Basic vocabulary — Page 24 — Series B, pictures 05-08: shop/store, food stall, clothes, hairdresser


5
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือล้านขายของ หลือว่าล้านสะดวกซื้อเนาะ
ในล้านนี้กะสิมีหลายสิ่งหลายอย่าง หลือว่าขายหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในล้านอันนี้
ญามเฮาต้องกานอี่หยัง หลือว่าอยากซื้ออี่หยังที่มันเป็นสิ่งน้อยหลือว่าซิ้นน้อยแน่เนาะ เฮากะสามาดที่ไปซื้ออยู่ในล้านอันนี้ได้
แล้วล้านขายของอันนี้เปิดตะหลอดเวลาบ่ กะแล้วแต่ล้าน บางล้านกะเปิดยี้สิบสี่ซั่วโมง หลือว่าเปิดเบิดมื้อเบิดค่ำ แต่ว่าบางล้านกะเปิดซั่วคาว หลือว่าเปิดได้ญามมื้อเว็นส่ำนั้น

6
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือลด เป็นลดขายแนวกิน หลือว่าลดขายกับเข้าเนาะ
แล้วเป็นหญังเขาคือมาขายเทิงลด เป็นหญังเขาคือขายของอยู่เทิงลด กะจักคือกัน เขาอาดสิบ่มีเป็นล้านขาย เขากะเลยมาขายอยู่เทิงลด เพื่อที่ว่าเขาสิได้ขายแนวกินนั้นเอง
แล้วเขาขายอี่หยังแน่ กะขายเป็นแนวกิน ขายกับเข้าเนาะ อาดสิเป็นขายอาหานตามสั่งกะได้ ที่คนอยากกินอี่หยังกะไปสั่งเขา แล้วเขากะสิได้กินแนวอันนั้นเนาะ

7
นี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นล้านขายของ แต่ว่าเป็นล้านขายเสี้ยผ้าเนาะ กะขายหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับเสี้ยผ้า หลือว่าแนวใส่ หลือว่าแนวนุ่งห่มเนาะ
กะอย่างเซ้นมีเสี้ยผ้า มีเทิงส้งแน่ มีเสี้ยแน่ มีเกิบแน่ มีหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับแนวใส่ของคนเนาะ

8
นี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นล้านคือกัน ล้านตัดผม
อันนี้เป็นล้านตัดผมเนาะ เป็นล้านบอลิกาน เพื่อที่ว่าสิให้คนมาตัดผม
แล้วในล้านนั้นแนมเข้าไปหนะสิมีอี่หยังแน่ กะมีคน มีคนสามคน คนหนึ่งกะนั่งอยู่เทิงโต่ะ เพื่อที่ว่าสิให้สั่งตัดผม มาตัดผมให้เจ้าของ คนยืนอยู่หั้นกะเป็นซ่างตัดผม ยืนอยู่หั้นกะเพื่อว่าสิตัดผมให้ลูกค้าเนาะ แล้วกะอีกคนหนึ่งนั่งอยู่เคาเต้อ อาดสิเป็นพะนักงานเก็บเงิน หลือว่าพะนักงานคิดเงินนั้นเอง

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
ล้านขายของ la:n-kha:i-khɔ:ŋ HF-M-M ร้านขายของ shop, store
หลือ lʉ: M หรือ or
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
ล้าน la:n HF ร้าน shop {ล้านขายผนละไม้ = shop selling fruits} {ล้านขายเสี้ยผ้า = clothes shop}
สะดวก sa-du:ak M-LF สะดวก convenient
ซื้อ sʉ: HF ซื้อ to buy
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement
ใน nai HR ใน in, within
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
หลายสิ่งหลายอย่าง la:i-siŋ-la:i-ya:ŋ M-H-M-H หลากหลาย, มากมาย, หลายอย่าง varied, various, several (kinds etc.)
ขาย kha:i M ขาย to sell
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
ญาม ɲa:m HR ยาม 1. period of time {ญามมื้อเซ้า = morning} {ญามเที่ยง = noon}
2. when, while {ญามทอด ต้องใซ้น้ำมันพ้อม = one needs to use oil when frying} {ญามสิออกไปข้างนอกกะต้องใส่เกิบ = when one goes out, ones has to wear shoes}
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
ต้องกาน tɔŋ-ga:n HF-M ต้องการ to need, require, desire, wish, demand
อยาก ya:k LF อยาก to want, to wish
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
สิ่ง siŋ H สิ่ง thing, object
น้อย nɔ:i HF น้อย 1. few, little
2. small
ซิ้น sin HF ชิ้น 1. piece, slice
2. skin {หนีบซิ้น = to pinch the skin}
แน่ nɛ: H แน่, บ้าง 1. some, somewhat
2. final particle, used to ask for examples (similar to Thai บ้าง at the end of a question) {หม้อใซ้เฮ็ดอี่หยังได้แน่ = What (different things) can a pot be used for?} {น้ำอัดลมซื้อได้อยู่ใสแน่ = Where/in which places can one buy soft drinks?}
3. final particle, when giving examples {มีเทิงส้งแน่ มีเสี้ยแน่ มีเกิบแน่ = there are trousers, shirts, shoes etc.}
4. final particle, used to give a command {ไปปิดหน้าต่างให้แน่ = Close the window!}
5. final particle, acting as an intensifier, especially in the pattern ... คัก ... แน่ {สูงคักสูงแน่ = very high} {ญ้องเฮาคัก ญ้องเฮาแน่ = [he's] praising me a lot}
สามาด sa:-ma:t M-HF สามารถ can, to be able
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
เปิด pə:t M เปิด 1. to open {เปิดหน้าต่าง = to open the window} {เปิดปะตู = to open the door}
2. to start, to switch on {เปิดไฟ = to switch on the light} {เปิดแอ = to switch on the A/C}
ตะหลอดเวลา ta-lɔ:t-we:-la: M-LF-HR-HR ตลอดเวลา all the time, always
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
แล้วแต่ lɛ:o-tɛ: HF-H แล้วแต่ up to, depending on
บาง ba:ŋ M บาง 1. some {สัดบางโตบ่มีขา = some animals don't have legs} {บางคนสิมักกินกวยเตียวแทนเข้า = some people like to eat noodle soup instead of rice (dishes)} {บางสิ่งบางอย่าง = something, anything}
2. thin
ยี้สิบ yi:-sip HF-M ยี่สิบ twenty
สี่ si: H สี่ four
ซั่วโมง su:a-mo:ŋ H-HR ชั่วโมง hour
เบิดมื้อเบิดค่ำ bət-mʉ:-bət-kham M-HF-M-H ทั้งวันทั้งคืน [all] day and night, around the clock
แต่ว่า tɛ:-wa: H-H แต่ว่า 1. but
2. only {ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว = I only know that he's standing there by himself}
ซั่วคาว su:a-kha:o H-HR ชั่วคราว 1. temporary
2. provisional, tentative
มื้อเว็น mʉ:-wen HF-HR กลางวัน day, daytime
ส่ำนั้น sam-nan H-HF แค่นั้น 1. just that, only that
2. that much
ลด lot H รถ 1. car, motorized vehicle
2. vehicle, cart {ลดขายแนวกิน = food cart}
แนวกิน nɛ:o-gin HR-M อาหาร food {เฮ็ดแนวกิน = to prepare food} {ตำบักหุ่งเนี้ยกะสิเป็นแนวกิน = papaya salad is (a kind of) food}
กับเข้า gap-khao M-LF กับข้าว 1. course eaten with rice, things to eat with rice
2. dish
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
เทิง thə:ŋ HR บน 1. on, on top of, at, in {เทิงโต่ะ = at/on the table} {กบมันนั่งอยู่เทิงใบบัว = the frog is sitting on the lotus leaf} {เทิงท้องฟ้า = in the sky} {มันแล่นอยู่เทิงลาง = [the train] runs on rails} {มีคนนั่งอยู่เทิงลดสามล้อสามคน = there are three people sitting in the tuk tuk}
2. up, upward
Notes: pronunciation: also realized as ทัง
ของ khɔ:ŋ M ของ thing, object
จัก jak M จัก 1. answer to a question: [I] don't know, don't know exactly, [I'm] not sure {พุซายคนนี้เขาเถ้าไป่ จัก จักเถ้าหลือบ่เถ้า เบิ่งบ่ค่อยออก = Is this man here already old? I don't know. I can't see clearly whether he's old or not.} {เขาเว้ากันอยู่ใส จักคือกัน = Where are they talking? I don't know either.}
2. exact(ly), what exactly {จักต้มอี่หยังกะบ่ฮู้ = I don't know what (exactly) he is cooking} {บ่ลู้คือกันจักปาอี่หยัง = I don't know either what kind of fish this is}
3. how much/many? {ต้นไม้มีจักต้น = How many trees are there?} {ตอนนี้จักโมงแล้ว = What time is it now?} {มือของเฮานี้สิมีจักนิ้ว = How many fingers do our hands have?}
4. a bit, a little bit {จักหน่อย/จักหน่อยหนึ่ง = a bit, a little bit}
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
เพื่อที่ phʉ:a-thi: H-H เพื่อที่ in order to, so that
Notes: the vowel เอือ is likely to be a Thai loan
นั้นเอง nan-e:ŋ HF-M นั่นเอง 1. there
2. sure enough
3. emphasizes that the preceding is the topic or has been mentioned before
Notes: Thai loan
อาหาน a:-ha:n M-M อาหาร food {ญุงมันกินเลียดเป็นอาหาน = the mosquito feeds on blood}
ตามสั่ง ta:m-saŋ M-H ตามสั่ง 1. made-to-order
2. type of food which is prepared to the specifications of the customer, usually various types of fried rice
คน khon HR คน person, people
กิน gin M กิน to eat, to consume, to use
สั่ง saŋ H สั่ง to order
แนว nɛ:o HR 1. kind, sort, type
2. method, mode of action - and the corresponding tool or object, thing {แนวนุ่งห่ม = clothes, clothing} {แนวคม = sharp object [e.g., a pair of scissors]} {แนวถือ = handle}
3. clf. for words starting with แนว {กินแนวอันนั้น = กินแนวกินอันนั้น = to eat this food [which was talked about earlier]}
นั้น nan HF นั้น that, there
เสี้ยผ้า si:a-pha: LF-LF เสื้อผ้า clothes, clothing
เกี่ยวกับ gi:ao-gap H-M เกี่ยวกับ about, regarding, pertaining to
แนวใส่ nɛ:o-sai HR-H เสื้อผ้า clothing, clothes
นุ่งห่ม nuŋ-hom H-H นุ่งห่ม clothes: to wear, to put on {แนวนุ่งห่ม = clothes, clothing}
อย่างเซ้น ya:ŋ-sen H-HF อย่างเช่น for example, such as, like
Notes: pronunciation: also realized as อย่างเช้น
เทิง thə:ŋ HR ทั้ง 1. up to, all, all of, the whole of, altogether {เขาใส่กางเกงขาสั้นเทิงสองคน = both are wearing short trousers} {เขาเป็นพ่อของลูกเทิงสามคนนี้ = he's the father of these three [children] here}
2. เทิง ... เทิง ...: both ... and ..., ... as well as ... {เทิงมีใบพ้อม เทิงมีเหลียนพ้อม = there are notes as well as coins}
Notes: pronunciation: also realized as ทัง
ส้ง soŋ LF กางเกง trousers
Notes: synonym: กางเกง
เสี้ย si:a LF เสื้อ shirt
เกิบ gə:p LF รองเท้า 1. shoe
2. general term for footwear
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
ล้านตัดผม la:n-tat-phom HF-M-M ร้านตัดผม hairdresser's, barber shop
บอลิกาน bɔ:-li-ga:n M-H-M บริการ service
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
3. to allow, to be allowed
ตัด tat M ตัด to cut {ตัดผม = to cut hair}
ผม phom M ผม hair
แนม nɛ:m HR มอง to look, to glance, to stare {เขากำลังยืนแนมก้อนหินอยู่ = he's standing and looking at the stone/rock} {ข้างหนึ่งแนมเห็น อีกข้างหนึ่งแนมบ่เห็น = [we] see one side, [we] can't/don't see the other side}
เข้า khao LF เข้า to enter, to go inside, to come/go in/on {เข้าห้องน้ำ = to go to the bathroom} {เข้านอน = to go to bed} {ขี่เลียเข้าไปเกาะ = to take a boat to go on an island}
หนะ na M final particle
สาม sa:m M สาม three
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
นั่ง naŋ H นั่ง to sit
โต่ะ to H โต๊ะ, เก้าอี้ 1. table
2. chair
เจ้าของ jao-khɔ:ŋ HF-M เจ้าของ 1. personal pronoun: oneself
2. owner
ยืน yʉ:n M ยืน to stand
หั้น han LF ที่นั่น there, over there
ซ่างตัดผม sa:ŋ-tat-phom H-M-M ช่างตัดผม hairdresser
เพื่อ phʉ:a H เพื่อ for
Notes: the vowel เอือ is likely to be a Thai loan; pronunciation: also realized as เพี่ย
ลูกค้า lu:k-kha: HF-HF ลูกค้า customer
อีก i:k LF อีก 1. more, again
2. other, another
เคาเต้อ khao-tə: HR-HF เคาน์เตอร์ counter, reception, desk
พะนักงาน pha-nak-ŋa:n H-H-HR พนักงาน employee, worker
เก็บ gep M เก็บ 1. to collect, to gather, to accumulate, to pick/harvest {เก็บเงิน = to save money} {in a restaurant: เก็บเงิน = to get the bill} {เก็บน้ำ = to collect and store water} {เก็บผัก = to harvest vegetables}
2. to keep
3. to take in, to put away, to tidy up
เงิน ŋən HR เงิน money
คิด khit H คิด 1. to think
2. to calculate {คิดเงิน = to calculate the price}