Basic vocabulary — Page 23 — Series B, pictures 06-08: to work out/exercise, to swim, to lift weights


6
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังออกกำลังกาย เขากำลังแล่นออกกำลังกาย
เขาแล่นอยู่จักคน เขาแล่นอยู่พุเดียว
แล้วเขาแล่นออกกำลังกายเฮ็ดหญัง เขากะอาดว่า อยากสิมีล้างกายแข็งแลง เขากะเลยสิแล่นออกกำลังกาย
แล้วเขาแล่นออกกำลังกายจั่งใด เขากะแล่นไปเลี้ยยๆ ปะสาแล่นออกกำลังซื่อๆ มันกะได้กำลังมาแล้ว กะสิเฮ็ดให้เฮาสุกขะพาบล้างกายแข็งแลง

7
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังหว้ายน้ำ
เขาหว้ายน้ำเฮ็ดหญัง เขากะอาดสิฮ้อน หลืออาดสิอยากเหล้นน้ำ เขากะเลยมาหว้ายน้ำอยู่หนี้
แล้วเขาหว้ายน้ำอยู่ใส อาดสิหว้ายอยู่ในสะน้ำกะได้ อาดสิหว้ายอยู่ในทะเลกะได้ แล้วแต่เขาสิหว้ายอยู่ใส

8
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังออกกำลังกายคือกัน เขากำลังออกกำลังกาย
เขาออกกำลังกายจั่งใด เขากะญกแนวญก
อันนี้มันเป็นแนวญก มีแนวญกฝั่งซ้าย กับ[แนวญก]ฝั่งขวา เขาใซ้มือสองข้างของเขาญกแนวญกขึ้นมา แล้วกะญกขึ้นญกลง
เพาะว่าเขาสิออกกำลังกาย เคี่ยงญกอันนี้ หลือว่าแนวญกอันนี้ มันเฮ็ดให้เฮามีกำลังมือกำลังแขนได้

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
ออกกำลังกาย ɔ:k-gam-laŋ-ga:i LF-M-HR-M ออกกำลังกาย to exercise
แล่น lɛ:n H วิ่ง to run {ไก่กำลังแล่น = the chicken is running} {เด็กน้อยกะแล่นเหล้น = the kids are running around} {ลดไฟกำลังแล่น มันแล่นอยู่เทิงลาง = the train is running, it's running on rails} {เลียแล่นไปแล่นมา = ships are going back and forth}
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
จัก jak M จัก 1. answer to a question: [I] don't know, don't know exactly, [I'm] not sure {พุซายคนนี้เขาเถ้าไป่ จัก จักเถ้าหลือบ่เถ้า เบิ่งบ่ค่อยออก = Is this man here already old? I don't know. I can't see clearly whether he's old or not.} {เขาเว้ากันอยู่ใส จักคือกัน = Where are they talking? I don't know either.}
2. exact(ly), what exactly {จักต้มอี่หยังกะบ่ฮู้ = I don't know what (exactly) he is cooking} {บ่ลู้คือกันจักปาอี่หยัง = I don't know either what kind of fish this is}
3. how much/many? {ต้นไม้มีจักต้น = How many trees are there?} {ตอนนี้จักโมงแล้ว = What time is it now?} {มือของเฮานี้สิมีจักนิ้ว = How many fingers do our hands have?}
4. a bit, a little bit {จักหน่อย/จักหน่อยหนึ่ง = a bit, a little bit}
คน khon HR คน person, people
พุเดียว phu-di:ao H-M คนเดียว 1. alone, by oneself {เขากำลังยืนอยู่พุเดียว = she's standing by herself} {เขานั่งอยู่พุเดียว = he's sitting by himself}
2. one person
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
อยาก ya:k LF อยาก to want, to wish
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
ล้างกาย la:ŋ-ga:i HF-M ร่างกาย body
แข็งแลง khɛŋ-lɛ:ŋ M-HR แข็งแรง strong, healthy, robust
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
จั่งใด jaŋ-dai H-M ยังไง, แบบไหน how, in what manner {บักนาวมันมีลดซาดจั่งใด = Lime fruits have what kind of taste?} {เขาปิดแอจั่งใด = How is he switching off the A/C?} {เทียนใซ้จั่งใด = How's a candle used?} {สิใซ้จั่งใด = how is [it] used?}
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
เลี้ยยๆ li:ai HF เรื่อยๆ continuously
Notes: pronunciation: also realized as เลื้อยๆ
ปะสา pa-sa: M-M ประสา, แค่ 1. way, manner, behaviour, habit
2. only, just
ออก ɔ:k LF ออก 1. to go out, to leave
2. out
ซื่อๆ sʉ: H เฉยๆ 1. just so
2. so-so
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง power, energy, strength
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
3. to allow, to be allowed
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
สุกขะพาบ suk-kha-pha:p M-M-HF สุขภาพ health
หว้ายน้ำ wa:i-na:m LF-HF ว่ายน้ำ to swim
ฮ้อน hɔ:n HF ร้อน hot
หลือ lʉ: M หรือ or
เหล้น len LF เล่น 1. to play, to enjoy oneself with, to do something for pleasure {เหล้นลูกบอน = to play ball} {เหล้นเกม = to play a game/games} {เหล้นน้ำ = to play with/in the water} {นั่งเหล้น = to sit} {กินเหล้น = to eat (as a snack), to snack} {เหล้นโน่ดบุ่ก = to use a laptop (for entertainment or work)}
2. to drop by, to spend time with, to come to visit {บ่ได้มาเฮ็ดหญัง มาเหล้นซื่อๆ = I've not come to do anything in particular, I'm just dropping by}
น้ำ na:m HF น้ำ 1. water
2. drink, soft drink, juice
หนี้ ni: LF นี่ here
ใส sai M (ที่)ไหน 1. where? {สิไปใส = Where are [you] going?} {มาแต่ใส = Where are [you] coming from?} {กะทะอยู่ใส = Where's the pan?}
2. somewhere, anywhere {ใสกะได้ = anywhere, wherever you like}
หว้าย wa:i LF ว่าย to swim {หว้ายน้ำ = to swim}
ใน nai HR ใน in, within
สะ sa M สระ pool
Notes: see also สะหว้ายน้ำ
ทะเล tha-le: H-HR ทะเล sea
แล้วแต่ lɛ:o-tɛ: HF-H แล้วแต่ up to, depending on
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
ญก ɲok H ยก 1. to raise {ญกมือขึ้น = to raise the hand} {ญกโตอย่าง = to give an example}
2. to lift {เขากำลังญกก้อนหินขึ้น = he's lifting up the stone}
แนวญก nɛ:o-ɲok HR-H น้ำหนัก weight (as in weightlifting) {ญกแนวญก = weightlifting, to lift weights}
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
ฝั่ง faŋ H ฝั่ง 1. side
2. river/canal bank, shore
ซ้าย sa:i HF ซ้าย left
กับ gap M กับ 1. and {ลุงกับป้า = uncle and aunt} {กวยเตียวหมูกับกวยเตียวไก่ = noodle soup with pork and noodle soup with chicken}
2. with, to {ค้ายