Basic vocabulary — Page 29 — Series B, pictures 01-03: waiter/waitress, tray, to serve, drinks, food, bill


1
นี้คือพุใด อันนี้เป็นเด็กเสิบ เขาเอิ้นว่าเด็กเสิบ
เด็กเสิบนี้เฮ็ดหญัง เด็กเสิบมีหน้าที่เฮ็ดหญัง เด็กเสิบกะมีหน้าที่เสิบ หลือว่าบอลิกาน บอลิกานให้กับลูกค้า หลือว่าบอลิกานในสิ่งต่างๆ ที่เขาเฮ็ดทุละกิดนั้น
ขั้นเฮ็ดอยู่ในล้านอาหาน เขากะต้องเสิบน้ำเสิบแนวกิน หลือว่าบอลิกานทุกอย่างที่อยู่ในล้านอาหาน หลือว่าล้านแนวกิน
ขั้นเขาเป็นพะนักงานอยู่ในล้านเหล้าหลือว่าอี่หยัง เขากะซ่อยบอลิกานเกี่ยวกับเหล้า หลือว่าเกี่ยวกับในล้านอันนั้นเนาะ เขากะสิเอิ้นว่าเด็กเสิบ
แล้วเป็นหญังเขาคือแต่งโตแบบนี้ หลือว่า เด็กเสิบต้องแต่งโตคือกันเบิดซู่พุซู่คน หลือว่าคือกันทั่วปะเทดหลือว่าทั่วโลก บ่ แล้วแต่ แล้วแต่ซุดของเขา ว่าเขาสิใส่ซุดแบบใด ว่าเขา ว่าล้านอันนั้นหนะ ว่าล้านที่เขาเฮ็ดอยู่หนะ สิใส่ซุดแบบใด เขาบังคับให้ใส่ซุดแบบนี้เฮากะต้องใส่ตามล้าน หลือว่าตามหม้องที่เขาเฮ็ดงานเนาะ
หลือว่าบางหม้องกะให้แต่งโตแบบสุพาบ เลียบล้อย หลือว่าเป็นตาเบิ่ง เพื่อที่ว่าลูกค้า หลือว่าคนที่มาใซ้บอลิกาน สิได้แนม สิได้เห็นว่าสุพาบเลียบล้อย หลือว่าเป็นตาเบิ่ง เป็นตามักกินล้านนี้อีกต่อไป แบบจั่งซี้เนาะ
แล้วตอนนี้เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ กะเห็น แนมไปแล้วกะเห็นเขาถือถาด ถาดน้ำเนาะ กำลังถือแก้วน้ำอยู่สามแก้ว น้ำสีฟ้าสองแก้ว น้ำสีเขียวอีกแก้วหนึ่ง
ล่วมกันเป็นสามแก้ว กำลังอาดสิเอาไปเสิบลูกค้า หลือว่าเสิบพุมาใซ้บอลิกานอยู่ในล้านของเขาเนาะ

2
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ กะมีเด็กเสิบคือกันหนิหละ เป็นเด็กเสิบเนาะ เด็กเสิบพุซาย
กำลังถือถาดแนวกินเนาะ มีแนวกินถ้วยหนึ่งกับเข้าเจ้าอีกจานหนึ่งเนาะ กำลังสิเอาไปเสิบลุกค้า หลือว่าคนมาใซ้บอลิกานนี้ในล้านนั้นหละเนาะ

3
เด็กเสิบคนนี้เขากำลังเฮ็ดหญัง กะเด็กเสิบพุหนึ่งเนาะ เป็นเด็กเสิบพุซาย เขากำลังถือกะดานอันหนึ่งเนาะ เบิ่งแล้ว ลักสะนะแล้วเป็นบิน บินเงิน หลือว่าบินค่าแนวกินที่ลูกค้ามาใซ้บอลิกาน หลือว่ามากินเข้าล้านเขาแล้ว เขากะต้องเป็น เขาเอิ้นว่า เก็บเงินเนาะ กะสิมีบินค่าลายกานต่างๆ ลายกานหนึ่ง ลายกานสองว่าแนวกินอี่หยัง แนวกินอี่หยังกะเขียนไว้ตามนั้นหละ ลาคาจักบาทๆๆ แล้วกะล่วมกัน เขากะสิเอิ้นว่า บินค่าแนวกิน เนาะ
แล้วเด็กเสิบคนนี้กะเอาญกขึ้นสูง เพื่อสิว่า เพื่อว่าที่สิโซให้ลูกค้าเบิ่งว่ามันจักบาทแล้วกะลูกค้าสิได้จ่ายเงินตามจำนวนที่ลูกค้ากินไป หลือว่าตามในบินใบเส็ดนี้เนาะ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
พุใด phu-dai H-M ใคร 1. who {มีพุใดโทมากะบ่ลู้ = I don't know who has called} {ห้องนอนของพุใด = whose bedroom (is this)? }
