Basic vocabulary — page 15 — Series B, pictures 16-20: family, father, mother, sister, brother


16
นี้คืออี่หยัง นี้คือแผนผังคอบคัว หลือเป็นคอบคัวนั้นหละ
คอบคัวนี้ใหญ่ คอบคัวบักใหญ่หนึ่ง มีสะมาชิกในคอบคัวกะหลายคนเติบอยู่
คอบคัวนี้มีพุใดแน่ กะมีพ่อ แล้วกะมีแม่ แล้วกะมีน้องสาว มีน้องซาย แล้วกะมีพี่สาวพ้อม
คนเป็นพ่อกับแม่นี้ มีลูกเทิงเบิดสามคน เป็นพุหญิงสองคน เป็นพุซายพุหนึ่ง

17
พุซายคนนี้คือพุใด พุซายคนนี้คือพ่อ
เป็นพ่อของลูกเทิงสามคนนี้ เป็นพ่อของลูกของเด็กน้อยเทิงสามคนนี้
คนเป็นพ่อสิเป็นพุซาย หลือเป็นผัวของพุหญิงคนนี้หละ หลือเป็นผัวของคนที่เป็นแม่ของลูกคนนี้

18
พุหญิงคนนี้คือพุใด พุหญิงคนนี้คือเป็นแม่
เป็นเมียของพุซายคนที่เป็นพ่อของคนนี้หละ
พุหญิงคนนี้กะเป็นแม่ของเด็กน้อยสามคนนี้
หลือเป็นเมียของพุซายคนนี้หละ
พุหญิงคนนี้กะเบิ่งแล้วกะงามอยู่ ใส่เสี้ยเกาะอกสีฟ้า ใส่ส้อยพ้อม ผมกะสั้นผมบ่ญาวหลาย

19
พุหญิงคนนี้เป็นพุใด พุหญิงคนนี้เป็นลูกของพ่อกับแม่นี้
พุหญิงคนนี้เป็นพี่สาวของเด็กน้อยคนนี้พ้อม
พุหญิงคนนี้เป็นพี่สาวใหญ่ หลือเป็นลูกกกนั้นหละ เป็นลูกพุใหญ่สุด
ใส่เสี้ยสีเหลียง ใส่เสี้ยแขนสั้นสีเหลียง
ผมกะค้ายกับแม่ เฮ็ดซงผมคือกันกับแม่นั้นหละ ผมบ่ญาวหลาย ผมบ่สั้นหลาย
คนอี่สานเอิ้นว่า เป็นลูกคนกก หลือเป็นลูกคนต้นหมู่นั้นหละ

20
แล้วพุซายคนนี้เป็นใผ พุซายคนนี้กะเป็นลูกซายของพ่อกับแม่คือกัน
เป็นลูกคนสุดท้อง เป็นลูกปายนั้นหละ เป็นลูกหล้าหมู่ เป็นเด็กน้อยกว่าหมู่ เป็นน้องซายของพุหญิงสองคนนี้พ้อม
เขาใส่เสี้ยสีแดง ใส่เสี้ยแขนสั้นสีแดง
ผมกะสั้นผมบ่ญาวหลาย เบิ่งแล้วกะเป็นตาฮักอยู่ บ่เป็นตาพุฮ้ายดอก

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
แผนผัง phɛ:n-phaŋ M-M แผนผัง diagram, layout, scheme
คอบคัว khɔ:p-khu:a HF-HR ครอบครัว family
หลือ lʉ: M หรือ or
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
นั้นหละ nan-la HF-M นั่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
ใหญ่ ɲai H ใหญ่ large, big
บัก bak M 1. intensifier before adjectives {ปาโตบักใหญ่ = a (very) large fish}
2. prefix in front of fruits and vegetables {บักแตงโม = watermelon}
3. can be used as a reference for a male person of the same or younger age {บักอันนี้ = this lad}
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
สะมาชิก sa-ma:-chik M-HR-H สมาชิก member
ใน nai HR ใน in, within
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
คน khon HR คน person, people
เติบ tə:p LF intensifier: very, much {เว้ากันโดนเติบ = to talk a long time}
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
พุใด phu-dai H-M ใคร 1. who {มีพุใดโทมากะบ่ลู้ = I don't know who has called} {ห้องนอนของพุใด = whose bedroom (is this)? }
2. someone, somebody, anybody, in negative context: nobody {บ่มีพุใดอยู่กับเขาเลย = there's nobody with him}
แน่ nɛ: H แน่, บ้าง 1. some, somewhat
2. final particle, used to ask for examples (similar to Thai บ้าง at the end of a question) {หม้อใซ้เฮ็ดอี่หยังได้แน่ = What (different things) can a pot be used for?} {น้ำอัดลมซื้อได้อยู่ใสแน่ = Where/in which places can one buy soft drinks?}
3. final particle, when giving examples {มีเทิงส้งแน่ มีเสี้ยแน่ มีเกิบแน่ = there are trousers, shirts, shoes etc.}
4. final particle, used to give a command {ไปปิดหน้าต่างให้แน่ = Close the window!}
5. final particle, acting as an intensifier, especially in the pattern ... คัก ... แน่ {สูงคักสูงแน่ = very high} {ญ้องเฮาคัก ญ้องเฮาแน่ = [he's] praising me a lot}
พ่อ phɔ: H พ่อ father
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
แม่ mɛ: H แม่ mother
น้องสาว nɔ:ŋ-sa:o HF-M น้องสาว younger sister
น้องซาย nɔ:ŋ-sa:i HF-HR น้องชาย younger brother
พี่สาว phi:-sa:o H-M พี่สาว elder sister
พ้อม phɔ:m HF พร้อม at the same time, also, too {มีตะเว็นพ้อม = the sun's out, too} {กะทะมีด้ามพ้อม = the pan has also a handle}
กับ gap M กับ 1. and {ลุงกับป้า = uncle and aunt} {กวยเตียวหมูกับกวยเตียวไก่ = noodle soup with pork and noodle soup with chicken}
2. with, to {ค้ายๆ กับคำว่า ... = similar to the word ...}
3. prefix in front of foods {กับเข้า = side dishes eaten with rice} {เขากินกับกวยเตียว = he's eating noodle soup}
ลูก lu:k HF ลูก 1. child
2. clf. for balls, fruits (lime), mountains
เทิงเบิด thə:ŋ-bət HR-M ทั้งหมด all, all of them, in total {มีลูกเทิงเบิดสามคน = there are three children in total} {เขาเป็นพุหญิงเทิงเบิด = they are all girls}
Notes: pronunciation: also realized as ทังเบิด
สาม sa:m M สาม three
พุหญิง phu-ɲiŋ H-M ผู้หญิง woman, female
สอง sɔ:ŋ M สอง two
พุซาย phu-sa:i H-HR ผู้ชาย man, male
พุ phu H ผู้ 1. person
2. clf. for people {พุหญิงพุหนึ่ง พุซายพุหนึ่ง = a woman, a man} {ซู่พุซู่คน = everybody} {พุหนึ่งโตจ่อยๆ พุหนึ่งโตบักอ้วนหนึ่ง = one person is slim, the other is fat}
Notes: pronunciation: also realized as พู่-
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
เทิง thə:ŋ HR ทั้ง 1. up to, all, all of, the whole of, altogether {เขาใส่กางเกงขาสั้นเทิงสองคน = both are wearing short trousers} {เขาเป็นพ่อของลูกเทิงสามคนนี้ = he's the father of these three [children] here}
2. เทิง ... เทิง ...: both ... and ..., ... as well as ... {เทิงมีใบพ้อม เทิงมีเหลียนพ้อม = there are notes as well as coins}
Notes: pronunciation: also realized as ทัง
เด็กน้อย dek-nɔ:i M-HF เด็ก, เด็กน้อย child
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
ผัว phu:a M ผัว husband
นี้หละ ni:-la HF-M นี่แหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
เมีย mi:a HR เมีย wife
เบิ่ง bəŋ H ดู 1. to look at, to see, to watch {เบิ่งโทละทัด = to watch TV} {เบิ่งหนัง = to watch a movie}
