), see the "tone guide" on the overview page.

Tones: M = mid, HR = high-rising, H = high, HF = high-falling, LF = low-falling

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes#occ
หมา ma: M หมา dog 125/17

Link to overview page
Link to dictionary

Basic vocabulary — page 20 — Series A, pictures 01-03: to pull, toy car, dog


1 เขากำลังลากลด
2 หมาน้อยกำลังดึงเขาไปข้างหน้า
3 เขากำลังดึงเซียก

Basic vocabulary — page 14 — Series A, pictures 05-08: nose, to smell, flower, to stink, to defecate


5 นี้คือดัง
6 เขากำลังดมกิ่น
7 เขากำลังดมกิ่นดอกไม้
8 เขาได้กิ่นขี้หมา

Basic vocabulary — Page 26 — Series A, pictures 15-17: tooth, to eat, meat balls, dog, to bite, leg


15 นี้คือแข้ว
16 เขากำลังกินลูกซิ้น หลือว่าซิ้นเนี้ย
17 หมากำลังกัดขาเขา

Basic vocabulary — Page 31 — Series A, pictures 11-13: to dream, cat, fish, dog, bone, girl, school


11 แมวกำลังฝันฮอดปา
12 หมากำลังฝันเห็นกะดูก
13 พุหญิงกำลังฝันเห็นโลงเลียน

Basic vocabulary — page 09 — Series A, pictures 01-05: dog, bone, cat, to chase, to run


1 นี้คือหมา
2 นี้คือกะดูก
3 หมามันกำลังแห้นกะดูก
4 หมามันเห่าใส่แมว
5 หมามันแล่นไล่แมว

Basic vocabulary — page 13 — Series A, pictures 17-20: to follow, water buffalo, duck


17 เด็กน้อยญ่างไปนำแม่
18 หมาญ่างไปนำคน
19 ลูกควยญ่างไปนำแม่ควย
20 ลูกเป็ดญ่างไปนำแม่เป็ด

Basic vocabulary — page 10 — Series A, pictures 16-20: to feed, chicken, fish, dog, bone, rice, child


16 เขากำลังเอาเญี่ยให้ไก่กิน
17 เขากำลังเอาเญี่ยให้ปา
18 เขากำลังเอากะดูกให้หมากิน
19 นี้เข้าอยู่ในถ้วย
20 เขากำลังป้อนเข้าลูก

Basic vocabulary — page 13 — Series B, pictures 11-12: water buffalo, grass


11
นี้คืออี่หยัง นี้คือควย ควยโตหนึ่ง ควยโตบักใหญ่หนึ่ง
ควยมันเป็นสัด เป็นสัดเลี้ยง แต่เป็นคนละแบบกับหมา เอาไว้เลี้ยง เลี้ยงไว้ไฮ่ไว้นา
เลี้ยงบ่คือกันกับหมา หมาสิเลี้ยงไว้บ้าน
แต่ควยนี้ เอาไปเลี้ยงไว้นา เอาไปเลี้ยงไว้ไฮ่ มันกินหญ้า ควยมันกินหญ้า ควยมันบ่ได้กินเข้า
มันเป็นสัดเลี้ยง แต่มันบ่ตาฮัก ควยมันโตสีดำ มันบ่ตาฮักเลย โตมันตาย้านหน่อยหนึ่ง
ควยมันมีเขาบ่ มีอยู่ ควยมันมีเขาพ้อม
เขาควยบักใหญ่หนึ่ง เขาควยอันบักใหญ่ ใหญ่กะด้อกะเดี้ย ใหญ่บักคักหนึ่ง
ควยลังโตกะบ่มีเขา ควยลังโตกะมีเขา ควยแต่ละโตบ่คือกัน
ควยมันสิมีหางพ้อม หางควยบักญาวหนึ่ง ควยบางโตกะหางสั้น ควยบางโตกะหางญาว
ควยมันขี่ได้บ่ คนขี่ควยได้บ่ กะได้อยู่ คนขี่ควยได้อยู่
แถวพากอี่สานสิมีควยหลาย ชาวบ้านสิมักเลี้ยงควย เอาควยไปเลี้ยงไว้นา เด็กน้อยลังคนหลือพุใหญ่ลังคน กะสิขี่ควย ขี่หลังควย
ควยมันมีปะโยดหลายอย่าง ควยเอาเฮ็ดนากะได้ สะหมัยก่อนคนสิเอาควยเฮ็ดนาแทนลดไถ สะหมัยก่อนสิบ่มีลดไถ คนสิใซ้ควยไถนา

12
ควยมันกำลังเฮ็ดอี่หยังอยู่ ควยมันกำลังกินหญ้า
มันกำลังกินหญ้าสีเขียว หญ้าอ่อนหญ้าอยู่ในไฮ่คือใดบุ มันกำลังกัดกินอยู่ มันคือสิหิวหลาย เบิ่งมันกินแล้ว เป็นตาแซบคือหญังหนิ
มันกินอยู่ใส จัก จักว่ามันกินอยู่ใส อาดสิกินอยู่ทุ่งไฮ่หลือทุ่งนากะได้ มันกินอยู่โตเดียวของมัน จักคนเอามันไปเลี้ยงไว้ใส จักคนเอามันไปกินหญ้าอยู่ใส

Basic vocabulary — Page 26 — Series B, pictures 15-17: tooth, to eat, meat balls, dog, to bite, leg


15
อันนี้เป็นอี่หยัง อันนี้เป็นแข้ว เขาเอิ้นว่าแข้ว
แข้วของคนนี้หละ เบิ่งซงแล้วอันบักใหญ่หนึ่ง
แข้วคนนี้มีไว้เฮ็ดหญัง มีปะโยดอี่หยัง กะเอาไว้ถ้ากัดนั้นกัดนี้ กินนั้นกินนี้
แข้วนี้มันอยู่ในปากเด๊ มันอยู่ในปาก เป็นอะวัยยะวะอันหนึ่งของคน
แล้วสัดอื่นกะมีแข้วคือกัน ซู่โตกะสิมีแข้วเนาะ กะสิซ้าง ม้า งัว ควย มีเบิดซู่โต ซู่สิ่งซู่อย่างสิมีแข้วเบิดซู่โต แต่ว่าบางสัดกะสิบ่มีแข้วเนาะ กะสิมีปากซื่อๆ บ่มีแข้ว

16
เขากำลังกัดกินอี่หยังอย่างหนึ่งนี้หละ เบิ่งไปคักหนิ คือสิเป็นลูกซิ้นเนาะ หลือว่าเป็นซิ้นเนี้ยเนาะ เป็นย้างเนี้ย เป็นคำอยู่ เขากำลังสิกัดกิน
เบิ่งซงแล้ว อาดสิมีสี่ต่น กินไปแล้วต่นหนึ่ง กำลังสิกินอีกต่นหนึ่ง ตอนนี้มันเหลียสามต่น กินเข้าไปในปากแล้วต่นหนึ่ง เหลียสามต่น
ตอนนี้กำลังสิกัดอีกต่นหนึ่งเนาะ เขาใซ้แข้วของเขาหละ ข้างหลังข้างเทิงกัด ม่ำเข้าไป กำลังสิกัดเข้าไป คือสิแซบคักแซบนัวเนาะ

17
เกิดอี่หยังขึ้น กะมีหมาโตหนึ่งนั้นหละ แล่นไปงับขาเขา เหลียวเบิ่งดูพุ้นหนะ แล่นไปงับขา ไปกัดขาพุซายพุหนึ่ง
คือสิเจ็บคักเจ็บแน่เนาะ เจ้าว่าเป็นตาเจ็บบ่ กะสิเจ็บอยู่แล้ว กะสิเจ็บคักอยู่แล้วเนาะ เบิ่งซงแล้ว หมา แข้วหมามันกะแหลม มันกะคมคักเนาะ กัดเข้าไปกะเจ็บคักเติบพุ้นแหล้ว
ขั้นหมากัดหนิมันอันตะลายบ่ กะอันตะลายเติบพุ้นแหล้ว กะต้องไปหาหมอ ไปให้หมอสีดยาพุ้นแหล้ว ขั้นบ่ไปกะ อาดสิเป็นหมาบ้า หลือว่าเป็นหมาว้อกะได้ เพาะว่าพิดสุนักบ้ามันมีอยู่ในหมาทุกโต ขั้นบ่ไปลักสาหลือว่าไปสีดยากับหมอ ไปเอายากับหมอ กะอาดสิเกิดอันตะลายได้

Basic vocabulary — page 20 — Series B, pictures 01-03: to pull, rope, toy car, dog, tug-of-war


1
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังดึงลด เป็นลดของเหล้น
เขาใซ้อี่หยังลาก เขาใซ้เซียก เขาดึงเซียกอยู่ เขาเอาเซียกมัดใส่ลดของเหล้นนั้น แล้วเขากะใซ้มือของเขาจับเซียกอันนั้น แล้วกะลากไป
ของเหล้นนี้กะเป็นลดของเหล้น เป็นลดของเหล้นเด็กน้อย ลดของเหล้นคันน้อยดอกว่า บ่สามาดขี่ได้ แต่ว่าสามาดเหล้นได้ ญู้เหล้น หลือลากเหล้นกะได้ สำหลับของเด็กน้อยเนาะ สำหลับของเด็กน้อยเหล้น

2
หมามันกำลังเฮ็ดหญัง หมามันกำลังดึงคนไปข้างหน้า
แล้วมันใซ้แฮงหลายบ่ จักคือกัน อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน จักว่ามันใซ้แฮงหลายหลือบ่หลาย
แล้วพุใดไปก่อนไปลุน พุใดอยู่ข้างหน้า พุใดอยู่ข้างหลัง กะหมามันออกก่อน หมามันดึงคน แล้วคนอยู่ทางหลัง หมามันดึงคนไปข้างหน้า แล้วคนกะอยู่ข้างหลังหมา
ส่วนปะกอบของหมากะสิมีหลายอย่าง มีขาพ้อม กะมีขาหน้า ขาหลัง มีหู มีตา มีปาก มีดัง มีลิ้น มีสิ่งต่างๆ อีกหลายสิ่งหลายอย่าง

3
เด็กน้อยกำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังดึงเซียก กำลังดึงเซียกไปทางหลัง
จักว่าเขาสิดึงเป็นหญัง เห็นแต่เขาใซ้แฮงดึงเซียกอยู่
ที่เขาดึงอยู่นั้นเป็นอี่หยัง เป็นเซียกแม่นบ่ แม่น เป็นเซียก เขากำลังดึงเซียก กำลังดึงเซียกอยู่
แล้วเขาใซ้แฮงหลายบ่ กะสิใซ้แฮงหลายเติบ เบิ่งซงแล้วเป็นตาใซ้แฮงหลายเติบ
แล้วที่เขาเฮ็ดอยู่นั้น ที่เขาเหล้นอยู่หนี้ เป็นกานละเหล้นแบบใด เป็นกานละเหล้นของอี่หยัง
อันนี้กะเป็นกานละเหล้นของเด็กน้อย หลือของพุใหญ่กะได้ เขาเอิ้นว่า เหล้นชักกะเย้อ เป็นเกมชักกะเย้อ เป็นเกมที่เหล้นของคนไทย คนอี่สานกะเหล้นได้ ซู่คนสามาดเหล้นได้
กะสิมีคนสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งอยู่ทางนี้ ฝ่ายหนึ่งอยู่ทางนั้น แล้วกะดึงเซียกกัน พุใดดึงซะนะ พุนั้นกะสิเป็นพุซะนะ
พุซะนะกะคือว่า ฝั่งใดที่ดึงเซียกได้หลายกว่า หลือดึงเซียกแฮงกว่า หลือมีพะละกำลังหลายกว่า ฝั่งนั้นกะสิเป็นพุซะนะ

Basic vocabulary — Page 31 — Series B, pictures 11-13: to dream, cat, fish, dog, bone, girl, school


11
นี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นแมว แมวโตหนึ่งนั้นหละ
มันกำลังนอนหลับซ้ำแมะ กำลังนอนหลับแซบอยู่พุ้นหนะ นอนโตเดียวของมันข้อหล้อนั้นหละ
หลับตา งับปากพ้อมพุ้นแหล้ว นอนหลับ อุ้ย นอนหลับแซบคักแซบแน่เนาะ
กำลังฝันพ้อมพุ้นแหล้ว มันกำลังฝันฮอดปาโตหนึ่ง
มันกำลังฝันเห็นปาโตหนึ่ง
คือแบบว่ากำลังสิหิวเข้าพอดีนั้นหละ ว่ากำลังสิคิดพ้ออยากกินเข้า กะเลยฝันเห็นฮอดปาพอดี กำลังอยากได้กินปาพุ้นหละเนาะ
แล้วความฝันเนี้ย ขั้นเฮาฝันพ้อปา เฮาสิได้กินปาอี่หลีบ่ กะบ่ ความฝันมันเป็นสิ่งที่มันจินตะนาขึ้น จินตะนากานขึ้น หลือว่ามันเป็นแค่ความคิดที่มัน ที่เฮานอนหลับ แล้วเฮาคิดขึ้นเอง หลือว่าความคิดมัน เป็นสิ่งที่มันคิดขึ้นเอง เฮาบ่สามาดเห็นโตแท้ของจิงที่เฮา ของแท้ที่เฮาฝันฮอดหลือว่าฝันเห็นได้เนาะ

12
อันนี้คืออี่หยัง กะเป็นหมาเนาะ มีหมาโตหนึ่ง หมาโตสีเทาเนาะ กำลังนอนหลับอยู่
คือสินอนหลับแซบหลับนัวคัก เหลียวเบิ่ง ฝันเห็นฮอดกะดูกพ้อม กะดูกอันบักใหญ่พุ้นแหล้ว ฝันเห็นฮอดกะดูก
แล้วหมาโตนี้กำลังฝันเห็นกะดูก มันสิได้กินกะดูกแท้บ่ กะบ่เนาะ เพาะว่ามันเป็นแค่ความฝัน มันเป็นแค่เลี่ยงที่มันสมมุดขึ้น หลือว่าเลี่ยงที่มันจินตะนาขึ้น จินตะนากานขึ้น ในความฝันของเฮาซื่อๆ เนาะ

13
อันนี้คืออี่หยัง กะมีพุหญิงพุหนึ่งเนาะ กำลังนอนหลับอยู่
นอนหลับอยู่เทิงเตียงนอนพุ้นแหล้ว ห่มผ้าพ้อม หมุนหมอนพ้อม หมอนกะสีเหลียง ผ้าห่มกะสีฟ้า กำลังนอนอยู่เทิงเตียงนอนเนาะ
กำลังฝันพ้อมพุ้นแหล้ว คือสินอนหลับแซบคัก ฝันบ่ฮู้อีโหน้อีเหน้เนาะ ฝันฮอดโลงเลียน
อาดสิว่าเขากำลังอยากไปโลงเลียนพอดี กำลังสิได้ไปโลงเลียน แล้วกะฝันฮอดบางสิ่งบางอย่างนั้น
แต่ว่าความฝันหนิ บางสิ่งเนาะ ขั้นเฮาได้พ้อใน พ้อเลี่ยงใดเลี่ยงหนึ่ง หลือว่าพ้อเลี่ยงนั้นดุหลือว่าคิดฮอดเลี่ยงนั้นดุหลือว่าเว้าฮอดเลี่ยงที่เลี่ยงบางเลี่ยงดุเฮาอาดสิเก็บมาฝันหลือว่าเก็บมาคิดกะได้เนาะ

Basic vocabulary — page 16 — Series B, pictures 01-04: sleeping place, cat, to jump, to sleep


1
นี้คืออี่หยัง นี้คือบ่อนนอน เป็นบ่อนนอนน้อยเป็นบ่อนนอนบ่ใหญ่หลาย เป็นบ่อนนอนวงกม
บ่อนนอนอันนี้เฮ็ดมาจากอี่หยัง บ่อนนอนนี้เฮ็ดมาจากผ้า เฮ็ดมาจากสิ่งของที่มันนุ้มสามาดนอนได้ แล้วมีแฮงและซำบาย แล้วบ่เฮ็ดให้เฮาเจ็บนั้นหละ
บ่อนนอนอันนี้เฮ็ดจั่งใด บ่อนนอนนี้เฮ็ดบ่ญาก สามาดเอาผ้าได้หลายผืน มาวางฮองกัน หลือวางซ้อนกันหลายผืน เฮ็ดให้มันนุ้ม หลือสามาดนอนได้นั้นหละ
บ่อนนอนอันนี้เอาไว้เฮ็ดหญัง เอาไว้ถ้านอน เอาไว้ถ้าให้สัดนอน หลือสัดน้อยอย่างเซ้น หมา หลือแมวนั้นหละ หลือเป็นคนกะได้ หลือเป็นเด็กน้อยกะได้ ที่สามาดนอนบ่อนนอนนี้ได้

2
แมวมันกำลังเฮ็ดหญัง แมวมันกำลังโดดไปบ่อนนอน มันกำลังสิโดดไปนอนคือใดบุ จักมันสิโดดไปเฮ็ดหญัง เห็นแต่ว่ามันโดดไปอยู่บ่อนนอน
แมวมันโดดลงมาจั่งใด มันใซ้ขาหน้าของมันกะโดดลงมาบ่อนนอนก่อน
โดดซงสีไกคือสิโดดมาแต่ไกเติบ เพาะว่าโตมันเป็นซงญาวซงสิฟ้าวโดดเข้ามาบ่อนนอน

3
แมวมันกำลังเฮ็ดหญัง แมวมันกำลังนอนหลับ มันกำลังนอนหลับอยู่ มันนอนหลับอยู่เทิงที่นอน นอนหลับอยู่เทิงบ่อนนอนนั้นหละ
เป็นหญังแมวมันคือหลับ แมวมันหิวนอนแม่นบ่ แม่น มันอาดสิหิวนอน มันอาดสิหิวนอนหลายกะได้ มันกะเลยนอนหลับ
มันนอนหลับอยู่เทิงบ่อนนอน นอนหลับอยู่โตเดียว โตเดียวข้อหล้อของมันนั้นหละ
แมวมันนอนหลับเป็นตามีแฮงบ่ เป็นตามีแฮงอยู่ เป็นตาซำบายคัก มันนอนหลับอยู่โตเดียว เป็นตามีแฮง เป็นตาซำบายคักกะด้อกะเดี้ย คือสิมีความสุขหลาย ที่มันได้นอนนั้นหนะ

4
แมวมันกำลังเฮ็ดหญัง แมวมันกำลังโดดออกจากที่นอน โดดออกจากบ่อนนอนนั้นหละ มันคือสิตื่นแล้ว มันคือสิเซานอนแล้ว มันกะเลยโดดออกจากบ่อนนอน
แมวมันตื่นแล้วมันสิไปใสต่อ อันนี้กะบ่ลู้คือกัน จักว่าแมวโตนี้มันสิกะโดดไปใส จักว่าแมวโตนี้มันสิไปใสต่อ อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน จักว่ามันสิไปใส

Basic vocabulary — page 14 — Series B, pictures 05-08: nose, to smell, flower, to stink, to defecate


5
นี้คืออี่หยัง นี้คือดัง อันนี้คือดังของคน ดังมันเป็นอะวัยยะวะของคน เป็นอะวัยยะวะในล้างกายของคนเฮานี้หละ
ดังเอาไว้หายใจ ขั้นคนเฮาบ่มีดัง เฮากะหายใจบ่ได้ เพาะสะนั้นแล้ว ทุกคนต้องมีดัง หลือสัดทุกโตต้องมีดัง
ขั้นบ่มีดัง กะหายใจบ่ได้ หลือบ่สามาดดมกิ่นอี่หยังได้เลย
ดังสิอยู่ส่วนหน้าของเฮา อยู่เทิงใบหน้า อยู่หม้องใบหน้าของเฮา อยู่เทิงปาก หลืออยู่ใต้ตาของเฮา
หัวของเฮานี้ มีอะวัยยะวะใดแน่ มีอันอื่นอีกบ่ กะมีอยู่ มีหูพ้อม มีปาก มีตา มีคิ้ว มีคาง มีผม มีหัว มีหน้าผาก มีแก้ม มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่เทิงใบหน้าของเฮา
แต่ละอย่างกะใซ้งานคนละแบบ อย่างเซ้น ปากกะเอาไว้กิน ตากะเอาไว้แนม หูกะเอาไว้ฟังเสียง หลือว่าแข้วกะเอาไว้กัดสิ่งของ หลือเอาไว้กัดกินแนวกินนั้นหละ แต่ว่าดังนี้เอาไว้หายใจ หลือดมกิ่นต่างๆ

6
เขากำลังเฮ็ดหญัง หลือเกิดอี่หยังขึ้น จักคือกัน แต่ว่าแนมเบิ่งพาบนี้แล้ว เห็นค้ายว่าเขากำลังดมกิ่นอยู่ หลือเขากำลังได้กิ่นอี่หยังบางสิ่งบางอย่าง จักเป็นกิ่นอี่หยัง แต่กะบ่ฮู้คือกัน ตอนนี้เขากำลังดมอยู่ จักว่าเขาดมแบบใด เขากำลังใซ้ดังของเขาดมกิ่นนั้นอยู่ บ่ลู้ว่ากิ่นนั้นมันมาแต่ใส สิหอมหลือสิเหม็นกะบ่ลู้คือกัน

7
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังดมกิ่น
ตอนนี้เขากำลังดมกิ่นอยู่ เขาดมกิ่นดอกไม้อยู่ มีดอกไม้อยู่หน้าของเขา จักบ่ลู้ว่าเป็นดอกอี่หยัง ดอกมันดอกบักใหญ่หนึ่ง
ดอกสีเหลียง หลือดอกสีส้ม ใจกางของมันเป็นสีส้ม เกสอนหลือดอกของมันกะเป็นสีเหลียง บานออกใบดอกบักใหญ่หนึ่ง ใบมันกะสีเขียว เขียวจึ่งคื่งอยู่
ตอนนี้เขากะกำลังดมอยู่ คือสิหอมหลาย ได้กิ่นดอกไม้แล้วเขาคือสิสดซื้น เขาคือสิมีความสุขหลาย ที่ได้ดมกิ่นดอกไม้ เพาะว่ากิ่นดอกไม้มันคือสิหอมคัก
แล้วตอนนี้เขากะกำลังหลับตาพ้อม เขาคือสิมีความสุขหลาย

8
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังตกใจ เขากำลังได้กิ่นขี้หมา
มีหมาโตหนึ่ง กำลังขี้อยู่ ขี้ออกบักหลายหนึ่ง หมาโตสีเหลียง มันคือสิมีความสุขหลาย มันได้ขี้ มันกำลังขี้ออกไป แล้วพุซายคนนี้กะญ่างมาพอดี พอพุซายคนนี้เห็น กะตกใจ แล้วกะได้กิ่นขี้หมานี้
เขาคือสิใจฮ้ายคัก คือสิสูนแฮง เพาะว่าเขาได้กิ่นขี้หมา กิ่นขี้หมานี้คือสิเหม็นคัก คือสิเหม็นกะด้อกะเดี้ย คือสิเหม็นคักเติบ

Basic vocabulary — page 10 — Series B, pictures 16-20: to feed, chicken, fish, dog, bone, rice, child


16
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังเอาเญี่ยให้ไก่
เขาเป็นพุหญิง เขาใส่เสี้ยสีขาว เขาใส่ส้งสีแดง
เขากำลังเอาเญี่ยให้ไก่ เขาเอาให้พุเดียว แล้วกะมีไก่โตเดียว
ไก่มันเป็นสัดหลือคน ไก่มันเป็นสัด ไก่มันบ่แม่นคน
ไก่มันเป็นสัดเลี้ยง สามาดเลี้ยงไว้บ้าน แต่ว่าเลี้ยงคนละแบบกับหมา ไก่เลี้ยงไว้ในคอก หมาเลี้ยงไว้อยู่ในบ้านกะได้
ไก่ต้องกินเข้าบ่ กิน ไก่ต้องกินเข้าซู่มื้อ ต้องให้เญี่ยหลืออาหานมันซู่มื้อ
ไก่มันใซ้ปากจิกแม่นบ่ แม่น ไก่มันใซ้ปากจิก เพาะว่าปากมันน้อย มันต้องจิกกินเอา จิกกินทีละหน่อย
มันหิวบ่ มันกะหน้าสิหิว ขั้นมันบ่หิว มันกะบ่กินเข้า ขั้นมันหิว มันกะเลยกินเข้า

17
ในโถแก้วมีอี่หยัง ในโถแก้วมีปา มีปาโตหนึ่ง ปาโตบ่ใหญ่ ปาโตน้อยปาโตสีขาว มันกำลังสิอ้าปากกินเญี่ย
เขาเลี้ยงปาไว้ใส บ่ลู้คือกัน เขาอาดสิเลี้ยงไว้ในบ้านกะได้
แล้วเขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังเอาเญี่ยให้ปา เขาใซ้มือของเขาจับเญี่ยมาให้ปากิน

18
พุซายคนนี้เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังเอากะดูกให้หมากิน แล้วหมามันกะกำลังกินกะดูก
หมามันเป็นสัดแม่นบ่ แม่น หมามันเป็นสัด มันเป็นสัดเลี้ยง
คนมักเลี้ยงหมา เพาะว่าหมามันตาฮัก ตาฮักบักคักหนึ่ง คนกะเลยมักเลี้ยงหมาไว้บ้าน เอาไว้เฝ้าบ้านกะได้
เขาเอากะดูกให้หมากิน กะดูกอันใหญ่บ่ ใหญ่อยู่ แต่บ่ใหญ่หลาย กะดูกอันสีขาว
เบิ่งแล้ว หมามันคือสิมักกินกะดูกหลาย คือสิมักกินคัก
แล้วหมามันกะกำลังสั่นหางของมันพ้อม มันคือสิดีใจหลาย มันกะเลยสั่นหางของมัน ที่มันได้กินกะดูก มันกะเลยดีใจ

19
นี้ถ้วยอี่หยัง นี้ถ้วยเข้า
แล้วเข้ามันฮ้อนบ่ ฮ้อนอยู่ เข้ามันหน้าสิฮ้อนบักคัก เพาะว่ามันมีควนออกมาพ้อม กะเลยฮู้ว่า มันเป็นตาฮ้อนหลาย

20
สองคนนี้เป็นแม่กับลูกแม่นบ่ แม่น
แม่ของเขาใส่เสี้ยสีเทา ผมญาวพ้อม กำลังยืนอยู่
ลูกของเขาเป็นเด็กน้อยพุซาย กำลังนั่งอยู่ ใส่เสี้ยสีซมพู กำลังนั่งอ้าปากอยู่
ตอนนี้แม่ของเขากำลังถือถ้วยเข้าอยู่ ถือถ้วยเข้าไว้ถ้าป้อนเข้าลูก
เข้าอยู่ในถ้วยมีเต็มถ้วยเอาโลด เข้าหลายบักคักหนึ่ง หลายจนล้นเอาโลด
เขากำลังใซ้ตะเกียบคีบเข้าให้ลูกเขากิน แล้วลูกเขากะกำลังนั่งอ้าปากกินเข้าอยู่
เด็กน้อยพุซายนี้กำลังนั่งอยู่เทิงเก้าอี้ นั่งเพื่อที่สิกินเข้าที่แม่ของเขากำลังป้อน
เด็กน้อยเป็นตาฮักบ่ เป็นตาฮักอยู่ เป็นตาฮักบักคักหนึ่ง

Stories — Dog getting dirty

มื้อนี้เนาะหอั้น มีเลี่ยงหนึ่ง มีเลี่ยงหนึ่งเนาะ สิมาเว้าให้ฟัง เลี่ยงหมาน้อยหนิหละ หมาน้อยของข้อยหนิหละ เป็นหมาน้อยโตหนึ่งเนาะ หมาน้อยหอั้น โตน้อยนี้หละ พุข้าเอามาเลี้ยง เอามาเลี้ยงใหม่หละ หัวกะเอามาเลี้ยงเนาะ เป็นหมาน้อย หมาพัน จักพันอี่หยังบุ โตน้อยตาฮักดอก ตาฮักอี่หลี หมาน้อยหนิกะเดย ขนสีน้ำตานพุ้นแหล้ว ขนญาวฟูบักคักพุ้นหละ ขนมันกะเดย งามอี่หลี งามคักงามแน่ สะออนหลาย พาไปหม้องนั้นหม้องนี้ มีแต่คนสะออน เขาสะออนคัก เขาสะออนหลาย ญ้อนว่ามันตาฮักหลาย มันตาฮัก

เทิงขี้มึน หมาอี่หยังมามึนกะด้อกะเดี้ย ขี้มึนหลาย หมาโตหนิกะเดย มีหอั้นเลี่ยงหนึ่งหนิหละ มาเว้าเลี่ยงหมาน้อย สิเว้าเลี่ยงหมาน้อยให้ฟัง มื้อนั้นหอั้น เลิกเลียนมาแล้ว มื้อวานนั้นหละเนาะ บ่แม่นมื้อนั้นดอก มื้อวานนั้น เลิกเลียนมาแล้ว หอั้นกะเลยกับบ้าน มาเอาหมาหอั้นสิพามันไปแล่นเหล้น อยู่สะหนามหญ้า อยู่โลงเลียนพุ้นหละ มื้อวานนั้นกะพามันไปแล่นเหล้น โอ๊ย หมากะมึนคักมึนแน่ พามันไปเหล้น ไปหาหมู่พุ้นหละ หาหมู่หมามันคือกันหละ หมู่ของข้อยกะเลี้ยงหมาคือกัน มีสี่ห้าคนพุ้นหละ พากันเลี้ยง คนละโตสองโต เลี้ยงแล้วกะมาเหล้นอยู่นำกันบัดหนิ เลี้ยงอยู่ในหอั้น เอามาหอั้นเหล้นอยู่สะหนามหญ้านั้นหละ อยู่สะหนามหญ้า [...] อยู่โลงเลียนนั้นหละ แล้วกะเอาหมาเหล้นนำกันบัดหนิ โอ๊ย หมาพ้อกันกะม่วนกุ่บ แล้วบัดนี้มันพ้อกันหนะ หลายโตเนาะ กะมีความสุข แล้วหมาได้แล่นเหล้นนำกัน แล่นยอกกัน ก่องแก่งอยู่ แล่นอยู่นำสะหนามหญ้านั้นหละ โตหนึ่งกะแล่นไปทางซ้าย โตหนึ่งกะแล่นไป[ทาง]ขวา โตหนึ่งกะแล่นยอกกัน แล่นเหล้น มึนคักมึนแน่

บัดนี้หมาของข้อยบัดหนิ โตนั้นหละ โตตาฮักนั้นหละ มึนกว่าหมู่บัดหนิ แล่นไปใสบ่แล่น แล่นลงคองน้ำพุ้นหนะ โอ๊ย คองน้ำน้อยดอกว่า แต่ว่า มันกะคองใหญ่พอสมควนหนิหละ มันกะแล่นลงไป เกียกขี้ตมล้อมอ้อมขึ้นมาบัดหนิ โอ๊ย มึนคัก มึนแน่ บ่ฮู้จักความหลาย หมาหนิกะเดย เกียกขี้ตมล้อมอ้อมขึ้นมาบัดหนิ โอ๊ย ข้อยกะสูนวะสั้นหละ ใจฮ้ายวะสั้น ด่ามันวะสั้นแหล้ว บ่ให้มันเหล้นอีกซ้ำแหล้ว พามันกับบ้านซ้ำ พามันกับบ้านไปล้างตนล้างโต ล้างขนมันออกนั้นหละ ขี้ตมมันบ่เป็นตาเบิ่งเนาะ ขี้ตม เกียกขี้ตมแล้วกะ โอ๊ย สูนวะสั้น เทิงสูนให้หมา เทิงสูนให้เจ้าของว่าพามันไปเหล้นอยู่นั้น ใก้คองน้ำเนาะ กะเลยพามันมาอาบน้ำ แล้วกะ [...] สะอาดคือเก่าหละ ตาฮักคือเก่าเนาะ แล้วกะมื้อหลังกะพามันไปคือเก่านั้นหละ อันนี้กะมาเว้าให้ฟังซื่อๆ ว่าพามันไปเหล้น มันมึนหลายเนาะ

Basic vocabulary — page 13 — Series B, pictures 17-20: to follow, water buffalo, duck


17
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังญ่างนำกัน
มีแม่พุหนึ่งกับลูกพุหนึ่ง
แม่เป็นพุหญิง ลูกกะเป็นพุหญิง เป็นเด็กน้อย ใส่กะโปงสีขาว ใส่เสี้ยสีเหลียง แม่ใส่กางเกงขาญาว กางเกงสีฟ้า ใส่เสี้ยสีส้ม
คนเป็นลูก เป็นเด็กน้อยพุหญิง กำลังญ่างนำแม่ ญ่างนำก้นแม่ ญ่างไปนำแม่
จักว่าเขาสิญ่างไปใส เห็นแต่ว่าเขาญ่างไปนำกันสองคน

18
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังญ่างไปทางหน้า มีหมาโตหนึ่งพ้อม หมาโตบ่ใหญ่หลาย หมาโตตาฮักตาฮักบักคักหนึ่ง
มันกำลังสั่นหางของมันพ้อม
มันญ่างไปนำคน มันญ่างไปนำพุหญิงพุนี้
มันญ่างนำก้นคน มันคือสิมีความสุขหลาย มันคือสิดีใจหลาย มันกะดิกหางของมันพ้อม มันเลียบลิ้นของมันพ้อม มันคือสิดีใจบักคักหนึ่ง
เบิ่งหมาแล้ว มันเป็นตาฮักบ่ เป็นตาฮักอยู่ เป็นตาฮักบักคักหนึ่ง
มันเป็นตาย้านบ่ บ่ มันบ่ตาย้านดอก หมามันบ่ตาย้านเลย
เบิ่งแล้ว คือสิบ่เป็นตาย้าน คือสิบ่ดุบ่ฮ้ายดอก

19
นี้คืออี่หยัง นี้คือควย
ควยสองโต โตหนึ่งอาดสิเป็นแม่ โตหนึ่งอาดสิเป็นลูก โตใหญ่นั้นอาดสิเป็นแม่
มันกำลังญ่างไปนำกัน แม่กะญ่างออกหน้า ลูกกะญ่างนำก้นแม่ จักสิญ่างไปใส
ควยมันมีเขาบ่ กะมีอยู่ ควยมันมีเขาอยู่
ควยโตใหญ่ เขามันสิใหญ่
ควยโตใหญ่มีเขาบักใหญ่หนึ่ง แล้วควยโตน้อยมีเขาหน่อยเดียว มีเขาอันน้อยมีเขาอันบ่ใหญ่หลาย มีเขาอันน้อยหนึ่ง

20
นี้คืออี่หยัง นี้คือเป็ด
เป็ดมีอยู่สี่โต โตหนึ่งโตใหญ่อาดสิเป็นแม่ อีกสามโต โตน้อยอาดสิเป็นลูก
ลูกเป็ดกำลังญ่างไปนำแม่เป็ด ญ่างไปนำก้นแม่เป็ด จักสิญ่างไปใส อาดสิญ่างไปทางหน้า แต่บ่ลู้ว่ามันสิญ่างไปใส
ปากเป็ดมันญาวบ่ กะญาวอยู่ แต่บ่ญาวหลาย
ปากเป็ดมันสิเป็นเปเป็นแบนเป็นอันใหญ่ญาวจักหน่อยหนึ่ง แต่บ่ญาวหลาย
เป็ดมันมีปีกบ่ มีอยู่ เป็ดมันมีปีก
มันบินได้บ่ บินได้อยู่หน่อยหนึ่ง แต่บินได้บ่หลาย บินบ่ได้คือนก มันสิบินได้ค้ายกับไก่ บินบ่สูง บินพอต่ำ
เป็ดมันมีขาจักข้าง เป็ดมันมีขาสองข้าง ขามันสิเป็นเปเป็นแบนเป็นแบนออก
เป็ดมันกินได้บ่ กินได้อยู่ เป็ดสามาดเอาไปเฮ็ดเป็นแนวกินได้
คนเฮาสิมักเอาเป็ดไปเฮ็ดเป็นแนวกินคือกัน สิต้มกะได้ สิผัดกะได้ สิย้างกะได้ หลือสิแกงกะได้
สามาดเฮ็ดได้หลายอย่าง เอาเป็ดไปเฮ็ดเป็นแนวกินได้หลายอย่าง แล้วแต่คนสิเฮ็ด แล้วแต่คนสิเอาไปเฮ็ดอี่หยัง สามาดเฮ็ดได้หลายอย่างหลายแนว

