Basic vocabulary — Page 27 — Series B, pictures 16-18: car, to overtake, motorbike, boat


16
ตอนนี้กำลังเกิดอี่หยังขึ้น กะมีลดสองคัน คันหนึ่งสีเหลียง กับอีกคันหนึ่งสีแดง กำลังขับอยู่เทิงถะหนนหลือว่าอยู่เทิงหนทางเนาะ
กะมีคันหนึ่ง คันสีเหลียง ขับอยู่เลนซ้าย อยู่ฝั่งซ้าย ขับซ้าหนึ่งดอก
กะมีอีกคันหนึ่ง คันสีแดง ขับบักเล็วหนึ่ง ขับเพื่อที่สิแซงลดคันสีเหลียงที่ขับอยู่ฝั่งซ้ายเนาะ
ลดคันสีแดงนี้กะขับออกขวา ออกขวามาเพื่อที่สิแซงลดคันสีเหลียงอยู่ฝั่งซ้าย
ลดคันสีแดงนี้ขับเล็วบ่ กะขับเล็วเติบ เพาะว่าขั้นขับซ้ากะแซงคันข้างหน้าบ่ได้ ขั้นขับเล็วจั่งสิแซงข้างหน้าได้

17
ตอนนี้เกิดอี่หยังขึ้น กะมีลดอยู่สองคัน ขับอยู่เทิงหนทาง
กะมีลดคันหนึ่งสีเหลียง เป็นลดเก็งเนาะ แล้วกะอีกลดคันหนึ่ง คันสีแดง เป็นลดมอเตอไซ กำลังขับแซงกัน
กะมีลดคันหนึ่งดอก เป็นลดเก็ง ขับซ้าดอก ขับบ่ฟ้าว ขับซ้าหนิหละ
แล้วกะมีลดอีกคันหนึ่ง เป็นลดมอเตอไซเนาะ มีคนขับคนเดียว กำลังแซงลด ลดเก็ง ขับแซงขวาพุ้นแหล้ว แซงออกขวาพุ้นหละ แซงท่วนๆๆๆ ไป
เขาขับเล็วบ่ มอเตอไซเนี้ย กะเล็วเติบ เบิ่งซงแล้วเป็นตาขับเล็วเติบ
ขั้นมอเตอไซขับเล็วหนิ มันอันตะลายบ่ มันตาย้านบ่ กะอันตะลายเติบ ตาย้านคัก ตาย้านคักอี่หลี เพาะว่ามอเตอไซมันบ่ป้องกันเนาะ ขั้นขับ มีอุบะติเหดกะสามาดตาย หลือว่าเสียซีวิดได้ เพาะสะนั้นแล้วกะต้องขับซ้าแต่ว่าคนนี้อาดสิฟ้าว
แล้วตอนนี้เขาใส่หมวกกันน็อกบ่ เบิ่งซงแล้วอาดสิใส่หมวกกันน็อกพ้อม ใส่หมวกกันน็อกอยู่เทิงหัวของเขา

18
คนสองคนนี้เขากำลังเฮ็ดหญัง คนสองคนนี้เขากำลังขับเลีย หลือว่าพายเลียอยู่
กะมีคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง คนหนึ่งขับเลีย พายเลียสีแดง อีกคนหนึ่งพายเลียสีเขียว กำลังแข่งกันพุ้นแหล้ว เบิ่งซงเบิ่งลักสะนะท่าทางแล้ว กำลังแข่งกัน
คนหนึ่งขับสีแดงกะขับซ้าขับไปซ้าขับบ่เล็วหลาย อาดสิขับบ่เก่งเนาะ
กะมีอีกคนหนึ่ง ขับคันสีเขียว คือสิขับเก่ง คือสิขับถะหนัด หลือว่าฮู้จักวิทีกานขับ หลือว่ากานพายเนาะ กะพายไปบักเล็วหนึ่ง ท่วนๆๆๆ ไปแซงหน้าคันสีแดงไป แซงออกซ้าย เออ แซงออกขวาพุ้นหละเนาะ
แล้วพายเลียหนิพายอยู่ใส หลือว่าขับเลีย หลือว่าพายเลียหนิพายอยู่ใส อยู่ในน้ำเนาะ เลียมันกะต้องขี่อยู่ในน้ำ หลือว่าพายอยู่ในน้ำ
แล้วเลียหนิมันขี่อยู่เทิงดินได้บ่ บ่ มันพายอยู่เทิงดินบ่ได้ จักสิมันไปจั่งใดเนาะ ญู้เอาติ ญู้เอาคือลดติ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
ตอนนี้ tɔ:n-ni: M-HF ตอนนี้ now
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
เกิด gə:t LF เกิด 1. (often together with ขึ้น) to happen, to arise, to take place {เกิดอี่หยังขึ้น = what is happening?} {บ่มีหญังเกิดขึ้น = nothing's happening}
2. to be born
3. to grow {หนวดกะคือสิเกิดอยู่ใต้ดัง = a moustache grows below the nose}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
ขึ้น khʉn LF ขึ้น 1. to go up, to increase
2. sun: to rise {ตะเว็นกำลังขึ้น = the sun is rising}
3. more
4. bus/train etc.: to get on, to board {พุโดยสานขึ้นลดไฟเบิดแล้ว = all passengers have boarded the train}
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
ลด lot H รถ 1. car, motorized vehicle
2. vehicle, cart {ลดขายแนวกิน = food cart}
สอง sɔ:ŋ M สอง two
คัน khan HR คัน clf. for cars, trains, motorbikes, boats {ลดไฟคันนี้ = this train} {ลดเก็งคันสีเขียวคันน้อย = a small green car}
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
สี si: M สี 1. color
2. colored pencil, crayon
เหลียง li:aŋ M เหลือง yellow
กับ gap M กับ 1. and {ลุงกับป้า = uncle and aunt} {กวยเตียวหมูกับกวยเตียวไก่ = noodle soup with pork and noodle soup with chicken}
2. with, to {ค้ายๆ กับคำว่า ... = similar to the word ...}
3. prefix in front of foods {กับเข้า = side dishes eaten with rice} {เขากินกับกวยเตียว = he's eating noodle soup}
อีก i:k LF อีก 1. more, again
2. other, another
แดง dɛ:ŋ M แดง red
ขับ khap M ขับ to drive, to ride
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
เทิง thə:ŋ HR บน 1. on, on top of, at, in {เทิงโต่ะ = at/on the table} {กบมันนั่งอยู่เทิงใบบัว = the frog is sitting on the lotus leaf} {เทิงท้องฟ้า = in the sky} {มันแล่นอยู่เทิงลาง = [the train] runs on rails} {มีคนนั่งอยู่เทิงลดสามล้อสามคน = there are three people sitting in the tuk tuk}
2. up, upward
Notes: pronunciation: also realized as ทัง
ถะหนน tha-non M-M ถนน road, street
หลือ lʉ: M หรือ or
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
หนทาง hon-tha:ŋ M-HR ถนน road, street, way
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement
เลน le:n HR เลน lane
ซ้าย sa:i HF ซ้าย left
ฝั่ง faŋ H ฝั่ง 1. side
2. river/canal bank, shore
ซ้า sa: HF ช้า 1. slow
2. late, delayed
ดอก dɔ:k LF หรอก, ดอก 1. particle used after a negative, relativizing or explanatory statement to make the sense milder {กินเข้าบ่ บ่กินดอก = Are you going to eat [with us]? No.} {เป็นก้อนสี่เหลี่ยม ก้อนน้อยๆ ดอก = These are cubes, small cubes.} {แล้วกะมีลดคันหนึ่งขี่ผ่านมา เป็นลดเก็งดอก = And there's a car passing, a sedan.}
2. particle used to emphasize (not necessarily a negative) contrast
3. particle used for emphasis {ดอกไม้นี้งามบ่ กะงามอยู่ เบิ่งงามๆ ดอก = Is this flower beautiful? Yes, it's beautiful, it looks beautiful}
บัก bak M 1. intensifier before adjectives {ปาโตบักใหญ่ = a (very) large fish}
2. prefix in front of fruits and vegetables {บักแตงโม = watermelon}
3. can be used as a reference for a male person of the same or younger age {บักอันนี้ = this lad}
เล็ว leo HR เร็ว fast, quick
เพื่อที่ phʉ:a-thi: H-H เพื่อที่ in order to, so that
Notes: the vowel เอือ is likely to be a Thai loan
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
แซง sɛ:ŋ HR แซง to overtake
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
ออก ɔ:k LF ออก 1. to go out, to leave
2. out
ขวา khwa: M ขวา right
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
เติบ tə:p LF intensifier: very, much {เว้ากันโดนเติบ = to talk a long time}
เพาะว่า phɔ-wa: H-H เพราะว่า because
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
ข้างหน้า kha:ŋ-na: LF-LF ข้างหน้า in front, forward
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
จั่ง jaŋ H ค่อย (?) then, afterwards {ต้องใซ้น้ำมันพ้อม มันจั่งสิทอดได้ = one needs to use oil as well, then one can fry [food]}
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
ลดเก็ง lot-geŋ H-M รถเก๋ง car (sedan)
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
มอเตอไซ mɔ:-tə:-sai HR-M-HR มอเตอร์ไซค์ motorbike
กัน gan M กัน mutual, each other, with another, together {เขากำลังนั่งเว้ากัน = they're sitting and talking} {เขาสองคนฮักกัน = they love each other} {ปาสองโตนี้ ใหญ่ห่างกันหลายบ่ = These two fish here, are they very different in size (from each other)?} {ต่างกัน = to be different (from each other)} {ก่องอันไหนหนักกว่ากัน = Which box is heavier (than the other(s))?}
ฟ้าว fa:o HF รีบ to hurry, to rush
หนิหละ ni-la M-M นี่แหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
Notes: variant of นี้หละ
คน khon HR คน person, people
เดียว di:ao M เดียว only, alone, single
พุ้นแหล้ว phun-lɛ:o HF-LF นู่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
Notes: variant of พุ้นหละ
พุ้นหละ phun-la HF-M นู่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
Notes: see also พุ้นหนะ
ท่วน thu:an H เร็ว, เรื่อยๆ 1. fast, quick(ly)
2. to be continuously doing something
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
เนี้ย ni:a HF เนี้ย variant of นี้ = this, here
เบิ่ง bəŋ H ดู 1. to look at, to see, to watch {เบิ่งโทละทัด = to watch TV} {เบิ่งหนัง = to watch a movie}
2. to guess {เบิ่งซงแล้ว ... = [I] guess / from what it looks like ...}
ซง soŋ HR ทรง 1. shape, form
2. as if, like
Notes: translation to be confirmed
ตา ta: M ตา as a prefix: likely, worthy, fit for (like Thai น่า-) {ตาฮัก = lovely/cute} {ตาสะออน = praiseworthy} {ตาหวาน = (of ice cream) [likely to be] sweet} {ตาอยู่ = to be a good place to be}
Notes: see also various entries for ตา-, e.g., ตาแซบ, ตาพู่ฮ้าย, ตาย้าน, ตาอยากหัว, ตาฮัก, ตามีแฮง
หนิ ni M นี่แหละ, เหรอ/หรอ 1. particle used to emphasize a statement or form (or add to) a question {เป็นตาแซบคือหญังหนิ = it's really tasty} {เคี่ยงพอเท่าๆ หนิ = the [radio] is appropriately sized (i.e., not too large)}
2. variant of นี้ = this
Notes: translation to be determined; maybe sometimes like Thai นี่แหละ; other examples given: อยู่ใสหนิ อยู่ตลาดหนิ กินเข้าไป่หนิ
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
อันตะลาย an-ta-la:i M-M-HR อันตราย 1. danger
2. dangerous
ตาย้าน ta:-ya:n M-HF น่ากลัว scary, not safe
คัก khak H intensifier: very, very much
อี่หลี i:-li: H-M จริง intensifier: really
Notes: pronunciation: also realized as อี่หลิ
ป้องกัน pɔŋ-gan HF-M ป้องกัน to protect, to defend
อุบะติเหด u-ba-ti-he:t M-M-M-LF อุบัติเหตุ accident
สามาด sa:-ma:t M-HF สามารถ can, to be able
ตาย ta:i M ตาย to die
เสีย si:a M เสีย 1. to deteriorate, to go bad
2. to die {เสียซีวิด = to die, to loose one's life}
ซีวิด si:-wit HR-H ชีวิต life
Notes: also pronounced ชีวิด [chi:-wit]
เพาะสะนั้นแล้ว phɔ-sa-nan-lɛ:o H-M-HF-HF เพราะฉะนั้นแล้ว therefore, for that reason, consequently
Notes: pronunciation: also realized as เพาะฉะนั้น
ต้อง tɔŋ HF ต้อง to have to, must
แต่ว่า tɛ:-wa: H-H แต่ว่า 1. but
2. only {ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว = I only know that he's standing there by himself}
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
ใส่ sai H ใส่ 1. to put something in/on {เขาใส่บักพิกในกวยเตียวหลาย = he's putting a lot of chili in his noodle soup} {เขาบีบยาสีฟันใส่แปงสีฟัน = he squeezes toothpaste on the toothbrush} {ก่องเอาไว้ใส่ของ = boxes are there to put stuff in}
2. to wear (clothes) {เขาใส่เสี้ยแขนญาว = he's wearing a long-sleeve}
3. directed at {เอิ้นใส่กัน = to call each other/to say to each other} {หมามันเห่าใส่แมว = the dog barks at the cat} {ล้องเพงใส่ไม = to sing into the microphone} {เขากำลังซี้มือไปใส่พุซาย = she's pointing at the man}
หมวกกันน็อก mu:ak-gan-nɔk LF-M-H หมวกกันน็อก helmet (motorbike)
พ้อม phɔ:m HF พร้อม at the same time, also, too {มีตะเว็นพ้อม = the sun's out, too} {กะทะมีด้ามพ้อม = the pan has also a handle}
หัว hu:a M หัว 1. head
2. clf. for onions, bulbs of garlic
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
เลีย li:a HR เรือ boat
Notes: pronunciation: also realized as เลือ
พาย pha:i HR พาย to paddle, to row
เขียว khi:ao M เขียว green
แข่ง khɛŋ H แข่ง to race
ลักสะนะ lak-sa-na H-M-H ลักษณะ feature, characteristic, quality
ท่าทาง tha:-tha:ŋ H-HR ท่าทาง 1. expression, look, manner
2. gesture
3. posture, appearance
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
เก่ง geŋ H เก่ง good at, expert, proficient
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
ถะหนัด tha-nat M-M ถนัด 1. to be expert in/at, to be skilled in/at, to be strong in
2. to be dexterous
ฮู้จัก hu:-jak HF-M รู้จัก to know, to be acquainted with, to recognize
วิที wi-thi: H-HR วิธี method, way, means
กาน ga:n M การ prefix indicating the action of ...
หน้า na: LF หน้า 1. front {ปะตูหน้า = front door}
2. face {เขากำลังล้างหน้า = he's washing his face}
3. auxiliary: conditional tense {เขาหน้าสิเป็นพุบ่าวพุสาวกัน = they are probably groom and bride} {กะหน้าสิส้มอยู่ = it's likely to be sour}
4. season {หน้าฮ้อน = hot season}
5. page
6. clf. for pages {เฮาอ่านฮอดหน้านั้นแล้ว = we've read until this page}
เออ ə: M 1. discourse marker: confirmation
2. discourse marker: turn-taking
3. discourse marker: preceding a correction
4. filler word
ใส sai M (ที่)ไหน 1. where? {สิไปใส = Where are [you] going?} {มาแต่ใส = Where are [you] coming from?} {กะทะอยู่ใส = Where's the pan?}
2. somewhere, anywhere {ใสกะได้ = anywhere, wherever you like}
ใน nai HR ใน in, within
น้ำ na:m HF น้ำ 1. water
2. drink, soft drink, juice
ขี่ khi: H ขี่ to ride, to drive {ขี่มอเตอไซ = to ride a motorbike} {ขี่ควย = to ride on a buffalo} {ขี่เลีย = to take or travel on a boat}
ดิน din M ดิน earth, soil
จัก jak M จัก 1. answer to a question: [I] don't know, don't know exactly, [I'm] not sure {พุซายคนนี้เขาเถ้าไป่ จัก จักเถ้าหลือบ่เถ้า เบิ่งบ่ค่อยออก = Is this man here already old? I don't know. I can't see clearly whether he's old or not.} {เขาเว้ากันอยู่ใส จักคือกัน = Where are they talking? I don't know either.}
2. exact(ly), what exactly {จักต้มอี่หยังกะบ่ฮู้ = I don't know what (exactly) he is cooking} {บ่ลู้คือกันจักปาอี่หยัง = I don't know either what kind of fish this is}
3. how much/many? {ต้นไม้มีจักต้น = How many trees are there?} {ตอนนี้จักโมงแล้ว = What time is it now?} {มือของเฮานี้สิมีจักนิ้ว = How many fingers do our hands have?}
4. a bit, a little bit {จักหน่อย/จักหน่อยหนึ่ง = a bit, a little bit}
จั่งใด jaŋ-dai H-M ยังไง, แบบไหน how, in what manner {บักนาวมันมีลดซาดจั่งใด = Lime fruits have what kind of taste?} {เขาปิดแอจั่งใด = How is he switching off the A/C?} {เทียนใซ้จั่งใด = How's a candle used?} {สิใซ้จั่งใด = how is [it] used?}
ญู้ ɲu: HF ผลักไปข้างหน้า to push forward
Notes: used with vehicles
เอา ao M เอา after a verb: expresses focus and continuity
ติ ti M หรือ question particle {นอนแล้วติ = Are you already sleeping?} {กินเข้างายแล้วติ = Have you had breakfast yet?} {เจ้าเป็นนักเลียนติ = Are you a student?}