Vocabulary recordings — อ้าซ่าว่า = to stand open (also: งับ = to close) 1

เฮากำลังนอนอยู่ในห้อง แนมไปเห็นปะตูบ้านหลือว่าปะตูห้อง มันบ่ปิดนั้นเอง มันเปิดอ้าซ่าว่าอยู่ เฮากะสิบอกลูกเฮาไปว่า บักหล้า ไปปิดปะตูเฮียนแน่นั้น มันอ้าซ่าว่าอยู่นั้น ไปปิดแน่ ไปงับเข้ามาแน่ คำว่างับนี้ กะสิเป็นคำที่หมายถึงว่า ปิดเข้ามาแน่ ปิดเข้ามา ปิดอันนั้นอันนี้เข้ามา

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
นอน nɔ:n HR นอน 1. to lie down
2. to sleep
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
ใน nai HR ใน in, within
ห้อง hɔŋ LF ห้อง room
แนม nɛ:m HR มอง to look, to glance, to stare {เขากำลังยืนแนมก้อนหินอยู่ = he's standing and looking at the stone/rock} {ข้างหนึ่งแนมเห็น อีกข้างหนึ่งแนมบ่เห็น = [we] see one side, [we] can't/don't see the other side}
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
เห็น hen M เห็น to see
ปะตู pa-tu: M-M ประตู door
บ้าน ba:n HF บ้าน 1. house, home
2. village (also used as a prefix before the name of a village)
3. home country, home region {บ้านเฮาเฮ็ดเข้าจั่งใด = How do we plant rice in Isaan/Thailand?}
หลือ lʉ: M หรือ or
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
ปิด pit M ปิด 1. to close {ปิดปะตู = to close the door} {ปิดก่อกน้ำ = to close the tap}
2. to finish, to switch off {ปิดไฟ = to switch off the light} {ปิดวิทะยุ = to switch off the radio}
นั้นเอง nan-e:ŋ HF-M นั่นเอง 1. there
2. sure enough
3. emphasizes that the preceding is the topic or has been mentioned before
Notes: Thai loan
เปิด pə:t M เปิด 1. to open {เปิดหน้าต่าง = to open the window} {เปิดปะตู = to open the door}
2. to start, to switch on {เปิดไฟ = to switch on the light} {เปิดแอ = to switch on the A/C}
อ้า a: HF อ้า mouth, door, window: to open, to stand open {อ้าปาก = to open the mouth, to have the mouth open}
ซ่าว่า sa:-wa: H-H open {ปะตูอ้าซ่าว่า = the door is standing open}
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
บอก bɔ:k LF บอก to tell, to say, to suggest, to advise
ลูก lu:k HF ลูก 1. child
2. clf. for balls, fruits (lime), mountains
บักหล้า bak-la: M-LF เรียกผู้ชายที่เป็นเด็ก used to address a young boy
เฮียน hi:an HR เรือน house, home
แน่ nɛ: H แน่, บ้าง 1. some, somewhat
2. final particle, used to ask for examples (similar to Thai บ้าง at the end of a question) {หม้อใซ้เฮ็ดอี่หยังได้แน่ = What (different things) can a pot be used for?} {น้ำอัดลมซื้อได้อยู่ใสแน่ = Where/in which places can one buy soft drinks?}
3. final particle, when giving examples {มีเทิงส้งแน่ มีเสี้ยแน่ มีเกิบแน่ = there are trousers, shirts, shoes etc.}
4. final particle, used to give a command {ไปปิดหน้าต่างให้แน่ = Close the window!}
5. final particle, acting as an intensifier, especially in the pattern ... คัก ... แน่ {สูงคักสูงแน่ = very high} {ญ้องเฮาคัก ญ้องเฮาแน่ = [he's] praising me a lot}
นั้น nan HF นั้น that, there
งับ ŋap H งับ to close, to shut
เข้า khao LF เข้า to enter, to go inside, to come/go in/on {เข้าห้องน้ำ = to go to the bathroom} {เข้านอน = to go to bed} {ขี่เลียเข้าไปเกาะ = to take a boat to go on an island}
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
คำ kham HR คำ word
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
หมายถึง ma:i-thʉŋ M-M หมายถึง to mean
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects