Translations are evolving and should be taken as indicative only! For a guide to the tones and the spelling system used to write this variety of Isaan (Khon Kaen), see the "tone guide" on the overview page.

Tones: M = mid, HR = high-rising, H = high, HF = high-falling, LF = low-falling

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes#occ
งาม ŋa:m HR สวย beautiful, handsome, splendid 36/16

Link to overview page
Link to dictionary

Vocabulary recordings — ออนสอน

หมู่ของเฮาหลือว่าลุงป้าน้าอาเฮานั้นหละ ออกลูกมา โอ๊ย ลูกพุดีพุงามคัก เป็นตาฮัก เป็นตาแพงคัก เฮากะอาดสิไปญ้องไปซมว่า ป๊าด เป็นตาออนสอนเนาะ ลูกเจ้าคือมาเป็นตาฮักแท้ มาเป็นตาฮักกะด้อกะเดี้ยแท้

Vocabulary recordings — Planting rice 03

แล้วกะเอาเข้าซุมนั้นไปหว่าน หว่านในไฮ่นาที่เฮาเตียมนาดิน ไฮ่นาที่เฮาเตียมนาดิน หลือว่าไถฮุด เฮ็ดให้นาดินมันงามแล้ว พ้อมเอาเข้านั้นหว่านลงไป กานผายนี้กะเอาเข้าซุมนี้หละไปหว่านลงเลย หว่านบ่ถี่เด่ะ หว่านห่างจักหน่อย หว่านห่างพอสมควนเพื่อที่สิให้เข้าซุมนั้นมันเกิดขึ้นมา บ่ถี่กันหลาย บ่แออัด หลือว่าบ่แหน้นคักปานใดเนาะ

Vocabulary recordings — Planting rice 05

แล้วกะอีกวิทีหนึ่งเนาะเป็นวิที เขาเอิ้นว่ากานดำนา ดำไฮ่ดำนานี้หละเนาะ ขั้นตอนแลกเฮากะสิมีเม็ดพันคือกันนั้นหละ เม็ดพันกะสิ แล้วแต่คนสิเอาเม็ดพันแบบใดมา กะอาดสิเป็นเม็ดพันคือกันกับกานผายเข้าเลยเนาะ ขั้นตอนแลกกะเอาเข้าไปแซ่คือกัน แล้วแต่พุใดสิแซ่โดนบ่โดน สองสามมื้อกะได้ กะเอาแซ่ไว้ แล้วกะ ขั้นตอนแลกเฮากะเอาเข้าที่แซ่นั้นหละไปหว่านในไฮ่นา บ่ต้องให้ใหญ่ปานใด แล้วแต่ปะลิมานเข้า เฮาสิเอาเข้าซุมนี้ไปหว่านในไฮ่ตงนั้นที่เฮาไถฮุด หลือว่าไถนาดินไว้งามแล้ว พ้อมที่สิเอาเข้านี้ไปหว่านแล้ว

Vocabulary recordings — ปากเป็น 1

ในเหดกานที่แบบว่า มีคนคนหนึ่งมาญ้องเฮาว่า คือหล่อแท้ คืองามแท้ คือพุดีแท้ คือเลียนเก่งคักแท้ คือญ้องเฮาคัก ญ้องเฮาแน่ แบบว่าซมเฮาคักนั้นหละ คำว่าญ้องกะคือคำว่าซมเนาะ เขากะมาญ้องเฮามาซมเฮาคัก แบบว่าญ้องเกินเหด ญ้องคัก ญ้องแน่ ญ้องกะด้อกะเดี้ยนั้นหละ เฮากะเลยสิเว้า เว้าไปว่า คือมาปากเป็นแท้ คือมาเว้าดีแท้

ความหมายคำว่าปากเป็นหนะ ที่นี้กะคือแบบว่า เฮาเป่งคำเว้า เฮาเว้าออกไปแบบว่า เขาคือปากดีแท้ คือปากเก่งแท้ คือเว้าเป็นแท้ ปะมานนั้นเนาะ ความหมายนี้กะคือ[แบบ]ว่า เขาได้มาญ้องเฮาคักโพด มาญ้องเฮาอี่หลี ญ้องเฮาคัก ญ้องเฮาแน่ เฮากะเลยสิเว้าออกไปแบบว่า มาปากเป็นแท้ มาเว้าดีแท้

Basic vocabulary — Page 29 — Series B, pictures 11-12: star, moon, sky


11
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นลูบดาวเนาะ
กะสิมีห้าเหลี่ยมนำกันเนาะ ดาว ปกกะติแล้วกะสิมีห้าเหลี่ยมเนาะ กะมีห้ามุมห้าเหลี่ยมเนาะ เป็นลูบดาวเนาะ
แล้วลูบดาวหนิมันสีอี่หยัง ลูบดาวหนิเป็นสีขาวเนาะ เป็นสีขาว ขาวจุ่นพู่นอยู่ สีงามซ้ำแมะเนาะ สีบ่สดใส บ่ดำ บ่มืด บ่มัวเนาะ
แล้วลูบดาวหนิมีไว้เฮ็ดหญัง อาดสิมีไว้ถ้าปะดับตกแต่งในญามจัดบอดหลือว่าจัดห้องอี่หยัง เฮากะสามาดเฮ็ดเป็นลูบดาว เฮ็ดลูบต่างๆ หลือว่าลูบดาวแบบนี้กะได้

12
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นอี่เกิ้งเนาะ อี่เกิ้งสีเหลียง เหลียงเอ้อเฮ้ออยู่เนาะ
เป็นลูบอี่เกิ้งเคิ่งหนึ่ง เขาเอิ้นว่าอี่เกิ้งเคิ่งเสี้ยว หลือว่าดวงจันเคิ่งเสี้ยว
กะอยู่เทิงท้องฟ้าพุ้นหละวา แล้วกะอยู่ล้อมลอบด้วยดวงดาวเนาะ กะสิมีดาวหลายดวงล้อมอี่เกิ้งนี้ไว้อยู่ อาดสิอยู่เทิงฟ้า หลือว่าอาดสิติดไว้นำฝาผะหนังหม้องใดหม้องหนึ่งกะได้ เพื่อตกแต่งให้มันเบิ่งงามตา งามหูงามตา หลือว่าให้มันมีสิ่งที่ปะดับตกแต่งเนาะ

Basic vocabulary — Page 31 — Series B, pictures 09-10: to give, present, flower


9
เขากำลังเฮ็ดหญังสองคนนี้ กะมีพุหญิงกับพุซายเนาะ เขากำลังให้ของขวนกัน
กะมีพุซายคนหนึ่งถือของขวนก่องบักใหญ่เอาโลด ก่องสีแดง มีผูกลิบบิ้นพ้อมพุ้นแหล้ว สีเหลียงเอ้อเฮ้ออยู่
ก่องบักใหญ่พุ้นแหล้วของขวน จักอี่หยังอยู่ในหั้น
กะเป็นพุซายเนาะ ถือให้ กำลังสิเด่ให้พุหญิง เด่ของขวนนี้หละ เด่ของขวนก่องสีเหลียงใหญ่หนิหละเอาให้พุหญิง
แล้วเขาให้ในวันอี่หยัง หลือว่าในเนี้ยงโอกาดอี่หยัง กะเญียงว่า อาดสิเป็นแบบว่าในวันเกิด หลือว่าวันเลียนจบ หลือว่าวันอี่หยังกะได้ที่เหมาะสม หลือว่าที่สามาดให้ของขวนกันได้เนาะ

10
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายพุหนึ่งกำลังเด่ดอกไม้ให้พุหญิงเนาะ กำลังเอาดอกไม้ให้พุหญิง
มีดอกเดียว ดอกงามซ้ำแมะ มีดอกเดียว ดอกสีเหลียงพ้อม กำลังเด่ไปพุหญิง
แล้วพุหญิงกำลังสิเด่มือมาลับเอาเนาะ กำลังสิลับเอาดอกไม้นั้นเนาะ
แล้วพุซายเอาดอกไม้นี้ให้พุหญิงเฮ็ดหญัง กะจักคือกัน พุซายคนนี้อาดสิมักพุหญิงคนนี้กะได้ กะเลยเอาดอกไม้ไปมอบให้ หลือว่าไป เอาไปยื่นให้พุหญิงคนนี้เนาะ

Basic vocabulary — Page 24 — Series B, pictures 18-20: to dance


18
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีคนสองคนเนาะ พุหญิงกับพุซาย เขากำลังลำอยู่
ใส่ซุดไทยพุ้นแหล้ว ใส่ซุดลำ เขากำลังสิลำอยู่
จักว่าเขาลำเฮ็ดหญัง เขาอาดสิสะแดง หลือว่าโซในงานต่างๆ กะได้ เขากะเลยลำ
ลำงามวะสั้นพุ้นแหล้ว ญกมือซ้าย ญกมือขวา ลำหน้าลำหลังอยู่

19
เขากำลังเฮ็ดหญัง อันนี้เขากำลังลำคือกัน
เขาอาดสิสะแดงกานลำในซุดต่างๆ หลือว่าในพากของพากเจ้าของเนาะ กะสิเป็นกานสะแดง จักว่าอันนี้เป็นกานลำของพากอี่หยัง หลือว่ากานสะแดงของพากอี่หยังเนาะ
กะมีคนสามคน เป็นพุหญิงสามคน ใส่ซุดคือกัน กำลังลำคือกัน ท่าทางเดียวกัน อาดสิเป็นท่าลำที่พ้อมเพียงกัน หลือว่าคือกันกะได้เนาะ

20
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีคนสามคนเนาะ พุซายสองคน พุหญิงพุหนึ่ง เขากำลังเต้นกัน
จักว่าเขาเต้นเพงอี่หยังหละ เต้นซ้ายเต้นขวา โญกหน้าโญกหลัง จักว่าเขาเต้นเพงอี่หยังเนาะ เฮากะบ่ฮู้
จักว่าเขาเต้นเพง หลือว่าเต้นในสะถานะกานอี่หยัง เขาอาดสิปาตี้กัน หลือว่าสังสันกัน อาดสิมีความสุขหลาย กะเลยพากันเต้น พากันญ้อนใส่เพงเนาะ

Basic vocabulary — Page 25 — Series B, pictures 14-15: movie, to watch, notebook


14
อันนี้อยู่ใส อันนี้อาดสิเป็นโลงหนังกะได้ อันนี้อาดสิอยู่ในโลงหนังเนาะ
มีคนหลายคนกำลังนั่งเบิ่งหนังอยู่ นั่งเบิ่งหนังจอบักใหญ่พุ้นแหล้ว จอสี่เหลี่ยมบักใหญ่เติบ
แล้วกะอยู่ในจอนั้นกะมีคนสองคน พุหญิงกับพุซาย อาดสิเป็นพะเอกกับนางเอกกะได้ กำลังสะแดงหนังหลือว่าสะแดงละคอนอยู่เนาะ แล้วกะมีคนหลายคนกำลังเบิ่งเขาสะแดงอยู่
แล้วคนสองคนนี้พุดีบ่ กะอาดสิพุดีกะได้ ขั้นบ่พุดีกะสิบ่เป็นพะเอก ขั้นบ่งามกะสิบ่เป็นนางเอกเนาะ

15
สองคนนี้เขากำลังเฮ็ดหญัง เขาอาดสิเบิ่งหนังอยู่ แนมไปกะเห็นแต่เขาแนมเบิ่งหนังอยู่
อาดสิเป็นหนังที่เขาเปิดอยู่ในค็อมพิวเต้อกะได้ อันนี้กะเป็นค็อมพิวเต้อ หลือว่าโน่ดบุ่กเนาะ เป็นค็อมพิวเต้อน้อยที่พกพาได้ หลือว่าถือไปได้เนาะ
เขานั่งอยู่นำกันสองคนแม่นบ่ แม่น เขานั่งอยู่นำกันสองคน พุหญิงกับพุซาย เขากำลังแนมเบิ่งหนัง หลือว่าแนมเบิ่งละคอนอยู่
แล้วเขานั่งอยู่ใส สองคนนี้เขานั่งอยู่เทิงโซฟา อาดสิเป็นโซฟาอยู่ในเฮียนอยู่ในบ้านของเขากะได้ เขากำลังเบิ่งกันอยู่สองคนนั้นหละ

Basic vocabulary — Page 03 — Series B, pictures 09-11: shoe, to put on, to take off


9
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือเกิบ อันนี้เป็นเกิบ เป็นเกิบโบก
เกิบโบกมีจักกิ่ง เกิบโบกมีสองกิ่ง คู่หนึ่ง เกิบคู่หนึ่งสิมีสองข้างหลือว่าสองกิ่ง
อันนี้กะเป็นเกิบโบก เกิบโบกคู่สีแดง งามคัก งามอี่หลี
แล้วเกิบคู่นี้เป็นเกิบของใผ จักคือกัน จักว่าเกิบคู่นี้เป็นของพุใด จักพุใดมาถอดถิ้มไว้นี้ จักพุใดมาถอดถิ้มวางไว้นี้

10
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังสิใส่เกิบ
มีคนคนหนึ่ง เขากำลังสิใส่เกิบ ฝั่งขวาเขาใส่ได้แล้ว อีกฝั่งซ้ายเขาทันได้ใส่เกิบ เขากำลังสิสุบใส่ลงไป
เขาใส่เกิบจักคู่ ใส่คู่เดียว คนหนึ่งใส่เกิบได้คู่หนึ่ง เพาะว่าคนหนึ่งกะมีสองตีน เกิบคู่หนึ่งกะมีสองข้าง กะใส่ได้สองตีนหลือว่าคนหนึ่งพอดี
ก่อนสิใส่เกิบ เขาคนนี้กะใส่ถุงเท้าพ้อม ถุงเท้าหลือว่าถุงตีนนั้นหละ เขาใส่ถุงเท้าพ้อม ถุงเท้าคู่สีเขียวพุ้นเด่ะ แล้วเขากะสิใส่เกิบ เขาใส่ถุงเท้าแล้วเขากะสิใส่เกิบ

11
เขากำลังสิเฮ็ดหญัง เขากำลังถอดเกิบ คนคนนี้เขากำลังสิถอดเกิบ
เป็นหญังเขาคือถอดเกิบ เขาอาดสิเซาใส่เกิบแล้ว เขากะเลยสิถอดเกิบ
เขาถอดเกิบจักข้าง กะถอดเทิงสองข้าง เพาะว่าเขาบ่ใส่เกิบแล้ว เขากะต้องถอดเกิบ ขั้นสิถอดกะถอดเทิงข้าง เขาบ่ถอดข้างเดียว เพาะว่าเขาต้องถอดออกให้มันเบิด

Basic vocabulary — Page 30 — Series B, pictures 11-13: to paint/colour, flower, frog, temple


11
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีคนคนหนึ่งเนาะ กำลังอาดสิวาด วาดพาบ วาดพาบหลือวาดลูบ อันนี้เบิ่งแล้วกะเป็นลูบดอกไม้
ลูบดอกไม้ดอกเดียวเนาะ มีง่าพ้อม มีใบสองใบ แล้วกะมีดอกพ้อม ดอกเดียวเด่ะ ดอกบานพ้อมเด่ะ บานสี เออ สีเหลียง
เขากะใซ้มือข้างเดียวเขาหละ มือข้างหนึ่งกะอาดสิจับอย่างอื่นเนาะ อาดสิจับสีไว้ แล้วกะใซ้มืออีกข้างหนึ่งละบายสี
แล้วลูบพาบนี้ หลือว่าดอกไม้นี้งามบ่ กะงามอยู่ เบิ่งงามดอก เขากะวาดงามอยู่เนาะ

12
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะ เขากำลังวาดลูบเนาะ หลือว่าละบายสีลูบพาบ
อันนี้กะเป็นลูบกบเนาะ เบิ่งลักสะนะแล้วกะลูบกบ
กบโตสีเขียวพ้อมเด่ะ โตสีเขียว มีโตเดียวข้อหล้อ อยู่ในพาบ ในสะหมุดเหล้มนี้เนาะ อาดสิเป็นสะหมุดวาดพาบเนาะ เขากำลังวาดพาบ หลือว่าละบายสี
เพื่อที่สิให้ อาดสิเป็นเอาไว้ถ้าเด็กน้อยเบิ่ง หลือว่าอาดสิเป็นกานวาดพาบให้เจ้าของ เป็นเวลาว้างของเจ้าของเนาะ

13
เขากำลังเฮ็ดหญัง อันนี้เขากะกำลังวาดลูบ หลือว่าละบายสีลูบพาบอยู่เนาะ
มือหนึ่งกะจับสี กำลังละบายๆๆ สีอยู่ในสะหมุดวาดพาบเหล้มนี้เนาะ
แล้ว[เขา]กำลังวาดลูบอี่หยัง อันนี้เบิ่งลักสะนะท่าทาง หลือว่าเบิ่งซงแล้วอาดสิเป็นลูบวัดเนาะ
เป็นวัดเป็นโบดเนาะ อันบักใหญ่หนึ่ง โบดบักใหญ่งามซ้ำแมะ

Basic vocabulary — page 15 — Series B, pictures 16-20: family, father, mother, sister, brother


16
นี้คืออี่หยัง นี้คือแผนผังคอบคัว หลือเป็นคอบคัวนั้นหละ
คอบคัวนี้ใหญ่ คอบคัวบักใหญ่หนึ่ง มีสะมาชิกในคอบคัวกะหลายคนเติบอยู่
คอบคัวนี้มีพุใดแน่ กะมีพ่อ แล้วกะมีแม่ แล้วกะมีน้องสาว มีน้องซาย แล้วกะมีพี่สาวพ้อม
คนเป็นพ่อกับแม่นี้ มีลูกเทิงเบิดสามคน เป็นพุหญิงสองคน เป็นพุซายพุหนึ่ง

17
พุซายคนนี้คือพุใด พุซายคนนี้คือพ่อ
เป็นพ่อของลูกเทิงสามคนนี้ เป็นพ่อของลูกของเด็กน้อยเทิงสามคนนี้
คนเป็นพ่อสิเป็นพุซาย หลือเป็นผัวของพุหญิงคนนี้หละ หลือเป็นผัวของคนที่เป็นแม่ของลูกคนนี้

18
พุหญิงคนนี้คือพุใด พุหญิงคนนี้คือเป็นแม่
เป็นเมียของพุซายคนที่เป็นพ่อของคนนี้หละ
พุหญิงคนนี้กะเป็นแม่ของเด็กน้อยสามคนนี้
หลือเป็นเมียของพุซายคนนี้หละ
พุหญิงคนนี้กะเบิ่งแล้วกะงามอยู่ ใส่เสี้ยเกาะอกสีฟ้า ใส่ส้อยพ้อม ผมกะสั้นผมบ่ญาวหลาย

19
พุหญิงคนนี้เป็นพุใด พุหญิงคนนี้เป็นลูกของพ่อกับแม่นี้
พุหญิงคนนี้เป็นพี่สาวของเด็กน้อยคนนี้พ้อม
พุหญิงคนนี้เป็นพี่สาวใหญ่ หลือเป็นลูกกกนั้นหละ เป็นลูกพุใหญ่สุด
ใส่เสี้ยสีเหลียง ใส่เสี้ยแขนสั้นสีเหลียง
ผมกะค้ายกับแม่ เฮ็ดซงผมคือกันกับแม่นั้นหละ ผมบ่ญาวหลาย ผมบ่สั้นหลาย
คนอี่สานเอิ้นว่า เป็นลูกคนกก หลือเป็นลูกคนต้นหมู่นั้นหละ

20
แล้วพุซายคนนี้เป็นใผ พุซายคนนี้กะเป็นลูกซายของพ่อกับแม่คือกัน
เป็นลูกคนสุดท้อง เป็นลูกปายนั้นหละ เป็นลูกหล้าหมู่ เป็นเด็กน้อยกว่าหมู่ เป็นน้องซายของพุหญิงสองคนนี้พ้อม
เขาใส่เสี้ยสีแดง ใส่เสี้ยแขนสั้นสีแดง
ผมกะสั้นผมบ่ญาวหลาย เบิ่งแล้วกะเป็นตาฮักอยู่ บ่เป็นตาพุฮ้ายดอก

Basic vocabulary — page 16 — Series B, pictures 15-18: hair, short/long, to wash, to cut


15
นี้คืออี่หยัง นี้คือคน เป็นคนพุซาย เขาเป็นพุซาย
พุซายมีผมสั้น ผมบ่ญาวหลาย มีผมสั้นสีดำ ผมเขากะเป็นสีดำงามอยู่
พุซายคนนี้เขายิ้มบ่ จักคือกันเขาคือสิยิ้ม แต่ว่าบ่ยิ้มหลาย หน้าตาของเขากะบ่สดซื้นปานใด

16
นี้คืออี่หยัง อันนี้กะคือคนคือกันนั้นหละ
อันนี้เป็นพุหญิง บ่แม่นพุซาย เขาเป็นพุหญิง เป็นพุหญิงผมญาว
พุหญิงคนนี้ผมญาวส่ำใด พุหญิงคนนี้กะผมญาวหลายอยู่ ผมญาวคัก ผมญาวหลายเติบ
ผมเขาญาวฮอดบ่าไหล่เอาโลด ผมเขาญาวเลยบ่าไหล่ไปอีก ญาวคัก ญาวแน่ ญาวหลาย
พุหญิงคนนี้เขายืนจั่งใด เขายืนหันข้าง เขาอ่วยข้างไปทางข้าง เขาหันไปทางข้างนั้นหละ
เขาบ่ได้หันหน้าตง เขาบ่ได้อ่วยหน้ามาทางหน้า เขาอ่วยหน้าไปทางข้าง

17
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังสะผมอยู่ หลือสะหัวหละ
พุหญิงคนนี้เขากำลังสะหัวอยู่ เขาอาดสิสะหัวอยู่ในห้องน้ำ หลืออยู่หม้องใดหม้องหนึ่งนี้หละ เขากำลังทำความสะอาดหัว หลืออาบน้ำอยู่
เขาใซ้อี่หยังสะผม เขากะใซ้แซมพู หลือผงสะหัวนั้นหละ เอาไว้ถ้าสะหัว
ขั้นสะหัวแล้ว กะสิเฮ็ดให้หัวสะอาด หลือผมเฮาสะอาดนั้นหละ เฮ็ดให้สดซื้น
สีขาวอยู่เทิงหัวพุหญิงคนนี้เป็นอี่หยัง มันเป็นฟอง ที่เป็นฟองเกิดจากแซมพู หลือเกิดจากผงสะหัวนั้นหละ ขั้นเฮาถูๆๆ อยู่เทิงหัวแล้ว มันกะสิเป็นฟอง หลือเกิดฟองขึ้น
พุหญิงคนนี้เขาสะหัวหลืออาบน้ำอยู่ใส เขาเฮ็ดอยู่ในห้องน้ำ หลืออยู่หม้องใดหม้องหนึ่งนี้หละ อันนี้กะบ่ลู้คือกัน จักว่าเขาอาบน้ำอยู่ใส

18
พุหญิงคนนี้เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังตัดผมอยู่
เป็นหญังเขาคือตัดผม ผมเขาอาดสิญาวหลาย หลืออาดสิญาวคักกะได้ เขากะเลยตัดผม เพื่อที่สิให้ผมสั้นหลือกะบ่ให้มันญาวหลาย
เขาใซ้อี่หยังตัดผม เขาใซ้กันไก หลือมีดนั้นหละ เอาไว้ถ้าตัดผม เอาแนวคมตัดผม เอาอี่หยังตัดกะได้ ที่สามาดตัดเข้า
พุหญิงคนนี้เขาตัดผมอยู่ใส จักคือกัน เขาอาดสิตัดผมอยู่ล้านเสิมสวย หลืออยู่ล้านตัดผมกะได้ จักว่าเขาตัดอยู่ใส หลือสามาดใซ้หมู่ หลือใซ้แม่ ใซ้น้อง ใซ้น้า ใซ้พุใดตัดกะได้ ที่คนนั้นสามาดตัดได้
ขั้นเขาตัดผมแล้วเขาสิงามบ่ อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน จักว่าสิงามหลือบ่งาม แล้วแต่คนตัด แล้วแต่ซง เฮาสามาดตัดผมได้หลายซงหลายแบบ ตัดแบบใดงามกะงาม ตัดแบบใดบ่งาม มันกะบ่งาม

