Basic vocabulary — Page 26 — Series B, pictures 18-20: phone, battery, running low/out of battery, to charge, full


18
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นโทละสับ
เป็นโทละสับยี้ฮ้อหนึ่งนี้หละ สี่เหลี่ยม เคี่ยงสีเหลียง
แล้วตอนนี้มันเป็นอี่หยังอยู่ แบ็ดเบิด หน้าจอกำลังสิดับ
ใซ้งานบ่ได้เลยขั้นแบ็ดเบิดแม่นบ่ แม่น
ขั้นแบ็ดเบิดสิเฮ็ดหญังได้บ่ บ่ บ่ได้เลย เฮ็ดหญังบ่ได้เลย ใซ้งานบ่ได้พ้อมนอกจากสิไปซ่าดแบ็ดโทละสับ ให้มันมีแบ็ดอยู่ในโทละสับเคี่ยงนี้

19
โทละสับ เป็นโทละสับเคี่ยงหนึ่งกำลังซ่าดแบ็ดอยู่ ซ่าดแบ็ดเตอลี้อยู่
เป็นหญังเขาคือซ่าดแบ็ดเตอลี้ แบ็ดเตอลี้ในโทละสับเคี่ยงนี้ หลือว่าแบ็ดในเคี่ยงนี้อาดสิเบิดแล้ว อาดสิบ่มีแล้ว เขากะเลยมาซ่าดเพื่อที่สิใซ้งานโทละสับเคี่ยงนี้
เป็นหญังต้องซ่าด ขั้นบ่ซ่าดโทละสับกะบ่สามาดใซ้งานได้ ขั้นโทละสับบ่มีแบ็ดกะใซ้งานบ่ได้ เพาะสะนั้นแล้วต้องซ่าดแบ็ดโทละสับ มันจั่งสิใซ้งานได้ปกกะติ หลือว่าใซ้งานได้คือเก่า

20
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นโทละสับ เป็นโทละสับเคี่ยงหนึ่ง
แล้วมันเกิดอี่หยังขึ้นตอนเนี้ย กะโทละสับคือเก่านั้นหละ บ่มีหญังเกิดขึ้น เห็นแต่ว่าในโทละสับเคี่ยงนี้มีแบ็ดเต็มปี้ลี้ เต็มปี้ลี้เลยหละ บ่มีหม้องฟิ่วเลย
แบ็ดเตอลี้เบิ่งจากใส กะเบิ่งหม้องก้อนสีเขียวหนะ ก้อนสี่เหลี่ยมหน่อยอยู่กางโทละสับ มันกะสิเป็นสีเขียว คือ อันนั้นคือแบ็ดเตอลี้
ขั้นมันเหลียเคิ่งหนึ่ง เหลียขีดสีเขียวเคิ่งหนึ่ง กะเอิ้นว่าแบ็ดเตอลี้มีเคิ่งเดียว
ขั้นแบ็ดเบิดกะคือเป็นขีดสีเหลียง คือจั่งผ่านมา แล้วบ่สามาดใซ้งานได้
ขั้นมีแบ็ดเตอลี้มันสิใซ้งานได้บ่ ใซ้งานได้ ขั้นมีแบ็ดเตอลี้กะสามาดใซ้งานได้ เฮ็ดหญังได้ซู่สิ่งซู่อย่าง

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
โทละสับ tho-la-sap HR-H-M โทรศัพท์ phone
Notes: pronunciation: also realized as โทระสับ
ยี้ฮ้อ yi:-hɔ: HF-HF ยี่ห้อ brand, brand name
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
นี้หละ ni:-la HF-M นี่แหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
สี่เหลี่ยม si:-li:am H-H สี่เหลี่ยม rectangle, square
เคี่ยง khi:aŋ H เครื่อง 1. machine, engine
2. clf. for machines, airplanes, electronic devices etc.
Notes: pronunciation: also realized as เคื่อง
สี si: M สี 1. color
2. colored pencil, crayon
เหลียง li:aŋ M เหลือง yellow
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
ตอนนี้ tɔ:n-ni: M-HF ตอนนี้ now
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
แบ็ด bɛt M แบตเตอรี battery
Notes: see also แบ็ดเตอลี้
เบิด bə:t/bət LF/M หมด 1. completely, totally, entirely {เทิงเบิด = all of them} {เบิดมื้อเบิดค่ำ = [all] day and night} {ขั้นพุโดยสานลงลดไฟเบิดแล้ว [...] = when all passengers have disembarked […]} {เขากินเบิดบ่ = Has he eaten all of it?}
2. to be finished, to be exhausted, to come to an end, to have no more {โน่ดบุ่กแบ็ดเบิด = the notebook is out of battery/the notebook needs recharging}
หน้าจอ na:-jɔ: LF-M หน้าจอ monitor, screen
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
ดับ dap M ดับ 1. inactive, out (light, electronic device)
2. to extinguish (e.g., a fire, smell etc.) {ดับไฟ = to extinguish a fire} {ลดดับเพิง = fire truck}
ใซ้งาน sai-ŋa:n HF-HR ใช้งาน to use, to put to use
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
แม่นบ่ mɛ:n-bɔ: H-H ใช่ไหม question particle: ..., right? ..., isn't it? ..., don't you? etc. {เจ้าได้เห็นสิ่งนั้นแม่นบ่ = You've seen that, haven't you?} {ฝนกำลังตกแม่นบ่ = It's raining, isn't it?} {นี้คือกะคุแม่นบ่ = This is a bucket, isn't it?}
แม่น mɛ:n H ใช่ 1. yes
2. affirmative particle
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
พ้อม phɔ:m HF พร้อม at the same time, also, too {มีตะเว็นพ้อม = the sun's out, too} {กะทะมีด้ามพ้อม = the pan has also a handle}
นอกจาก nɔ:k-ja:k HF-LF นอกจาก except, besides, apart from, other than
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
ซ่าด sa:t H ชาร์จ to charge (a battery, a device)
Notes: also frequently pronounced ช่าด [cha:t]
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
3. to allow, to be allowed
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
ใน nai HR ใน in, within
แบ็ดเตอลี้ bɛt-tə:-li: M-M-HF แบตเตอรี battery
Notes: see also แบ็ด
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
หลือ lʉ: M หรือ or
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
เพื่อที่ phʉ:a-thi: H-H เพื่อที่ in order to, so that
Notes: the vowel เอือ is likely to be a Thai loan
ต้อง tɔŋ HF ต้อง to have to, must
สามาด sa:-ma:t M-HF สามารถ can, to be able
เพาะสะนั้นแล้ว phɔ-sa-nan-lɛ:o H-M-HF-HF เพราะฉะนั้นแล้ว therefore, for that reason, consequently
Notes: pronunciation: also realized as เพาะฉะนั้น
จั่ง jaŋ H ค่อย (?) then, afterwards {ต้องใซ้น้ำมันพ้อม มันจั่งสิทอดได้ = one needs to use oil as well, then one can fry [food]}
ปกกะติ pok-ga-ti M-M-M ปกติ 1. normal, usual
2. normally, usually
คือเก่า khʉ:-gao HR-H as before
เกิด gə:t LF เกิด 1. (often together with ขึ้น) to happen, to arise, to take place {เกิดอี่หยังขึ้น = what is happening?} {บ่มีหญังเกิดขึ้น = nothing's happening}
2. to be born
3. to grow {หนวดกะคือสิเกิดอยู่ใต้ดัง = a moustache grows below the nose}
ขึ้น khʉn LF ขึ้น 1. to go up, to increase
2. sun: to rise {ตะเว็นกำลังขึ้น = the sun is rising}
3. more
4. bus/train etc.: to get on, to board {พุโดยสานขึ้นลดไฟเบิดแล้ว = all passengers have boarded the train}
ตอน tɔ:n M ตอน when, period {ตอนสองโมงเซ้า = at 8 o'clock in the morning} {ในตอนกินเข้า = when eating}
เนี้ย ni:a HF เนี้ย variant of นี้ = this, here
นั้นหละ nan-la HF-M นั่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
เห็น hen M เห็น to see
แต่ว่า tɛ:-wa: H-H แต่ว่า 1. but
2. only {ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว = I only know that he's standing there by himself}
เต็มปี้ลี้ tem-pi:-li: M-HF-HF เต็มมาก full to the brim, really full
หละ la M แหละ, ล่ะ 1. auxiliary for emphasis at the end of a phrase
2. auxiliary to create a follow-up question: And what about ... ? {แล้วลดคันที่สองหละ = And what about the second car?}
หม้อง mɔŋ LF ที่, แห่ง, บริเวณ 1. place, area {หลายที่หลายหม้อง = in many places} {หม้องใดหม้องหนึ่ง = some place}
2. clf. for places
ฟิ่ว fiu H ช่องว่าง gap, space
เบิ่ง bəŋ H ดู 1. to look at, to see, to watch {เบิ่งโทละทัด = to watch TV} {เบิ่งหนัง = to watch a movie}
2. to guess {เบิ่งซงแล้ว ... = [I] guess / from what it looks like ...}
จาก ja:k LF จาก 1. from {... เฮ็ดมาจากอี่หยัง = ... is made from what?}
2. to depart
ใส sai M (ที่)ไหน 1. where? {สิไปใส = Where are [you] going?} {มาแต่ใส = Where are [you] coming from?} {กะทะอยู่ใส = Where's the pan?}
2. somewhere, anywhere {ใสกะได้ = anywhere, wherever you like}
ก้อน gɔ:n HF ก้อน 1. piece, lump, mass, chunk
2. clf. for bars of soap, stones, clouds, ice cubes
เขียว khi:ao M เขียว green
หนะ na M final particle
หน่อย nɔ:i H หน่อย a bit, a little bit, not much {as in หน่อยเดียว, หน่อยหนึ่ง}
กาง ga:ŋ M กลาง middle, center
นั้น nan HF นั้น that, there
เหลีย li:a M เหลือ to remain
เคิ่ง khəŋ H ครึ่ง half {เวลาห้าโมงเคิ่ง = half past five} {เขาบีบบักนาวเคิ่งน่วย = he's pressing half a lime fruit}
ขีด khi:t LF ขีด mark, line
เอิ้น ə:n HF พูด, เรียก to call, to say {เอิ้นง่ายๆ ว่า = in other words} {คนอี่สานเอิ้นว่า เป็นลูกคนกก = Isaan people call her ลูกคนกก}
เดียว di:ao M เดียว only, alone, single
ผ่าน pha:n H ผ่าน to pass
ซู่สิ่งซู่อย่าง su:-siŋ-su:-ya:ŋ H-H-H-H ทุกสิ่งทุกอย่าง everything, all things/kinds/etc.