Vocabulary recordings — สะออน 3

มีลูกหลานเฮานี้หละ มีคนในหมู่บ้านเฮานี้หละ เฮ็ดกานเฮ็ดงานอยู่ในกุงเทบกุงไทยพุ้นหละ เฮ็ดงานเก่ง เก็บเงินเก่งหลาย ไปส้างบ้านส้างเฮียนอยู่บ้านของเขานั้นหละ อยู่ในหมู่บ้านนั้นหละ เขากะได้ส้างบ้านหลังบักใหญ่พุ้นหละ เฮากะอาดสิญ้องสิซมเขาว่า ป๊าด มาเก่งแท้ เป็นตาสะออนน่อ เก็บเงินเก็บคำมาส้างบ้านส้างเฮียน เฮ็ดหลังบักใหญ่เอาโลด เป็นตาสะออนเนาะ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
ลูก lu:k HF ลูก 1. child
2. clf. for balls, fruits (lime), mountains
หลาน la:n M หลาน grandchild, nephew/niece
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
นี้หละ ni:-la HF-M นี่แหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
คน khon HR คน person, people
ใน nai HR ใน in, within
หมู่บ้าน mu:-ba:n H-HF หมู่บ้าน village
เฮ็ดกานเฮ็ดงาน het-ga:n-het-ŋa:n H-M-H-HR ทำการทำงาน to work
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
กุงเทบ guŋ-the:p M-HF กรุงเทพ Bangkok
กุงไทย guŋ-thai M-HR กรุงไทย 1. literal: capital of Thai(land)
2. as in กุงเทบกุงไทย = Bangkok
พุ้นหละ phun-la HF-M นู่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
Notes: see also พุ้นหนะ
เฮ็ดงาน het-ŋa:n H-HR ทำงาน to work
เก่ง geŋ H เก่ง good at, expert, proficient
เก็บ gep M เก็บ 1. to collect, to gather, to accumulate, to pick/harvest {เก็บเงิน = to save money} {in a restaurant: เก็บเงิน = to get the bill} {เก็บน้ำ = to collect and store water} {เก็บผัก = to harvest vegetables}
2. to keep
3. to take in, to put away, to tidy up
เงิน ŋən HR เงิน money
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
ส้าง sa:ŋ LF สร้าง to build {ส้างบ้านส้างเฮียน = to build a house}
บ้าน ba:n HF บ้าน 1. house, home
2. village (also used as a prefix before the name of a village)
3. home country, home region {บ้านเฮาเฮ็ดเข้าจั่งใด = How do we plant rice in Isaan/Thailand?}
เฮียน hi:an HR เรือน house, home
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
นั้นหละ nan-la HF-M นั่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
หลัง laŋ M หลัง 1. back, after
2. back (of body) {ขี่หลังควย = to ride on a water buffalo}
3. clf. for houses {บ้านหลังใหญ่ = a large house} {เฮียนไม้หลังเก่า = an old wooden house}
บัก bak M 1. intensifier before adjectives {ปาโตบักใหญ่ = a (very) large fish}
2. prefix in front of fruits and vegetables {บักแตงโม = watermelon}
3. can be used as a reference for a male person of the same or younger age {บักอันนี้ = this lad}
ใหญ่ ɲai H ใหญ่ large, big
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
ญ้อง ɲɔ:ŋ HF ชม to praise
ซม som HR ชม to praise
Notes: pronunciation: also realized as ชม
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
ป๊าด pa:t HR โอ้โห exclamation of surprise {ป๊าด คือมาเก่งแท้ = Wow, [she's] really good/talented!}
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
แท้ thɛ: HF แท้ truly, surely, really, indeed
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
ตา ta: M ตา as a prefix: likely, worthy, fit for (like Thai น่า-) {ตาฮัก = lovely/cute} {ตาสะออน = praiseworthy} {ตาหวาน = (of ice cream) [likely to be] sweet} {ตาอยู่ = to be a good place to be}
Notes: see also various entries for ตา-, e.g., ตาแซบ, ตาพู่ฮ้าย, ตาย้าน, ตาอยากหัว, ตาฮัก, ตามีแฮง
สะออน sa-ɔ:n M-M pleasant, agreeable, praiseworthy
น่อ nɔ: H เนาะ final exclamatory particle
Notes: probably a variant of เนาะ; can have various tones
คำ kham HR คำ gold
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
เอาโลด ao-lo:t M-HF เอาเลย, ทำเลย, จริงๆ in final position: intensifier {โตส่ำกะทะเอาโลด = [a fish] as large as the pan!} {เกียบเต็มถ้วยเอาโลด = the bowl is almost full!} {ทะนาคานมันสิไปตั้งไว้อยู่ซู่หม้องเอาโลด = banks are everywhere!}
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement