Basic vocabulary — Page 26 — Series B, pictures 06-08: map, river


6
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายคนหนึ่ง เขากำลังแนมเบิ่งแผนที่อยู่
เขาแนมเบิ่งแผนที่อี่หยัง อาดสิเป็นแผนที่เมียง แผนที่โลก ปะมานนั้นเนาะ กะมีพื้นที้ใหญ่เติบ หลือว่ากว้างเติบ หลือว่าแนมเบิ่งไปไกเติบ เขากะอาดสิแนมเบิ่งว่าหม้องนี้เมียงอี่หยัง หม้องนี้ปะเทดหญัง หม้องนี้จังหวัดหญัง อำเพอหญัง เขากะอาดสิแนมเบิ่ง
แล้วเขาแนมไปเพี่ยหญัง เขากะอาดสิสึกสาเกี่ยวกับพูมิพาก หลือว่าเกี่ยวกับปะเทดนั้นปะเทดนี้กะได้ เขากะเลยแนมเบิ่ง หลือว่าเขาอาดสิไปเที่ยว หลือว่าไปอาสัยอยู่หั้น ไปอาสัยอยู่นี้กะได้ เขากะเลยแนมเบิ่ง หลือว่าตวดสอบ หลือว่าสึกสาเบิ่งนั้นหละเนาะ ความหมายเนาะ

7
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายพุหนึ่งคือเก่านั้นหละ เขากำลังแนมเบิ่งแผนที่อยู่
อันนี้เป็นแผนที่อี่หยัง เบิ่งลักสะนะแล้วหลือว่าเบิ่งซงแล้ว เป็นแผนที่แม่น้ำเนาะ หม้องนั้นเป็น คือสิมีแม่น้ำใหญ่ หลือว่าคองน้ำใหญ่เติบพอสมควน เขากะแนมไปหม้องนั้น
แล้วแผนที่นี้อยู่ใส อยู่หม้องใด กะจักหละเด้อ บ่ฮู้คือกันว่าแผนที่นี้อยู่ใส อยู่หม้องใด
แล้วพุซายคนนี้เขาเบิ่งเฮ็ดหญัง เขากะอาดสิสึกสาเกี่ยวกับหม้องนั้นหม้องนี้กะได้ เขากะเลยเบิ่ง หลือว่าเขาอาดสิไปเที่ยว หลือว่าเขาอาดสิเบิ่งแผนที่เพื่อที่สิเดินทางไปหม้องนั้นหม้องนี้ เขากะเลยเบิ่งกะได้

8
พุหญิงคนนี้เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากะกำลังเบิ่งแผนที่ เป็นแผนที่ปะเทดหลือว่าเป็นแผนที่โลกเนาะ เบิ่งลักสะนะแล้ว
อยู่ในแผนที่นั้นกะสิมีแผนที่ปะเทดไทยพ้อม ปัดโทมีแผนที่ปะเทดไทยพ้อมตั๊วะนั้นหนะ
แล้วกะมีแผนที่ปะเทดอื่นพ้อม ปะเทดลาว ปะเทดพะม่า เวียดนาม มีเบิดซู่ปะเทด หลือว่าเอเซียนั้นเองเนาะ เป็นพูมิพากเอเซีย เป็นทะวีบเอเซียเนาะ
แล้วพุหญิงคนนี้เขาเบิ่งเฮ็ดหญัง กะบ่หมั้นใจคือกัน กะบ่แน่ใจว่าเขาเบิ่งเฮ็ดหญัง เขาอาดสิสึกสาเกี่ยวกับทะวีบเอเซีย หลือว่าทะวีบนั้นทะวีบนี้กะได้ แล้วปากดว่าตอนนี้เขากำลังเบิ่งทะวีบเอเซียอยู่นั้นเองเนาะ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
พุซาย phu-sa:i H-HR ผู้ชาย man, male
คน khon HR คน person, people
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
แนมเบิ่ง nɛ:m-bəŋ HR-H มองดู 1. to look at
2. to watch
แผนที่ phɛ:n-thi: M-H แผนที่ map
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
เมียง mi:aŋ HR เมือง town
โลก lo:k HF โลก world, earth
ปะมาน pa-ma:n M-HR ประมาณ 1. about, approximatively
2. to guess, to estimate
นั้น nan HF นั้น that, there
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement
พื้นที้ phʉ:n-thi: HF-HF พื้นที่ area
ใหญ่ ɲai H ใหญ่ large, big
เติบ tə:p LF intensifier: very, much {เว้ากันโดนเติบ = to talk a long time}
หลือ lʉ: M หรือ or
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
กว้าง gwa:ŋ HF กว้าง large, wide, broad
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
ไก gai M ไกล far, distant
หม้อง mɔŋ LF ที่, แห่ง, บริเวณ 1. place, area {หลายที่หลายหม้อง = in many places} {หม้องใดหม้องหนึ่ง = some place}
2. clf. for places
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
ปะเทด pa-thet M-HF ประเทศ country {ปะเทดไทย = Thailand}
จังหวัด jaŋ-wat M-M จังหวัด province
อำเพอ am-phə: M-HR อำเภอ district
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
แนม nɛ:m HR มอง to look, to glance, to stare {เขากำลังยืนแนมก้อนหินอยู่ = he's standing and looking at the stone/rock} {ข้างหนึ่งแนมเห็น อีกข้างหนึ่งแนมบ่เห็น = [we] see one side, [we] can't/don't see the other side}
เพี่ย phi:a H เพื่อ for
Notes: alternative pronunciation of เพื่อ
สึกสา sʉk-sa: M-M ศึกษา to study
เกี่ยวกับ gi:ao-gap H-M เกี่ยวกับ about, regarding, pertaining to
พูมิพาก phu:-mi-pha:k HR-H-HF ภูมิภาค region, provinces
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
เที่ยว thi:ao H เที่ยว 1. to travel
2. to go out
อาสัย a:-sai M-M อาศัย 1. to live, to reside, to settle {ซ้างมันอาสัยอยู่ใส = Where do elephants live?}
2. to use
หั้น han LF ที่นั่น there, over there
ตวดสอบ tu:at-sɔ:p LF-LF ตรวจสอบ to check, inspect, verify, investigate, examine
เบิ่ง bəŋ H ดู 1. to look at, to see, to watch {เบิ่งโทละทัด = to watch TV} {เบิ่งหนัง = to watch a movie}
2. to guess {เบิ่งซงแล้ว ... = [I] guess / from what it looks like ...}
นั้นหละ nan-la HF-M นั่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
ความหมาย khwa:m-ma:i HR-M ความหมาย meaning
พุ phu H ผู้ 1. person
2. clf. for people {พุหญิงพุหนึ่ง พุซายพุหนึ่ง = a woman, a man} {ซู่พุซู่คน = everybody} {พุหนึ่งโตจ่อยๆ พุหนึ่งโตบักอ้วนหนึ่ง = one person is slim, the other is fat}
Notes: pronunciation: also realized as พู่-
คือเก่า khʉ:-gao HR-H as before
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
ลักสะนะ lak-sa-na H-M-H ลักษณะ feature, characteristic, quality
ซง soŋ HR ทรง 1. shape, form
2. as if, like
Notes: translation to be confirmed
แม่น้ำ mɛ:-na:m H-HF แม่น้ำ river
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
คอง khɔ:ŋ HR คลอง canal
น้ำ na:m HF น้ำ 1. water
2. drink, soft drink, juice
พอสมควน phɔ:-som-khu:an HR-M-HR พอสมควร moderately, fairly, rather
ใส sai M (ที่)ไหน 1. where? {สิไปใส = Where are [you] going?} {มาแต่ใส = Where are [you] coming from?} {กะทะอยู่ใส = Where's the pan?}
2. somewhere, anywhere {ใสกะได้ = anywhere, wherever you like}
ใด dai M ใด 1. which, that one which, what, how {เขานั่งแบบใด เขานั่งขดตะหมาดอยู่ = How is he sitting? He's sitting cross-legged.} {ตอนใด = when?}
2. whichever, whoever {หม้องใดหม้องหนึ่ง = some place, somewhere} {ขั้นเฮาอยากตื่นญามใด เฮากะตั้งเวลาปุกญามนั้น = If we want to get up at a certain time, we set the alarm to that time}
Notes: sentence-final often with a marked rising tone
จัก jak M จัก 1. answer to a question: [I] don't know, don't know exactly, [I'm] not sure {พุซายคนนี้เขาเถ้าไป่ จัก จักเถ้าหลือบ่เถ้า เบิ่งบ่ค่อยออก = Is this man here already old? I don't know. I can't see clearly whether he's old or not.} {เขาเว้ากันอยู่ใส จักคือกัน = Where are they talking? I don't know either.}
2. exact(ly), what exactly {จักต้มอี่หยังกะบ่ฮู้ = I don't know what (exactly) he is cooking} {บ่ลู้คือกันจักปาอี่หยัง = I don't know either what kind of fish this is}
3. how much/many? {ต้นไม้มีจักต้น = How many trees are there?} {ตอนนี้จักโมงแล้ว = What time is it now?} {มือของเฮานี้สิมีจักนิ้ว = How many fingers do our hands have?}
4. a bit, a little bit {จักหน่อย/จักหน่อยหนึ่ง = a bit, a little bit}
หละ la M แหละ, ล่ะ 1. auxiliary for emphasis at the end of a phrase
2. auxiliary to create a follow-up question: And what about ... ? {แล้วลดคันที่สองหละ = And what about the second car?}
เด้อ də: HF final particle
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
ฮู้ hu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ลู้
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
เพื่อที่ phʉ:a-thi: H-H เพื่อที่ in order to, so that
Notes: the vowel เอือ is likely to be a Thai loan
เดินทาง də:n-tha:ŋ M-HR เดินทาง to travel, to make a journey/trip
พุหญิง phu-ɲiŋ H-M ผู้หญิง woman, female
ใน nai HR ใน in, within
ไทย tha:i HR ไทย Thai {ปะเทดไทย = Thailand} {คนไทย = Thai (person)}
พ้อม phɔ:m HF พร้อม at the same time, also, too {มีตะเว็นพ้อม = the sun's out, too} {กะทะมีด้ามพ้อม = the pan has also a handle}
ปัดโท pat-tho: M-HR โอโห exclamation of surprise
Notes: can be drawn out to ป๊าด-ถิ-โท, or otherwise (with possible tone changes)
ตั๊วะ tu:a HR particle: intensifies meaning {กะไปตั๊อะ = Of course I go!} {กะฮู้ตั๊วะ = Sure I know!}
Notes: pronunciation: also realized as ตั๊ว (long)
นั้นหนะ nan-na HF-M final particle: for emphasis
อื่น ʉ:n H อื่น other
ลาว la:o HR ลาว Lao
พะม่า pha-ma: H-H พม่า Myanmar
เวียดนาม vi:at-na:m HF-HR เวียดนาม Vietnam
เบิด bə:t/bət LF/M หมด 1. completely, totally, entirely {เทิงเบิด = all of them} {เบิดมื้อเบิดค่ำ = [all] day and night} {ขั้นพุโดยสานลงลดไฟเบิดแล้ว [...] = when all passengers have disembarked […]} {เขากินเบิดบ่ = Has he eaten all of it?}
2. to be finished, to be exhausted, to come to an end, to have no more {โน่ดบุ่กแบ็ดเบิด = the notebook is out of battery/the notebook needs recharging}
ซู่ su: H 1. all, entire
2. every, any {ซู่พุซู่คน = everybody} {ซู่สิ่งซู่อย่าง = everything} {ไก่ต้องกินเข้าซู่มื้อ = chicken need to eat every day} {ซู่คนสิมีขาเอาไว้ถ้าญ่าง = everybody has legs to walk}
เอเซีย e:-si:a M-HR เอเชีย Asia
นั้นเอง nan-e:ŋ HF-M นั่นเอง 1. there
2. sure enough
3. emphasizes that the preceding is the topic or has been mentioned before
Notes: Thai loan
ทะวีบ tha-vi:p H-HF ทวีป continent
หมั้นใจ man-jai LF-M มั่นใจ to be sure, confident, certain
แน่ใจ nɛ:-jai H-M แน่ใจ to be sure, confident, certain
ปากด pa:-got M-M ปรากฏ 1. to appear, seem
2. to happen
ตอนนี้ tɔ:n-ni: M-HF ตอนนี้ now