Basic vocabulary — Page 33 — Series B, pictures 07-08: cabbage, to cut in half


7
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือผัก
ผักอี่หยัง อันนี้เป็นผักกะหล้ำ หลือว่าผักกะหล้ำปีเนาะ ผักกะหล้ำปีสีเขียว ผักสีเขียวเนาะ
แล้วผักอันนี้มันคือเป็นหัววงกม เป็นหัวกมจั่งซั้น หลือว่าเป็นอันวงกมจั่งซั้น มันกะเป็นผักกะหล้ำ มันกะเป็นลูบแบบนี้ เป็นลักสะนะแบบนี้ เป็นซงแบบนี้ มาแต่ใดเนาะ เขาเอิ้นว่าผักกะหล้ำเนาะ
แล้วผักกะหล้ำอันนี้มันกินได้บ่ กินได้หละเนาะ กะกินได้คือกันกับผักอันอื่น ผักแนวอื่น กินได้คือกัน
เอาไปเฮ็ดแนวกิน เอาไปเฮ็ดกินเหล้น กินเป็นผักเหล้นสดกะได้
หลือว่าเอาไปปุง ไปผัด ไปเฮ็ดเป็น[...] ไปลวก ไปต้ม กะได้เนาะ
แล้วผักอันนี้มันขมบ่ บ่ ผักอันนี้มันบ่ขม มันออกหวานจักหน่อย แล้วแต่คนมักดอกวากัน บางคนกะว่าหวาน บางคนกะว่าซื่อๆ หลือว่าบ่หวานเนาะ แต่ว่ามันบ่ได้ขม
แล้วผักกะหล้ำหนิ มันเป็นหัว แล้วหัวมันหนิเป็นคือกับบักแตงโมบ่ ต้องผ่าออกบ่ บ่ มันกะสิมีใบ ใบหุ้มหลายใบ หุ้มกันๆๆ ซ้อนกันแล้วมันกะสิเป็นวงกมแบบจั่งซี้เนาะ มันกะสิมีเป็นใบน้อยเป็นหัวน้อยอยู่ข้างใน แล้วกะมีใบหลายไปห่อเข้าๆๆ ห่อ ใส่ ห่อกันๆๆ ซ้อนกันมันกะสิเป็นหัวใหญ่เป็นหัววงกมคือจั่งเฮาเห็นเนาะ

8
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังใซ้มีดผ่าหลือว่าหั่นผักกะหล้ำเนาะ ผ่าเป็นสองซิ้น หลือว่าหั่นเป็นสองซิ้น สองส่วนเนาะ ให้มัน บ่ฮู้ว่าเขาสิเฮ็ดหญัง อาดสิเอาไปแกง ไปต้ม ไปผัด บ่ฮู้คือกันเนาะ แล้วแต่เขาสิเฮ็ดอี่หยัง

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
ผัก phak M ผัก vegetable(s)
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
กะหล้ำ ga-lam M-LF กะหล่ำปลี cabbage
หลือ lʉ: M หรือ or
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
กะหล้ำปี ga-lam-pi: M-LF-M กะหล่ำปลี cabbage
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement
สี si: M สี 1. color
2. colored pencil, crayon
เขียว khi:ao M เขียว green
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
หัว hu:a M หัว 1. head
2. clf. for onions, bulbs of garlic
วงกม woŋ-gom HR-M วงกลม 1. circle, ring, sphere
2. round
กม gom M กลม round, circular
จั่งซั้น jaŋ-san H-HF แบบนั้น, อย่างนั้น like that
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
ลูบ lu:p HF รูป 1. picture, image, photo
2. form, shape
3. clf. for pictures, images, photos
แบบ bɛ:p LF แบบ 1. example, model, kind
2. style, form, pattern, design
ลักสะนะ lak-sa-na H-M-H ลักษณะ feature, characteristic, quality
ซง soŋ HR ทรง 1. shape, form
2. as if, like
Notes: translation to be confirmed
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
แต่ tɛ: H จาก 1. from {มาแต่โลงเลียน = [I'm] coming from the school} {เห็นเขาญ่างมาแต่ทางหลัง = seeing him coming from behind, see also: แต่ใส}
2. since, ago {แต่โดนเติบ = long ago}
ใด dai M ใด 1. which, that one which, what, how {เขานั่งแบบใด เขานั่งขดตะหมาดอยู่ = How is he sitting? He's sitting cross-legged.} {ตอนใด = when?}
2. whichever, whoever {หม้องใดหม้องหนึ่ง = some place, somewhere} {ขั้นเฮาอยากตื่นญามใด เฮากะตั้งเวลาปุกญามนั้น = If we want to get up at a certain time, we set the alarm to that time}
Notes: sentence-final often with a marked rising tone
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
เอิ้น ə:n HF พูด, เรียก to call, to say {เอิ้นง่ายๆ ว่า = in other words} {คนอี่สานเอิ้นว่า เป็นลูกคนกก = Isaan people call her ลูกคนกก}
กิน gin M กิน to eat, to consume, to use
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
หละ la M แหละ, ล่ะ 1. auxiliary for emphasis at the end of a phrase
