Basic vocabulary — Page 27 — Series B, pictures 01-03: tuk tuk, driver, passenger


1
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นลดสามล้อ หลือว่าลดตุ่กตุ่ก
ลดสามล้อหนิ[กับ]ลดตุ่กตุ่กคือกันบ่ กะค้ายกันหนิหละ กะคือกันอยู่ บ่แตกต่างกันหลาย ใซ้งานได้คือกัน
แล้วลดตุ่กตุ่กกับลดสามล้อหนิใซ้งานจั่งใด กะเอาไว้ถ้าขับ กะเอาไว้ถ้าขี่ไปหนั้นไปหนี้ คือกันกับลดใหญ่ คือกันกับลดพิกอั่บหนั้นหละ แต่ว่ามันขี่ได้เล็วบ่หลาย ขี่ได้ซ้าขี่ได้ส่ำกับลดมอเตอไซหลือว่าซ้ากว่ามอเตอไซอยู่ แต่ว่าขี่ได้บ่เล็วหลาย แต่ว่าสามาดขี่ไปหนั้นไปหนี้ได้ สะดวกคือกัน ส่ำลดใหญ่หนั้นหละเนาะ
แล้วอยู่ในกุงเทบกะมีลดตุ่กตุ่กหลายคือกัน เอามาใซ้เป็นยานพาหะนะหลือว่าลดลับส่งนั้นเอง ค้ายกับลดแท็กซี้เนาะ ใซ้งานคือกันกับลดแท็กซี้ แบบว่า ลับพุโดยสานไปส่งหม้องหั้นหม้องหนี้ กะค้ายกับลดแท็กซี้

2
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายพุหนึ่ง เขากำลังขับลดตุ่กตุ่กหลือว่าลดสามล้ออยู่
เขาสิขับลดอันนี้ไปใส กะบ่ฮู้คือกัน อาดสิขับไปตะหลาดตะลี หลือว่าไปซื้อของกะได้
แต่ว่าในบางเที่ย ขั้นพุซายคนนี้ขับลดตุ่กตุ่ก หลือว่าเขาสิเป็นคนขับตุ่กตุ่กลับจ้าง เขากะอาดสิไปลับพุโดยสาน หลือว่าไปหม้องหั้นไปหม้องหนี้ เพื่อที่สิไปลับไปหาพุโดยสานนั้นเองเนาะ

3
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายพุหนึ่ง กำลังขับลดตุ่กตุ่กอยู่หนั้นหละ
แล้วเขาสิขับไปใส จักคือกัน บ่ฮู้ว่าเขาสิขับไปใส แต่ว่าตอนนี้แนมเห็นคนสองคนอยู่ข้างหลังของเขา หลือว่าเขากำลังบันทุกพุโดยสาน ไปส่งหม้องหนั้นหม้องหนี้ อาดสิไปส่งพุโดยสานกะได้ เพาะว่าเห็นพุหญิงกับพุซายสองคนนั่งอยู่ข้างหลัง
แล้วลดตุ่กตุ่กนี้มันบันจุคนได้หลายคนบ่ หลือว่าคนไปนั่งเทิงลดตุ่กตุ่กหนิได้หลายคนบ่ กะบ่หลายปานใด คนกะนั่งอยู่เทิงลดตุ่กตุ่กได้บ่ส่ำลดเก็งหลือว่าบ่ส่ำลดพิกอั่บเนาะ เพาะว่าพื้นที้มันบ่หลาย มีพื้นที้น้อยหนึ่ง เพาะว่าลดตุ่กตุ่กมันกะมีแค่สามล้อ หม้องนั่งนี้กะสิมีหม้องนั่งคนขับแล้วกะหม้องนั่งพุซ้อนนั้นเอง กะคือได้ปะมานสองสามคน สี่คน ปะมานนั้น อย่างหลายเนาะ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
ลดสามล้อ lot-sa:m-lɔ: H-M-HF รถสามล้อ, ตุ๊กตุ๊ก tuk tuk, tricycle, three-wheeled vehicle
หลือ lʉ: M หรือ or
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
ลดตุ่กตุ่ก lot-tuk-tuk H-H-H ตุ๊กตุ๊ก tuk tuk, tricycle, three-wheeled vehicle
หนิ ni M นี่แหละ, เหรอ/หรอ 1. particle used to emphasize a statement or form (or add to) a question {เป็นตาแซบคือหญังหนิ = it's really tasty} {เคี่ยงพอเท่าๆ หนิ = the [radio] is appropriately sized (i.e., not too large)}
2. variant of นี้ = this
Notes: translation to be determined; maybe sometimes like Thai นี่แหละ; other examples given: อยู่ใสหนิ อยู่ตลาดหนิ กินเข้าไป่หนิ
กับ gap M กับ 1. and {ลุงกับป้า = uncle and aunt} {กวยเตียวหมูกับกวยเตียวไก่ = noodle soup with pork and noodle soup with chicken}
2. with, to {ค้ายๆ กับคำว่า ... = similar to the word ...}
3. prefix in front of foods {กับเข้า = side dishes eaten with rice} {เขากินกับกวยเตียว = he's eating noodle soup}
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
ค้าย kha:i HF คล้าย to resemble, to be similar, to be alike {ทัพพีเป็นค้ายๆ กับซ้อน = a ladle is similar to a spoon}
กัน gan M กัน mutual, each other, with another, together {เขากำลังนั่งเว้ากัน = they're sitting and talking} {เขาสองคนฮักกัน = they love each other} {ปาสองโตนี้ ใหญ่ห่างกันหลายบ่ = These two fish here, are they very different in size (from each other)?} {ต่างกัน = to be different (from each other)} {ก่องอันไหนหนักกว่ากัน = Which box is heavier (than the other(s))?}
หนิหละ ni-la M-M นี่แหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
Notes: variant of นี้หละ
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
แตกต่าง tɛ:k-ta:ŋ LF-H แตกต่าง different, dissimilar
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
ใซ้งาน sai-ŋa:n HF-HR ใช้งาน to use, to put to use
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
จั่งใด jaŋ-dai H-M ยังไง, แบบไหน how, in what manner {บักนาวมันมีลดซาดจั่งใด = Lime fruits have what kind of taste?} {เขาปิดแอจั่งใด = How is he switching off the A/C?} {เทียนใซ้จั่งใด = How's a candle used?} {สิใซ้จั่งใด = how is [it] used?}
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
ไว้ถ้า wai-tha: HF-LF usually in a positive statement or answer: is for, is used for, has the purpose of {กะทะมีไว้ถ้าทอด = a pan is for frying} {น้ำบักนาวมีไว้ถ้าปุงอาหาน = lime juice is used to season food} {ปากกามีไว้ถ้าเขียน = a pen is for writing} {กะเทียมเอาไว้ถ้าเฮ็ดแนวกิน = garlic is used to make food} {ขาเอาไว้ถ้าญ่าง = legs are for walking} {เกิบเอาไว้ถ้าใส่ = shoes are for wearing}
Notes: see also ไว้
ขับ khap M ขับ to drive, to ride
ขี่ khi: H ขี่ to ride, to drive {ขี่มอเตอไซ = to ride a motorbike} {ขี่ควย = to ride on a buffalo} {ขี่เลีย = to take or travel on a boat}
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
หนั้น nan LF นั้น that, there
Notes: possibly a variant of นั้น or หั้น
หนี้ ni: LF นี่ here
ลด lot H รถ 1. car, motorized vehicle
2. vehicle, cart {ลดขายแนวกิน = food cart}
ใหญ่ ɲai H ใหญ่ large, big
ลดพิกอั่บ lot-phik-ap H-H-H รถพิกอัป, รถกระบะ pick-up truck
หนั้นหละ nan-la LF-M นั่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
Notes: possibly a variant of นั้นหละ
แต่ว่า tɛ:-wa: H-H แต่ว่า 1. but
2. only {ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว = I only know that he's standing there by himself}
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
เล็ว leo HR เร็ว fast, quick
ซ้า sa: HF ช้า 1. slow
2. late, delayed
ส่ำ sam H 1. what size?, what shape? {พุหญิงคนนี้ผมญาวส่ำใด = How long is this woman's hair?}
2. equal to (in size), as large as {โตบักใหญ่หนึ่ง โตส่ำกะทะเอาโลด = a large [fish], filling the whole pan} {อายุส่ำกัน = to be of the same age} {[หนังสือพิม]สิมีข้อมูนบ่หลายส่ำหนังสือ = [a newspaper] doesn't have as much information as a book}
มอเตอไซ mɔ:-tə:-sai HR-M-HR มอเตอร์ไซค์ motorbike
กว่า gwa: H กว่า more, more than, comparative: as, than
สามาด sa:-ma:t M-HF สามารถ can, to be able
สะดวก sa-du:ak M-LF สะดวก convenient
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement
ใน nai HR ใน in, within
กุงเทบ guŋ-the:p M-HF กรุงเทพ Bangkok
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
ใซ้ sai HF ใช้ to use
ยานพาหะนะ ya:n-pha:-ha-na M-HR-M-H ยานพาหนะ vehicle, means of transport
ลดลับส่ง lot-lap-soŋ H-H-H รถรับส่ง shuttle bus
นั้นเอง nan-e:ŋ HF-M นั่นเอง 1. there
2. sure enough
3. emphasizes that the preceding is the topic or has been mentioned before
Notes: Thai loan
ลดแท็กซี้ lot-thɛk-si: H-H-HF รถแท็กซี่ taxi
แบบ bɛ:p LF แบบ 1. example, model, kind
2. style, form, pattern, design
ลับ lap H รับ 1. phone: to answer a call
2. to receive, accept, pick up, take up
Notes: see also ฮับ
พุโดยสาน phu-do:i-sa:n H-M-M ผู้โดยสาร passenger
ส่ง soŋ H ส่ง 1. to send
2. to give, to hand sth. (over), to pass
3. to bring so., e.g., to their destination {ลดปะจำทางคันนี้สิแล่นไปส่งพุโดยสาน = the bus brings the passengers to their destinations}
4. to emit (e.g., a smell, noise) {ส่งเสียง = to make a noise}
หม้อง mɔŋ LF ที่, แห่ง, บริเวณ 1. place, area {หลายที่หลายหม้อง = in many places} {หม้องใดหม้องหนึ่ง = some place}
2. clf. for places
หั้น han LF ที่นั่น there, over there
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
พุซาย phu-sa:i H-HR ผู้ชาย man, male
พุ phu H ผู้ 1. person
2. clf. for people {พุหญิงพุหนึ่ง พุซายพุหนึ่ง = a woman, a man} {ซู่พุซู่คน = everybody} {พุหนึ่งโตจ่อยๆ พุหนึ่งโตบักอ้วนหนึ่ง = one person is slim, the other is fat}
Notes: pronunciation: also realized as พู่-
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
ใส sai M (ที่)ไหน 1. where? {สิไปใส = Where are [you] going?} {มาแต่ใส = Where are [you] coming from?} {กะทะอยู่ใส = Where's the pan?}
2. somewhere, anywhere {ใสกะได้ = anywhere, wherever you like}
ฮู้ hu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ลู้
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
ตะหลาด ta-la:t M-LF ตลาด market
ตะลี ta-li: M-HR ตลาด alliterative reduplication of ตะหลาด {ตะหลาดตะลี = markets and such places}
ซื้อ sʉ: HF ซื้อ to buy
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
บาง ba:ŋ M บาง 1. some {สัดบางโตบ่มีขา = some animals don't have legs} {บางคนสิมักกินกวยเตียวแทนเข้า = some people like to eat noodle soup instead of rice (dishes)} {บางสิ่งบางอย่าง = something, anything}
2. thin
เที่ย thi:a H ครั้ง, เที่ยว clf. for times, rounds {บางเที่ย = sometimes}
