Translations are evolving and should be taken as indicative only! For a guide to the tones and the spelling system used to write this variety of Isaan (Khon Kaen), see the "tone guide" on the overview page.

Tones: M = mid, HR = high-rising, H = high, HF = high-falling, LF = low-falling

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes#occ
จำนวน jam-nu:an M-HR จำนวน amount, quantity, sum 3/3

Link to overview page
Link to dictionary

Basic vocabulary — Page 29 — Series B, pictures 06-07: ring, gold, to put on


6
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นแหวน
เป็นแหวนทอง แหวนสีทองพ้อม เบิ่งลักสะนะแล้วกะอาดสิเป็นแหวนทองเลยเนาะ
แล้วแหวนทองนี้มีลาคาแพงบ่ กะแพงอยู่ กะแพงเติบเนาะ กะบ่แพงปานใด กะแล้วแต่ เขาเอิ้นว่าหญังเกาะ น้ำหนักทอง ลูบแบบทอง ขั้นน้ำหนักหลายกะแพง น้ำหนักหน้อยกะบ่แพง
ตอนนี้เนาะกะอาดสิแบบว่า บาทหนึ่ง เขาเอิ้นว่าบาทหนึ่ง กะสิลาคาอยู่ปะมานสองหมื่นบาทเนาะ
น้อยกว่าบาทหนึ่งกะสิมีสามสะหลึง สองสะหลึง แล้วกะหนึ่งสะหลึง แล้วกะเคิ่งสะหลึงเนาะ กะสิตามลาคาลงไป
เคิ่งบาทหลือว่าสองสะหลึงกะสิอาดปะมานหมื่นหนึ่ง สามสะหลึงกะสิปะมานหมื่นห้า ปะมานนั้นเนาะ ลาคาแล้วแต่ปะลิมาน แล้วแต่จำนวนของทองมันเนาะ
ทองหนิกะสิเป็นลาคาที่บ่แพงส่ำเพ็ด ขั้นเพ็ดกะสิลาคาแพงไปอีกลาคาหนึ่ง ทองกะสิลาคาพอปะมานที่เว้าไปเนาะ

7
เขากำลังเฮ็ดหญัง เบิ่งจากลักสะนะแล้วเขากำลังใส่แหวน ใส่แหวนทอง
กะสิมีมือพุหนึ่ง จับแหวน กำลังสิใส่ หลือว่าอาดสิเป็นมือของเขาเทิงสองข้าง อาดสิเป็นพุเดียวกัน กำลังใส่แหวนไปอีกข้างหนึ่งของเขาเนาะ
อาดสิเป็นฝั่งขวากำลังใส่แหวน แล้วอีกมือข้างซ้ายกำลังสิสุบแหวนไปใส่มือข้างขวา
เขาใส่แหวนเข้าไปในนิ้วใด เขาใส่แหวนเข้าไปในนิ้ว นิ้วนางเนาะ เขาเอิ้นว่านิ้วนาง คนกะสิมีห้านิ้ว มีนิ้วโป้ นิ้วซี้ นิ้วกาง นิ้วนาง นิ้วก้อย เนาะ
กานใส่แหวนกะสิมีกานบ่งบอกถึงสองลักสะนะ หลือว่าสองวิทีนำกันเนาะ ขั้นเขาใส่แหวนอยู่นิ้วนางกะสิหมายถึงว่าเป็นกานหมั้น หมั้นที่สิก่อนแต่งงาน ขั้นสมมุดว่ามีผัวเมีย สองคนเนาะ กำลังสิแต่งงานกัน แต่ว่าบ่ทันได้แต่ง หมั้นกันก่อน เพื่อที่ว่าสิไปแต่งงาน แต่ว่าในตอนนี้คือหมั้นกันก่อน กะสิใส่แหวนอยู่นิ้วนางเนาะ
แต่ว่าขั้นมื้อใดสองคนนี้อยากสิแต่งงานกัน อีกสองสามเดียนไปข้างหน้า ปากดว่าฮอดมื้อสองสามเดียนนั้นแล้ว สิแต่งงานกัน สมมุดว่าฮอดมื้อนี้ปึ่บ สิแต่งงานกันมื้อนี้ กะสิใส่แหวนนิ้วก้อย อันนั้นกะสิหมายถึงว่าขั้นแต่งงานกันกะใส่แหวนนิ้วก้อย ขั้นหมั้นกันให้ใส่แหวนนิ้วนาง

Basic vocabulary — Page 29 — Series B, pictures 01-03: waiter/waitress, tray, to serve, drinks, food, bill


