Basic vocabulary — Page 32 — Series B, pictures 14-15: to dry oneself/wipe, hand, body, towel


14
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังเซ็ดมือ
แล้วเขาเซ็ดมือเฮ็ดหญัง กะเขาอาดสิไปหัวกะไปล้างมือมา หลือว่าไปทำความสะอาดมือของเขามา เขาอาดสิไปจับอันนั้นจับอันนี้ที่มันเปี้ยนมือ หลือว่ามือมันสกกะปก มือมันเปี้ยนเนาะ เขากะเอาไปล้างมือ เจ้าของหนิกะไปล้างมือ แล้วกะมาเซ็ดผ้าให้มือมันแห้ง บ่ให้มือมันเปียกเนาะ
แล้วเขาใซ้อี่หยังเซ็ดมือ เขากะใซ้ผ้านั้นหละ ผ้าสีเหลียง กำลังเซ็ดมือ เซ็ดให้มันแห้ง เซ็ดให้มันสะอาดเนาะ
แล้วเขาเซ็ดมือเนี้ย เขาสิเซ็ดโดนบ่ กะแล้วแต่เนาะ บางคนกะเซ็ดโดน บางคนกะเซ็ดบ่โดน ว่าแต่ว่ามือมันแห้งแล้ว น้ำมันเซา น้ำมันบ่เปียกแล้ว น้ำมันบ่ติดมือเฮาแล้ว เฮากะพอเนาะ

15
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายคนหนึ่ง เขากำลังเซ็ดโต
เขาใซ้ผ้าเซ็ดโต ผ้าขนหนูนี้หละ หลือว่าผ้าเซ็ดโตนี้หละ กำลังเซ็ดโตของเขา
แล้วเขาเซ็ดโตเฮ็ดหญัง เขาอาดสิหัวกะอาบน้ำมาแล้ว หลือว่าหัวกะอาบน้ำแล้ว เขากะเลยสิเซ็ดโตให้มันแห้ง เพื่อที่ว่าสิบ่ให้โตเปียก หลือว่าบ่ให้หัวเปียก บ่ให้อี่หยังเปียก ให้บ่ให้อะวัยยะวะของเฮาเนี้ยเปียก เฮากะเลยต้องเซ็ดผ้า เออ เซ็ดโต เอาผ้าเซ็ดโตมาเซ็ด หลือว่าเอาผ้าขนหนูมาเซ็ดให้มันแห้งเนาะ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
เซ็ด set H เช็ด to wipe, to rub, to clean {เซ็ดโต = to dry oneself [with a towel]}
มือ mʉ: HR มือ 1. hand
2. front leg/paw (e.g., of a cat)
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
หัว hu:a M เพิ่ง just, just now, only just {คนที่หัวกะเคยพ้อกัน = someone [we've] just met} {หัวกะตื่น = [I've] just woken up} {หัวกะซักมา = [the shirt has] just [been] washed}
ล้าง la:ŋ HF ล้าง to wash
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
หลือ lʉ: M หรือ or
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
ทำความสะอาด tham-khwa:m-sa-a:t HR-HR-M-LF ทำความสะอาด to clean, to clean up, to do the cleaning
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
จับ jap M จับ 1. to grasp, to hold {เขาจับมือกัน = they're holding hands} {เขายืนจับไอติมอยู่ = she's standing, holding an ice cream}
2. to catch, to arrest {จับพุล้าย = to arrest a criminal}
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
นั้น nan HF นั้น that, there
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
เปี้ยน pi:an HF เปื้อน dirty, stained, soiled
สกกะปก sok-ga-pok M-M-M สกปรก dirty
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
เจ้าของ jao-khɔ:ŋ HF-M เจ้าของ 1. personal pronoun: oneself
2. owner
หนิ ni M นี่แหละ, เหรอ/หรอ 1. particle used to emphasize a statement or form (or add to) a question {เป็นตาแซบคือหญังหนิ = it's really tasty} {เคี่ยงพอเท่าๆ หนิ = the [radio] is appropriately sized (i.e., not too large)}
2. variant of นี้ = this
Notes: translation to be determined; maybe sometimes like Thai นี่แหละ; other examples given: อยู่ใสหนิ อยู่ตลาดหนิ กินเข้าไป่หนิ
ผ้า pha: LF ผ้า 1. clothes
2. cloth
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
3. to allow, to be allowed
แห้ง hɛ:ŋ LF แห้ง dry
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
เปียก pi:ak LF เปียก wet
ใซ้ sai HF ใช้ to use
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
นั้นหละ nan-la HF-M นั่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
สี si: M สี 1. color
2. colored pencil, crayon
เหลียง li:aŋ M เหลือง yellow
สะอาด sa-a:t M-LF สะอาด clean
เนี้ย ni:a HF เนี้ย variant of นี้ = this, here
โดน do:n M นาน time: long
แล้วแต่ lɛ:o-tɛ: HF-H แล้วแต่ up to, depending on
บาง ba:ŋ M บาง 1. some {สัดบางโตบ่มีขา = some animals don't have legs} {บางคนสิมักกินกวยเตียวแทนเข้า = some people like to eat noodle soup instead of rice (dishes)} {บางสิ่งบางอย่าง = something, anything}
2. thin
คน khon HR คน person, people
ว่าแต่ wa:-tɛ: H-H แล้วแต่ whatever, anything that {ว่าแต่ใส่แล้วมันแซบกะใส่ลงไป = whatever is tasty can be put in}
น้ำ na:m HF น้ำ 1. water
2. drink, soft drink, juice
เซา sao HR จบ 1. to stop, to be finished {น้ำมันเซาไหลแล้ว = the water has stopped flowing} {ฝนเซาตกแล้ว = it has stopped raining} {มันสิเซาเสียงดัง = (phone) it stops ringing loudly}
2. to prevent, to hinder
3. to rest {เซาเมี่ยย = to rest}
ติด tit M ติด 1. to be attached to, to be on/at {สะวิดเปิดไฟติดอยู่ข้างฝาบ้าน = the light switch is on the wall} {มันสิมีน้ำติดอยู่โตของเขา = there is water on his body}
2. to stick (to), to attach (to)
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
พอ phɔ: HR พอ 1. just when, just after, as soon as
2. enough, adequate
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
พุซาย phu-sa:i H-HR ผู้ชาย man, male
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
โต to: M ตัว 1. body, self
2. clf. for animals, characters/letters/consonants, appliances, clothes (e.g., pairs of trousers, shirts)
ผ้าเซ็ดโต pha:-set-to: LF-H-M ผ้าเช็ดตัว towel, bath towel
Notes: see also ผ้าขนหนู
ผ้าขนหนู pha:-khon-nu: LF-M-M ผ้าขนหนู towel, bath towel
Notes: see also ผ้าเซ็ดโต
นี้หละ ni:-la HF-M นี่แหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
อาบน้ำ a:p-na:m LF-HF อาบน้ำ to take a bath/shower
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
เพื่อที่ phʉ:a-thi: H-H เพื่อที่ in order to, so that
Notes: the vowel เอือ is likely to be a Thai loan
หัว hu:a M หัว 1. head
2. clf. for onions, bulbs of garlic
อะวัยยะวะ a-wai-ya-wa M-HR-M-H อวัยวะ organ, body part
ต้อง tɔŋ HF ต้อง to have to, must
เออ ə: M 1. discourse marker: confirmation
2. discourse marker: turn-taking
3. discourse marker: preceding a correction
4. filler word