Vocabulary recordings — เข้าแลง

ต่อไปกะสิเป็นคำว่า เข้าแลง เนาะ เข้าแลงนั้นกะหมายถึงว่า เข้าญามมื้อแลง เข้าคาบญามมื้อแลง ตอนค่ำหลือว่าญามมื้อแลงฮอดตอนดึกนั้นเองเนาะ กะสิเอิ้นว่าเข้าแลง อาดสิเป็นสี่โมงแลง ห้าโมงแลง หกโมงแลง หลือว่าทุ้มหนึ่ง สองทุ้ม สามทุ้มจั่งซี้เนาะ กะสิเอิ้นว่าเข้าแลงเนาะ กะ

กินเข้าแลงแล้วติ
กินเข้าแลงไป่
ได้หญังกินแลงหละ
ได้อี่หยังกินเข้าแลงน่อ

กะสิเว้าปะมานนี้ กะสิเอ่ยปะมานนี้เนาะ แล้วกะต่อไปกะสิเป็นญามมื้อคืนแล้ว ขั้นหลังจากแลงแล้ว หลือว่าค่ำแล้ว กะสิเป็นญามดึกต่อไปเนาะ คนอี่สานส่วนมากสิบ่อยู่ฮอดดึกบ่นั้น สิบ่มีเข้าที่มีคาบต่อไปอีก เพาะว่าคนอี่สานสิเข้านอนเล็ว หลือว่าบ่เฮ็ดอี่หยังเลยเวลาดึกไปฮอดปานนั้นเนาะ แล้วกะคนอี่สานกะสินิยมพากันนอนเล็ว หลือว่าพากันฟ้าวนอนนั้นเองเนาะ เพาะว่ามื้อใหม่สิได้เฮ็ดงาน ไปเฮ็ดงาน หลือว่าไปเฮ็ดไฮ่เฮ็ดนา แล้วกะสิมีเข้าเซ้าต่อไป

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
ต่อไป tɔ:-pai H-M ต่อไป next
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
คำ kham HR คำ word
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
เข้าแลง khao-lɛ:ŋ LF-HR ข้าวเย็น dinner
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement
นั้น nan HF นั้น that, there
หมายถึง ma:i-thʉŋ M-M หมายถึง to mean
เข้า khao LF ข้าว rice {กินเข้า = to eat} {ปูกเข้า, เฮ็ดเข้า = to grow/plant rice} {เกี่ยวเข้า = to harvest rice} {กับเข้า = courses eaten with rice}
ญาม ɲa:m HR ยาม 1. period of time {ญามมื้อเซ้า = morning} {ญามเที่ยง = noon}
2. when, while {ญามทอด ต้องใซ้น้ำมันพ้อม = one needs to use oil when frying} {ญามสิออกไปข้างนอกกะต้องใส่เกิบ = when one goes out, ones has to wear shoes}
มื้อแลง mʉ:-lɛ:ŋ HF-HR เย็น evening
คาบ kha:p HF คาบ period, time
ตอน tɔ:n M ตอน when, period {ตอนสองโมงเซ้า = at 8 o'clock in the morning} {ในตอนกินเข้า = when eating}
ค่ำ kham H ค่ำ evening, nightfall, dusk, night {เบิดมื้อเบิดค่ำ = [all] day and night}
หลือ lʉ: M หรือ or
ฮอด hɔ:t HF ถึง 1. to arrive, to attain {ฮอดจุดหมายปายทาง = (airplane, train etc.) to arrive at one's destination} {มันทันได้ฮอดหกโมงอยู่ = it's not yet 6 o'clock}
2. to, at {ผมญาวฮอดบ่าไหล่เอาโลด = long hair down to the shoulders}
3. about {บ่ได้เว้าฮอด = [I] haven't talked about [this]} {คนที่เฮาเว้าฮอดวั่งหั้นหละ = the person we've just talked about}
ดึก dʉk M ดึก late at night
นั้นเอง nan-e:ŋ HF-M นั่นเอง 1. there
2. sure enough
3. emphasizes that the preceding is the topic or has been mentioned before
Notes: Thai loan
เอิ้น ə:n HF พูด, เรียก to call, to say {เอิ้นง่ายๆ ว่า = in other words} {คนอี่สานเอิ้นว่า เป็นลูกคนกก = Isaan people call her ลูกคนกก}
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
สี่ si: H สี่ four
โมง mo:ŋ HR โมง o'clock, hour {ตอนนี้เวลาจักโมงแล้ว = What time is it?} {ตอนนี้เวลาห้าโมงเคิ่ง = It's half past five.}
แลง lɛ:ŋ HR เย็น evening
Notes: see also มื้อแลง, เข้าแลง
ห้า ha: LF ห้า five
หก hok M หก six
ทุ้ม thum HF ทุ่ม hour (counting from 6 p.m.) {สองทุ่ม = 8 p.m.}
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
สอง sɔ:ŋ M สอง two
สาม sa:m M สาม three
จั่งซี้ jaŋ-si: H-HF แบบนี้, อย่างนี้ like this, in this way
กิน gin M กิน to eat, to consume, to use
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
ติ ti M หรือ question particle {นอนแล้วติ = Are you already sleeping?} {กินเข้างายแล้วติ = Have you had breakfast yet?} {เจ้าเป็นนักเลียนติ = Are you a student?}
ไป่ pai H หรือยัง question particle: yet {เขาข้ามสะพานไป่ = Has he crossed the bridge yet?} {เขากินเข้าแล้วไป่ = Has he finished eating yet?} {กินเข้าไป่? บ่ทันกิน = Have you eaten yet? Not yet.}
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
หละ la M แหละ, ล่ะ 1. auxiliary for emphasis at the end of a phrase
2. auxiliary to create a follow-up question: And what about ... ? {แล้วลดคันที่สองหละ = And what about the second car?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
น่อ nɔ: H เนาะ final exclamatory particle
Notes: probably a variant of เนาะ; can have various tones
เว้า wao HF พูด to say, to speak, to talk
ปะมาน pa-ma:n M-HR ประมาณ 1. about, approximatively
2. to guess, to estimate
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
เอ่ย ə:i H เอ่ย to say, to speak, to utter
มื้อคืน mʉ:-khʉ:n HF-HR คืน night
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
หลังจาก laŋ-ja:k M-LF หลังจาก after
คน khon HR คน person, people
อี่สาน i:-sa:n H-M อีสาน Isaan {คนอี่สาน = Isaan person}
ส่วนมาก su:an-ma:k H-HF ส่วนมาก mostly, usually, generally
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
อีก i:k LF อีก 1. more, again
2. other, another
เพาะว่า phɔ-wa: H-H เพราะว่า because
เข้า khao LF เข้า to enter, to go inside, to come/go in/on {เข้าห้องน้ำ = to go to the bathroom} {เข้านอน = to go to bed} {ขี่เลียเข้าไปเกาะ = to take a boat to go on an island}
นอน nɔ:n HR นอน 1. to lie down
2. to sleep
เล็ว leo HR เร็ว fast, quick
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
เวลา we:-la: HR-HR เวลา time, period
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
ปานนั้น pa:n-nan M-HF เท่านั้น so, so much, that much {เขากะบ่ก้าลงไปลึกปานนั้น = he doesn't dare to go in so deep}
นิยม ni-yom H-M นิยม 1. to be popular
2. to prefer {คนสะหมัยนี้นิยมกาน... = nowadays, the people prefer to ...}
พา pha: HR พา 1. to guide, to lead, to accompany {หมา: พามันไปเหล้น = dog: [I] took/brought him to play}
2. plural marker for verbs, to be doing sth. together {เขาพากันใส่ส้ง = they are all wearing trousers} {เขากำลังพากันเฮ็ดหญัง เขากำลังพากันส้างบ้านส้างเฮียน = What are they doing? They're building a house.}
กัน gan M กัน mutual, each other, with another, together {เขากำลังนั่งเว้ากัน = they're sitting and talking} {เขาสองคนฮักกัน = they love each other} {ปาสองโตนี้ ใหญ่ห่างกันหลายบ่ = These two fish here, are they very different in size (from each other)?} {ต่างกัน = to be different (from each other)} {ก่องอันไหนหนักกว่ากัน = Which box is heavier (than the other(s))?}
ฟ้าว fa:o HF รีบ to hurry, to rush
มื้อ mʉ: HF วัน day
ใหม่ mai H ใหม่ new
เฮ็ดงาน het-ŋa:n H-HR ทำงาน to work
เฮ็ดไฮ่ het-hai H-H ทำไร่ to farm, to do crop-farming
เฮ็ดนา het-na: H-HR ทำนา to farm, to do rice-farming
เข้าเซ้า khao-sao LF-HF อาหารเช้า breakfast