Vocabulary recordings — Planting rice 04

แล้วกะเฮากะสิถ้าจนเข้าซุมนี้มันเกิด จนมันใหญ่ บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย หลือว่าหาแนวบำลุงให้มันซื่อๆ เนาะ แล้วกะถ้าจนมันใหญ่ จนได้เกี่ยวเข้าส่ำนั้น เฮาบ่ต้องเฮ็ดอี่หยัง เป็นวิทีที่ง่ายพอสมควนเนาะ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
ถ้า tha: LF ถ้า, รอ 1. if
2. to wait
จน jon M จน 1. poor {คนจน = a poor person}
2. until, such that {เสียงดังเลี้ยยๆ จนคนสิลับ = (phone) it's ringing until [he/someone] answers the call} {ถ้าจน [...] = to wait until [...]}
เข้า khao LF ข้าว rice {กินเข้า = to eat} {ปูกเข้า, เฮ็ดเข้า = to grow/plant rice} {เกี่ยวเข้า = to harvest rice} {กับเข้า = courses eaten with rice}
ซุม sum HR พวก, กลุ่ม 1. group, team
2. set, kind
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
เกิด gə:t LF เกิด 1. (often together with ขึ้น) to happen, to arise, to take place {เกิดอี่หยังขึ้น = what is happening?} {บ่มีหญังเกิดขึ้น = nothing's happening}
2. to be born
3. to grow {หนวดกะคือสิเกิดอยู่ใต้ดัง = a moustache grows below the nose}
ใหญ่ ɲai H ใหญ่ large, big
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
ต้อง tɔŋ HF ต้อง to have to, must
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
อีก i:k LF อีก 1. more, again
2. other, another
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
นอกจาก nɔ:k-ja:k HF-LF นอกจาก except, besides, apart from, other than
ใส่ sai H ใส่ 1. to put something in/on {เขาใส่บักพิกในกวยเตียวหลาย = he's putting a lot of chili in his noodle soup} {เขาบีบยาสีฟันใส่แปงสีฟัน = he squeezes toothpaste on the toothbrush} {ก่องเอาไว้ใส่ของ = boxes are there to put stuff in}
2. to wear (clothes) {เขาใส่เสี้ยแขนญาว = he's wearing a long-sleeve}
3. directed at {เอิ้นใส่กัน = to call each other/to say to each other} {หมามันเห่าใส่แมว = the dog barks at the cat} {ล้องเพงใส่ไม = to sing into the microphone} {เขากำลังซี้มือไปใส่พุซาย = she's pointing at the man}
ปุย pui M ปุ๋ย 1. fertilizer
2. manure
หลือ lʉ: M หรือ or
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
หา ha: M หา to look for, to find
แนวบำลุง nɛ:o-bam-luŋ HR-M-HR อาหารบำรุง nourishment
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
3. to allow, to be allowed
ซื่อๆ sʉ: H เฉยๆ 1. just so
2. so-so
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
เกี่ยว gi:ao H เกี่ยว 1. to harvest {เกี่ยวเข้า = to harvest rice}
2. sickle, scythe (for harvesting rice)
ส่ำนั้น sam-nan H-HF แค่นั้น 1. just that, only that
2. that much
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
วิที wi-thi: H-HR วิธี method, way, means
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
ง่าย ŋa:i H ง่าย easy, simple, clear
พอสมควน phɔ:-som-khu:an HR-M-HR พอสมควร moderately, fairly, rather