Vocabulary recordings — เข้าสวย

ต่อไปกะสิคำว่า เข้าสวย เนาะ เข้าสวยนี้กะสิเป็น อาดสิหมายถึงว่าเข้าเที่ยง หลือว่าก่อนเที่ยง หลือว่าหลังเที่ยง หลือว่าซ้วงบ่ายเนาะ สิเอิ้นว่าเข้าสวยเนาะ กะอาดสิอยู่ก่อนเที่ยง เวลาก่อนเที่ยง หลือว่าหลังเที่ยงนั้นเอง

กานใซ้คำว่า เข้าสวย กะสิอาดสิใซ้ว่า

กินเข้าสวยแล้วติ
กินเข้าสวยไป่
กินเข้าสวยกับหญัง
กินเข้าสวยกับอี่หยังหละพ่อใหญ่

อันนี้กะสิใซ้ค้ายกันกับเข้างายนั้นหละ แต่ว่าเปี่ยนซื่อคาบตอนกินเข้าไปส่ำนั้นเองเนาะ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
ต่อไป tɔ:-pai H-M ต่อไป next
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
คำ kham HR คำ word
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
เข้าสวย khao-su:ai LF-M ข้าวเที่ยง lunch
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
หมายถึง ma:i-thʉŋ M-M หมายถึง to mean
เข้า khao LF ข้าว rice {กินเข้า = to eat} {ปูกเข้า, เฮ็ดเข้า = to grow/plant rice} {เกี่ยวเข้า = to harvest rice} {กับเข้า = courses eaten with rice}
เที่ยง thi:aŋ H เที่ยง noon
หลือ lʉ: M หรือ or
ก่อน gɔ:n H ก่อน 1. before
2. first, first of all
หลัง laŋ M หลัง 1. back, after
2. back (of body) {ขี่หลังควย = to ride on a water buffalo}
3. clf. for houses {บ้านหลังใหญ่ = a large house} {เฮียนไม้หลังเก่า = an old wooden house}
ซ้วง su:aŋ HF ช่วง period
บ่าย ba:i H บ่าย afternoon
เอิ้น ə:n HF พูด, เรียก to call, to say {เอิ้นง่ายๆ ว่า = in other words} {คนอี่สานเอิ้นว่า เป็นลูกคนกก = Isaan people call her ลูกคนกก}
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
เวลา we:-la: HR-HR เวลา time, period
นั้นเอง nan-e:ŋ HF-M นั่นเอง 1. there
2. sure enough
3. emphasizes that the preceding is the topic or has been mentioned before
Notes: Thai loan
กาน ga:n M การ prefix indicating the action of ...
ใซ้ sai HF ใช้ to use
กิน gin M กิน to eat, to consume, to use
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
ติ ti M หรือ question particle {นอนแล้วติ = Are you already sleeping?} {กินเข้างายแล้วติ = Have you had breakfast yet?} {เจ้าเป็นนักเลียนติ = Are you a student?}
ไป่ pai H หรือยัง question particle: yet {เขาข้ามสะพานไป่ = Has he crossed the bridge yet?} {เขากินเข้าแล้วไป่ = Has he finished eating yet?} {กินเข้าไป่? บ่ทันกิน = Have you eaten yet? Not yet.}
กับ gap M กับ 1. and {ลุงกับป้า = uncle and aunt} {กวยเตียวหมูกับกวยเตียวไก่ = noodle soup with pork and noodle soup with chicken}
2. with, to {ค้ายๆ กับคำว่า ... = similar to the word ...}
3. prefix in front of foods {กับเข้า = side dishes eaten with rice} {เขากินกับกวยเตียว = he's eating noodle soup}
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
หละ la M แหละ, ล่ะ 1. auxiliary for emphasis at the end of a phrase
2. auxiliary to create a follow-up question: And what about ... ? {แล้วลดคันที่สองหละ = And what about the second car?}
พ่อใหญ่ phɔ:-ɲai H-H used to address a male person older than the speaker
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
ค้าย kha:i HF คล้าย to resemble, to be similar, to be alike {ทัพพีเป็นค้ายๆ กับซ้อน = a ladle is similar to a spoon}
กัน gan M กัน mutual, each other, with another, together {เขากำลังนั่งเว้ากัน = they're sitting and talking} {เขาสองคนฮักกัน = they love each other} {ปาสองโตนี้ ใหญ่ห่างกันหลายบ่ = These two fish here, are they very different in size (from each other)?} {ต่างกัน = to be different (from each other)} {ก่องอันไหนหนักกว่ากัน = Which box is heavier (than the other(s))?}
เข้างาย khao-ŋa:i LF-HR ข้าวเช้า breakfast
นั้นหละ nan-la HF-M นั่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
แต่ว่า tɛ:-wa: H-H แต่ว่า 1. but
2. only {ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว = I only know that he's standing there by himself}
เปี่ยน pi:an H เปลี่ยน to change, to transform
ซื่อ sʉ: H ชื่อ 1. name
2. to be named
คาบ kha:p HF คาบ period, time
ตอน tɔ:n M ตอน when, period {ตอนสองโมงเซ้า = at 8 o'clock in the morning} {ในตอนกินเข้า = when eating}
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
ส่ำนั้น sam-nan H-HF แค่นั้น 1. just that, only that
2. that much
เอง e:ŋ M เอง alone, by oneself