Basic vocabulary — Page 25 — Series B, pictures 16-20: to push, box, car, flat tyre, wheelchair


16
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังใซ้มือของเขานั้นหละ ใซ้มือของเขาสองข้าง กำลังซูด
ซูดอี่หยังหละบัดหนิ กำลังซูดก่อง ก่องสี่เหลี่ยมดอก ก่องบักใหญ่ ใหญ่พอสมควนหนิหละ ใหญ่พอเท่าหนิหละ บ่ใหญ่หลาย เขากำลังใซ้มือสองข้างของเขาซูดก่องนั้นไปทางหน้า
แล้วเขาซูดก่องอันนี้เป็นหญัง กะอาดสิญ้ายหม้องหลือว่าเปี่ยนหม้องกะได้ วางก่องอยู่หม้องนี้อาดสิบ่สะดวก หลือว่ามันเกะกะ เขากะเลยสิได้ซูดก่องไปไว้หม้องใหม่ หลือว่าไว้มุมใหม่

17
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายพุหนึ่ง เขากำลังญู้ลดของเขา ญู้ไปทางหน้าพุ้นหละ ใซ้มือของเขาญู้ลดเก็งของเขา
เป็นหญังเขาคือญู้ลดเก็งของเขา อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน กะเดาว่าอาดสิเป็นแบบว่าลดเก็งของเขายางฮั่ว หลือว่าลดพัง หลือว่าลดเสียเนาะ เขากะเลยสิญู้ลดไปทางหน้า เพื่อที่ว่าสิเอาลดคันนี้ไปส้อม หลือว่าไปล้านส้อมเนาะ เขากะเลยใซ้มือของเขาญู้ลดไปเลี้ยยๆ ไปเลี้ยยๆ ไปเลี้ยยๆ พุ้นแหล้ว

18
ลดคันนี้เป็นอี่หยัง ลดคันนี้ยางฮั่ว
อันนี้เบิ่งดีแล้วอาดสิเป็นลดมอเตอไซเนาะ เป็นลดมอเตอไซคันน้อยคันบ่ใหญ่ปานใด ยางมันกำลังฮั่ว ยางแบ็นนั้นหละเนาะความหมาย
เป็นหญังยางลดคือฮั่ว เป็นหญังยางลดคือแบ็น อันนี้กะจักคือกัน ลดคันนี้อาดสิขับไป ลดคันนี้อาดสิไปเหยียบตะปู หลือว่าเหยียบน้ำ เหยียบเหล็กอี่หยังกะได้ ที่เฮ็ดให้ยางมันฮั่ว หลือว่าเฮ็ดให้ลด ล้อลดมันแฟบลงเนาะ

19
เขากำลังเฮ็ดหญัง พุซายพุนี้ หลือว่าเด็กน้อยพุนี้ เขากำลังญู้ลดมอเตอไซของเขาอยู่
อาดสิญู้ไปทางหน้า หลือว่าญู้ไปเลี้ยยๆ กะได้
เป็นหญังเขาคือญู้ลดมอเตอไซของเขา ลดมอเตอไซของเขาฮั่ว เขากะเลยญู้ เพาะว่าลดมอเตอไซฮั่วหนะ มันขี่บ่ได้ ขั้นขี่ไปล้อลดมันกะสิเพ ล้อลดมันกะสิพัง
เพาะสะนั้นแล้วเขาต้องญู้เอา เพื่อที่ว่าเขาสิเอาไปส้อม เอาลดคันนี้ไปส้อม หลือว่าเอาล้อเอาลดของเขาเนี้ยไปปะให้มันเซาฮั่ว เพื่อที่ว่าสิสูบลมเข้าไป ให้มันสามาดขี่ได้คือเก่า

20
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายพุหนึ่งเนาะ อาดสิเป็นวัยทอง บ่ทันได้เถ้าปานใด เขากำลังญู้ลดเข็นอยู่
อาดสิเป็นลดเข็นคนป่วย หลือว่าลดเข็นพ่อของเขา หลือว่าลดเข็นพุเถ้าเนาะ
เขากำลังญู้ไปทางหน้า อาดสิญู้เหล้น ญู้ซ้ายญู้ขวาญู้พาพุเถ้าไปเพิดเพิน หลือว่าไปเหล้นหม้องนั้นหม้องนี้เนาะ เพาะว่าพุเถ้าคนนี้อาดสิญ่างบ่ได้ อาดสิเถ้าคัก อาดสิเถ้าหลาย บ่มีกำลังหลือว่าบ่มีแฮงญ่างเนาะ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
ใซ้ sai HF ใช้ to use
มือ mʉ: HR มือ 1. hand
2. front leg/paw (e.g., of a cat)
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
นั้นหละ nan-la HF-M นั่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
สอง sɔ:ŋ M สอง two
ข้าง kha:ŋ LF ข้าง 1. side {มีหูจับสองข้าง = there are handles on both sides}
2. next to {วางอยู่ข้างๆ ก่องใบใหญ่ = it's placed next to the large box} {เขายืนอยู่ข้างๆ อีกพุหนึ่ง = he's standing next to another person}
