Basic vocabulary — Page 30 — Series B, pictures 06-08: to get off, car, bus, boat


6
พุซายคนนี้กำลังเฮ็ดหญัง พุซายคนนี้กำลังก้าวขา ถกขาออกมาจากในลด เขากำลังลงลดเนาะ เป็นลดกะบะเนาะ ลดกะบะคันบักใหญ่หนึ่ง เขากำลังลงจากลดมาเนาะ
เขากะเอาก้าวขาขวาลงก่อน แล้วกะขาซ้ายกำลังสิก้าวลงมา
แล้วเขาสิญ่างไปใส จักคือกัน เขาอาดสิไปตะหลาด ลงไปซื้อของ ไปซื้อนั้นซื้อนี้ หลือว่าฮอดบ้านเขาแล้ว เขากะสิลงลดกะได้

7
พุซายคนนี้กำลังเฮ็ดหญัง พุซายคนนี้กำลังลงลด เป็นลดบั่ดเนาะ เขากำลังลงจากลดบั่ด
เป็นหญังเขาคือลงจากลดบั่ด เขาอาดสิฮอดบ้านของเขาแล้ว อาดสิฮอดหม้องฮอดบ่อนที่เขาสิไป หลือว่าจุดมุ่งหมายของเขาแล้ว เขากะต้องลงจากลดคันนี้

8
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังขึ้นมาจากเลียเนาะ
เป็นหญังเขาต้องขึ้นมาจากเลีย อันนี้กะอาดสิแบบว่า เขาฮอดหม้องที่เขาสิไปแล้ว หลือว่าฮอดหม้องที่เขาสิมาแล้ว เขากะต้องขึ้นมาจากเลียเนาะ
แล้วเขานั่งเลียมาจากใส อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน เขาอาดสินั่งเลียมาจากอีกหม้องหนึ่ง อีกฝั่งน้ำพุ้น หลือว่าไกพุ้น เขาอาดสินั่งเลียโดยสานมาฮอดจุดมุ่งหมายของเขาแล้ว เขากะต้องขึ้นจากเลีย หลือว่าขึ้นมาเทิงฝั่งเนาะ
กะมีขาขาหนึ่ง เขากำลังถกขึ้นมา หลือว่าก้าวขึ้นมาจากในเลียเนาะ กะอีกขาหนึ่งบ่ทันได้ถกออกมา กะอาดสิถกมาอีกในบ่โดนนี้เนาะ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
พุซาย phu-sa:i H-HR ผู้ชาย man, male
คน khon HR คน person, people
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
ก้าว ga:o HF ก้าว to step
ขา kha: M ขา leg {ขาหน้า = front leg} {ขาหลัง = hind leg} {ส้งขาญาว = long trousers}
ถก thok M ถก to pull out
ออก ɔ:k LF ออก 1. to go out, to leave
2. out
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
จาก ja:k LF จาก 1. from {... เฮ็ดมาจากอี่หยัง = ... is made from what?}
2. to depart
ใน nai HR ใน in, within
ลด lot H รถ 1. car, motorized vehicle
2. vehicle, cart {ลดขายแนวกิน = food cart}
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
ลง loŋ HR ลง 1. to descend, to lower, to go down
2. down
3. bus/train etc.: to get off, to disembark {คนกำลังลงลดบั่ด = people are getting off the bus}
4. boat/ship etc.: to get on, to board {เขากำลังญ่างลงเลีย = he's boarding/getting on the boat}
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
ลดกะบะ lot-ga-ba H-M-M รถกระบะ pick-up
คัน khan HR คัน clf. for cars, trains, motorbikes, boats {ลดไฟคันนี้ = this train} {ลดเก็งคันสีเขียวคันน้อย = a small green car}
บัก bak M 1. intensifier before adjectives {ปาโตบักใหญ่ = a (very) large fish}
2. prefix in front of fruits and vegetables {บักแตงโม = watermelon}
3. can be used as a reference for a male person of the same or younger age {บักอันนี้ = this lad}
ใหญ่ ɲai H ใหญ่ large, big
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
ขวา khwa: M ขวา right
ก่อน gɔ:n H ก่อน 1. before
2. first, first of all
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
ซ้าย sa:i HF ซ้าย left
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
ญ่าง ɲa:ŋ H เดิน to walk {เขากำลังญ่างเว้ากัน = they are walking and talking} {ลูกเป็ดญ่างไปนำแม่เป็ด = the ducklings are [walking] following their mother} {เขากำลังญ่างข้ามสะพาน = she's walking over the bridge} {เขาสิญ่างไปใส = Where is he going?}
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
ใส sai M (ที่)ไหน 1. where? {สิไปใส = Where are [you] going?} {มาแต่ใส = Where are [you] coming from?} {กะทะอยู่ใส = Where's the pan?}
2. somewhere, anywhere {ใสกะได้ = anywhere, wherever you like}
จัก jak M จัก 1. answer to a question: [I] don't know, don't know exactly, [I'm] not sure {พุซายคนนี้เขาเถ้าไป่ จัก จักเถ้าหลือบ่เถ้า เบิ่งบ่ค่อยออก = Is this man here already old? I don't know. I can't see clearly whether he's old or not.} {เขาเว้ากันอยู่ใส จักคือกัน = Where are they talking? I don't know either.}
2. exact(ly), what exactly {จักต้มอี่หยังกะบ่ฮู้ = I don't know what (exactly) he is cooking} {บ่ลู้คือกันจักปาอี่หยัง = I don't know either what kind of fish this is}
3. how much/many? {ต้นไม้มีจักต้น = How many trees are there?} {ตอนนี้จักโมงแล้ว = What time is it now?} {มือของเฮานี้สิมีจักนิ้ว = How many fingers do our hands have?}
4. a bit, a little bit {จักหน่อย/จักหน่อยหนึ่ง = a bit, a little bit}
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
ตะหลาด ta-la:t M-LF ตลาด market
ซื้อ sʉ: HF ซื้อ to buy
ของ khɔ:ŋ M ของ thing, object
นั้น nan HF นั้น that, there
หลือ lʉ: M หรือ or
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
ฮอด hɔ:t HF ถึง 1. to arrive, to attain {ฮอดจุดหมายปายทาง = (airplane, train etc.) to arrive at one's destination} {มันทันได้ฮอดหกโมงอยู่ = it's not yet 6 o'clock}
2. to, at {ผมญาวฮอดบ่าไหล่เอาโลด = long hair down to the shoulders}
3. about {บ่ได้เว้าฮอด = [I] haven't talked about [this]} {คนที่เฮาเว้าฮอดวั่งหั้นหละ = the person we've just talked about}
บ้าน ba:n HF บ้าน 1. house, home
2. village (also used as a prefix before the name of a village)
3. home country, home region {บ้านเฮาเฮ็ดเข้าจั่งใด = How do we plant rice in Isaan/Thailand?}
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
ลดบั่ด lot-bat H-H รถบัส bus
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
หม้อง mɔŋ LF ที่, แห่ง, บริเวณ 1. place, area {หลายที่หลายหม้อง = in many places} {หม้องใดหม้องหนึ่ง = some place}
2. clf. for places
บ่อน bɔn H ที่, ที่นอน 1. place
2. clf. for places
3. place for sleeping
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
จุดมุ่งหมาย jut-muŋ-ma:i M-H-M จุดมุ่งหมาย 1. goal, aim, objective
2. purpose, intention
ต้อง tɔŋ HF ต้อง to have to, must
ขึ้น khʉn LF ขึ้น 1. to go up, to increase
2. sun: to rise {ตะเว็นกำลังขึ้น = the sun is rising}
3. more
4. bus/train etc.: to get on, to board {พุโดยสานขึ้นลดไฟเบิดแล้ว = all passengers have boarded the train}
เลีย li:a HR เรือ boat
Notes: pronunciation: also realized as เลือ
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
แบบ bɛ:p LF แบบ 1. example, model, kind
2. style, form, pattern, design
นั่ง naŋ H นั่ง to sit
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
ฮู้ hu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ลู้
อีก i:k LF อีก 1. more, again
2. other, another
ฝั่ง faŋ H ฝั่ง 1. side
2. river/canal bank, shore
น้ำ na:m HF น้ำ 1. water
2. drink, soft drink, juice
พุ้น phun HF นู่น over there
ไก gai M ไกล far, distant
โดยสาน do:i-sa:n M-M โดยสาร pertaining to being a passenger {ลดโดยสาน = vehicle for passenger transport, e.g., a bus}
เทิง thə:ŋ HR บน 1. on, on top of, at, in {เทิงโต่ะ = at/on the table} {กบมันนั่งอยู่เทิงใบบัว = the frog is sitting on the lotus leaf} {เทิงท้องฟ้า = in the sky} {มันแล่นอยู่เทิงลาง = [the train] runs on rails} {มีคนนั่งอยู่เทิงลดสามล้อสามคน = there are three people sitting in the tuk tuk}
2. up, upward
Notes: pronunciation: also realized as ทัง
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
บ่ทันได้ bɔ:-than-dai H-HR-HF ยังไม่ได้ not, not yet {บ่ทันได้กินเข้า = [I] haven't eaten yet} {อายุบ่ทันได้หลาย = not yet old} {เขาอาดสิบ่ทันได้เถ้ากะได้ = maybe he's not yet (that) old}
Notes: see also ทันได้ which is apparently equivalent
โดน do:n M นาน time: long