Basic vocabulary — Page 24 — Series B, pictures 09-10: newspaper, to read


9
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นหนังสือพิมเนาะ
ค้ายกับหนังสือ แต่ว่ามันสิแผ่นน้อยหลือว่าสิมีข้อมูนบ่หลายส่ำหนังสือ
หนังสือพิมนี้มีปะโยดอี่หยังบ่ กะมีอยู่ หนังสือพิมนี้กะสิเฮ็ดออกมาแต่ละมื้ออยู่ในหนังสือพิมนั้นกะสิมีเนื้อหาสาละหลายสิ่งหลายอย่าง อาดสิมีเกี่ยวกับ ข่าวกานเมือง หลือว่าข่าวในสิ่งต่างๆ หลือว่าเกี่ยวกับสาละคะดี หลือว่าละคอนเนาะ กะสิพิมเข้าไปในหนังสือพิมนั้น
ขั้นพุใดอยากอ่านหลือว่าอยากฮู้ข่าวอี่หยังต่างๆ เกี่ยวกับบ้านเมียงกะสามาดไปซื้อหนังสือพิมอยู่ตะหลาดหลือว่าอยู่ล้านขายของ เพื่อที่สิมาอ่านหนังสือพิมนี้

10
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายพุหนึ่ง เขากำลังอ่านหนังสือพิมอยู่
ตาของเขากำลังจ้อง กำลังแนมหนังสือพิมอยู่ เขาคือสิกำลังอ่านหนังสือพิมอยู่
แล้วเขาอ่านหนังสือพิม เขาอ่านอี่หยังอยู่ตอนนั้น กะจักคือกัน อันนี้กะบ่ฮู้ว่าเขาอ่านอี่หยังอยู่ อาดสิอ่านข่าว หลือว่าอ่านละคอน หลือว่าเบิ่งอี่หยังต่างๆ ที่อยู่ในหนังสือพิมนั้นกะได้ อันนี้เฮากะบ่ฮู้คือกันเนาะ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
หนังสือพิม naŋ-sʉ:-phim M-M-HR หนังสือพิมพ์ newspaper
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement
ค้าย kha:i HF คล้าย to resemble, to be similar, to be alike {ทัพพีเป็นค้ายๆ กับซ้อน = a ladle is similar to a spoon}
กับ gap M กับ 1. and {ลุงกับป้า = uncle and aunt} {กวยเตียวหมูกับกวยเตียวไก่ = noodle soup with pork and noodle soup with chicken}
2. with, to {ค้ายๆ กับคำว่า ... = similar to the word ...}
3. prefix in front of foods {กับเข้า = side dishes eaten with rice} {เขากินกับกวยเตียว = he's eating noodle soup}
หนังสือ naŋ-sʉ: M-M หนังสือ 1. book {เลียนหนังสือ = to study}
2. text {เขียนหนังสือ = to write sth.}
Notes: sentence-final: often with rising tone which is likely a Thai influence
แต่ว่า tɛ:-wa: H-H แต่ว่า 1. but
2. only {ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว = I only know that he's standing there by himself}
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
แผ่น phɛn H แผ่น clf. for pieces/pages of paper {สะหมุดมีหลายแผ่นบ่ = Does the notebook have many pages?} {กะดาดแผ่นนี้ = this piece of paper}
น้อย nɔ:i HF น้อย 1. few, little
2. small
หลือ lʉ: M หรือ or
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
ข้อมูน khɔ:-mu:n LF-HR ข้อมูล information, data
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
ส่ำ sam H 1. what size?, what shape? {พุหญิงคนนี้ผมญาวส่ำใด = How long is this woman's hair?}
2. equal to (in size), as large as {โตบักใหญ่หนึ่ง โตส่ำกะทะเอาโลด = a large [fish], filling the whole pan} {อายุส่ำกัน = to be of the same age} {[หนังสือพิม]สิมีข้อมูนบ่หลายส่ำหนังสือ = [a newspaper] doesn't have as much information as a book}
ปะโยด pa-yo:t M-LF ประโยชน์ 1. benefit
2. useful
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
ออก ɔ:k LF ออก 1. to go out, to leave
2. out
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
แต่ละ tɛ:-la H-H แต่ละ each {มือแต่ละข้างกะสิมีห้านิ้ว = each hand has five fingers} {แต่ละมื้อๆ = each day}
มื้อ mʉ: HF วัน day
ใน nai HR ใน in, within
นั้น nan HF นั้น that, there
เนื้อหา nʉ:a-ha: HF-M เนื้อหา content
สาละ sa:-la M-H สาระ substance, content
หลายสิ่งหลายอย่าง la:i-siŋ-la:i-ya:ŋ M-H-M-H หลากหลาย, มากมาย, หลายอย่าง varied, various, several (kinds etc.)
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
เกี่ยวกับ gi:ao-gap H-M เกี่ยวกับ about, regarding, pertaining to
ข่าว kha:o H ข่าว news
กานเมือง ga:n-mʉ:aŋ M-HR การเมือง politics
สิ่ง siŋ H สิ่ง thing, object
ต่างๆ ta:ŋ-ta:ŋ H-H ต่างๆ different, various
สาละคะดี sa:-la-ka-di: M-H-H-M สารคดี documentary, non-fiction
ละคอน la-khɔ:n H-HR ละคร play, drama, theater, show, fiction
พิม phim HR พิมพ์ to print
เข้า khao LF เข้า to enter, to go inside, to come/go in/on {เข้าห้องน้ำ = to go to the bathroom} {เข้านอน = to go to bed} {ขี่เลียเข้าไปเกาะ = to take a boat to go on an island}
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
พุใด phu-dai H-M ใคร 1. who {มีพุใดโทมากะบ่ลู้ = I don't know who has called} {ห้องนอนของพุใด = whose bedroom (is this)? }
2. someone, somebody, anybody, in negative context: nobody {บ่มีพุใดอยู่กับเขาเลย = there's nobody with him}
อยาก ya:k LF อยาก to want, to wish
อ่าน a:n H อ่าน to read
ฮู้ hu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ลู้
บ้านเมียง ba:n-mi:aŋ HF-HR บ้านเมือง country, nation
สามาด sa:-ma:t M-HF สามารถ can, to be able
ซื้อ sʉ: HF ซื้อ to buy
ตะหลาด ta-la:t M-LF ตลาด market
ล้านขายของ la:n-kha:i-khɔ:ŋ HF-M-M ร้านขายของ shop, store
เพื่อที่ phʉ:a-thi: H-H เพื่อที่ in order to, so that
Notes: the vowel เอือ is likely to be a Thai loan
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
พุซาย phu-sa:i H-HR ผู้ชาย man, male
พุ phu H ผู้ 1. person
2. clf. for people {พุหญิงพุหนึ่ง พุซายพุหนึ่ง = a woman, a man} {ซู่พุซู่คน = everybody} {พุหนึ่งโตจ่อยๆ พุหนึ่งโตบักอ้วนหนึ่ง = one person is slim, the other is fat}
Notes: pronunciation: also realized as พู่-
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
ตา ta: M ตา eye {เขามีตาสองข้าง = he's got two eyes} {หลับตา = to close one's eyes}
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
จ้อง jɔŋ HF จ้อง to look at, to stare
แนม nɛ:m HR มอง to look, to glance, to stare {เขากำลังยืนแนมก้อนหินอยู่ = he's standing and looking at the stone/rock} {ข้างหนึ่งแนมเห็น อีกข้างหนึ่งแนมบ่เห็น = [we] see one side, [we] can't/don't see the other side}
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
ตอน tɔ:n M ตอน when, period {ตอนสองโมงเซ้า = at 8 o'clock in the morning} {ในตอนกินเข้า = when eating}
จัก jak M จัก 1. answer to a question: [I] don't know, don't know exactly, [I'm] not sure {พุซายคนนี้เขาเถ้าไป่ จัก จักเถ้าหลือบ่เถ้า เบิ่งบ่ค่อยออก = Is this man here already old? I don't know. I can't see clearly whether he's old or not.} {เขาเว้ากันอยู่ใส จักคือกัน = Where are they talking? I don't know either.}
2. exact(ly), what exactly {จักต้มอี่หยังกะบ่ฮู้ = I don't know what (exactly) he is cooking} {บ่ลู้คือกันจักปาอี่หยัง = I don't know either what kind of fish this is}
3. how much/many? {ต้นไม้มีจักต้น = How many trees are there?} {ตอนนี้จักโมงแล้ว = What time is it now?} {มือของเฮานี้สิมีจักนิ้ว = How many fingers do our hands have?}
4. a bit, a little bit {จักหน่อย/จักหน่อยหนึ่ง = a bit, a little bit}
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
เบิ่ง bəŋ H ดู 1. to look at, to see, to watch {เบิ่งโทละทัด = to watch TV} {เบิ่งหนัง = to watch a movie}
2. to guess {เบิ่งซงแล้ว ... = [I] guess / from what it looks like ...}
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I