1
นี้คือพุใด อันนี้เป็นเด็กเสิบ เขาเอิ้นว่าเด็กเสิบ
เด็กเสิบนี้เฮ็ดหญัง เด็กเสิบมีหน้าที่เฮ็ดหญัง เด็กเสิบกะมีหน้าที่เสิบ หลือว่าบอลิกาน บอลิกานให้กับลูกค้า หลือว่าบอลิกานในสิ่งต่างๆ ที่เขาเฮ็ดทุละกิดนั้น
ขั้นเฮ็ดอยู่ในล้านอาหาน เขากะต้องเสิบน้ำเสิบแนวกิน หลือว่าบอลิกานทุกอย่างที่อยู่ในล้านอาหาน หลือว่าล้านแนวกิน
ขั้นเขาเป็นพะนักงานอยู่ในล้านเหล้าหลือว่าอี่หยัง เขากะซ่อยบอลิกานเกี่ยวกับเหล้า หลือว่าเกี่ยวกับในล้านอันนั้นเนาะ เขากะสิเอิ้นว่าเด็กเสิบ
แล้วเป็นหญังเขาคือแต่งโตแบบนี้ หลือว่า เด็กเสิบต้องแต่งโตคือกันเบิดซู่พุซู่คน หลือว่าคือกันทั่วปะเทดหลือว่าทั่วโลก บ่ แล้วแต่ แล้วแต่ซุดของเขา ว่าเขาสิใส่ซุดแบบใด ว่าเขา ว่าล้านอันนั้นหนะ ว่าล้านที่เขาเฮ็ดอยู่หนะ สิใส่ซุดแบบใด เขาบังคับให้ใส่ซุดแบบนี้เฮากะต้องใส่ตามล้าน หลือว่าตามหม้องที่เขาเฮ็ดงานเนาะ
หลือว่าบางหม้องกะให้แต่งโตแบบสุพาบ เลียบล้อย หลือว่าเป็นตาเบิ่ง เพื่อที่ว่าลูกค้า หลือว่าคนที่มาใซ้บอลิกาน สิได้แนม สิได้เห็นว่าสุพาบเลียบล้อย หลือว่าเป็นตาเบิ่ง เป็นตามักกินล้านนี้อีกต่อไป แบบจั่งซี้เนาะ
แล้วตอนนี้เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ กะเห็น แนมไปแล้วกะเห็นเขาถือถาด ถาดน้ำเนาะ กำลังถือแก้วน้ำอยู่สามแก้ว น้ำสีฟ้าสองแก้ว น้ำสีเขียวอีกแก้วหนึ่ง
ล่วมกันเป็นสามแก้ว กำลังอาดสิเอาไปเสิบลูกค้า หลือว่าเสิบพุมาใซ้บอลิกานอยู่ในล้านของเขาเนาะ

2
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ กะมีเด็กเสิบคือกันหนิหละ เป็นเด็กเสิบเนาะ เด็กเสิบพุซาย
กำลังถือถาดแนวกินเนาะ มีแนวกินถ้วยหนึ่งกับเข้าเจ้าอีกจานหนึ่งเนาะ กำลังสิเอาไปเสิบลุกค้า หลือว่าคนมาใซ้บอลิกานนี้ในล้านนั้นหละเนาะ

3
เด็กเสิบคนนี้เขากำลังเฮ็ดหญัง กะเด็กเสิบพุหนึ่งเนาะ เป็นเด็กเสิบพุซาย เขากำลังถือกะดานอันหนึ่งเนาะ เบิ่งแล้ว ลักสะนะแล้วเป็นบิน บินเงิน หลือว่าบินค่าแนวกินที่ลูกค้ามาใซ้บอลิกาน หลือว่ามากินเข้าล้านเขาแล้ว เขากะต้องเป็น เขาเอิ้นว่า เก็บเงินเนาะ กะสิมีบินค่าลายกานต่างๆ ลายกานหนึ่ง ลายกานสองว่าแนวกินอี่หยัง แนวกินอี่หยังกะเขียนไว้ตามนั้นหละ ลาคาจักบาทๆๆ แล้วกะล่วมกัน เขากะสิเอิ้นว่า บินค่าแนวกิน เนาะ
แล้วเด็กเสิบคนนี้กะเอาญกขึ้นสูง เพื่อสิว่า เพื่อว่าที่สิโซให้ลูกค้าเบิ่งว่ามันจักบาทแล้วกะลูกค้าสิได้จ่ายเงินตามจำนวนที่ลูกค้ากินไป หลือว่าตามในบินใบเส็ดนี้เนาะ

Basic vocabulary — page 15 — Series B, pictures 05-08: to sell/buy, fish, bottle, shirt


5
เขากำลังเฮ็ดหญัง มีพุซายสองคน เขากำลังสิซื้อสิขายปากัน
มีพุซายคนหนึ่ง ใส่เสี้ยสีเขียว ใส่เสี้ยแขนสั้นดอก กำลังถือเงินอยู่ กะถือเงินหลายเติบ ถือเงินแบ้งสีเขียว
เงินแบ้งสีเขียวเป็นใบสี่เหลี่ยม มีหลายเติบ มีหลายใบพ้อม
เขาใซ้มือข้างซ้ายของเขา กำลังจับเงินอยู่ เงินกะหลายแบ้งอยู่ หลายใบนั้นหละ
เขากำลังสิซื้อปาของอีกพุซายคนหนึ่ง
แล้วกะมีอีกพุซายคนหนึ่ง ใส่เสี้ยสีซมพู เสี้ยแขนสั้นคือกันนั้นหละ เป็นคอปกพ้อม
เขากำลังถือปาอยู่ เขากำลังสิเอาปามาขาย เพาะว่าเขาถือปามาขาย เขาคือสิอยากขายปาบักคักหนึ่ง
เพื่อที่สิได้เงิน เพื่อที่สิเอาเงินไปใซ้จ่ายในสิ่งต่างๆ
แล้วพุใดอยากขายปา กะคนที่ถือปานั้นหละ เขาอยากขายปา
แล้วพุใดอยากซื้อปา กะคนใส่เสี้ยสีเขียวนั้นหละ คนที่เขาจับเงินอยู่ เขาอยากซื้อปา
เขาอาดสิเอาปาไปเฮ็ดแนวกิน เป็นแนวกินกินกับเข้าของเขากะได้

6
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังสิซื้อสิขายปากัน
มีพุซายสองคนนี้หละ เขากำลังสิซื้อสิขายปากัน
พุซายใส่เสี้ยสีเขียว เขากำลังซื้อปาของพุซายอีกพุหนึ่ง ที่ใส่เสี้ยสีซมพู
พอเขาสิซื้อสิขายกันแล้ว พุซายใส่เสี้ยสีเขียว เขากะเอาเงินให้พุซายใส่เสี้ยสีซมพู แล้วเขากะเอาปาไป
แล้วพุซายใส่เสี้ยสีซมพู เขากะได้เงินไป

7
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังซื้อขวดน้ำ
มีพุซายใส่เสี้ยสีเขียว เขากำลังมาซื้อขวดน้ำ
จักเขาสิซื้อเป็นหญังกะบ่ฮู้
อันนี้จักเป็นขวดอี่หยังกะบ่ฮู้ แต่ว่าเป็นขวดแก้ว เป็นขวดอี่หยังกะบ่ลู้ จักอี่หยังอยู่ข้างในขวดนั้น อันนี้กะบ่ลู้คือกัน
แล้วพุซายใส่เสี้ยสีเหลียงเขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังคิดเงิน เขากำลังขายขวดให้พุซายคนนั้นหละ ให้พุซายที่ใส่เสี้ยสีเขียวนั้นหละ แล้วเขากำลังคิดเงินอยู่
คิดเงินว่าขวดนี้ลาคาจักบาทแล้วเขากะเอาเงินจากพุซายใส่เสี้ยสีเขียวมา
แล้วเคี่ยงสีเทาหนี้ เป็นเคี่ยงอี่หยัง เป็นเคี่ยงคิดเลข หลือเคี่ยงคิดเงินนั้นหละ เพื่อที่สิเช็คลาคาว่า คนนี้ซื้อของจักบาท
แล้วกะคิดเป็นจำนวนเงินออกมา ว่าคนพุนี้ซื้อของไปจักบาทแล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา

8
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังสิซื้อสิขายเสี้ยกัน
มีพุซายพุหนึ่ง เขากำลังสิซื้อเสี้ยจากพุหญิงคนนั้น คนนั้นอาดสิเป็นแม่ค้ากะได้
เป็นพุหญิง ใส่เสี้ยสีฟ้า ใส่เสี้ยแขนสั้นสีฟ้าดอก อาดสิเป็นแม่ค้า
มีกะเปาเงินมัดอยู่ข้างหน้าพ้อม
เขากะผมญาวหลายเติบ กะบ่ญาวหลาย
กำลังเก็บเงินจากพุซายคนนี้อยู่ เพาะว่าเขากำลังซื้อเสี้ยจากพุหญิงคนนี้
เสี้ยผ้าสามาดซื้อได้อยู่ใส สามาดซื้อได้หลายที่หลายหม้อง เสี้ยผ้าสามาดซื้ออยู่ห้างกะได้ ซื้ออยู่ตะหลาดนัดกะได้ ซื้ออยู่ใสกะได้ หม้องที่มันมีล้านขายเสี้ยผ้า หาซื้อได้บ่ญาก หาซื้อได้ง่ายหนึ่ง