Basic vocabulary — page 09 — Series B, pictures 01-05: dog, bone, cat, to chase, to run


1
นี้คืออี่หยัง นี้คือหมา
หมามันนั่งอยู่ใส บ่ลู้คือกันจักว่ามันนั่งอยู่ใส จักว่ามันเป็นหมาพุใด จักว่ามันมาแต่ใส
หมามันได้เป็นสัดบ่ เป็นอยู่ หมามันเป็นสัด หมามันเป็นสัดเลี้ยง คนมักเอามันมาเลี้ยงไว้บ้าน เอามาเฝ้าบ้าน
ขนของหมามันสีอี่หยัง ขนของหมามันสีเทา สีเทางามงามหลาย งามบักคักหนึ่ง
หมามันตาฮักบ่ ตาฮักอยู่ หมามันตาฮักหลาย หมามันตาฮักบักคักหนึ่ง
หมามันสั่นหางของมันบ่ สั่นอยู่ หมามันสั่นหางของมันพ้อม
หางของมันญาวปายหางของมันแหลม
เป็นหญังมันคือสั่นหางของมัน บ่ลู้คือกันจักว่ามันเป็นหญัง มันอาดสิดีใจกะได้ มันกะเลยสั่นหางของมัน
หมามันแลบลิ้นออกมาบ่ แลบลิ้นอยู่ หมามันแลบลิ้นออกมาพ้อม จักมันแลบลิ้นออกมาเฮ็ดหญัง
หมามันแลบลิ้นออกมาหลายบ่ หลายบ่

2
นี้คืออี่หยัง นี้คือกะดูก กะดูกอันบักใหญ่หนึ่ง กะดูกสีขาวจุ่นพู่นอยู่
กะดูกมันแข็งบ่ แข็งอยู่ กะดูกมันแข็งหลาย กะดูกมันแข็งบักคักหนึ่ง
ในล้างกายของคนมีกะดูกบ่ มีอยู่ ในล้างกายของคนมีกะดูก หลายหม้องหลายส่วนในล้างกายของเฮา
แล้วสัดมีกะดูกบ่ มีอยู่ สัดกะมีกะดูกคือกัน สัดกะมีกะดูกหลายหม้องหลายส่วนคือกันกับคน
กะดูกมันหักได้บ่ หักได้อยู่ กะดูกมันหักได้อยู่
ขั้นกะดูกเฮาหัก เฮากะสิเจ็บ ขั้นกะดูกแขนเฮาหัก เฮากะสิเจ็บแขน ขั้นกะดูกขาเฮาหัก เฮากะสิเจ็บขา เพาะสะนั้นแล้วอย่าให้กะดูกหัก
ขั้นกะดูกเฮาหัก เฮากะสิเจ็บ เจ็บหลาย เจ็บบักคักหนึ่ง

3
หมามันกำลังเฮ็ดหญัง หมามันกำลังกินกะดูก หมามันกำลังแห้นกะดูกอยู่
หมามันหิวบ่ บ่ลู้คือกัน ซงคือมันคือสิหิวหลาย มันฟ้าวแห้นกะดูก มันฟ้าวแห้นกินกะดูก
เบิ่งซงแล้วมันคือสิหิวหลาย มันคือสิแซบบักคักหนึ่ง
หมามันมีแข้วบ่ มีอยู่ หมามันมีแข้ว
มันเอาแข้วไว้ถ้าแห้นกะดูก หลือเอาไว้ถ้ากัด หลือเอาไว้ถ้ากินเข้า หลือเอาไว้ถ้ากัดกินแนวกิน
แข้วหมามันแหลมบ่ แหลมอยู่ แข้วหมามันแหลมหลาย แหลมบักคักหนึ่ง แข้วหมามันคมพ้อม คมหลาย คมบักคักคือกัน
แข้วหมามันคม คมหลาย คมหลายกะด้อกะเดี้ย

4
หมามันกำลังเฮ็ดหญัง หมามันกำลังเห่า หมามันเห่าให้แมว หมามันเห่าใส่แมว
แมวมันย้านบ่ ย้านอยู่ แมวมันย้านหลาย แมวมันย้านบักคักหนึ่ง
คือลู้ว่าแมวมันย้าน กะลู้ เพาะว่าเห็นแมวมันขนขิ้นลุก กะเลยลู้ว่าแมวมันย้านหมา คือสิย้านหลาย
เป็นหญังหมาคือเห่าให้แมว