Basic vocabulary — Page 32 — Series B, pictures 04-05: to shower, to wash oneself, bowl


4
พุซายคนนี้เขากำลังเฮ็ดหญัง พุซายคนนี้เขากำลังอาบน้ำ กำลังอาบน้ำพุเดียวของเขานั้นหละ กำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำ
เขาใซ้อี่หยังอาบน้ำ เขากะอาบน้ำ เขากะเปิดฝักบัวหลือว่าเปิดสายยาง เป็นฝักบัว แล้วกะอาบ เปิดน้ำ แล้วมันกะสิไหลออกมาในฝักบัวนั้น แล้วเขากะอาบเนาะ แล้วเขากะถูโต ถูไปมา ให้โตเจ้าของสะอาดเนาะ

5
พุซายคนนี้เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากะกำลังอาบน้ำ เขากำลังอาบน้ำอยู่
แล้วเขาอาบน้ำอยู่ใส เขากะอาดสิอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำ หลือว่าเขาอาดสิอาบน้ำอยู่หม้องโอ่ง หลือว่าอยู่นอกห้องน้ำ หลือว่าอยู่ในห้องน้ำกะได้ เพาะว่าเขามีถังน้ำ แล้วเขากะใซ้ขันตักน้ำอยู่ในถังนั้น แล้วกะเอาน้ำมาอาบโต มาล้างโต ถูโต ให้โตมันสะอาดเนาะ
บางคนกะบ่ได้อาบอยู่ในห้องน้ำกะได้ เพาะว่าบางบ้านอาดสิมีโอ่งอยู่ข้างนอกบ้าน อยู่หน้าบ้าน หลังบ้าน หลือว่าข้างบ้านกะได้ มีโอ่งเนาะ แล้วกะตักน้ำอยู่หม้องโอ่งนั้น อาบๆๆ ล้างโต บ่ได้อาบ บ่ได้ใซ้ฝักบัว บ่ได้ใซ้สายยางอี่หยังมากมายเนาะ กะใซ้แค่น้ำในโอ่งส่ำนั้นเนาะ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
พุซาย phu-sa:i H-HR ผู้ชาย man, male
คน khon HR คน person, people
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
อาบน้ำ a:p-na:m LF-HF อาบน้ำ to take a bath/shower
พุเดียว phu-di:ao H-M คนเดียว 1. alone, by oneself {เขากำลังยืนอยู่พุเดียว = she's standing by herself} {เขานั่งอยู่พุเดียว = he's sitting by himself}
2. one person
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
นั้นหละ nan-la HF-M นั่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
ใน nai HR ใน in, within
ห้องน้ำ hɔŋ-na:m LF-HF ห้องน้ำ bathroom
ใซ้ sai HF ใช้ to use
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
เปิด pə:t M เปิด 1. to open {เปิดหน้าต่าง = to open the window} {เปิดปะตู = to open the door}
2. to start, to switch on {เปิดไฟ = to switch on the light} {เปิดแอ = to switch on the A/C}
ฝักบัว fak-bu:a M-M ฝักบัว shower {ฝักบัวอาบน้ำ = shower}
หลือ lʉ: M หรือ or
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
สาย sa:i M สาย 1. string, thread, wire, cord {หูฟังมีสาย = the headphones have a cord} {สายไฟ = power cord}
2. clf. for rivers, bus lines, phone calls {แม่น้ำสายนี้ข้ามบ่ได้ = you can't cross this river} {มีสายเข้า = there's an incoming call}
ยาง ya:ŋ M ยาง 1. rubber, resin, plastic {ถุงยาง = plastic bag}
2. tyre {ลดยางแบ็น = the car has a flat tyre}
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
อาบ a:p LF อาบ to bathe, to wash
น้ำ na:m HF น้ำ 1. water
2. drink, soft drink, juice
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
ไหล lai M ไหล to flow
ออก ɔ:k LF ออก 1. to go out, to leave
2. out
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
นั้น nan HF นั้น that, there
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement
ถู thu: M ถู to scrub, to rub, to wipe, to clean
โต to: M ตัว 1. body, self
2. clf. for animals, characters/letters/consonants, appliances, clothes (e.g., pairs of trousers, shirts)
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
3. to allow, to be allowed
เจ้าของ jao-khɔ:ŋ HF-M เจ้าของ 1. personal pronoun: oneself
2. owner
สะอาด sa-a:t M-LF สะอาด clean
ใส sai M (ที่)ไหน 1. where? {สิไปใส = Where are [you] going?} {มาแต่ใส = Where are [you] coming from?} {กะทะอยู่ใส = Where's the pan?}
2. somewhere, anywhere {ใสกะได้ = anywhere, wherever you like}
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
หม้อง mɔŋ LF ที่, แห่ง, บริเวณ 1. place, area {หลายที่หลายหม้อง = in many places} {หม้องใดหม้องหนึ่ง = some place}
2. clf. for places
โอ่ง o:ŋ H โอ่ง big earthen jar (usually for water)
นอก nɔ:k HF นอก outside
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
เพาะว่า phɔ-wa: H-H เพราะว่า because
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
ถัง thaŋ M ถัง 1. bucket
2. gas/petrol tank {ถังน้ำมัน = gas/petrol tank}
ขัน khan M ขัน bowl
ตัก tak M ตัก 1. to scoop {ตักน้ำ = to scoop water}
2. to shovel/dig {เอาพั้วตักดิน = to dig with a spade}
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
ล้าง la:ŋ HF ล้าง to wash
บาง ba:ŋ M บาง 1. some {สัดบางโตบ่มีขา = some animals don't have legs} {บางคนสิมักกินกวยเตียวแทนเข้า = some people like to eat noodle soup instead of rice (dishes)} {บางสิ่งบางอย่าง = something, anything}
2. thin
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
บ้าน ba:n HF บ้าน 1. house, home
2. village (also used as a prefix before the name of a village)
3. home country, home region {บ้านเฮาเฮ็ดเข้าจั่งใด = How do we plant rice in Isaan/Thailand?}
ข้างนอก kha:ŋ-nɔ:k LF-HF ข้างนอก outside
หน้า na: LF หน้า 1. front {ปะตูหน้า = front door}
2. face {เขากำลังล้างหน้า = he's washing his face}
3. auxiliary: conditional tense {เขาหน้าสิเป็นพุบ่าวพุสาวกัน = they are probably groom and bride} {กะหน้าสิส้มอยู่ = it's likely to be sour}
4. season {หน้าฮ้อน = hot season}
5. page
6. clf. for pages {เฮาอ่านฮอดหน้านั้นแล้ว = we've read until this page}
หลัง laŋ M หลัง 1. back, after
2. back (of body) {ขี่หลังควย = to ride on a water buffalo}
3. clf. for houses {บ้านหลังใหญ่ = a large house} {เฮียนไม้หลังเก่า = an old wooden house}
ข้าง kha:ŋ LF ข้าง 1. side {มีหูจับสองข้าง = there are handles on both sides}
2. next to {วางอยู่ข้างๆ ก่องใบใหญ่ = it's placed next to the large box} {เขายืนอยู่ข้างๆ อีกพุหนึ่ง = he's standing next to another person}
3. clf. for body parts which come in pairs (eyes, ears, legs etc.) {เขามีตาสองข้าง = she has two eyes}
มากมาย ma:k-ma:i HF-HR มากมาย 1. many, numerous, various
2. plentiful, abundant, a lot of
แค่ khɛ: H แค่ only
ส่ำนั้น sam-nan H-HF แค่นั้น 1. just that, only that
2. that much