2. to guess {เบิ่งซงแล้ว ... = [I] guess / from what it looks like ...}
งาม ŋa:m HR สวย beautiful, handsome, splendid
ใส่ sai H ใส่ 1. to put something in/on {เขาใส่บักพิกในกวยเตียวหลาย = he's putting a lot of chili in his noodle soup} {เขาบีบยาสีฟันใส่แปงสีฟัน = he squeezes toothpaste on the toothbrush} {ก่องเอาไว้ใส่ของ = boxes are there to put stuff in}
2. to wear (clothes) {เขาใส่เสี้ยแขนญาว = he's wearing a long-sleeve}
3. directed at {เอิ้นใส่กัน = to call each other/to say to each other} {หมามันเห่าใส่แมว = the dog barks at the cat} {ล้องเพงใส่ไม = to sing into the microphone} {เขากำลังซี้มือไปใส่พุซาย = she's pointing at the man}
เสี้ยเกาะอก si:a-gɔ-ok LF-M-M เสื้อเกาะอก tube top (shoulderless women's garment)
สี si: M สี 1. color
2. colored pencil, crayon
ฟ้า fa: HF ฟ้า 1. sky {เคี่ยงบินมันกำลังบินขึ้นฟ้า = the airplane is taking off into the sky}
2. color: blue
ส้อย sɔ:i LF สร้อย necklace
ผม phom M ผม hair
สั้น san LF สั้น short
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
ญาว ɲa:o HR ยาว long
ลูกกก lu:k-gok HF-M ลูกกก first child
พุใหญ่ phu-ɲai H-H ผู้ใหญ่ adult, elder
สุด sut M สุด last, extreme, most
เสี้ย si:a LF เสื้อ shirt
เหลียง li:aŋ M เหลือง yellow
แขน khɛ:n M แขน arm
ค้าย kha:i HF คล้าย to resemble, to be similar, to be alike {ทัพพีเป็นค้ายๆ กับซ้อน = a ladle is similar to a spoon}
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
ซงผม soŋ-phom HR-M ทรงผม hairstyle, hairdo
กัน gan M กัน mutual, each other, with another, together {เขากำลังนั่งเว้ากัน = they're sitting and talking} {เขาสองคนฮักกัน = they love each other} {ปาสองโตนี้ ใหญ่ห่างกันหลายบ่ = These two fish here, are they very different in size (from each other)?} {ต่างกัน = to be different (from each other)} {ก่องอันไหนหนักกว่ากัน = Which box is heavier (than the other(s))?}
อี่สาน i:-sa:n H-M อีสาน Isaan {คนอี่สาน = Isaan person}
เอิ้น ə:n HF พูด, เรียก to call, to say {เอิ้นง่ายๆ ว่า = in other words} {คนอี่สานเอิ้นว่า เป็นลูกคนกก = Isaan people call her ลูกคนกก}
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
กก gok M ต้นไม้ 1. tree
2. first child {ลูกคนกก = first child}
3. base, foot, bottom {ตงกกต้นก้า = at the stem/bottom/lower part of the rice seedling}
ต้น ton HF ต้น 1. clf. for trees, plants, logs/pieces of wood {ต้นไม้ต้นใหญ่ = a large tree} {ต้นฟืน = log/piece of wood}
2. first, primary, initial {ลูกคนต้นหมู่ = first child}
หมู่ mu: H หมู่, กลุ่ม(เพื่อน) 1. group, friend(s)
2. children (in a family) {ลูกคนที่ออกมาก่อนหมู่ = the first-born child} {น้องสุดหมู่ = last-born child}
3. collective noun: group, many
ใผ phai M ใคร 1. who {พุซายคนนี้เป็นใผ = Who's this boy?}
2. somebody, someone, anybody, with negative: nobody {บ่มีใผอยู่หนี้จักคนเลย = there's not a single person here}
ลูกซาย lu:k-sa:i HF-HR ลูกชาย son
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
สุดท้อง sut-thɔ:ŋ M-HF สุดท้อง of children: youngest
ปาย pa:i M ปลาย 1. tip, end, extremity {ปายพูเขา = summit of a mountain}
2. of children: youngest {ลูกสาวคนปาย = youngest daughter}
หล้า la: LF 1. used to adress someone younger
2. last {ลูกหล้าหมู่ = youngest child}
กว่า gwa: H กว่า more, more than, comparative: as, than
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
แดง dɛ:ŋ M แดง red
ตาฮัก ta:-hak M-H น่ารัก cute, lovely
ตาพุฮ้าย ta:-phu-ha:i M-H-HF หน้าตาขี้เหร่ ugly, unattractive
ดอก dɔ:k LF หรอก, ดอก 1. particle used after a negative, relativizing or explanatory statement to make the sense milder {กินเข้าบ่ บ่กินดอก = Are you going to eat [with us]? No.} {เป็นก้อนสี่เหลี่ยม ก้อนน้อยๆ ดอก = These are cubes, small cubes.} {แล้วกะมีลดคันหนึ่งขี่ผ่านมา เป็นลดเก็งดอก = And there's a car passing, a sedan.}
2. particle used to emphasize (not necessarily a negative) contrast
3. particle used for emphasis {ดอกไม้นี้งามบ่ กะงามอยู่ เบิ่งงามๆ ดอก = Is this flower beautiful? Yes, it's beautiful, it looks beautiful}