Stories — Dog getting dirty

มื้อนี้เนาะหอั้น มีเลี่ยงหนึ่ง มีเลี่ยงหนึ่งเนาะ สิมาเว้าให้ฟัง เลี่ยงหมาน้อยหนิหละ หมาน้อยของข้อยหนิหละ เป็นหมาน้อยโตหนึ่งเนาะ หมาน้อยหอั้น โตน้อยนี้หละ พุข้าเอามาเลี้ยง เอามาเลี้ยงใหม่หละ หัวกะเอามาเลี้ยงเนาะ เป็นหมาน้อย หมาพัน จักพันอี่หยังบุ โตน้อยตาฮักดอก ตาฮักอี่หลี หมาน้อยหนิกะเดย ขนสีน้ำตานพุ้นแหล้ว ขนญาวฟูบักคักพุ้นหละ ขนมันกะเดย งามอี่หลี งามคักงามแน่ สะออนหลาย พาไปหม้องนั้นหม้องนี้ มีแต่คนสะออน เขาสะออนคัก เขาสะออนหลาย ญ้อนว่ามันตาฮักหลาย มันตาฮัก

เทิงขี้มึน หมาอี่หยังมามึนกะด้อกะเดี้ย ขี้มึนหลาย หมาโตหนิกะเดย มีหอั้นเลี่ยงหนึ่งหนิหละ มาเว้าเลี่ยงหมาน้อย สิเว้าเลี่ยงหมาน้อยให้ฟัง มื้อนั้นหอั้น เลิกเลียนมาแล้ว มื้อวานนั้นหละเนาะ บ่แม่นมื้อนั้นดอก มื้อวานนั้น เลิกเลียนมาแล้ว หอั้นกะเลยกับบ้าน มาเอาหมาหอั้นสิพามันไปแล่นเหล้น อยู่สะหนามหญ้า อยู่โลงเลียนพุ้นหละ มื้อวานนั้นกะพามันไปแล่นเหล้น โอ๊ย หมากะมึนคักมึนแน่ พามันไปเหล้น ไปหาหมู่พุ้นหละ หาหมู่หมามันคือกันหละ หมู่ของข้อยกะเลี้ยงหมาคือกัน มีสี่ห้าคนพุ้นหละ พากันเลี้ยง คนละโตสองโต เลี้ยงแล้วกะมาเหล้นอยู่นำกันบัดหนิ เลี้ยงอยู่ในหอั้น เอามาหอั้นเหล้นอยู่สะหนามหญ้านั้นหละ อยู่สะหนามหญ้า [...] อยู่โลงเลียนนั้นหละ แล้วกะเอาหมาเหล้นนำกันบัดหนิ โอ๊ย หมาพ้อกันกะม่วนกุ่บ แล้วบัดนี้มันพ้อกันหนะ หลายโตเนาะ กะมีความสุข แล้วหมาได้แล่นเหล้นนำกัน แล่นยอกกัน ก่องแก่งอยู่ แล่นอยู่นำสะหนามหญ้านั้นหละ โตหนึ่งกะแล่นไปทางซ้าย โตหนึ่งกะแล่นไป[ทาง]ขวา โตหนึ่งกะแล่นยอกกัน แล่นเหล้น มึนคักมึนแน่

บัดนี้หมาของข้อยบัดหนิ โตนั้นหละ โตตาฮักนั้นหละ มึนกว่าหมู่บัดหนิ แล่นไปใสบ่แล่น แล่นลงคองน้ำพุ้นหนะ โอ๊ย คองน้ำน้อยดอกว่า แต่ว่า มันกะคองใหญ่พอสมควนหนิหละ มันกะแล่นลงไป เกียกขี้ตมล้อมอ้อมขึ้นมาบัดหนิ โอ๊ย มึนคัก มึนแน่ บ่ฮู้จักความหลาย หมาหนิกะเดย เกียกขี้ตมล้อมอ้อมขึ้นมาบัดหนิ โอ๊ย ข้อยกะสูนวะสั้นหละ ใจฮ้ายวะสั้น ด่ามันวะสั้นแหล้ว บ่ให้มันเหล้นอีกซ้ำแหล้ว พามันกับบ้านซ้ำ พามันกับบ้านไปล้างตนล้างโต ล้างขนมันออกนั้นหละ ขี้ตมมันบ่เป็นตาเบิ่งเนาะ ขี้ตม เกียกขี้ตมแล้วกะ โอ๊ย สูนวะสั้น เทิงสูนให้หมา เทิงสูนให้เจ้าของว่าพามันไปเหล้นอยู่นั้น ใก้คองน้ำเนาะ กะเลยพามันมาอาบน้ำ แล้วกะ [...] สะอาดคือเก่าหละ ตาฮักคือเก่าเนาะ แล้วกะมื้อหลังกะพามันไปคือเก่านั้นหละ อันนี้กะมาเว้าให้ฟังซื่อๆ ว่าพามันไปเหล้น มันมึนหลายเนาะ

Basic vocabulary — Page 03 — Series B, pictures 12-17: book, book shelf, to take, to open, to read, to close, to put away


