Basic vocabulary — Page 32 — Series B, pictures 01-03: market, trader, to sell, fruit, pork


1
นี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นตะหลาด เป็นตะหลาดนัด เป็นตะหลาดน้อยอาดสิเป็นตะหลาดบ่ใหญ่หลาย
แล้วในตะหลาดมีอี่หยังแน่ ในตะหลาดกะมีหลายอย่าง ตะหลาดมันกะสิเป็นหม้องลวมกัน หม้อง หม้องขายของ หลือว่าหม้องซื้อของ พุใดอยากมีลายได้ หลือว่าอยาก มีอี่หยังที่สิขาย กะไปขายอยู่ในตะหลาดนั้น
แต่ว่าขั้นมีคนบางคนที่อยากได้ ต้องกานอี่หยัง หลือว่าอยากได้อี่หยัง อยากได้ อยากซื้ออันนั้น ซื้อแนวกิน หลือว่าซื้อของต่างๆ กะสิไปตะหลาดนี้เพื่อที่ว่าสิไปซื้อของ ซื้อของที่เจ้าของต้องกาน หลือว่าซื้อของที่เจ้าของอยากได้
ขั้นคนอยากมีลายได้ หลือว่าอยากมีเงินกะไปขายของอยู่ตะหลาดนี้ เพื่อที่ว่าสิเอาของที่เจ้าของมีนั้นไปขายให้กับคนอื่นที่เขาบ่มีเนาะ
แล้วสีแดงเขียวหลือว่าเหลียงนั้นเป็นอี่หยัง อันนั้นกะสิเป็น อยู่ข้างล่างนั้นกะสิเป็นฮ้าน ฮ้านวางของที่เขาสิขาย แต่ว่าขั้นเป็นเทิงนั้นกะสิเป็นหลังคาเนาะ มุงไว้เพื่อที่ว่า ไว้ถ้ากันแดด หลือว่ากันฝน ญามฝนตกกะบ่ให้ของที่เฮาขายถืกน้ำ หลือว่าถืกแดดเนาะ

2
พุหญิงคนนี้ เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุหญิงคนหนึ่งเนาะ เป็นพุหญิงคนนี้หละ เขากำลังขายหมากไม้อยู่ หมากไม้หลือว่าขายผนละไม้
แล้วเขาขายผนละไม้ [มันมี]อี่หยังแน่ กะมีหลายอย่างเนาะ กะมีก้วยพ้อม ที่เฮาแนมเห็นกะมีก้วยพ้อม มีแอ็ปเปิ้นพ้อม แล้วกะมีลำไย แล้วกะมีอันอื่นอีกหลายอย่างเนาะ แล้วเขากำลังขายอยู่
เขาขายอยู่กับพุใด เขาขายอยู่พุเดียวของเขานั้นหละ
แล้วเขาสิขายผนละไม้หลือว่าหมากไม้นี้ให้พุใด เขากะสิขายคนที่ต้องกานสิกิน หลือว่าอยากกินผนละไม้ หลือว่าอยากกินหมากไม้นี้ กะสิขายให้กับคนนั้น พุใดบ่อยากกิน หลือว่าบ่อยากซื้อ เขากะบ่ได้ขายให้เนาะ

3
พุซายคนนี้เขากำลังเฮ็ดหญัง พุซายคนนี้เขากำลังขายหมูเนาะ เอิ้นง่ายว่าเป็นพ่อค้าขายหมูเนาะ ขั้นเป็นพุหญิงกะเอิ้นว่าแม่ค้าขายหมู
หมูนี้มันเป็นอาหานหลือว่าเป็นแนวกินหลือว่าเป็นอี่หยัง หมูนี้มันกะเป็นแนวกินหนิหละ เป็น เป็นเนี้ยหมูเนาะ กะขาย อาดสิมีเนี้ยหมู ตับหมู หัวใจหมู หูหมู กะมีหลายอย่างที่เขากำลังขายอยู่ หลือว่าหัวหมู ขาหมู กะมีเบิดซู่อย่างเนาะ เขากะขายให้กับคนที่อยากได้ หลือว่า เอา อยากได้หมูเนาะ ไปเฮ็ดแนวกิน หลือว่าไปเฮ็ดเป็นกับเข้า
แล้วหมูหนิมันแพงบ่ เนี้ยหมูหนิกะบ่แพงปานใด โลหนึ่งกะล้อยกว่าบาท ปะมานล้อยยี้สิบ ล้อยสามสิบ ล้อยสี่สิบ แล้วแต่ลาคา แล้วกะสิมีอย่างอื่นที่ลาคาแตกต่างกันไปเนาะ แล้วแต่หม้อง แล้วแต่ตะหลาดที่เขาสิขายเนาะ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
ตะหลาด ta-la:t M-LF ตลาด market
ตะหลาดนัด ta-la:t-nat M-LF-H ตลาดนัด weekly (or occassional) local market
น้อย nɔ:i HF น้อย 1. few, little
2. small
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
ใหญ่ ɲai H ใหญ่ large, big
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
ใน nai HR ใน in, within
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
แน่ nɛ: H แน่, บ้าง 1. some, somewhat
2. final particle, used to ask for examples (similar to Thai บ้าง at the end of a question) {หม้อใซ้เฮ็ดอี่หยังได้แน่ = What (different things) can a pot be used for?} {น้ำอัดลมซื้อได้อยู่ใสแน่ = Where/in which places can one buy soft drinks?}
3. final particle, when giving examples {มีเทิงส้งแน่ มีเสี้ยแน่ มีเกิบแน่ = there are trousers, shirts, shoes etc.}
4. final particle, used to give a command {ไปปิดหน้าต่างให้แน่ = Close the window!}
5. final particle, acting as an intensifier, especially in the pattern ... คัก ... แน่ {สูงคักสูงแน่ = very high} {ญ้องเฮาคัก ญ้องเฮาแน่ = [he's] praising me a lot}
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
อย่าง ya:ŋ H อย่าง type, kind, sort, category
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
หม้อง mɔŋ LF ที่, แห่ง, บริเวณ 1. place, area {หลายที่หลายหม้อง = in many places} {หม้องใดหม้องหนึ่ง = some place}
2. clf. for places
ลวม lu:am HR รวม 1. total {ลวมแล้วเป็นแปดขาพอดี = in total, these are eight legs}
2. to assemble, to combine, to join {เอากะดาดหลายแผ่นมาลวมกัน = to put many pieces of paper together}
Notes: see also ฮวม(กัน)
กัน gan M กัน mutual, each other, with another, together {เขากำลังนั่งเว้ากัน = they're sitting and talking} {เขาสองคนฮักกัน = they love each other} {ปาสองโตนี้ ใหญ่ห่างกันหลายบ่ = These two fish here, are they very different in size (from each other)?} {ต่างกัน = to be different (from each other)} {ก่องอันไหนหนักกว่ากัน = Which box is heavier (than the other(s))?}
ขาย kha:i M ขาย to sell
ของ khɔ:ŋ M ของ thing, object
หลือ lʉ: M หรือ or
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
ซื้อ sʉ: HF ซื้อ to buy
พุใด phu-dai H-M ใคร 1. who {มีพุใดโทมากะบ่ลู้ = I don't know who has called} {ห้องนอนของพุใด = whose bedroom (is this)? }
2. someone, somebody, anybody, in negative context: nobody {บ่มีพุใดอยู่กับเขาเลย = there's nobody with him}
อยาก ya:k LF อยาก to want, to wish
ลายได้ la:i-dai HR-HF รายได้ income
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
นั้น nan HF นั้น that, there
แต่ว่า tɛ:-wa: H-H แต่ว่า 1. but
2. only {ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว = I only know that he's standing there by himself}
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
คน khon HR คน person, people
บาง ba:ŋ M บาง 1. some {สัดบางโตบ่มีขา = some animals don't have legs} {บางคนสิมักกินกวยเตียวแทนเข้า = some people like to eat noodle soup instead of rice (dishes)} {บางสิ่งบางอย่าง = something, anything}
2. thin
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
ต้องกาน tɔŋ-ga:n HF-M ต้องการ to need, require, desire, wish, demand
แนวกิน nɛ:o-gin HR-M อาหาร food {เฮ็ดแนวกิน = to prepare food} {ตำบักหุ่งเนี้ยกะสิเป็นแนวกิน = papaya salad is (a kind of) food}
ต่างๆ ta:ŋ-ta:ŋ H-H ต่างๆ different, various
เพื่อที่ phʉ:a-thi: H-H เพื่อที่ in order to, so that
Notes: the vowel เอือ is likely to be a Thai loan
เจ้าของ jao-khɔ:ŋ HF-M เจ้าของ 1. personal pronoun: oneself
2. owner
เงิน ŋən HR เงิน money
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
3. to allow, to be allowed
กับ gap M กับ 1. and {ลุงกับป้า = uncle and aunt} {กวยเตียวหมูกับกวยเตียวไก่ = noodle soup with pork and noodle soup with chicken}
2. with, to {ค้ายๆ กับคำว่า ... = similar to the word ...}
3. prefix in front of foods {กับเข้า = side dishes eaten with rice} {เขากินกับกวยเตียว = he's eating noodle soup}
อื่น ʉ:n H อื่น other
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement
สี si: M สี 1. color
2. colored pencil, crayon
แดง dɛ:ŋ M แดง red
เขียว khi:ao M เขียว green
เหลียง li:aŋ M เหลือง yellow
ข้างล่าง kha:ŋ-la:ŋ LF-H ข้างล่าง below, beneath, down, downward
ฮ้าน ha:n HF ชั้น, ชั้นโต๊ะ floor, shelf
วาง wa:ŋ HR วาง to place, to set/put down {โทละสับ/phone: วางสาย = to hang up} {มีเกิบวางอยู่ในก่อง = there are shoes in the box} {มือข้างหนึ่งเขาวางอยู่เทิงโต่ะ = he's put one of his hands on the table}
เทิง thə:ŋ HR บน 1. on, on top of, at, in {เทิงโต่ะ = at/on the table} {กบมันนั่งอยู่เทิงใบบัว = the frog is sitting on the lotus leaf} {เทิงท้องฟ้า = in the sky} {มันแล่นอยู่เทิงลาง = [the train] runs on rails} {มีคนนั่งอยู่เทิงลดสามล้อสามคน = there are three people sitting in the tuk tuk}
2. up, upward
Notes: pronunciation: also realized as ทัง
หลังคา laŋ-ka: M-HR หลังคา roof
มุง muŋ HR มุง to roof, to cover with a roof/roofing
ไว้ wai HF ไว้ 1. to keep, to put, to place, to retain, to save, to reserve {เขาเอาหัวของเขาไว้ใส = Where does she put her head?} {หมาสิเลี้ยงไว้บ้าน = dogs are kept/raised in the house} {ไก่เลี้ยงไว้ในคอก = chicken are kept/raised in a coop} {หน้ามันบังไว้ = the face is covered/not visible} {เขาเอาโทละสับวางไว้หู = he holds the phone to his ear}
2. for {นาลิกาปุกมีไว้เฮ็ดหญัง = What is an alarm clock for?} {หม้อเอาไว้เฮ็ดแนวกิน = a pot is used to make food} {ก่องเอาไว้เฮ็ดหญัง ก่องเอาไว้ใส่ของ = What is the box for? It's for putting in stuff.}
Notes: see also ไว้ถ้า
ไว้ถ้า wai-tha: HF-LF usually in a positive statement or answer: is for, is used for, has the purpose of {กะทะมีไว้ถ้าทอด = a pan is for frying} {น้ำบักนาวมีไว้ถ้าปุงอาหาน = lime juice is used to season food} {ปากกามีไว้ถ้าเขียน = a pen is for writing} {กะเทียมเอาไว้ถ้าเฮ็ดแนวกิน = garlic is used to make food} {ขาเอาไว้ถ้าญ่าง = legs are for walking} {เกิบเอาไว้ถ้าใส่ = shoes are for wearing}
Notes: see also ไว้
กัน gan M กัน to protect from, to keep out, to prevent {เอาไว้ถ้ากันความฮ้อน = to protect against the heat}
แดด dɛ:t LF แดด sunlight
ฝน fon M ฝน rain
ญาม ɲa:m HR ยาม 1. period of time {ญามมื้อเซ้า = morning} {ญามเที่ยง = noon}
2. when, while {ญามทอด ต้องใซ้น้ำมันพ้อม = one needs to use oil when frying} {ญามสิออกไปข้างนอกกะต้องใส่เกิบ = when one goes out, ones has to wear shoes}
ตก tok M ตก 1. to fall, to drop
2. sun: to set {ตะเว็นตกดิน = the sun is setting}
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
ถืก thʉ:k LF ถูก marker for passive {ขั้นมันถืกความฮ้อนมันกะละลาย = when it is exposed to heat, it melts} {เฮ็ดในสิ่งที่บ่ดี เขากะเลยต้องถืกจับ = [he's] done something bad, so he gets arrested} {กะดาดมันกำลังถืกไฟไหม้ = the paper is burning}
น้ำ na:m HF น้ำ 1. water
2. drink, soft drink, juice
พุหญิง phu-ɲiŋ H-M ผู้หญิง woman, female
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
นี้หละ ni:-la HF-M นี่แหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
หมากไม้ ma:k-mai LF-HF ผลไม้ general term for fruit
ผนละไม้ phon-la-mai M-H-HF ผลไม้ fruit
ก้วย gu:ai HF กล้วย banana
พ้อม phɔ:m HF พร้อม at the same time, also, too {มีตะเว็นพ้อม = the sun's out, too} {กะทะมีด้ามพ้อม = the pan has also a handle}
แนม nɛ:m HR มอง to look, to glance, to stare {เขากำลังยืนแนมก้อนหินอยู่ = he's standing and looking at the stone/rock} {ข้างหนึ่งแนมเห็น อีกข้างหนึ่งแนมบ่เห็น = [we] see one side, [we] can't/don't see the other side}
เห็น hen M เห็น to see
แอ็ปเปิ้น ɛp-pən M-HF แอปเปิ้ล apple
ลำไย lam-yai HR-M ลำไย longan
อีก i:k LF อีก 1. more, again
2. other, another
พุเดียว phu-di:ao H-M คนเดียว 1. alone, by oneself {เขากำลังยืนอยู่พุเดียว = she's standing by herself} {เขานั่งอยู่พุเดียว = he's sitting by himself}
2. one person
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
นั้นหละ nan-la HF-M นั่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
กิน gin M กิน to eat, to consume, to use
พุซาย phu-sa:i H-HR ผู้ชาย man, male
หมู mu: M หมู pig
เอิ้น ə:n HF พูด, เรียก to call, to say {เอิ้นง่ายๆ ว่า = in other words} {คนอี่สานเอิ้นว่า เป็นลูกคนกก = Isaan people call her ลูกคนกก}
ง่าย ŋa:i H ง่าย easy, simple, clear
พ่อค้า phɔ:-kha: H-HF พ่อค้า market trader, male merchant
แม่ค้า mɛ:-kha: H-HF แม่ค้า market woman, female merchant
อาหาน a:-ha:n M-M อาหาร food {ญุงมันกินเลียดเป็นอาหาน = the mosquito feeds on blood}
หนิหละ ni-la M-M นี่แหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
Notes: variant of นี้หละ
เนี้ย ni:a HF เนื้อ meat
Notes: pronunciation: also realized as เนื้อ
ตับ tap M ตับ liver
หัวใจ hu:a-jai M-M หัวใจ heart
หู hu: M หู 1. ear
2. opening, hole, e.g., the hole a needle has to insert the thread
3. handle which has a hole, e.g., of a cup or pot
หัว hu:a M หัว 1. head
2. clf. for onions, bulbs of garlic
ขา kha: M ขา leg {ขาหน้า = front leg} {ขาหลัง = hind leg} {ส้งขาญาว = long trousers}
เบิด bə:t/bət LF/M หมด 1. completely, totally, entirely {เทิงเบิด = all of them} {เบิดมื้อเบิดค่ำ = [all] day and night} {ขั้นพุโดยสานลงลดไฟเบิดแล้ว [...] = when all passengers have disembarked […]} {เขากินเบิดบ่ = Has he eaten all of it?}
2. to be finished, to be exhausted, to come to an end, to have no more {โน่ดบุ่กแบ็ดเบิด = the notebook is out of battery/the notebook needs recharging}
ซู่ su: H 1. all, entire
2. every, any {ซู่พุซู่คน = everybody} {ซู่สิ่งซู่อย่าง = everything} {ไก่ต้องกินเข้าซู่มื้อ = chicken need to eat every day} {ซู่คนสิมีขาเอาไว้ถ้าญ่าง = everybody has legs to walk}
เข้า khao LF ข้าว rice {กินเข้า = to eat} {ปูกเข้า, เฮ็ดเข้า = to grow/plant rice} {เกี่ยวเข้า = to harvest rice} {กับเข้า = courses eaten with rice}
หนิ ni M นี่แหละ, เหรอ/หรอ 1. particle used to emphasize a statement or form (or add to) a question {เป็นตาแซบคือหญังหนิ = it's really tasty} {เคี่ยงพอเท่าๆ หนิ = the [radio] is appropriately sized (i.e., not too large)}
2. variant of นี้ = this
Notes: translation to be determined; maybe sometimes like Thai นี่แหละ; other examples given: อยู่ใสหนิ อยู่ตลาดหนิ กินเข้าไป่หนิ
แพง phɛ:ŋ HR แพง 1. expensive
2. dear
ปานใด pa:n-dai M-M เท่าไหร่, มาก 1. after negative: (not) very, (not) so much {บ่ใหญ่ปานใด = not so large, not very large}
2. how much, how many {เฮาบ่สามาดนับได้ว่ามันมีหลายปานใด = it's impossible to count how many there are}
โล lo: HR โล kilogram
ล้อย lɔ:i HF ร้อย hundred
กว่า gwa: H กว่า more, more than, comparative: as, than
บาท ba:t LF บาท 1. baht (Thai currency)
2. unit of weight equal to 15 grams, used for gold etc.
ปะมาน pa-ma:n M-HR ประมาณ 1. about, approximatively
2. to guess, to estimate
ยี้สิบ yi:-sip HF-M ยี่สิบ twenty
สามสิบ sa:m-sip M-M สามสิบ thirty
สี่สิบ si:-sip H-M สี่สิบ fourty
แล้วแต่ lɛ:o-tɛ: HF-H แล้วแต่ up to, depending on
ลาคา la:-kha: HR-HR ราคา price
แตกต่าง tɛ:k-ta:ŋ LF-H แตกต่าง different, dissimilar