Vocabulary recordings — อ้าซ่าว่า = to stand open (also: งับ = to close) 2

เฮากำลังนั่งเบิ่งโทละทัดอยู่ นั่งเบิ่งอยู่ในบ้านนั้นหละ แนมไปเห็นข้างซ้ายของเฮาหนิ ปะตูหน้าต่าง หลือว่าบานหน้าต่างมันบ่ปิด มันกำลังเปิดอ้าซ่าว่าอยู่ เฮากะสิบอกแม่ หลือบอกพ่อเฮาว่า เอ๊า หน้าต่างคืออ้าซ่าว่าแถะ ไปปิดให้แน่ ไปปิดหน้าต่างให้แน่ เฮากะสิเว้าปะมานนี้เนาะ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
นั่ง naŋ H นั่ง to sit
เบิ่ง bəŋ H ดู 1. to look at, to see, to watch {เบิ่งโทละทัด = to watch TV} {เบิ่งหนัง = to watch a movie}
2. to guess {เบิ่งซงแล้ว ... = [I] guess / from what it looks like ...}
โทละทัด tho-la-that HR-H-H โทรทัศน์ TV
Notes: pronunciation: also realized as โทระทัด
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
ใน nai HR ใน in, within
บ้าน ba:n HF บ้าน 1. house, home
2. village (also used as a prefix before the name of a village)
3. home country, home region {บ้านเฮาเฮ็ดเข้าจั่งใด = How do we plant rice in Isaan/Thailand?}
นั้นหละ nan-la HF-M นั่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
แนม nɛ:m HR มอง to look, to glance, to stare {เขากำลังยืนแนมก้อนหินอยู่ = he's standing and looking at the stone/rock} {ข้างหนึ่งแนมเห็น อีกข้างหนึ่งแนมบ่เห็น = [we] see one side, [we] can't/don't see the other side}
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
เห็น hen M เห็น to see
ข้างซ้าย kha:ŋ-sa:i LF-HF ข้างซ้าย left, (on the) left side
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
หนิ ni M นี่แหละ, เหรอ/หรอ 1. particle used to emphasize a statement or form (or add to) a question {เป็นตาแซบคือหญังหนิ = it's really tasty} {เคี่ยงพอเท่าๆ หนิ = the [radio] is appropriately sized (i.e., not too large)}
2. variant of นี้ = this
Notes: translation to be determined; maybe sometimes like Thai นี่แหละ; other examples given: อยู่ใสหนิ อยู่ตลาดหนิ กินเข้าไป่หนิ
ปะตู pa-tu: M-M ประตู door
หน้าต่าง na:-ta:ŋ LF-H หน้าต่าง window
หลือ lʉ: M หรือ or
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
บาน ba:n M บาน clf. for flat objects, e.g., door, window (panes) {หน้าต่างมีสองบาน = the window has two panes}
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
ปิด pit M ปิด 1. to close {ปิดปะตู = to close the door} {ปิดก่อกน้ำ = to close the tap}
2. to finish, to switch off {ปิดไฟ = to switch off the light} {ปิดวิทะยุ = to switch off the radio}
เปิด pə:t M เปิด 1. to open {เปิดหน้าต่าง = to open the window} {เปิดปะตู = to open the door}
2. to start, to switch on {เปิดไฟ = to switch on the light} {เปิดแอ = to switch on the A/C}
อ้า a: HF อ้า mouth, door, window: to open, to stand open {อ้าปาก = to open the mouth, to have the mouth open}
ซ่าว่า sa:-wa: H-H open {ปะตูอ้าซ่าว่า = the door is standing open}
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
บอก bɔ:k LF บอก to tell, to say, to suggest, to advise
แม่ mɛ: H แม่ mother
พ่อ phɔ: H พ่อ father
เอ๊า ao HR exclamation signaling surprise
Notes: tone and vowel length variable
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
แถะ thɛ M จัง final particle: quite, really, truly, greatly {หิวแถะ = [Thai] หิวจัง = I’m really hungry!} {ฮ้อนแถะ = [Thai] ร้อนจัง = It’s really hot!} {คิดฮอดแถะ = [Thai] คิดถึงจัง = I really miss you!}
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
3. to allow, to be allowed
แน่ nɛ: H แน่, บ้าง 1. some, somewhat
2. final particle, used to ask for examples (similar to Thai บ้าง at the end of a question) {หม้อใซ้เฮ็ดอี่หยังได้แน่ = What (different things) can a pot be used for?} {น้ำอัดลมซื้อได้อยู่ใสแน่ = Where/in which places can one buy soft drinks?}
3. final particle, when giving examples {มีเทิงส้งแน่ มีเสี้ยแน่ มีเกิบแน่ = there are trousers, shirts, shoes etc.}
4. final particle, used to give a command {ไปปิดหน้าต่างให้แน่ = Close the window!}
5. final particle, acting as an intensifier, especially in the pattern ... คัก ... แน่ {สูงคักสูงแน่ = very high} {ญ้องเฮาคัก ญ้องเฮาแน่ = [he's] praising me a lot}
เว้า wao HF พูด to say, to speak, to talk
ปะมาน pa-ma:n M-HR ประมาณ 1. about, approximatively
2. to guess, to estimate
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement