Basic vocabulary — Page 29 — Series B, pictures 16-18: needle, thread, button, to sew, shirt


16
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นเข็มเนาะ เป็นเข็ม
เข็มหนิกะเอาไว้ถ้าเญ็บ หลือเอาไว้ถ้าส้อมแซมเสี้ยผ้า หลือว่าส้อมแซมอี่หยังต่างๆ ที่เกี่ยวกับเญ็บเนาะ
เข็มหนิกะต้องใซ้คู่กับด้าย ขั้นมีแต่เข็มอย่างเดียว ใซ้งานอี่หยังกะบ่ได้เลย นอกจากว่าขั้นมีด้ายปึ่บ เข็มอันนี้สิสามาดใซ้งานได้ในสิ่งต่างๆ
อย่างเซ้นว่าเสี้ยผ้าเฮาขาด ส้งเฮาขาด เกิบเฮาฮ้าง เกิบเฮาพังเฮาเพ หลือว่าผ้าอี่หยังเฮาขาดเนาะ เฮากะต้องใซ้เข็มหนิไปเญ็บ
ก่อนที่สิเญ็บเฮากะต้องใส่ด้ายก่อน เอาด้ายใส่ ใส่เข้าไปในเข็ม เพื่อที่สิเญ็บส้อมแซมเสี้ยผ้าอี่หยังต่างๆ ที่เฮาฮ้างเฮาเพเนาะ
เข็มนี้มันกะสิเป็นแหลมอยู่หม้องปายมัน ตามลักสะนะ แล้วตงท้าย หลือว่าตงดากมัน หลือว่าตงท้ายมันกะสิมีหู หูน้อยดอก สำหลับที่สิว่า สิใส่ด้ายเข้าไปในหูนั้น แล้วกะเอาไว้ถ้าเญ็บสิ่งของต่างๆ เนาะ
แล้วกะหม้องปายมัน นั้นแหลมหนะ มันกะสิแหลมเติบเด๊ คมพ้อมเด๊ ขั้นจิ้มเข้าไปใน ขั้นจิ้มเข้าไปในเนี้ยของเฮา หลือว่าผิวของเฮา กะสิเจ็บอยู่หน่อยหนึ่ง เจ็บเติบอยู่ เพาะว่ามันแหลมหลาย แหลมคัก แหลมอี่หลีเนาะ

17
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีคนคนหนึ่งเนาะ กำลังใส่ด้ายอยู่ เอาด้ายใส่เข็ม
กะสิมีด้ายเส้นหนึ่ง อาดสิแบบว่าเสี้ยเขาขาด ส้งเขาขาด หลือว่าอี่หยังเขาต้องกานปะ หลือว่าแซม หลือว่าส้อมแซมอี่หยังต่างๆ เนาะ เขากะอาดสิเอาด้ายมาปะมาน พอปะมาน ญาวพอปะมาน อาดสิญาวสอกหนึ่ง สอกหนึ่งเด๊ หลือกะอาดสิสั้นกว่านั้นกะได้ แล้วแต่ลักสะนะงาน หลือว่าลักสะนะที่เฮาสิส้อมแซม ว่าสิส้อมหลายส้อมหน้อยเนาะ
เฮากะเบิ่งปะลิมานว่าเฮาต้องใส่ด้ายส่ำใด ญาวส่ำใด ญาวส่ำนั้นส่ำนี้ เฮากะกะปะลิมานเฮาเอง หลือว่าเฮากะต้องคิดว่าเฮาสิเญ็บแบบใด เญ็บหนา เญ็บบ่หนา เญ็บห่าง เญ็บบ่ห่าง เฮากะกะละยะ แล้วกะกะด้ายของเฮาเอง
เขากะเอา พอเตียมด้าย เวลากะเอาด้ายนั้นหละใส่เข้าไปในหูของเข็ม หูอยู่ท้ายเข็มนั้นหละ กะเอาด้ายใส่เข้าไปในหูนั้น
พอใส่แล้วเฮากะเอาปายเข็ม ปายที่มันแหลมหนะ กะเญ็บเข้าไปในเสี้ยผ้าของเฮา ในหม้องที่เฮาสิส้อม เฮากะด้นๆๆ เข้าไปเสียบ เข้าไปในเสี้ยผ้า

18
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีคนคนหนึ่งหนิหละ เขาอาดสิ กำลังสิส้อมแซมเสี้ยผ้าอยู่
เบิ่งตอนนี้อาดสิแบบว่ากะดุมเสี้ย เขาอาดสิหลุด หลือว่ากะดุมเสี้ย เขาอาดสิ เซียกมันอาดสิขาด เฮ็ดให้กะดุมเม็ดนี้ใซ้งานบ่ได้ หลือว่าบ่สามาดติดกับเสี้ยผ้าได้
เขากะเลยต้องส้อม ต้องแซม ต้องปะ ต้องอันนี้มันเนาะ
เขากะเอาเข็มกับด้ายนั้นหละ เอาด้ายใส่เข้าไปในเข็ม แล้วกะเญ็บ เญ็บกะดุมเม็ดเนี้ย เม็ดที่เขากำลังเฮ็ดอยู่หนิ เญ็บเข้าไปในเสี้ย ในเสี้ยของเขา เพื่อที่ว่าสิให้เสี้ยโตนั้นใซ้งานได้ตามปกกะติ หลือว่าใซ้งานได้คือเก่า

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
เข็ม khem M เข็ม 1. hand (of watch)
2. needle
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement
หนิ ni M นี่แหละ, เหรอ/หรอ 1. particle used to emphasize a statement or form (or add to) a question {เป็นตาแซบคือหญังหนิ = it's really tasty} {เคี่ยงพอเท่าๆ หนิ = the [radio] is appropriately sized (i.e., not too large)}
2. variant of นี้ = this
Notes: translation to be determined; maybe sometimes like Thai นี่แหละ; other examples given: อยู่ใสหนิ อยู่ตลาดหนิ กินเข้าไป่หนิ
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
ไว้ถ้า wai-tha: HF-LF usually in a positive statement or answer: is for, is used for, has the purpose of {กะทะมีไว้ถ้าทอด = a pan is for frying} {น้ำบักนาวมีไว้ถ้าปุงอาหาน = lime juice is used to season food} {ปากกามีไว้ถ้าเขียน = a pen is for writing} {กะเทียมเอาไว้ถ้าเฮ็ดแนวกิน = garlic is used to make food} {ขาเอาไว้ถ้าญ่าง = legs are for walking} {เกิบเอาไว้ถ้าใส่ = shoes are for wearing}
Notes: see also ไว้
เญ็บ ɲep H เย็บ to sew
หลือ lʉ: M หรือ or
ส้อมแซม sɔm-sɛ:m LF-HR ซ่อมแซม to repair, fix, restore
เสี้ยผ้า si:a-pha: LF-LF เสื้อผ้า clothes, clothing
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
ต่างๆ ta:ŋ-ta:ŋ H-H ต่างๆ different, various
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
เกี่ยวกับ gi:ao-gap H-M เกี่ยวกับ about, regarding, pertaining to
ต้อง tɔŋ HF ต้อง to have to, must
ใซ้ sai HF ใช้ to use
คู่ khu: H คู่ 1. pair, couple
2. to be paired with
กับ gap M กับ 1. and {ลุงกับป้า = uncle and aunt} {กวยเตียวหมูกับกวยเตียวไก่ = noodle soup with pork and noodle soup with chicken}
2. with, to {ค้ายๆ กับคำว่า ... = similar to the word ...}
3. prefix in front of foods {กับเข้า = side dishes eaten with rice} {เขากินกับกวยเตียว = he's eating noodle soup}
ด้าย da:i HF ด้าย (cotton) thread
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
แต่ tɛ: H แต่ 1. but {แต่บ่ต่างกันหลาย = but not very different} {แต่บ่ลู้ว่าเขาญ่างมาแต่ใส = but [I] don't know where he's coming from, see also: แต่ว่า}
2. only {ตอนนี้มีแต่ขี้ฝ้า = now there are only clouds}
อย่างเดียว ya:ŋ-di:ao H-M อย่างเดียว only
ใซ้งาน sai-ŋa:n HF-HR ใช้งาน to use, to put to use
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
นอกจาก nɔ:k-ja:k HF-LF นอกจาก except, besides, apart from, other than
ปึ่บ pʉp H used for emphasis as in ... ปึ่บ ... ตึ่บ
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
สามาด sa:-ma:t M-HF สามารถ can, to be able
ใน nai HR ใน in, within
สิ่ง siŋ H สิ่ง thing, object
อย่างเซ้น ya:ŋ-sen H-HF อย่างเช่น for example, such as, like
Notes: pronunciation: also realized as อย่างเช้น
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
ขาด kha:t LF ขาด 1. to be torn
2. to tear
ส้ง soŋ LF กางเกง trousers
Notes: synonym: กางเกง
เกิบ gə:p LF รองเท้า 1. shoe
2. general term for footwear
ฮ้าง ha:ŋ HF พัง, เสีย broken, damaged
พัง phaŋ HR พัง 1. to be destroyed
2. to be damaged, broken
เพ phe: HR เพ, พังทลาย, พัง, เสีย 1. to fall apart
2. to destroy, wreck, demolish
3. to suffer damage
4. broken, damaged, destroyed
Notes: translation to be confirmed
ผ้า pha: LF ผ้า 1. clothes
2. cloth
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
ก่อน gɔ:n H ก่อน 1. before
2. first, first of all
ใส่ sai H ใส่ 1. to put something in/on {เขาใส่บักพิกในกวยเตียวหลาย = he's putting a lot of chili in his noodle soup} {เขาบีบยาสีฟันใส่แปงสีฟัน = he squeezes toothpaste on the toothbrush} {ก่องเอาไว้ใส่ของ = boxes are there to put stuff in}
2. to wear (clothes) {เขาใส่เสี้ยแขนญาว = he's wearing a long-sleeve}
3. directed at {เอิ้นใส่กัน = to call each other/to say to each other} {หมามันเห่าใส่แมว = the dog barks at the cat} {ล้องเพงใส่ไม = to sing into the microphone} {เขากำลังซี้มือไปใส่พุซาย = she's pointing at the man}
เข้า khao LF เข้า to enter, to go inside, to come/go in/on {เข้าห้องน้ำ = to go to the bathroom} {เข้านอน = to go to bed} {ขี่เลียเข้าไปเกาะ = to take a boat to go on an island}
เพื่อที่ phʉ:a-thi: H-H เพื่อที่ in order to, so that
Notes: the vowel เอือ is likely to be a Thai loan
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
แหลม lɛ:m M แหลม sharp
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
หม้อง mɔŋ LF ที่, แห่ง, บริเวณ 1. place, area {หลายที่หลายหม้อง = in many places} {หม้องใดหม้องหนึ่ง = some place}
2. clf. for places
ปาย pa:i M ปลาย 1. tip, end, extremity {ปายพูเขา = summit of a mountain}
2. of children: youngest {ลูกสาวคนปาย = youngest daughter}
ตาม ta:m M ตาม 1. according to
2. to follow, to go/come after
ลักสะนะ lak-sa-na H-M-H ลักษณะ feature, characteristic, quality
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
ตง toŋ M ตรง 1. at
2. to be precise at, to be exact {ห้าโมงตง = exactly five o'clock}
3. straight
ท้าย tha:i HF ท้าย end, back, tail, rear
ดาก da:k LF ก้น bottom, rear end
หู hu: M หู 1. ear
2. opening, hole, e.g., the hole a needle has to insert the thread
3. handle which has a hole, e.g., of a cup or pot
น้อย nɔ:i HF น้อย 1. few, little
2. small
ดอก dɔ:k LF หรอก, ดอก 1. particle used after a negative, relativizing or explanatory statement to make the sense milder {กินเข้าบ่ บ่กินดอก = Are you going to eat [with us]? No.} {เป็นก้อนสี่เหลี่ยม ก้อนน้อยๆ ดอก = These are cubes, small cubes.} {แล้วกะมีลดคันหนึ่งขี่ผ่านมา เป็นลดเก็งดอก = And there's a car passing, a sedan.}
2. particle used to emphasize (not necessarily a negative) contrast
3. particle used for emphasis {ดอกไม้นี้งามบ่ กะงามอยู่ เบิ่งงามๆ ดอก = Is this flower beautiful? Yes, it's beautiful, it looks beautiful}
สำหลับ sam-lap M-M สำหรับ for
นั้น nan HF นั้น that, there
สิ่งของ siŋ-khɔ:ŋ H-M สิ่งของ thing, object
หนะ na M final particle
เติบ tə:p LF intensifier: very, much {เว้ากันโดนเติบ = to talk a long time}
เด๊ de: HR น่ะ, ล่ะ final particle, can have various meanings, e.g., making a statement softer, or forming a question similar to Thai ล่ะ, or adding emphasis
คม khom HR คม 1. sharp {กันไกมันคม = the pair of scissors is sharp} {แข้วหมามันคม = dog's teeth are sharp} {ขวนมันคมบ่ = Is the axe sharp?}
2. blade, sharp edge of a knife etc. {เกี่ยวมีคมคือกันกับมีด = a scythe has a blade like a knife}
พ้อม phɔ:m HF พร้อม at the same time, also, too {มีตะเว็นพ้อม = the sun's out, too} {กะทะมีด้ามพ้อม = the pan has also a handle}
จิ้ม jim HF จิ้ม to stab, poke, put in
เนี้ย ni:a HF เนื้อ meat
Notes: pronunciation: also realized as เนื้อ
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
ผิว piu M ผิว skin
เจ็บ jep M เจ็บ painful, to hurt
หน่อยหนึ่ง nɔ:i-nʉŋ H-H นิดหน่อย a bit, a little bit, not much
Notes: see also หน่อยเดียว
เพาะว่า phɔ-wa: H-H เพราะว่า because
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
คัก khak H intensifier: very, very much
อี่หลี i:-li: H-M จริง intensifier: really
Notes: pronunciation: also realized as อี่หลิ
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
คน khon HR คน person, people
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
เส้น sen LF เส้น 1. string, thread
2. line
3. clf. for noodles, strings, threads, lines
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
แบบ bɛ:p LF แบบ 1. example, model, kind
2. style, form, pattern, design
เสี้ย si:a LF เสื้อ shirt
ต้องกาน tɔŋ-ga:n HF-M ต้องการ to need, require, desire, wish, demand
ปะ pa M ปะ to patch (e.g., a tyre)
แซม sɛ:m HR แซม short for ส้อมแซม = to repair, fix
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
ปะมาน pa-ma:n M-HR ประมาณ 1. about, approximatively
2. to guess, to estimate
พอปะมาน phɔ:-pa-ma:n HR-M-HR พอประมาณ moderately
ญาว ɲa:o HR ยาว long
สอก sɔ:k LF ศอก 1. elbow
2. cubit, length of the forearm
สั้น san LF สั้น short
กว่า gwa: H กว่า more, more than, comparative: as, than
แล้วแต่ lɛ:o-tɛ: HF-H แล้วแต่ up to, depending on
งาน ŋa:n HR งาน 1. task, work
2. festival, ceremony
ส้อม sɔm LF ซ่อม to repair, to fix
หน้อย nɔ:i LF น้อย 1. a little/some
2. not long
เบิ่ง bəŋ H ดู 1. to look at, to see, to watch {เบิ่งโทละทัด = to watch TV} {เบิ่งหนัง = to watch a movie}
2. to guess {เบิ่งซงแล้ว ... = [I] guess / from what it looks like ...}
ปะลิมาน pa-li-ma:n M-H-HR ปริมาณ quantity, amount, volume
ส่ำ sam H 1. what size?, what shape? {พุหญิงคนนี้ผมญาวส่ำใด = How long is this woman's hair?}
2. equal to (in size), as large as {โตบักใหญ่หนึ่ง โตส่ำกะทะเอาโลด = a large [fish], filling the whole pan} {อายุส่ำกัน = to be of the same age} {[หนังสือพิม]สิมีข้อมูนบ่หลายส่ำหนังสือ = [a newspaper] doesn't have as much information as a book}
ใด dai M ใด 1. which, that one which, what, how {เขานั่งแบบใด เขานั่งขดตะหมาดอยู่ = How is he sitting? He's sitting cross-legged.} {ตอนใด = when?}
2. whichever, whoever {หม้องใดหม้องหนึ่ง = some place, somewhere} {ขั้นเฮาอยากตื่นญามใด เฮากะตั้งเวลาปุกญามนั้น = If we want to get up at a certain time, we set the alarm to that time}
Notes: sentence-final often with a marked rising tone
ส่ำนั้น sam-nan H-HF แค่นั้น 1. just that, only that
2. that much
ส่ำนี้ sam-ni: H-HF แค่นี้ 1. just this, only this
2. this much
กะ ga M กะ to estimate, guess, approximate
เอง e:ŋ M เอง alone, by oneself
คิด khit H คิด 1. to think
2. to calculate {คิดเงิน = to calculate the price}
หนา na: M หนา thick
ห่าง ha:ŋ H ห่าง 1. far
2. to be apart, to be away
ละยะ la-ya H-M ระยะ distance, space, interval
พอ phɔ: HR พอ 1. just when, just after, as soon as
2. enough, adequate
เตียม ti:am M เตรียม to prepare, to make ready
เวลา we:-la: HR-HR เวลา time, period
นั้นหละ nan-la HF-M นั่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
ส้อม sɔm LF ส้อม fork
ด้น don HF ด้น to run a seam, to make through stitches
เสียบ si:ap LF เสียบ to insert, to put in {เสียบปั่ก = to plug in} {ใซ้ซ้อนส้อมเสียบลูกซิ้น = to pick up meat balls with a fork}
หนิหละ ni-la M-M นี่แหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
Notes: variant of นี้หละ
ตอนนี้ tɔ:n-ni: M-HF ตอนนี้ now
กะดุม ga-dum M-M กระดุม button
หลุด lut M หลุด to come off, to become undone, to slip off
เซียก si:ak HF เชือก 1. rope, string
2. shoelace
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
3. to allow, to be allowed
เม็ด met H เม็ด 1. seed, stone, kernel, grain
2. raindrop {เม็ดฝน = raindrop}
3. clf. for buttons {กะดุมเม็ดนี้ = this button}
ติด tit M ติด 1. to be attached to, to be on/at {สะวิดเปิดไฟติดอยู่ข้างฝาบ้าน = the light switch is on the wall} {มันสิมีน้ำติดอยู่โตของเขา = there is water on his body}
2. to stick (to), to attach (to)
เนี้ย ni:a HF เนี้ย variant of นี้ = this, here
โต to: M ตัว 1. body, self
2. clf. for animals, characters/letters/consonants, appliances, clothes (e.g., pairs of trousers, shirts)
ปกกะติ pok-ga-ti M-M-M ปกติ 1. normal, usual
2. normally, usually
คือเก่า khʉ:-gao HR-H as before