3. clf. for body parts which come in pairs (eyes, ears, legs etc.) {เขามีตาสองข้าง = she has two eyes}
ซูด su:t HF เคลื่อนที่ to move
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
หละ la M แหละ, ล่ะ 1. auxiliary for emphasis at the end of a phrase
2. auxiliary to create a follow-up question: And what about ... ? {แล้วลดคันที่สองหละ = And what about the second car?}
บัดหนิ bat-ni M-M [...] บัดหนิ = ทีนี้ [...] final particle: adds a sense of immediacy
ก่อง gɔŋ H กล่อง box, case, package
สี่เหลี่ยม si:-li:am H-H สี่เหลี่ยม rectangle, square
ดอก dɔ:k LF หรอก, ดอก 1. particle used after a negative, relativizing or explanatory statement to make the sense milder {กินเข้าบ่ บ่กินดอก = Are you going to eat [with us]? No.} {เป็นก้อนสี่เหลี่ยม ก้อนน้อยๆ ดอก = These are cubes, small cubes.} {แล้วกะมีลดคันหนึ่งขี่ผ่านมา เป็นลดเก็งดอก = And there's a car passing, a sedan.}
2. particle used to emphasize (not necessarily a negative) contrast
3. particle used for emphasis {ดอกไม้นี้งามบ่ กะงามอยู่ เบิ่งงามๆ ดอก = Is this flower beautiful? Yes, it's beautiful, it looks beautiful}
บัก bak M 1. intensifier before adjectives {ปาโตบักใหญ่ = a (very) large fish}
2. prefix in front of fruits and vegetables {บักแตงโม = watermelon}
3. can be used as a reference for a male person of the same or younger age {บักอันนี้ = this lad}
ใหญ่ ɲai H ใหญ่ large, big
พอสมควน phɔ:-som-khu:an HR-M-HR พอสมควร moderately, fairly, rather
หนิหละ ni-la M-M นี่แหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
Notes: variant of นี้หละ
พอ phɔ: HR พอ 1. just when, just after, as soon as
2. enough, adequate
เท่า thao H พอดี, ไม่ไหญ่มาก 1. not too large, appropriate size {เคี่ยงพอเท่าๆ = appropriately/moderately sized device/machine}
2. this much, that much, however much {เท่านั้น เท่านี้ = that much, this much}
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
นั้น nan HF นั้น that, there
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
ทางหน้า tha:ŋ-na: HR-LF ทางหน้า forward, in front (of)
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
ญ้าย ɲa:i HF ย้าย to move
หม้อง mɔŋ LF ที่, แห่ง, บริเวณ 1. place, area {หลายที่หลายหม้อง = in many places} {หม้องใดหม้องหนึ่ง = some place}
2. clf. for places
หลือ lʉ: M หรือ or
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
เปี่ยน pi:an H เปลี่ยน to change, to transform
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
วาง wa:ŋ HR วาง to place, to set/put down {โทละสับ/phone: วางสาย = to hang up} {มีเกิบวางอยู่ในก่อง = there are shoes in the box} {มือข้างหนึ่งเขาวางอยู่เทิงโต่ะ = he's put one of his hands on the table}
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
สะดวก sa-du:ak M-LF สะดวก convenient
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
เกะกะ ge-ga M-M เกะกะ to be in the way, to be in a mess
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
ไว้ wai HF ไว้ 1. to keep, to put, to place, to retain, to save, to reserve {เขาเอาหัวของเขาไว้ใส = Where does she put her head?} {หมาสิเลี้ยงไว้บ้าน = dogs are kept/raised in the house} {ไก่เลี้ยงไว้ในคอก = chicken are kept/raised in a coop} {หน้ามันบังไว้ = the face is covered/not visible} {เขาเอาโทละสับวางไว้หู = he holds the phone to his ear}
2. for {นาลิกาปุกมีไว้เฮ็ดหญัง = What is an alarm clock for?} {หม้อเอาไว้เฮ็ดแนวกิน = a pot is used to make food} {ก่องเอาไว้เฮ็ดหญัง ก่องเอาไว้ใส่ของ = What is the box for? It's for putting in stuff.}
Notes: see also ไว้ถ้า
ใหม่ mai H ใหม่ new
มุม mum HR มุม 1. corner
2. [figuratively] place
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
พุซาย phu-sa:i H-HR ผู้ชาย man, male
พุ phu H ผู้ 1. person
2. clf. for people {พุหญิงพุหนึ่ง พุซายพุหนึ่ง = a woman, a man} {ซู่พุซู่คน = everybody} {พุหนึ่งโตจ่อยๆ พุหนึ่งโตบักอ้วนหนึ่ง = one person is slim, the other is fat}
Notes: pronunciation: also realized as พู่-
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
ญู้ ɲu: HF ผลักไปข้างหน้า to push forward
Notes: used with vehicles
ลด lot H รถ 1. car, motorized vehicle
2. vehicle, cart {ลดขายแนวกิน = food cart}
พุ้นหละ phun-la HF-M นู่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
Notes: see also พุ้นหนะ
ลดเก็ง lot-geŋ H-M รถเก๋ง car (sedan)
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
ฮู้ hu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ลู้
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
เดา dao M เดา to guess {เดาบ่ถืก = [I] can't guess it} {กะเดาว่าอาดสิเป็น ... = [I] guess it could be ...}
แบบ bɛ:p LF แบบ 1. example, model, kind
2. style, form, pattern, design
ยาง ya:ŋ M ยาง 1. rubber, resin, plastic {ถุงยาง = plastic bag}
2. tyre {ลดยางแบ็น = the car has a flat tyre}
ฮั่ว hu:a H รั่ว to leak, to leak out {ยางฮั่ว = punctured/leaking tyre}
พัง phaŋ HR พัง 1. to be destroyed
2. to be damaged, broken
เสีย si:a M เสีย 1. to deteriorate, to go bad
2. to die {เสียซีวิด = to die, to loose one's life}
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement
เพื่อที่ phʉ:a-thi: H-H เพื่อที่ in order to, so that
Notes: the vowel เอือ is likely to be a Thai loan
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
คัน khan HR คัน clf. for cars, trains, motorbikes, boats {ลดไฟคันนี้ = this train} {ลดเก็งคันสีเขียวคันน้อย = a small green car}
ส้อม sɔm LF ซ่อม to repair, to fix
ล้าน la:n HF ร้าน shop {ล้านขายผนละไม้ = shop selling fruits} {ล้านขายเสี้ยผ้า = clothes shop}
เลี้ยยๆ li:ai HF เรื่อยๆ continuously
Notes: pronunciation: also realized as เลื้อยๆ
พุ้นแหล้ว phun-lɛ:o HF-LF นู่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
Notes: variant of พุ้นหละ
เบิ่ง bəŋ H ดู 1. to look at, to see, to watch {เบิ่งโทละทัด = to watch TV} {เบิ่งหนัง = to watch a movie}
2. to guess {เบิ่งซงแล้ว ... = [I] guess / from what it looks like ...}
ดี di: M ดี good
มอเตอไซ mɔ:-tə:-sai HR-M-HR มอเตอร์ไซค์ motorbike
น้อย nɔ:i HF น้อย 1. few, little
2. small
ปานใด pa:n-dai M-M เท่าไหร่, มาก 1. after negative: (not) very, (not) so much {บ่ใหญ่ปานใด = not so large, not very large}
2. how much, how many {เฮาบ่สามาดนับได้ว่ามันมีหลายปานใด = it's impossible to count how many there are}
แบ็น bɛn M แบน of a tyre: flat
ความหมาย khwa:m-ma:i HR-M ความหมาย meaning
จัก jak M จัก 1. answer to a question: [I] don't know, don't know exactly, [I'm] not sure {พุซายคนนี้เขาเถ้าไป่ จัก จักเถ้าหลือบ่เถ้า เบิ่งบ่ค่อยออก = Is this man here already old? I don't know. I can't see clearly whether he's old or not.} {เขาเว้ากันอยู่ใส จักคือกัน = Where are they talking? I don't know either.}
2. exact(ly), what exactly {จักต้มอี่หยังกะบ่ฮู้ = I don't know what (exactly) he is cooking} {บ่ลู้คือกันจักปาอี่หยัง = I don't know either what kind of fish this is}
3. how much/many? {ต้นไม้มีจักต้น = How many trees are there?} {ตอนนี้จักโมงแล้ว = What time is it now?} {มือของเฮานี้สิมีจักนิ้ว = How many fingers do our hands have?}
4. a bit, a little bit {จักหน่อย/จักหน่อยหนึ่ง = a bit, a little bit}
ขับ khap M ขับ to drive, to ride
เหยียบ yi:ap LF เหยียบ to step on, to tread on, to run over
ตะปู ta-pu: M-M ตะปู nail
น้ำ na:m HF น้ำ 1. water
2. drink, soft drink, juice
เหล็ก lek M เหล็ก iron, steel, metal
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
3. to allow, to be allowed
ล้อ lɔ: HF ล้อ wheel
แฟบ fɛ:p HF แฟบ to become flat, to deflate
ลง loŋ HR ลง 1. to descend, to lower, to go down
2. down
3. bus/train etc.: to get off, to disembark {คนกำลังลงลดบั่ด = people are getting off the bus}
4. boat/ship etc.: to get on, to board {เขากำลังญ่างลงเลีย = he's boarding/getting on the boat}
เด็กน้อย dek-nɔ:i M-HF เด็ก, เด็กน้อย child
เพาะว่า phɔ-wa: H-H เพราะว่า because
หนะ na M final particle
ขี่ khi: H ขี่ to ride, to drive {ขี่มอเตอไซ = to ride a motorbike} {ขี่ควย = to ride on a buffalo} {ขี่เลีย = to take or travel on a boat}
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
เพ phe: HR เพ, พังทลาย, พัง, เสีย 1. to fall apart
2. to destroy, wreck, demolish
3. to suffer damage
4. broken, damaged, destroyed
Notes: translation to be confirmed
เพาะสะนั้นแล้ว phɔ-sa-nan-lɛ:o H-M-HF-HF เพราะฉะนั้นแล้ว therefore, for that reason, consequently
Notes: pronunciation: also realized as เพาะฉะนั้น
ต้อง tɔŋ HF ต้อง to have to, must
เอา ao M เอา after a verb: expresses focus and continuity
เนี้ย ni:a HF เนี้ย variant of นี้ = this, here
ปะ pa M ปะ to patch (e.g., a tyre)
เซา sao HR จบ 1. to stop, to be finished {น้ำมันเซาไหลแล้ว = the water has stopped flowing} {ฝนเซาตกแล้ว = it has stopped raining} {มันสิเซาเสียงดัง = (phone) it stops ringing loudly}
2. to prevent, to hinder
3. to rest {เซาเมี่ยย = to rest}
สูบ su:p LF สูบ to pump
ลม lom HR ลม wind
เข้า khao LF เข้า to enter, to go inside, to come/go in/on {เข้าห้องน้ำ = to go to the bathroom} {เข้านอน = to go to bed} {ขี่เลียเข้าไปเกาะ = to take a boat to go on an island}
สามาด sa:-ma:t M-HF สามารถ can, to be able
คือเก่า khʉ:-gao HR-H as before
วัยทอง wai-thɔ:ŋ HR-HR วัยทอง [?] to be middle-aged
Notes: seems to be describe a younger age than Thai วัยทอง = elderly
บ่ทันได้ bɔ:-than-dai H-HR-HF ยังไม่ได้ not, not yet {บ่ทันได้กินเข้า = [I] haven't eaten yet} {อายุบ่ทันได้หลาย = not yet old} {เขาอาดสิบ่ทันได้เถ้ากะได้ = maybe he's not yet (that) old}
Notes: see also ทันได้ which is apparently equivalent
เถ้า thao LF แก่, เฒ่า age: old
ลดเข็น lot-khen H-M รถเข็น wheelchair
คนป่วย khon-pu:ai HR-H คนป่วย patient, sick person
Notes: see also พุป่วย
พ่อ phɔ: H พ่อ father
พุเถ้า phu-thao H-LF ผู้เฒ่า old person
เหล้น len LF เล่น 1. to play, to enjoy oneself with, to do something for pleasure {เหล้นลูกบอน = to play ball} {เหล้นเกม = to play a game/games} {เหล้นน้ำ = to play with/in the water} {นั่งเหล้น = to sit} {กินเหล้น = to eat (as a snack), to snack} {เหล้นโน่ดบุ่ก = to use a laptop (for entertainment or work)}
2. to drop by, to spend time with, to come to visit {บ่ได้มาเฮ็ดหญัง มาเหล้นซื่อๆ = I've not come to do anything in particular, I'm just dropping by}
ซ้าย sa:i HF ซ้าย left
ขวา khwa: M ขวา right
พา pha: HR พา 1. to guide, to lead, to accompany {หมา: พามันไปเหล้น = dog: [I] took/brought him to play}
2. plural marker for verbs, to be doing sth. together {เขาพากันใส่ส้ง = they are all wearing trousers} {เขากำลังพากันเฮ็ดหญัง เขากำลังพากันส้างบ้านส้างเฮียน = What are they doing? They're building a house.}
เพิดเพิน phə:t-phə:n HF-HR เพลิดเพลิน to enjoy, to be entertained, to take pleasure in
คน khon HR คน person, people
ญ่าง ɲa:ŋ H เดิน to walk {เขากำลังญ่างเว้ากัน = they are walking and talking} {ลูกเป็ดญ่างไปนำแม่เป็ด = the ducklings are [walking] following their mother} {เขากำลังญ่างข้ามสะพาน = she's walking over the bridge} {เขาสิญ่างไปใส = Where is he going?}
คัก khak H intensifier: very, very much
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง power, energy, strength
แฮง hɛ:ŋ HR แรง 1. strong {ลมกำลังพัดแฮงอยู่ = to wind is blowing strongly}
2. loud {เสียงแฮง = loud}
3. strength, power