12
นี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นหนังสือ หนังสือเหล้มบักใหญ่หนึ่ง เหล้มสีเขียว หนาตึ่บเอาโลด
หนังสือมีไว้เฮ็ดหญัง หนังสือกะมีไว้ถ้าอ่าน เอาไว้ถ้าให้ความลู้ ขั้นเฮาเปิดเบิ่งหนังสืออันนั้น หลือว่าเปิดอ่านหนังสืออันนั้น เฮากะสิมีความลู้เกี่ยวกับความลู้ที่มันมีอยู่ในหนังสืออันนั้น
แล้วหนังสือกะมีแนวขั้นหนังสือพ้อม สีแดงนั้นหละ เอาไว้ถ้าขั้นหนังสือ สมมุดว่าเฮาอ่านฮอดหน้านั้นแล้ว เฮากะเอาแนวขั้นหนังสือขั้นไว้ ญามแบบว่าเฮาเซาอ่านแล้ว หลือว่าอ่านฮอดหน้านั้น แล้วเฮาสิพักเบก หลือว่าบ่อยากอ่านอีกแล้ว สิกับมาอ่านมื้อใหม่ เฮากะเอาแนวขั้นหนังสือนั้นมาขั้นไว้ แล้วพอมื้อหลังเฮามาอ่าน เฮากะสิฮู้แล้วว่า เฮาฮอดหม้องนั้นแล้ว เฮาต้องอ่านต่อหม้องนั้น แล้วเฮากะเปิดหม้องที่เฮาขั้นไว้นั้นหละ เอาแนวขั้นสีแดงนั้นหละขั้นไว้ อันนี้กะคือขั้นแนวขั้นหนังสือ

13
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังสิเอาหนังสือ
เอาหนังสืออยู่ใส กะเอาหนังสืออยู่ในซั้นวางหนังสือ
เขาสิเอาหนังสือไปหญัง เขากะอาดสิเอาหนังสือนั้นไปอ่าน เขากะเลยสิเอาหนังสือนั้นไป
หนังสืออยู่เทิงซั้นนั้นมีจักเหล้ม กะมีหลายเหล้มอยู่ มีห้าหกเหล้มพุ้นหนะ เทิงสีซมพู สีเขียว สีแดง สีเหลียง สีฟ้า หลายเหล้มอี่หลีวางเฮียงกันอยู่

14
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังเปิดหนังสือ
เขาเปิดหนังสือเฮ็ดหญัง เขากะอาดสิอ่านหนังสือ เขากะเลยเปิดหนังสือ
เขาเปิดหนังสือจักเหล้ม เปิดเหล้มเดียว เปิดเหล้มเดียวข้อหล้อ เหล้มสีเขียว มือข้างหนึ่งกะเปิดไปอีกฝั่งหนึ่ง มือข้างหนึ่งกะเปิดไปอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วอี่หยังอยู่ตงกางหนังสือนั้นสีแดงอันนั้นกะเป็นแนวขั้นหนังสือ เป็นแนวขั้นหนังสือเพื่อที่ว่าสิเอาไว้ถ้าขั้นหนังสือ ขั้นหน้านั้น ขั้นหน้านี้

15
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังอ่านหนังสือ
เขาอ่านหนังสืออยู่กับใผ เขาอ่านหนังสืออยู่พุเดียวของเขานั้นหละ เขาอ่านอยู่พุเดียว
แล้วเขาอ่านหนังสืออยู่ใส เขาอาดสิอ่านอยู่โลงเลียน อาดสิอ่านอยู่บ้าน หลือว่าอาดสิอ่านอยู่ห้องสะหมุดกะได้
เขาอ่านหนังสือจักเหล้ม เขากะอาดสิอ่านหนังสือเหล้มเดียว เพาะว่าเฮาเห็นเขาจับหนังสืออยู่เหล้มเดียว บ่ได้มีหลายเหล้ม

16
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังปิดหนังสือ เขาพุนี้กำลังปิดหนังสือ
เขาปิดหนังสือเฮ็ดหญัง เขากะอาดสิบ่อ่านแล้ว หลือว่าอาดสิเซาอ่านแล้ว เขากะเลยปิดหนังสือไว้ เพื่อที่ว่าอาดสิเอาไปเก็บ หลือว่าเอาไปเมี้ยนหม้องที่เขาเอามา

17
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังเอาหนังสือไปเก็บไว้ซั้นวางหนังสือ
เป็นหญังเขาคือเอาหนังสือไปเก็บไว้ซั้นวางหนังสือ กะเพื่อว่าสิให้มันเป็นเลียบล้อย เป็นละเบียบเลียบล้อย เขากะเลยสิเอาไปเก็บไว้ซั้นวางหนังสือ เพื่อที่ว่าสิให้มันเบิ่งงาม หลือว่าเป็นละเบียบคือเก่า
ขั้นเขาเอาหนังสือออกมาแล้ว บ่ไปเก็บไว้หม้องเก่า คนอื่นที่เขาสิมาเบิ่ง หลือว่าอาดสิเอามาอ่าน เขากะหาเหล้มนั้นบ่พ้อ หาเหล้มนี้บ่พ้อ เพาะว่าคนที่เอาไปอ่านนั้น บ่มาเก็บไว้หม้องเก่า เอาไปอ่านแล้วกะเอาไปถิ้มไว้หม้องอื่น เอาไปวางไว้หม้องอื่น คนอื่นกะบ่สามาดหาเหล้มหนังสือนี้ได้

Basic vocabulary — page 09 — Series B, pictures 01-05: dog, bone, cat, to chase, to run


1
นี้คืออี่หยัง นี้คือหมา
หมามันนั่งอยู่ใส บ่ลู้คือกันจักว่ามันนั่งอยู่ใส จักว่ามันเป็นหมาพุใด จักว่ามันมาแต่ใส
หมามันได้เป็นสัดบ่ เป็นอยู่ หมามันเป็นสัด หมามันเป็นสัดเลี้ยง คนมักเอามันมาเลี้ยงไว้บ้าน เอามาเฝ้าบ้าน
ขนของหมามันสีอี่หยัง ขนของหมามันสีเทา สีเทางามงามหลาย งามบักคักหนึ่ง
หมามันตาฮักบ่ ตาฮักอยู่ หมามันตาฮักหลาย หมามันตาฮักบักคักหนึ่ง
หมามันสั่นหางของมันบ่ สั่นอยู่ หมามันสั่นหางของมันพ้อม
หางของมันญาวปายหางของมันแหลม
เป็นหญังมันคือสั่นหางของมัน บ่ลู้คือกันจักว่ามันเป็นหญัง มันอาดสิดีใจกะได้ มันกะเลยสั่นหางของมัน
หมามันแลบลิ้นออกมาบ่ แลบลิ้นอยู่ หมามันแลบลิ้นออกมาพ้อม จักมันแลบลิ้นออกมาเฮ็ดหญัง
หมามันแลบลิ้นออกมาหลายบ่ หลายบ่

2
นี้คืออี่หยัง นี้คือกะดูก กะดูกอันบักใหญ่หนึ่ง กะดูกสีขาวจุ่นพู่นอยู่
กะดูกมันแข็งบ่ แข็งอยู่ กะดูกมันแข็งหลาย กะดูกมันแข็งบักคักหนึ่ง
ในล้างกายของคนมีกะดูกบ่ มีอยู่ ในล้างกายของคนมีกะดูก หลายหม้องหลายส่วนในล้างกายของเฮา
แล้วสัดมีกะดูกบ่ มีอยู่ สัดกะมีกะดูกคือกัน สัดกะมีกะดูกหลายหม้องหลายส่วนคือกันกับคน
กะดูกมันหักได้บ่ หักได้อยู่ กะดูกมันหักได้อยู่
ขั้นกะดูกเฮาหัก เฮากะสิเจ็บ ขั้นกะดูกแขนเฮาหัก เฮากะสิเจ็บแขน ขั้นกะดูกขาเฮาหัก เฮากะสิเจ็บขา เพาะสะนั้นแล้วอย่าให้กะดูกหัก
ขั้นกะดูกเฮาหัก เฮากะสิเจ็บ เจ็บหลาย เจ็บบักคักหนึ่ง

3
หมามันกำลังเฮ็ดหญัง หมามันกำลังกินกะดูก หมามันกำลังแห้นกะดูกอยู่
หมามันหิวบ่ บ่ลู้คือกัน ซงคือมันคือสิหิวหลาย มันฟ้าวแห้นกะดูก มันฟ้าวแห้นกินกะดูก
เบิ่งซงแล้วมันคือสิหิวหลาย มันคือสิแซบบักคักหนึ่ง
หมามันมีแข้วบ่ มีอยู่ หมามันมีแข้ว
มันเอาแข้วไว้ถ้าแห้นกะดูก หลือเอาไว้ถ้ากัด หลือเอาไว้ถ้ากินเข้า หลือเอาไว้ถ้ากัดกินแนวกิน
แข้วหมามันแหลมบ่ แหลมอยู่ แข้วหมามันแหลมหลาย แหลมบักคักหนึ่ง แข้วหมามันคมพ้อม คมหลาย คมบักคักคือกัน
แข้วหมามันคม คมหลาย คมหลายกะด้อกะเดี้ย

4
หมามันกำลังเฮ็ดหญัง หมามันกำลังเห่า หมามันเห่าให้แมว หมามันเห่าใส่แมว
แมวมันย้านบ่ ย้านอยู่ แมวมันย้านหลาย แมวมันย้านบักคักหนึ่ง
คือลู้ว่าแมวมันย้าน กะลู้ เพาะว่าเห็นแมวมันขนขิ้นลุก กะเลยลู้ว่าแมวมันย้านหมา คือสิย้านหลาย
เป็นหญังหมาคือเห่าให้แมว บ่ลู้คือกัน ซงคือมันสิบ่มักกัน มันสิบ่ถืกกันกะได้ อาดสิญาดแนวกินกันกะได้
ขนแมวมันสีอี่หยัง ขนแมวมันสีเหลียงแม่นบ่ แม่นอยู่ ขนแมวมันสีเหลียง สีเหลียงอ่ามล่ามอยู่

5
หมามันกำลังเฮ็ดอี่หยัง หมามันกำลังแล่นไล่แมว มันฟ้าวแล่นไล่กันวะสั้น
หมามันแล่นเล็วบ่ เล็วอยู่ หมามันฟ้าวแล่นไล่แมว
แล้วแมวแล่นเล็วบ่ เล็วอยู่ แมวมันแล่นเล็วหลาย เล็วบักคักหนึ่ง ฟ้าว