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
คน khon HR คน person, people
ตุ่กตุ่ก tuk-tuk H-H ตุ๊กตุ๊ก tuk tuk, tricycle, three-wheeled vehicle
ลับจ้าง lap-ja:ŋ H-HF รับจ้าง to work for hire, to hire oneself out
เพื่อที่ phʉ:a-thi: H-H เพื่อที่ in order to, so that
Notes: the vowel เอือ is likely to be a Thai loan
หา ha: M หา to look for, to find
จัก jak M จัก 1. answer to a question: [I] don't know, don't know exactly, [I'm] not sure {พุซายคนนี้เขาเถ้าไป่ จัก จักเถ้าหลือบ่เถ้า เบิ่งบ่ค่อยออก = Is this man here already old? I don't know. I can't see clearly whether he's old or not.} {เขาเว้ากันอยู่ใส จักคือกัน = Where are they talking? I don't know either.}
2. exact(ly), what exactly {จักต้มอี่หยังกะบ่ฮู้ = I don't know what (exactly) he is cooking} {บ่ลู้คือกันจักปาอี่หยัง = I don't know either what kind of fish this is}
3. how much/many? {ต้นไม้มีจักต้น = How many trees are there?} {ตอนนี้จักโมงแล้ว = What time is it now?} {มือของเฮานี้สิมีจักนิ้ว = How many fingers do our hands have?}
4. a bit, a little bit {จักหน่อย/จักหน่อยหนึ่ง = a bit, a little bit}
ตอนนี้ tɔ:n-ni: M-HF ตอนนี้ now
แนม nɛ:m HR มอง to look, to glance, to stare {เขากำลังยืนแนมก้อนหินอยู่ = he's standing and looking at the stone/rock} {ข้างหนึ่งแนมเห็น อีกข้างหนึ่งแนมบ่เห็น = [we] see one side, [we] can't/don't see the other side}
เห็น hen M เห็น to see
สอง sɔ:ŋ M สอง two
ข้างหลัง kha:ŋ-laŋ LF-M ข้างหลัง behind, in the back of
บันทุก ban-thuk M-H บรรทุก to transport, to carry, to load
เพาะว่า phɔ-wa: H-H เพราะว่า because
พุหญิง phu-ɲiŋ H-M ผู้หญิง woman, female
นั่ง naŋ H นั่ง to sit
บันจุ ban-ju M-M บรรจุ to load, fill, hold
เทิง thə:ŋ HR บน 1. on, on top of, at, in {เทิงโต่ะ = at/on the table} {กบมันนั่งอยู่เทิงใบบัว = the frog is sitting on the lotus leaf} {เทิงท้องฟ้า = in the sky} {มันแล่นอยู่เทิงลาง = [the train] runs on rails} {มีคนนั่งอยู่เทิงลดสามล้อสามคน = there are three people sitting in the tuk tuk}
2. up, upward
Notes: pronunciation: also realized as ทัง
ปานใด pa:n-dai M-M เท่าไหร่, มาก 1. after negative: (not) very, (not) so much {บ่ใหญ่ปานใด = not so large, not very large}
2. how much, how many {เฮาบ่สามาดนับได้ว่ามันมีหลายปานใด = it's impossible to count how many there are}
ลดเก็ง lot-geŋ H-M รถเก๋ง car (sedan)
พื้นที้ phʉ:n-thi: HF-HF พื้นที่ area
น้อย nɔ:i HF น้อย 1. few, little
2. small
แค่ khɛ: H แค่ only
สาม sa:m M สาม three
ล้อ lɔ: HF ล้อ wheel
ซ้อน sɔ:n HF ซ้อน to pile up, to put on, to lay on top of, to stack {เอาถ้วยวางซ้อนกัน = to pile up/stack bowls} {พุซ้อน = passenger, e.g., of a motorbike or tuk tuk}
ปะมาน pa-ma:n M-HR ประมาณ 1. about, approximatively
2. to guess, to estimate
สี่ si: H สี่ four
นั้น nan HF นั้น that, there
อย่างหลาย ya:ŋ-la:i H-M อย่างมาก at most, maximum