Basic vocabulary — Page 24 — Series B, pictures 01-04: police, to stop, car, whistle, to arrest, criminal


1
นี้คือตำหลวด
ตำหลวดเขาเฮ็ดอี่หยัง ตำหลวดกะมีหน้าที่ดูแลปะชาชน เบิ่งแญงปะชาชน ซ่อยเหลียปะชาชน
เป็นอาซีบตำหลวดกะเฮ็ดหลายหน้าที่ กะซ่อยเหลียทุกอย่างเกี่ยวกับซ่อยเหลียปะชาชน
ตำหลวดเขาใส่ซุดสีหญัง ตำหลวดสิใส่ซุดสีกากี หลือว่าสีน้ำตานเข้ม

2
เขากำลังเฮ็ดหญัง ตำหลวดเขากำลังเฮ็ดอี่หยัง เขากำลังโบกมือ
เขากำลังโบกมือให้สันญะลักกับคนขับลดว่าให้จอด ว่าให้หยุด ว่าให้จอดอยู่หม้องนี้
ขั้นตำหลวดบอกให้หยุด บอกให้ลดจอด ลดสิจอดบ่ กะจอด ลดคันนั้นกะต้องจอด ขั้นตำหลวดบอกหยุด กะต้องหยุด ขั้นตำหลวดบอกจอด กะต้องจอด

3
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังเป่าลูกหวีด
เขาเป่าลูกหวีดเฮ็ดหญัง เขาอาดสิเป่าให้สันญะลักกะได้ว่าต้องเฮ็ดอี่หยัง ว่าต้องเฮ็ดแบบนั้น ว่าต้องเฮ็ดแบบนี้ เพื่อที่ว่าสิให้คนได้ญินนั้น ได้ฟังเจ้าของ หลือว่าได้ญินเจ้าของนั้นหละ
แล้วคนที่เป่านี้เขาเป็นใผ เขามีหน้าที่เฮ็ดหญัง เขาเป็นตำหลวด พุซายคนนี้เขาเป็นตำหลวด เขาอาดสิมีหน้าที่เบิ่งแญง หลือว่าดูแลอยู่เทิงท้องถะหนนกะได้ เขากะเลยต้องเป่าลูกหวีด

4
ตำหลวดเขากำลังเฮ็ดหญัง ตำหลวดเขากำลังจับพุล้าย เขากำลังจับคนล้าย
คนล้ายเขาเป็นใผ คนล้ายกะเป็นคนคือกัน แต่ว่าเขาอาดสิเฮ็ดผิดกดหมาย หลือว่าเฮ็ดในทางที่บ่ดี เฮ็ดในสิ่งที่บ่ดี เขากะเลยต้องถืกจับ ถืกตำหลวดจับ
แล้วตำหลวดเอาอี่หยังใส่มือพุล้าย กะเป็นกุนแกข้อมือ เอาไว้ถ้าใส่มือพุล้าย หลือว่าเอาไว้ถ้าล็อกมือพุล้ายให้มือเขาติดกัน หลือว่าให้มือเขาอยู่ใก้กัน เพื่อที่ว่าเขาสิบ่ได้ทำล้ายตำหลวด หลือว่าเพื่อที่ว่าเขาสิบ่ได้ทำล้ายคนอื่นเนาะ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
ตำหลวด tam-lu:at M-LF ตำรวจ 1. police
2. policeman
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
หน้าที่ na:-thi: LF-H หน้าที่ duty, responsibility, obligation, function
ดูแล du:-lɛ: M-HR ดูแล to take care of, to look after
ปะชาชน pa-cha:-chon M-HR-HR ประชาชน people, population, general public
เบิ่งแญง bəŋ-ɲɛ:ŋ H-HR 1. to oversee, to supervise
2. to look after, to keep an eye on
ซ่อยเหลีย sɔ:i-li:a H-M ช่วยเหลือ to help, to assist
Notes: pronunciation: also realized as ซ่อยเหลือ
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
อาซีบ a:-si:p M-HF อาชีพ profession, occupation
Notes: pronunciation: also realized as อาชีพ
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
ทุก thuk H ทุก every
Notes: also pronounced ทุ as in ทุมื้อๆ = everyday, always
อย่าง ya:ŋ H อย่าง type, kind, sort, category
เกี่ยวกับ gi:ao-gap H-M เกี่ยวกับ about, regarding, pertaining to
ใส่ sai H ใส่ 1. to put something in/on {เขาใส่บักพิกในกวยเตียวหลาย = he's putting a lot of chili in his noodle soup} {เขาบีบยาสีฟันใส่แปงสีฟัน = he squeezes toothpaste on the toothbrush} {ก่องเอาไว้ใส่ของ = boxes are there to put stuff in}
2. to wear (clothes) {เขาใส่เสี้ยแขนญาว = he's wearing a long-sleeve}
3. directed at {เอิ้นใส่กัน = to call each other/to say to each other} {หมามันเห่าใส่แมว = the dog barks at the cat} {ล้องเพงใส่ไม = to sing into the microphone} {เขากำลังซี้มือไปใส่พุซาย = she's pointing at the man}
ซุด sut H ชุด dress, uniform {ซุดนักเลียน = school uniform}
Notes: pronunciation: also realized as ชุด
สี si: M สี 1. color
2. colored pencil, crayon
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
กากี ga:-gi: M-M กากี color: khaki
หลือ lʉ: M หรือ or
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
น้ำตาน na:m-ta:n HF-M น้ำตาล color: brown
เข้ม khem LF เข้ม intense, strong
Notes: pronunciation: also realized with HF tone
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
โบก bo:k LF โบก to wave (the hand)
มือ mʉ: HR มือ 1. hand
2. front leg/paw (e.g., of a cat)
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
3. to allow, to be allowed
สันญะลัก san-ɲa-lak M-H-H สัญลักษณ์ symbol, mark, sign
Notes: tone of second syllable to be verified
กับ gap M กับ 1. and {ลุงกับป้า = uncle and aunt} {กวยเตียวหมูกับกวยเตียวไก่ = noodle soup with pork and noodle soup with chicken}
2. with, to {ค้ายๆ กับคำว่า ... = similar to the word ...}
3. prefix in front of foods {กับเข้า = side dishes eaten with rice} {เขากินกับกวยเตียว = he's eating noodle soup}
คน khon HR คน person, people
ขับ khap M ขับ to drive, to ride
ลด lot H รถ 1. car, motorized vehicle
2. vehicle, cart {ลดขายแนวกิน = food cart}
จอด jɔ:t LF จอด to park, to stop
หยุด yut M หยุด to stop
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
หม้อง mɔŋ LF ที่, แห่ง, บริเวณ 1. place, area {หลายที่หลายหม้อง = in many places} {หม้องใดหม้องหนึ่ง = some place}
2. clf. for places
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
บอก bɔ:k LF บอก to tell, to say, to suggest, to advise
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
คัน khan HR คัน clf. for cars, trains, motorbikes, boats {ลดไฟคันนี้ = this train} {ลดเก็งคันสีเขียวคันน้อย = a small green car}
นั้น nan HF นั้น that, there
ต้อง tɔŋ HF ต้อง to have to, must
เป่า pao H เป่า to blow {เป่าลูกหวีด = to blow a whistle}
ลูกหวีด lu:k-wi:t HF-LF นกหวีด whistle
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
แบบ bɛ:p LF แบบ 1. example, model, kind
2. style, form, pattern, design
เพื่อที่ phʉ:a-thi: H-H เพื่อที่ in order to, so that
Notes: the vowel เอือ is likely to be a Thai loan
ได้ญิน dai-ɲin HF-HR ได้ยิน to hear
ฟัง faŋ HR ฟัง to listen, to hear
เจ้าของ jao-khɔ:ŋ HF-M เจ้าของ 1. personal pronoun: oneself
2. owner
นั้นหละ nan-la HF-M นั่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
ใผ phai M ใคร 1. who {พุซายคนนี้เป็นใผ = Who's this boy?}
2. somebody, someone, anybody, with negative: nobody {บ่มีใผอยู่หนี้จักคนเลย = there's not a single person here}
พุซาย phu-sa:i H-HR ผู้ชาย man, male
เทิง thə:ŋ HR บน 1. on, on top of, at, in {เทิงโต่ะ = at/on the table} {กบมันนั่งอยู่เทิงใบบัว = the frog is sitting on the lotus leaf} {เทิงท้องฟ้า = in the sky} {มันแล่นอยู่เทิงลาง = [the train] runs on rails} {มีคนนั่งอยู่เทิงลดสามล้อสามคน = there are three people sitting in the tuk tuk}