2. auxiliary to create a follow-up question: And what about ... ? {แล้วลดคันที่สองหละ = And what about the second car?}
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
กับ gap M กับ 1. and {ลุงกับป้า = uncle and aunt} {กวยเตียวหมูกับกวยเตียวไก่ = noodle soup with pork and noodle soup with chicken}
2. with, to {ค้ายๆ กับคำว่า ... = similar to the word ...}
3. prefix in front of foods {กับเข้า = side dishes eaten with rice} {เขากินกับกวยเตียว = he's eating noodle soup}
อื่น ʉ:n H อื่น other
แนว nɛ:o HR 1. kind, sort, type
2. method, mode of action - and the corresponding tool or object, thing {แนวนุ่งห่ม = clothes, clothing} {แนวคม = sharp object [e.g., a pair of scissors]} {แนวถือ = handle}
3. clf. for words starting with แนว {กินแนวอันนั้น = กินแนวกินอันนั้น = to eat this food [which was talked about earlier]}
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
แนวกิน nɛ:o-gin HR-M อาหาร food {เฮ็ดแนวกิน = to prepare food} {ตำบักหุ่งเนี้ยกะสิเป็นแนวกิน = papaya salad is (a kind of) food}
เหล้น len LF เล่น 1. to play, to enjoy oneself with, to do something for pleasure {เหล้นลูกบอน = to play ball} {เหล้นเกม = to play a game/games} {เหล้นน้ำ = to play with/in the water} {นั่งเหล้น = to sit} {กินเหล้น = to eat (as a snack), to snack} {เหล้นโน่ดบุ่ก = to use a laptop (for entertainment or work)}
2. to drop by, to spend time with, to come to visit {บ่ได้มาเฮ็ดหญัง มาเหล้นซื่อๆ = I've not come to do anything in particular, I'm just dropping by}
สด sot M สด 1. fresh
2. live
ปุง puŋ M ปรุง to season, to flavor, to cook, to mix, to combine {ปุงกาแฟ = to season coffee, i.e., to add sugar} {ปุงกวยเตียว = to season noodle soup (e.g., with chili, fish sauce, vinegar, sugar etc.)}
ผัด phat M ผัด to fry, to stir-fry
ลวก lu:ak HF ลวก to parboil, to blanch, to boil for a short time
ต้ม tɔm HF ต้ม to boil
ขม khom M ขม bitter
ออก ɔ:k LF ออก 1. to go out, to leave
2. out
หวาน wa:n M หวาน sweet
จัก jak M จัก 1. answer to a question: [I] don't know, don't know exactly, [I'm] not sure {พุซายคนนี้เขาเถ้าไป่ จัก จักเถ้าหลือบ่เถ้า เบิ่งบ่ค่อยออก = Is this man here already old? I don't know. I can't see clearly whether he's old or not.} {เขาเว้ากันอยู่ใส จักคือกัน = Where are they talking? I don't know either.}
2. exact(ly), what exactly {จักต้มอี่หยังกะบ่ฮู้ = I don't know what (exactly) he is cooking} {บ่ลู้คือกันจักปาอี่หยัง = I don't know either what kind of fish this is}
3. how much/many? {ต้นไม้มีจักต้น = How many trees are there?} {ตอนนี้จักโมงแล้ว = What time is it now?} {มือของเฮานี้สิมีจักนิ้ว = How many fingers do our hands have?}
4. a bit, a little bit {จักหน่อย/จักหน่อยหนึ่ง = a bit, a little bit}
หน่อย nɔ:i H หน่อย a bit, a little bit, not much {as in หน่อยเดียว, หน่อยหนึ่ง}
แล้วแต่ lɛ:o-tɛ: HF-H แล้วแต่ up to, depending on
คน khon HR คน person, people
มัก mak H ชอบ to like, to love, to want, to desire
ดอกวา dɔ:k-wa: LF-HR final particle expressing that the speaker is not entirely sure
กัน gan M กัน mutual, each other, with another, together {เขากำลังนั่งเว้ากัน = they're sitting and talking} {เขาสองคนฮักกัน = they love each other} {ปาสองโตนี้ ใหญ่ห่างกันหลายบ่ = These two fish here, are they very different in size (from each other)?} {ต่างกัน = to be different (from each other)} {ก่องอันไหนหนักกว่ากัน = Which box is heavier (than the other(s))?}
บาง ba:ŋ M บาง 1. some {สัดบางโตบ่มีขา = some animals don't have legs} {บางคนสิมักกินกวยเตียวแทนเข้า = some people like to eat noodle soup instead of rice (dishes)} {บางสิ่งบางอย่าง = something, anything}
2. thin
ซื่อๆ sʉ: H เฉยๆ 1. just so
2. so-so
แต่ว่า tɛ:-wa: H-H แต่ว่า 1. but
2. only {ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว = I only know that he's standing there by himself}
หนิ ni M นี่แหละ, เหรอ/หรอ 1. particle used to emphasize a statement or form (or add to) a question {เป็นตาแซบคือหญังหนิ = it's really tasty} {เคี่ยงพอเท่าๆ หนิ = the [radio] is appropriately sized (i.e., not too large)}
2. variant of นี้ = this
Notes: translation to be determined; maybe sometimes like Thai นี่แหละ; other examples given: อยู่ใสหนิ อยู่ตลาดหนิ กินเข้าไป่หนิ
บักแตงโม bak-tɛ:ŋ-mo: M-M-HR แตงโม watermelon
ต้อง tɔŋ HF ต้อง to have to, must
ผ่า pha: H ผ่า 1. to flash (lightning) {ฟ้าผ่ามันผ่ามันสิเสียงดังคัก = when a flash of lightning flashes, it's very loud}
2. to cut lengthwise, to cut open {เขาผ่าแตงโมน่วยนี้ไป่ = Has he cut this watermelon yet?} {เขากำลังผ่าบักพ้าว = she's cutting the coconut open}
3. to cross through, to go across
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
ใบ bai M ใบ 1. leaf {ต้นไม้มีใบสีเขียว = the tree has green leaves}
2. banknote {เทิงมีใบพ้อม เทิงมีเหลียนพ้อม = there are notes as well as coins}
3. clf. for leaves, bank notes, helmets, bowls, jars, pots, boxes {ใบบัว = lotus leaf} {ก่องใบน้อย = a small box} {หม้อใบนี้มีฝาพ้อม = the pot here has a lid, too} {ถ้วยใบสีแดง = a red bowl}
หุ้ม hum LF หุ้ม to cover, to put on
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
ซ้อน sɔ:n HF ซ้อน to pile up, to put on, to lay on top of, to stack {เอาถ้วยวางซ้อนกัน = to pile up/stack bowls} {พุซ้อน = passenger, e.g., of a motorbike or tuk tuk}
จั่งซี้ jaŋ-si: H-HF แบบนี้, อย่างนี้ like this, in this way
น้อย nɔ:i HF น้อย 1. few, little
2. small
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
ข้างใน kha:ŋ-nai LF-HR ข้างใน inside
ห่อ hɔ: H ห่อ to wrap, envelope, cover
เข้า khao LF เข้า to enter, to go inside, to come/go in/on {เข้าห้องน้ำ = to go to the bathroom} {เข้านอน = to go to bed} {ขี่เลียเข้าไปเกาะ = to take a boat to go on an island}
ใส่ sai H ใส่ 1. to put something in/on {เขาใส่บักพิกในกวยเตียวหลาย = he's putting a lot of chili in his noodle soup} {เขาบีบยาสีฟันใส่แปงสีฟัน = he squeezes toothpaste on the toothbrush} {ก่องเอาไว้ใส่ของ = boxes are there to put stuff in}
2. to wear (clothes) {เขาใส่เสี้ยแขนญาว = he's wearing a long-sleeve}
3. directed at {เอิ้นใส่กัน = to call each other/to say to each other} {หมามันเห่าใส่แมว = the dog barks at the cat} {ล้องเพงใส่ไม = to sing into the microphone} {เขากำลังซี้มือไปใส่พุซาย = she's pointing at the man}
ใหญ่ ɲai H ใหญ่ large, big
จั่ง jaŋ H ค่อย (?) then, afterwards {ต้องใซ้น้ำมันพ้อม มันจั่งสิทอดได้ = one needs to use oil as well, then one can fry [food]}
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
เห็น hen M เห็น to see
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
ใซ้ sai HF ใช้ to use
มีด mi:t HF มีด knife
หั่น han H หั่น to cut, to slice
สอง sɔ:ŋ M สอง two
ซิ้น sin HF ชิ้น 1. piece, slice
2. skin {หนีบซิ้น = to pinch the skin}
ส่วน su:an H ส่วน part, portion
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
3. to allow, to be allowed
ฮู้ hu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ลู้
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
แกง gɛ:ŋ M แกง 1. soup, stew, curry
2. to make a soup/stew/curry