2. someone, somebody, anybody, in negative context: nobody {บ่มีพุใดอยู่กับเขาเลย = there's nobody with him}
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
เด็กเสิบ dek-sə:p M-LF เด็กเสิร์ฟ waiter/waitress
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
เอิ้น ə:n HF พูด, เรียก to call, to say {เอิ้นง่ายๆ ว่า = in other words} {คนอี่สานเอิ้นว่า เป็นลูกคนกก = Isaan people call her ลูกคนกก}
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
หน้าที่ na:-thi: LF-H หน้าที่ duty, responsibility, obligation, function
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
เสิบ sə:p LF เสิร์ฟ to serve
หลือ lʉ: M หรือ or
บอลิกาน bɔ:-li-ga:n M-H-M บริการ service
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
3. to allow, to be allowed
กับ gap M กับ 1. and {ลุงกับป้า = uncle and aunt} {กวยเตียวหมูกับกวยเตียวไก่ = noodle soup with pork and noodle soup with chicken}
2. with, to {ค้ายๆ กับคำว่า ... = similar to the word ...}
3. prefix in front of foods {กับเข้า = side dishes eaten with rice} {เขากินกับกวยเตียว = he's eating noodle soup}
ลูกค้า lu:k-kha: HF-HF ลูกค้า customer
ใน nai HR ใน in, within
สิ่ง siŋ H สิ่ง thing, object
ต่างๆ ta:ŋ-ta:ŋ H-H ต่างๆ different, various
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
ทุละกิด thu-la-git H-H-M ธุรกิจ business
นั้น nan HF นั้น that, there
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
ล้านอาหาน la:n-a:-ha:n HF-M-M ร้านอาหาร restaurant
ต้อง tɔŋ HF ต้อง to have to, must
น้ำ na:m HF น้ำ 1. water
2. drink, soft drink, juice
แนวกิน nɛ:o-gin HR-M อาหาร food {เฮ็ดแนวกิน = to prepare food} {ตำบักหุ่งเนี้ยกะสิเป็นแนวกิน = papaya salad is (a kind of) food}
ทุก thuk H ทุก every
Notes: also pronounced ทุ as in ทุมื้อๆ = everyday, always
อย่าง ya:ŋ H อย่าง type, kind, sort, category
ล้านแนวกิน la:n-nɛ:o-gin HF-HR-M ร้านอาหาร restaurant
พะนักงาน pha-nak-ŋa:n H-H-HR พนักงาน employee, worker
ล้าน la:n HF ร้าน shop {ล้านขายผนละไม้ = shop selling fruits} {ล้านขายเสี้ยผ้า = clothes shop}
เหล้า lao LF เหล้า alcohol
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
ซ่อย sɔ:i H ช่วย to help, to assist {ขอบใจเด้อที่มาซ่อย = Many thanks for your help!}
เกี่ยวกับ gi:ao-gap H-M เกี่ยวกับ about, regarding, pertaining to
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
แต่งโต tɛŋ-to: H-M แต่งตัว to dress, to wear
แบบ bɛ:p LF แบบ 1. example, model, kind
2. style, form, pattern, design
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
เบิด bə:t/bət LF/M หมด 1. completely, totally, entirely {เทิงเบิด = all of them} {เบิดมื้อเบิดค่ำ = [all] day and night} {ขั้นพุโดยสานลงลดไฟเบิดแล้ว [...] = when all passengers have disembarked […]} {เขากินเบิดบ่ = Has he eaten all of it?}
2. to be finished, to be exhausted, to come to an end, to have no more {โน่ดบุ่กแบ็ดเบิด = the notebook is out of battery/the notebook needs recharging}
ซู่ su: H 1. all, entire
2. every, any {ซู่พุซู่คน = everybody} {ซู่สิ่งซู่อย่าง = everything} {ไก่ต้องกินเข้าซู่มื้อ = chicken need to eat every day} {ซู่คนสิมีขาเอาไว้ถ้าญ่าง = everybody has legs to walk}
พุ phu H ผู้ 1. person
2. clf. for people {พุหญิงพุหนึ่ง พุซายพุหนึ่ง = a woman, a man} {ซู่พุซู่คน = everybody} {พุหนึ่งโตจ่อยๆ พุหนึ่งโตบักอ้วนหนึ่ง = one person is slim, the other is fat}
Notes: pronunciation: also realized as พู่-
คน khon HR คน person, people
ทั่ว thu:a H ทั่ว 1. throughout, all over, everywhere
2. ทั่วทีบ: everywhere and anywhere
ปะเทด pa-thet M-HF ประเทศ country {ปะเทดไทย = Thailand}
โลก lo:k HF โลก world, earth
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
แล้วแต่ lɛ:o-tɛ: HF-H แล้วแต่ up to, depending on
ซุด sut H ชุด dress, uniform {ซุดนักเลียน = school uniform}
Notes: pronunciation: also realized as ชุด
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
ใส่ sai H ใส่ 1. to put something in/on {เขาใส่บักพิกในกวยเตียวหลาย = he's putting a lot of chili in his noodle soup} {เขาบีบยาสีฟันใส่แปงสีฟัน = he squeezes toothpaste on the toothbrush} {ก่องเอาไว้ใส่ของ = boxes are there to put stuff in}
2. to wear (clothes) {เขาใส่เสี้ยแขนญาว = he's wearing a long-sleeve}
3. directed at {เอิ้นใส่กัน = to call each other/to say to each other} {หมามันเห่าใส่แมว = the dog barks at the cat} {ล้องเพงใส่ไม = to sing into the microphone} {เขากำลังซี้มือไปใส่พุซาย = she's pointing at the man}
ใด dai M ใด 1. which, that one which, what, how {เขานั่งแบบใด เขานั่งขดตะหมาดอยู่ = How is he sitting? He's sitting cross-legged.} {ตอนใด = when?}
2. whichever, whoever {หม้องใดหม้องหนึ่ง = some place, somewhere} {ขั้นเฮาอยากตื่นญามใด เฮากะตั้งเวลาปุกญามนั้น = If we want to get up at a certain time, we set the alarm to that time}
Notes: sentence-final often with a marked rising tone
นั้นหนะ nan-na HF-M final particle: for emphasis
หนะ na M final particle
บังคับ baŋ-khap M-H บังคับ to force, to direct, to control
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
ตาม ta:m M ตาม 1. according to
2. to follow, to go/come after
หม้อง mɔŋ LF ที่, แห่ง, บริเวณ 1. place, area {หลายที่หลายหม้อง = in many places} {หม้องใดหม้องหนึ่ง = some place}
2. clf. for places
เฮ็ดงาน het-ŋa:n H-HR ทำงาน to work
บาง ba:ŋ M บาง 1. some {สัดบางโตบ่มีขา = some animals don't have legs} {บางคนสิมักกินกวยเตียวแทนเข้า = some people like to eat noodle soup instead of rice (dishes)} {บางสิ่งบางอย่าง = something, anything}
2. thin
สุพาบ su-pha:p M-HF สุภาพ polite
เลียบล้อย li:ap-lɔ:i HF-HF เรียบร้อย neat, tidy, refined, well-behaved, in good order
ตาเบิ่ง ta:-bəŋ M-H น่าดู attractive, worth looking at, worth seeing
เพื่อที่ phʉ:a-thi: H-H เพื่อที่ in order to, so that
Notes: the vowel เอือ is likely to be a Thai loan
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
ใซ้ sai HF ใช้ to use
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
แนม nɛ:m HR มอง to look, to glance, to stare {เขากำลังยืนแนมก้อนหินอยู่ = he's standing and looking at the stone/rock} {ข้างหนึ่งแนมเห็น อีกข้างหนึ่งแนมบ่เห็น = [we] see one side, [we] can't/don't see the other side}
เห็น hen M เห็น to see
ตา ta: M ตา as a prefix: likely, worthy, fit for (like Thai น่า-) {ตาฮัก = lovely/cute} {ตาสะออน = praiseworthy} {ตาหวาน = (of ice cream) [likely to be] sweet} {ตาอยู่ = to be a good place to be}
Notes: see also various entries for ตา-, e.g., ตาแซบ, ตาพู่ฮ้าย, ตาย้าน, ตาอยากหัว, ตาฮัก, ตามีแฮง
มัก mak H ชอบ to like, to love, to want, to desire
กิน gin M กิน to eat, to consume, to use
อีก i:k LF อีก 1. more, again
2. other, another
ต่อไป tɔ:-pai H-M ต่อไป next
จั่งซี้ jaŋ-si: H-HF แบบนี้, อย่างนี้ like this, in this way
ตอนนี้ tɔ:n-ni: M-HF ตอนนี้ now
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
ถือ thʉ: M ถือ 1. to hold
2. to carry
3. to regard as, to consider {สี่สิบองสาถือว่าฮ้อน = 40 degrees Celsius is considered hot}
ถาด tha:t LF ถาด tray, serving tray
แก้ว gɛ:o HF แก้ว glass {ขวดแก้ว = glass bottle}
สาม sa:m M สาม three
สี si: M สี 1. color
2. colored pencil, crayon
ฟ้า fa: HF ฟ้า 1. sky {เคี่ยงบินมันกำลังบินขึ้นฟ้า = the airplane is taking off into the sky}
2. color: blue
สอง sɔ:ŋ M สอง two
เขียว khi:ao M เขียว green
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
ล่วมกัน lu:am-gan H-M ร่วมกัน together
Notes: should this be ล้วมกัน?
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
หนิหละ ni-la M-M นี่แหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
Notes: variant of นี้หละ
พุซาย phu-sa:i H-HR ผู้ชาย man, male
ถ้วย thu:ai LF ถ้วย small bowl
เข้าเจ้า khao-jao LF-HF ข้าวเจ้า rice, non-glutinous rice
จาน ja:n M จาน plate
ลุก luk H ลุก 1. to be in flames, to burn
2. to rise, to get up, to stand up
ค้า kha: HF ค่ะ female politeness particle
Notes: also pronounced short
นั้นหละ nan-la HF-M นั่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
กะดาน ga-da:n M-M กระดาน board {กะดานดำ = blackboard}
เบิ่ง bəŋ H ดู 1. to look at, to see, to watch {เบิ่งโทละทัด = to watch TV} {เบิ่งหนัง = to watch a movie}
2. to guess {เบิ่งซงแล้ว ... = [I] guess / from what it looks like ...}
ลักสะนะ lak-sa-na H-M-H ลักษณะ feature, characteristic, quality
บิน bin M บิล, บิลล์ bill, receipt
เงิน ŋən HR เงิน money
ค่า kha: H ค่า price, cost, value
เข้า khao LF เข้า to enter, to go inside, to come/go in/on {เข้าห้องน้ำ = to go to the bathroom} {เข้านอน = to go to bed} {ขี่เลียเข้าไปเกาะ = to take a boat to go on an island}
เก็บ gep M เก็บ 1. to collect, to gather, to accumulate, to pick/harvest {เก็บเงิน = to save money} {in a restaurant: เก็บเงิน = to get the bill} {เก็บน้ำ = to collect and store water} {เก็บผัก = to harvest vegetables}
2. to keep
3. to take in, to put away, to tidy up
ลายกาน la:i-ga:n HR-M รายการ 1. menu
2. item on menu
เขียน khi:an M เขียน to write
ไว้ wai HF ไว้ 1. to keep, to put, to place, to retain, to save, to reserve {เขาเอาหัวของเขาไว้ใส = Where does she put her head?} {หมาสิเลี้ยงไว้บ้าน = dogs are kept/raised in the house} {ไก่เลี้ยงไว้ในคอก = chicken are kept/raised in a coop} {หน้ามันบังไว้ = the face is covered/not visible} {เขาเอาโทละสับวางไว้หู = he holds the phone to his ear}
2. for {นาลิกาปุกมีไว้เฮ็ดหญัง = What is an alarm clock for?} {หม้อเอาไว้เฮ็ดแนวกิน = a pot is used to make food} {ก่องเอาไว้เฮ็ดหญัง ก่องเอาไว้ใส่ของ = What is the box for? It's for putting in stuff.}
Notes: see also ไว้ถ้า
ลาคา la:-kha: HR-HR ราคา price
จัก jak M จัก 1. answer to a question: [I] don't know, don't know exactly, [I'm] not sure {พุซายคนนี้เขาเถ้าไป่ จัก จักเถ้าหลือบ่เถ้า เบิ่งบ่ค่อยออก = Is this man here already old? I don't know. I can't see clearly whether he's old or not.} {เขาเว้ากันอยู่ใส จักคือกัน = Where are they talking? I don't know either.}
2. exact(ly), what exactly {จักต้มอี่หยังกะบ่ฮู้ = I don't know what (exactly) he is cooking} {บ่ลู้คือกันจักปาอี่หยัง = I don't know either what kind of fish this is}
3. how much/many? {ต้นไม้มีจักต้น = How many trees are there?} {ตอนนี้จักโมงแล้ว = What time is it now?} {มือของเฮานี้สิมีจักนิ้ว = How many fingers do our hands have?}
4. a bit, a little bit {จักหน่อย/จักหน่อยหนึ่ง = a bit, a little bit}
บาท ba:t LF บาท 1. baht (Thai currency)
2. unit of weight equal to 15 grams, used for gold etc.
ญก ɲok H ยก 1. to raise {ญกมือขึ้น = to raise the hand} {ญกโตอย่าง = to give an example}
2. to lift {เขากำลังญกก้อนหินขึ้น = he's lifting up the stone}
ขึ้น khʉn LF ขึ้น 1. to go up, to increase
2. sun: to rise {ตะเว็นกำลังขึ้น = the sun is rising}
3. more
4. bus/train etc.: to get on, to board {พุโดยสานขึ้นลดไฟเบิดแล้ว = all passengers have boarded the train}
สูง su:ŋ M สูง high, tall
เพื่อ phʉ:a H เพื่อ for
Notes: the vowel เอือ is likely to be a Thai loan; pronunciation: also realized as เพี่ย
โซ so: HR โชว์ show
Notes: pronunciation: also realized as โช
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
จ่าย ja:i H จ่าย to pay
จำนวน jam-nu:an M-HR จำนวน amount, quantity, sum
ใบเส็ด bai-set M-M ใบเสร็จ bill, receipt