Basic vocabulary — Page 23 — Series B, pictures 14-15: brother


14
อันนี้คือพุใด อันนี้กะเป็นคนคือกัน แต่ว่าเป็นพี่ซายหมู่ เป็นพี่ซายใหญ่ หลือว่าเป็นลูกคนกก
ลูกคนกกของพ่อกับแม่ หลือว่าลูกคนที่หนึ่ง ลูกคนที่ออกมาก่อนหมู่
แล้วกะเป็นพุซาย เขากะสิเอิ้นว่า พี่ซาย หลือว่า อ้าย

15
นี้คือพุใด อันนี้เป็นใผ เอิ้นว่าจั่งใด อันนี้กะเป็นน้องซาย
เป็นน้องสุดหมู่ หลือว่าเป็นลูกของพ่อกับแม่ แล้วออกมาทีหลังหมู่ หลือว่าเกิดทีหลังหมู่ เกิดลุ้นหมู่นั้นหละ เขากะสิเอิ้นว่าน้องซาย หลือว่า น้อง
อันนี้กะสิเป็นพุซายคือกัน กะเป็นพุซาย เขาสิเอิ้นว่า น้องซาย หลือว่า น้อง นั้นหละ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
พุใด phu-dai H-M ใคร 1. who {มีพุใดโทมากะบ่ลู้ = I don't know who has called} {ห้องนอนของพุใด = whose bedroom (is this)? }
2. someone, somebody, anybody, in negative context: nobody {บ่มีพุใดอยู่กับเขาเลย = there's nobody with him}
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
คน khon HR คน person, people
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
แต่ว่า tɛ:-wa: H-H แต่ว่า 1. but
2. only {ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว = I only know that he's standing there by himself}
พี่ซาย phi:-sa:i H-HR พี่ชาย elder brother
หมู่ mu: H หมู่, กลุ่ม(เพื่อน) 1. group, friend(s)
2. children (in a family) {ลูกคนที่ออกมาก่อนหมู่ = the first-born child} {น้องสุดหมู่ = last-born child}
3. collective noun: group, many
ใหญ่ ɲai H ใหญ่ large, big
หลือ lʉ: M หรือ or
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
ลูก lu:k HF ลูก 1. child
2. clf. for balls, fruits (lime), mountains
กก gok M ต้นไม้ 1. tree
2. first child {ลูกคนกก = first child}
3. base, foot, bottom {ตงกกต้นก้า = at the stem/bottom/lower part of the rice seedling}
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
พ่อ phɔ: H พ่อ father
กับ gap M กับ 1. and {ลุงกับป้า = uncle and aunt} {กวยเตียวหมูกับกวยเตียวไก่ = noodle soup with pork and noodle soup with chicken}
2. with, to {ค้ายๆ กับคำว่า ... = similar to the word ...}
3. prefix in front of foods {กับเข้า = side dishes eaten with rice} {เขากินกับกวยเตียว = he's eating noodle soup}
แม่ mɛ: H แม่ mother
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
ออก ɔ:k LF ออก 1. to go out, to leave
2. out
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
ก่อน gɔ:n H ก่อน 1. before
2. first, first of all
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
พุซาย phu-sa:i H-HR ผู้ชาย man, male
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
เอิ้น ə:n HF พูด, เรียก to call, to say {เอิ้นง่ายๆ ว่า = in other words} {คนอี่สานเอิ้นว่า เป็นลูกคนกก = Isaan people call her ลูกคนกก}
อ้าย a:i HF พี่ชาย elder brother
ใผ phai M ใคร 1. who {พุซายคนนี้เป็นใผ = Who's this boy?}
2. somebody, someone, anybody, with negative: nobody {บ่มีใผอยู่หนี้จักคนเลย = there's not a single person here}
จั่งใด jaŋ-dai H-M ยังไง, แบบไหน how, in what manner {บักนาวมันมีลดซาดจั่งใด = Lime fruits have what kind of taste?} {เขาปิดแอจั่งใด = How is he switching off the A/C?} {เทียนใซ้จั่งใด = How's a candle used?} {สิใซ้จั่งใด = how is [it] used?}
น้องซาย nɔ:ŋ-sa:i HF-HR น้องชาย younger brother
น้อง nɔ:ŋ HF น้อง younger person, younger sibling
สุด sut M สุด last, extreme, most
ทีหลัง thi:-laŋ HR-M ทีหลัง after, later
เกิด gə:t LF เกิด 1. (often together with ขึ้น) to happen, to arise, to take place {เกิดอี่หยังขึ้น = what is happening?} {บ่มีหญังเกิดขึ้น = nothing's happening}
2. to be born
3. to grow {หนวดกะคือสิเกิดอยู่ใต้ดัง = a moustache grows below the nose}
ลุ้น lun HF รุ่น 1. model, version
2. generation, age
นั้นหละ nan-la HF-M นั่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase