Vocabulary recordings — Planting rice 10

แต่ว่าคนสะหมัยนี้นิยมกานผาย เพาะว่ามันบ่ได้ใซ้เวลาโดน คือหว่านแล้ว กะแล้วถ้าเกี่ยวอย่างเดียว กานดำกะคือต้องมาหว่านเป็นก้า ถ้าก้าใหญ่ แล้วกะจั่งมาดำ แล้วกะถ้าใหญ่อีก มันหลายวิที หลายขั้นตอน กะเลยคนส่วนมากสิผายเอา แต่ว่าบ่ค่อยดำหลาย แต่ว่ากะญังมีคนหลงเหลียอยู่ที่สิเฮ็ด หลือว่าญังมีคนเฮ็ดกานดำนี้คือเก่าเนาะ แล้วกะอันนี้กะเป็นกานเว้าค่าวๆ เนาะ เกี่ยวกับกานดำไฮ่ดำนาบ้านเฮาเนาะ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
แต่ว่า tɛ:-wa: H-H แต่ว่า 1. but
2. only {ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว = I only know that he's standing there by himself}
คน khon HR คน person, people
สะหมัย sa-mai M-M สมัย time, period, age, epoch
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
นิยม ni-yom H-M นิยม 1. to be popular
2. to prefer {คนสะหมัยนี้นิยมกาน... = nowadays, the people prefer to ...}
กาน ga:n M การ prefix indicating the action of ...
ผาย pha:i M หว่าน, ผาย, แผ่ 1. to sow
2. to grow rice by sowing it directly without growing seedlings first (ดำนา)
เพาะว่า phɔ-wa: H-H เพราะว่า because
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
ใซ้ sai HF ใช้ to use
เวลา we:-la: HR-HR เวลา time, period
โดน do:n M นาน time: long
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
หว่าน wa:n H หว่าน to sow
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
ถ้า tha: LF ถ้า, รอ 1. if
2. to wait
เกี่ยว gi:ao H เกี่ยว 1. to harvest {เกี่ยวเข้า = to harvest rice}
2. sickle, scythe (for harvesting rice)
อย่างเดียว ya:ŋ-di:ao H-M อย่างเดียว only
ดำ dam M ดำ 1. black
2. to transplant rice seedlings {ดำนา = to transplant rice seedlings}
ต้อง tɔŋ HF ต้อง to have to, must
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
ก้า ga: HF กล้า seedling, rice seedling
ใหญ่ ɲai H ใหญ่ large, big
จั่ง jaŋ H ค่อย (?) then, afterwards {ต้องใซ้น้ำมันพ้อม มันจั่งสิทอดได้ = one needs to use oil as well, then one can fry [food]}
อีก i:k LF อีก 1. more, again
2. other, another
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
วิที wi-thi: H-HR วิธี method, way, means
ขั้นตอน khan-tɔ:n LF-M ขั้นตอน step, stage (of a process)
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
ส่วนมาก su:an-ma:k H-HF ส่วนมาก mostly, usually, generally
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
เอา ao M เอา after a verb: expresses focus and continuity
บ่ค่อย bɔ:-khɔ:i H-H ไม่ค่อย not so (much) {เบิ่งบ่ค่อยออก = I can't really see it clearly}
ญัง ɲaŋ HR เหลือ 1. to remain {ในถ้วยบ่ญังอี่หยังเลย = there's nothing left in the bowl}
2. still {ญังมีคนหลงเหลียอยู่ที่สิเฮ็ด = there are still people who do [this]}
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
หลงเหลีย loŋ-li:a M-M หลงเหลือ to be left over, to remain
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หลือ lʉ: M หรือ or
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
คือเก่า khʉ:-gao HR-H as before
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
เว้า wao HF พูด to say, to speak, to talk
ค่าวๆ kha:o H คร่าวๆ roughly, briefly, sketchily
เกี่ยวกับ gi:ao-gap H-M เกี่ยวกับ about, regarding, pertaining to
ดำไฮ่ดำนา dam-hai-dam-na: M-H-M-HR ดำนา to transplant rice seedlings
Notes: variant of ดำนา
บ้าน ba:n HF บ้าน 1. house, home
2. village (also used as a prefix before the name of a village)
3. home country, home region {บ้านเฮาเฮ็ดเข้าจั่งใด = How do we plant rice in Isaan/Thailand?}
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I