Basic vocabulary — Page 31 — Series B, pictures 11-13: to dream, cat, fish, dog, bone, girl, school


11
นี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นแมว แมวโตหนึ่งนั้นหละ
มันกำลังนอนหลับซ้ำแมะ กำลังนอนหลับแซบอยู่พุ้นหนะ นอนโตเดียวของมันข้อหล้อนั้นหละ
หลับตา งับปากพ้อมพุ้นแหล้ว นอนหลับ อุ้ย นอนหลับแซบคักแซบแน่เนาะ
กำลังฝันพ้อมพุ้นแหล้ว มันกำลังฝันฮอดปาโตหนึ่ง
มันกำลังฝันเห็นปาโตหนึ่ง
คือแบบว่ากำลังสิหิวเข้าพอดีนั้นหละ ว่ากำลังสิคิดพ้ออยากกินเข้า กะเลยฝันเห็นฮอดปาพอดี กำลังอยากได้กินปาพุ้นหละเนาะ
แล้วความฝันเนี้ย ขั้นเฮาฝันพ้อปา เฮาสิได้กินปาอี่หลีบ่ กะบ่ ความฝันมันเป็นสิ่งที่มันจินตะนาขึ้น จินตะนากานขึ้น หลือว่ามันเป็นแค่ความคิดที่มัน ที่เฮานอนหลับ แล้วเฮาคิดขึ้นเอง หลือว่าความคิดมัน เป็นสิ่งที่มันคิดขึ้นเอง เฮาบ่สามาดเห็นโตแท้ของจิงที่เฮา ของแท้ที่เฮาฝันฮอดหลือว่าฝันเห็นได้เนาะ

12
อันนี้คืออี่หยัง กะเป็นหมาเนาะ มีหมาโตหนึ่ง หมาโตสีเทาเนาะ กำลังนอนหลับอยู่
คือสินอนหลับแซบหลับนัวคัก เหลียวเบิ่ง ฝันเห็นฮอดกะดูกพ้อม กะดูกอันบักใหญ่พุ้นแหล้ว ฝันเห็นฮอดกะดูก
แล้วหมาโตนี้กำลังฝันเห็นกะดูก มันสิได้กินกะดูกแท้บ่ กะบ่เนาะ เพาะว่ามันเป็นแค่ความฝัน มันเป็นแค่เลี่ยงที่มันสมมุดขึ้น หลือว่าเลี่ยงที่มันจินตะนาขึ้น จินตะนากานขึ้น ในความฝันของเฮาซื่อๆ เนาะ

13
อันนี้คืออี่หยัง กะมีพุหญิงพุหนึ่งเนาะ กำลังนอนหลับอยู่
นอนหลับอยู่เทิงเตียงนอนพุ้นแหล้ว ห่มผ้าพ้อม หมุนหมอนพ้อม หมอนกะสีเหลียง ผ้าห่มกะสีฟ้า กำลังนอนอยู่เทิงเตียงนอนเนาะ
กำลังฝันพ้อมพุ้นแหล้ว คือสินอนหลับแซบคัก ฝันบ่ฮู้อีโหน้อีเหน้เนาะ ฝันฮอดโลงเลียน
อาดสิว่าเขากำลังอยากไปโลงเลียนพอดี กำลังสิได้ไปโลงเลียน แล้วกะฝันฮอดบางสิ่งบางอย่างนั้น
แต่ว่าความฝันหนิ บางสิ่งเนาะ ขั้นเฮาได้พ้อใน พ้อเลี่ยงใดเลี่ยงหนึ่ง หลือว่าพ้อเลี่ยงนั้นดุหลือว่าคิดฮอดเลี่ยงนั้นดุหลือว่าเว้าฮอดเลี่ยงที่เลี่ยงบางเลี่ยงดุเฮาอาดสิเก็บมาฝันหลือว่าเก็บมาคิดกะได้เนาะ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
แมว mɛ:o HR แมว cat
โต to: M ตัว 1. body, self
2. clf. for animals, characters/letters/consonants, appliances, clothes (e.g., pairs of trousers, shirts)
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
นั้นหละ nan-la HF-M นั่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
นอนหลับ nɔ:n-lap HR-M นอนหลับ to sleep
ซ้ำแมะ sam-mɛ HF-H (ด้วย)แหละ final particle used for emphasis
Notes: also pronounced ซ้ำแม
แซบ sɛ:p HF อร่อย 1. food: tasty {กวยเตียวมันแซบบ่ = Is the noodle soup tasty?}
2. sleep: well {เป็นตานอนแซบคัก = it looks as if she's sleeping very well}
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
พุ้นหนะ phun-na HF-H นู่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
Notes: variant of พุ้นหละ
นอน nɔ:n HR นอน 1. to lie down
2. to sleep
เดียว di:ao M เดียว only, alone, single
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
ข้อหล้อ khɔ:-lɔ: LF-LF เท่านั้น, ขนาดนั้น, น้อยๆ only {ต้นไม้มีต้นเดียว ต้นเดียวข้อหล้อ = there's one tree, only one tree} {มีบ้านหลังเดียวข้อหล้อ = there's only one house}
หลับ lap M หลับ 1. to sleep {นอนหลับ = to sleep (see separate entry)}
2. to close (the eyes) {หลับตา = to close one's eyes}
ตา ta: M ตา eye {เขามีตาสองข้าง = he's got two eyes} {หลับตา = to close one's eyes}
งับ ŋap H งับ to close, to shut
ปาก pa:k LF ปาก mouth
พ้อม phɔ:m HF พร้อม at the same time, also, too {มีตะเว็นพ้อม = the sun's out, too} {กะทะมีด้ามพ้อม = the pan has also a handle}
พุ้นแหล้ว phun-lɛ:o HF-LF นู่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
Notes: variant of พุ้นหละ
อุ้ย ui HF exclamation of surprise or when having made a mistake/correcting oneself
คัก khak H intensifier: very, very much
แน่ nɛ: H แน่, บ้าง 1. some, somewhat
2. final particle, used to ask for examples (similar to Thai บ้าง at the end of a question) {หม้อใซ้เฮ็ดอี่หยังได้แน่ = What (different things) can a pot be used for?} {น้ำอัดลมซื้อได้อยู่ใสแน่ = Where/in which places can one buy soft drinks?}
3. final particle, when giving examples {มีเทิงส้งแน่ มีเสี้ยแน่ มีเกิบแน่ = there are trousers, shirts, shoes etc.}
4. final particle, used to give a command {ไปปิดหน้าต่างให้แน่ = Close the window!}
5. final particle, acting as an intensifier, especially in the pattern ... คัก ... แน่ {สูงคักสูงแน่ = very high} {ญ้องเฮาคัก ญ้องเฮาแน่ = [he's] praising me a lot}
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement
ฝัน fan M ฝัน to dream
ฮอด hɔ:t HF ถึง 1. to arrive, to attain {ฮอดจุดหมายปายทาง = (airplane, train etc.) to arrive at one's destination} {มันทันได้ฮอดหกโมงอยู่ = it's not yet 6 o'clock}
2. to, at {ผมญาวฮอดบ่าไหล่เอาโลด = long hair down to the shoulders}
3. about {บ่ได้เว้าฮอด = [I] haven't talked about [this]} {คนที่เฮาเว้าฮอดวั่งหั้นหละ = the person we've just talked about}
ปา pa: M ปลา fish
เห็น hen M เห็น to see
แบบ bɛ:p LF แบบ 1. example, model, kind
2. style, form, pattern, design
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
หิว hiu M หิว hungry, to crave (food, water, sleep etc.) {หิวนอน = to be tired} {หิวน้ำ = to be thirsty} {หิวเข้า = to be hungry}
เข้า khao LF ข้าว rice {กินเข้า = to eat} {ปูกเข้า, เฮ็ดเข้า = to grow/plant rice} {เกี่ยวเข้า = to harvest rice} {กับเข้า = courses eaten with rice}
พอดี phɔ:-di: HR-M พอดี 1. to fit well
2. appropriate, just enough, just right {กะจกบานบ่ใหญ่ กะจกบานพอดี = not a large window, just right} {พอดีมือของเฮา = just right for his hand}
3. just in time, at the right moment, just this moment {แล้วพุซายคนนี้กะญ่างมาพอดี = and the man has come just now}
คิด khit H คิด 1. to think
2. to calculate {คิดเงิน = to calculate the price}
พ้อ phɔ: HF พบ, เจอ 1. to meet {จั่งพ้อกันใหม่ = See you again!} {คนที่หัวกะเคยพ้อกัน = someone [we've] just met} {ขั้นพ้ออาจานคนใด ต้อง ... = whenever you meet a teacher, you need to ...}
2. to encounter, to find {เขาหาเหล้มนั้นบ่พ้อ = he doesn't find that book}
อยาก ya:k LF อยาก to want, to wish
กิน gin M กิน to eat, to consume, to use
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
พุ้นหละ phun-la HF-M นู่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
Notes: see also พุ้นหนะ
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
ความฝัน khwa:m-fan HR-M ความฝัน dream
เนี้ย ni:a HF เนี้ย variant of นี้ = this, here
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
อี่หลี i:-li: H-M จริง intensifier: really
Notes: pronunciation: also realized as อี่หลิ
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
สิ่ง siŋ H สิ่ง thing, object
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
จินตะนา jin-ta-na: M-M-HR จินตนา to imagine
ขึ้น khʉn LF ขึ้น 1. to go up, to increase
2. sun: to rise {ตะเว็นกำลังขึ้น = the sun is rising}
3. more
4. bus/train etc.: to get on, to board {พุโดยสานขึ้นลดไฟเบิดแล้ว = all passengers have boarded the train}
จินตะนากาน jin-ta-na:-ga:n M-M-HR-M จินตนาการ 1. imagination
2. to imagine
หลือ lʉ: M หรือ or
แค่ khɛ: H แค่ only
ความคิด khwa:m-khit HR-H ความคิด thought
เอง e:ŋ M เอง alone, by oneself
สามาด sa:-ma:t M-HF สามารถ can, to be able
แท้ thɛ: HF แท้ truly, surely, really, indeed
จิง jiŋ M จริง real
หมา ma: M หมา dog
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
สี si: M สี 1. color
2. colored pencil, crayon
เทา thao HR เทา grey
นัว nu:a HR 1. delightful
2. delicious, goodtasting, tasty
เหลียว li:ao M เหลียว 1. to turn
2. to look
เบิ่ง bəŋ H ดู 1. to look at, to see, to watch {เบิ่งโทละทัด = to watch TV} {เบิ่งหนัง = to watch a movie}
2. to guess {เบิ่งซงแล้ว ... = [I] guess / from what it looks like ...}
กะดูก ga-du:k M-LF กระดูก bone
บัก bak M 1. intensifier before adjectives {ปาโตบักใหญ่ = a (very) large fish}
2. prefix in front of fruits and vegetables {บักแตงโม = watermelon}
3. can be used as a reference for a male person of the same or younger age {บักอันนี้ = this lad}
ใหญ่ ɲai H ใหญ่ large, big
เพาะว่า phɔ-wa: H-H เพราะว่า because
เลี่ยง li:aŋ H เรื่อง story, matter, affair
Notes: pronunciation: also realized as เลื่อง or เลื้อง
สมมุด som-mut M-H สมมุติ to assume, to suppose
ใน nai HR ใน in, within
ซื่อๆ sʉ: H เฉยๆ 1. just so
2. so-so
พุหญิง phu-ɲiŋ H-M ผู้หญิง woman, female
พุ phu H ผู้ 1. person
2. clf. for people {พุหญิงพุหนึ่ง พุซายพุหนึ่ง = a woman, a man} {ซู่พุซู่คน = everybody} {พุหนึ่งโตจ่อยๆ พุหนึ่งโตบักอ้วนหนึ่ง = one person is slim, the other is fat}
Notes: pronunciation: also realized as พู่-
เทิง thə:ŋ HR บน 1. on, on top of, at, in {เทิงโต่ะ = at/on the table} {กบมันนั่งอยู่เทิงใบบัว = the frog is sitting on the lotus leaf} {เทิงท้องฟ้า = in the sky} {มันแล่นอยู่เทิงลาง = [the train] runs on rails} {มีคนนั่งอยู่เทิงลดสามล้อสามคน = there are three people sitting in the tuk tuk}
2. up, upward
Notes: pronunciation: also realized as ทัง
เตียง ti:aŋ M เตียง bed
ห่ม hom H ห่ม to cover, to wrap
ผ้า pha: LF ผ้า 1. clothes
2. cloth
หมุน mun M to support, to prop up {เขาเอาหัวของเขาหมุนหมอนอยู่ = she's supporting her head with a pillow}
หมอน mɔ:n M หมอน pillow
เหลียง li:aŋ M เหลือง yellow
ผ้าห่ม pha:-hom LF-H ผ้าห่ม blanket
ฟ้า fa: HF ฟ้า 1. sky {เคี่ยงบินมันกำลังบินขึ้นฟ้า = the airplane is taking off into the sky}
2. color: blue
บ่ฮู้อีโหน้อีเหน้ bɔ:-hu:-i:-no:-i:-ne: H-HF-M-LF-M-LF ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ to not know what's going on
โลงเลียน lo:ŋ-li:an HR-HR โรงเรียน school
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
บางสิ่งบางอย่าง ba:ŋ-siŋ-ba:ŋ-ya:ŋ M-H-M-H บางสิ่งบางอย่าง something, anything
นั้น nan HF นั้น that, there
แต่ว่า tɛ:-wa: H-H แต่ว่า 1. but
2. only {ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว = I only know that he's standing there by himself}
หนิ ni M นี่แหละ, เหรอ/หรอ 1. particle used to emphasize a statement or form (or add to) a question {เป็นตาแซบคือหญังหนิ = it's really tasty} {เคี่ยงพอเท่าๆ หนิ = the [radio] is appropriately sized (i.e., not too large)}
2. variant of นี้ = this
Notes: translation to be determined; maybe sometimes like Thai นี่แหละ; other examples given: อยู่ใสหนิ อยู่ตลาดหนิ กินเข้าไป่หนิ
บาง ba:ŋ M บาง 1. some {สัดบางโตบ่มีขา = some animals don't have legs} {บางคนสิมักกินกวยเตียวแทนเข้า = some people like to eat noodle soup instead of rice (dishes)} {บางสิ่งบางอย่าง = something, anything}
2. thin
ใด dai M ใด 1. which, that one which, what, how {เขานั่งแบบใด เขานั่งขดตะหมาดอยู่ = How is he sitting? He's sitting cross-legged.} {ตอนใด = when?}
2. whichever, whoever {หม้องใดหม้องหนึ่ง = some place, somewhere} {ขั้นเฮาอยากตื่นญามใด เฮากะตั้งเวลาปุกญามนั้น = If we want to get up at a certain time, we set the alarm to that time}
Notes: sentence-final often with a marked rising tone
ดุ du M ดุ fierce, savage, unfriendly
เว้า wao HF พูด to say, to speak, to talk
เก็บ gep M เก็บ 1. to collect, to gather, to accumulate, to pick/harvest {เก็บเงิน = to save money} {in a restaurant: เก็บเงิน = to get the bill} {เก็บน้ำ = to collect and store water} {เก็บผัก = to harvest vegetables}
2. to keep
3. to take in, to put away, to tidy up
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}