2. up, upward
Notes: pronunciation: also realized as ทัง
ท้องถะหนน thɔ:ŋ-tha-non HF-M-M ท้องถนน road
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
จับ jap M จับ 1. to grasp, to hold {เขาจับมือกัน = they're holding hands} {เขายืนจับไอติมอยู่ = she's standing, holding an ice cream}
2. to catch, to arrest {จับพุล้าย = to arrest a criminal}
พุล้าย phu-la:i H-HF ผู้ร้าย criminal
ล้าย la:i HF ร้าย 1. bad, evil
2. criminal {คนล้าย = criminal}
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
แต่ว่า tɛ:-wa: H-H แต่ว่า 1. but
2. only {ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว = I only know that he's standing there by himself}
ผิดกดหมาย phit-got-ma:i M-M-M ผิดกฎหมาย illegal, against the law
ใน nai HR ใน in, within
ทาง tha:ŋ HR ทาง 1. way, direction {พุหญิงกะสิไปทางหนึ่ง พุซายกะสิไปอีกทางหนึ่ง = the woman goes one way, the man another way} {ตะเว็นไปทางใด = Where has the sun gone?} {เขาถีบจักกะย๊านไปทางหน้า = he's biking on/onward/forward} {มาเว้า มาว่าเฮาในทางที่บ่ดี = he's scolding [me], he's talking to me improperly}
2. by, through, via etc. {เว้าทางโทละสับ = to talk on the phone}
ดี di: M ดี good
สิ่ง siŋ H สิ่ง thing, object
ถืก thʉ:k LF ถูก marker for passive {ขั้นมันถืกความฮ้อนมันกะละลาย = when it is exposed to heat, it melts} {เฮ็ดในสิ่งที่บ่ดี เขากะเลยต้องถืกจับ = [he's] done something bad, so he gets arrested} {กะดาดมันกำลังถืกไฟไหม้ = the paper is burning}
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
กุนแกข้อมือ gun-gɛ:-khɔ:-mʉ: M-M-LF-HR กุญแจมือ handcuff(s)
ไว้ถ้า wai-tha: HF-LF usually in a positive statement or answer: is for, is used for, has the purpose of {กะทะมีไว้ถ้าทอด = a pan is for frying} {น้ำบักนาวมีไว้ถ้าปุงอาหาน = lime juice is used to season food} {ปากกามีไว้ถ้าเขียน = a pen is for writing} {กะเทียมเอาไว้ถ้าเฮ็ดแนวกิน = garlic is used to make food} {ขาเอาไว้ถ้าญ่าง = legs are for walking} {เกิบเอาไว้ถ้าใส่ = shoes are for wearing}
Notes: see also ไว้
ล็อก lɔk H ล็อค 1. to lock
2. lock (noun)
ติด tit M ติด 1. to be attached to, to be on/at {สะวิดเปิดไฟติดอยู่ข้างฝาบ้าน = the light switch is on the wall} {มันสิมีน้ำติดอยู่โตของเขา = there is water on his body}
2. to stick (to), to attach (to)
กัน gan M กัน mutual, each other, with another, together {เขากำลังนั่งเว้ากัน = they're sitting and talking} {เขาสองคนฮักกัน = they love each other} {ปาสองโตนี้ ใหญ่ห่างกันหลายบ่ = These two fish here, are they very different in size (from each other)?} {ต่างกัน = to be different (from each other)} {ก่องอันไหนหนักกว่ากัน = Which box is heavier (than the other(s))?}
ใก้ gai HF ใกล้ near, close
ทำล้าย tham-la:i HR-HF ทำร้าย to harm, to do harm, to hurt, to injure, to attack
อื่น ʉ:n H อื่น other
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement