Basic vocabulary — Page 33 — Series B, pictures 11-13: to get in/on a car, bus, boat, to board


11
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายคนหนึ่ง เขากำลังขึ้นลด ขึ้นลดเก็ง
ลดเก็งคันนี้อาดสิเป็นลดส่วนโตของเขา หลือว่าเป็นลดของเขาเนาะ เขากำลังสิขึ้นไป แล้วกะอาดสิขับไปข้างนอก ขับไปนั้นไปนี้เนาะ

12
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายคนหนึ่งเนาะ พุซายเสี้ยสีส้ม กำลังญ่างขึ้น ญ่างขึ้นลดเมหลือว่าลดบั่ดเนาะ กำลังญ่างขึ้นไป
แล้วเขาสิขึ้นลดบั่ดไปใส เขาอาดสิไปตะหลาดตะลี หลือว่าไปในเมียง หลือว่าไปอำเพอนั้น ไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้กะได้เนาะ เขากำลังญ่างขึ้นไป เขากะอาดสิใซ้ลดโดยสาน ใซ้ลดเม ลดบั่ดนี้เป็นพาหะนะไปหม้องนั้นหม้องนี้ หม้องที่เขาอยากไปเนาะ

13
เขากำลังเฮ็ดหญัง มีพุซายคนหนึ่งเนาะ พุซายเสี้ยสีขาว เขากำลังญ่าง ญ่างขึ้นเลีย เขากำลังก้าวขาขึ้นเลีย ก้าวขาลงเลียกะได้
เฮาสิเว้าคำว่า ขึ้น กะได้ หลือว่าสิเว้าคำว่า ลง กะได้ ลงเลีย หลือว่า ขึ้นเลีย กะได้
เขากำลังก้าวขาลงเลียอยู่ตอนนี้
แล้วเขาสิขึ้นเลียไปใส เขากะสิขึ้นเลียอาดสิไปจุดหมายปายทางที่เขาอยากไป อันนี้กะบ่ฮู้ว่าเขาสิไปใส
แล้วแต่เขาเนาะ เขาอยากไปหม้องนั้นหม้องนี้ กะแล้วแต่เขา
แล้วเลียนี้มันอยู่ใส เลียนี้ต้องขี่ในน้ำเนาะ เลียนี้มันต้องขี่ในแม่น้ำใหญ่หลือว่าแม่น้ำที่บ่ใหญ่ปานใดกะได้ แต่ว่าสามาดเลียขี่ได้เนาะ เลียลงลอยได้เนาะ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
พุซาย phu-sa:i H-HR ผู้ชาย man, male
คน khon HR คน person, people
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
ขึ้น khʉn LF ขึ้น 1. to go up, to increase
2. sun: to rise {ตะเว็นกำลังขึ้น = the sun is rising}
3. more
4. bus/train etc.: to get on, to board {พุโดยสานขึ้นลดไฟเบิดแล้ว = all passengers have boarded the train}
ลด lot H รถ 1. car, motorized vehicle
2. vehicle, cart {ลดขายแนวกิน = food cart}
ลดเก็ง lot-geŋ H-M รถเก๋ง car (sedan)
คัน khan HR คัน clf. for cars, trains, motorbikes, boats {ลดไฟคันนี้ = this train} {ลดเก็งคันสีเขียวคันน้อย = a small green car}
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
ส่วนโต su:an-to: H-M ส่วนตัว 1. personal, private
2. individual
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
หลือ lʉ: M หรือ or
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
ขับ khap M ขับ to drive, to ride
ข้างนอก kha:ŋ-nɔ:k LF-HF ข้างนอก outside
นั้น nan HF นั้น that, there
เสี้ย si:a LF เสื้อ shirt
สี si: M สี 1. color
2. colored pencil, crayon
ส้ม som LF ส้ม 1. fruit: orange
2. color: orange
ญ่าง ɲa:ŋ H เดิน to walk {เขากำลังญ่างเว้ากัน = they are walking and talking} {ลูกเป็ดญ่างไปนำแม่เป็ด = the ducklings are [walking] following their mother} {เขากำลังญ่างข้ามสะพาน = she's walking over the bridge} {เขาสิญ่างไปใส = Where is he going?}
ลดเม lot-me: H-HR รถเมล์ bus, city bus
ลดบั่ด lot-bat H-H รถบัส bus
ใส sai M (ที่)ไหน 1. where? {สิไปใส = Where are [you] going?} {มาแต่ใส = Where are [you] coming from?} {กะทะอยู่ใส = Where's the pan?}
2. somewhere, anywhere {ใสกะได้ = anywhere, wherever you like}
ตะหลาด ta-la:t M-LF ตลาด market
ตะลี ta-li: M-HR ตลาด alliterative reduplication of ตะหลาด {ตะหลาดตะลี = markets and such places}
ในเมียง nai-mi:aŋ HR-HR ในเมือง downtown, inner city
อำเพอ am-phə: M-HR อำเภอ district
จังหวัด jaŋ-wat M-M จังหวัด province
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
ใซ้ sai HF ใช้ to use
โดยสาน do:i-sa:n M-M โดยสาร pertaining to being a passenger {ลดโดยสาน = vehicle for passenger transport, e.g., a bus}
พาหะนะ pha:-ha-na HR-M-H พาหนะ vehicle, means of transport
หม้อง mɔŋ LF ที่, แห่ง, บริเวณ 1. place, area {หลายที่หลายหม้อง = in many places} {หม้องใดหม้องหนึ่ง = some place}
2. clf. for places
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
อยาก ya:k LF อยาก to want, to wish
ขาว kha:o M ขาว white
เลีย li:a HR เรือ boat
Notes: pronunciation: also realized as เลือ
ก้าว ga:o HF ก้าว to step
ขา kha: M ขา leg {ขาหน้า = front leg} {ขาหลัง = hind leg} {ส้งขาญาว = long trousers}
ลง loŋ HR ลง 1. to descend, to lower, to go down
2. down
3. bus/train etc.: to get off, to disembark {คนกำลังลงลดบั่ด = people are getting off the bus}
4. boat/ship etc.: to get on, to board {เขากำลังญ่างลงเลีย = he's boarding/getting on the boat}
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
เว้า wao HF พูด to say, to speak, to talk
คำ kham HR คำ word
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
ตอนนี้ tɔ:n-ni: M-HF ตอนนี้ now
จุดหมาย jut-ma:i M-M จุดหมาย destination, goal, aim, objective
ปายทาง pa:i-tha:ŋ M-HR ปลายทาง destination, end of a journey
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
ฮู้ hu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ลู้
แล้วแต่ lɛ:o-tɛ: HF-H แล้วแต่ up to, depending on
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
ต้อง tɔŋ HF ต้อง to have to, must
ขี่ khi: H ขี่ to ride, to drive {ขี่มอเตอไซ = to ride a motorbike} {ขี่ควย = to ride on a buffalo} {ขี่เลีย = to take or travel on a boat}
ใน nai HR ใน in, within
น้ำ na:m HF น้ำ 1. water
2. drink, soft drink, juice
แม่น้ำ mɛ:-na:m H-HF แม่น้ำ river
ใหญ่ ɲai H ใหญ่ large, big
ปานใด pa:n-dai M-M เท่าไหร่, มาก 1. after negative: (not) very, (not) so much {บ่ใหญ่ปานใด = not so large, not very large}
2. how much, how many {เฮาบ่สามาดนับได้ว่ามันมีหลายปานใด = it's impossible to count how many there are}
แต่ว่า tɛ:-wa: H-H แต่ว่า 1. but
2. only {ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว = I only know that he's standing there by himself}
สามาด sa:-ma:t M-HF สามารถ can, to be able
ลอย lɔ:i HR ลอย 1. to float, to swim
2. to soar
3. smoke/steam: to rise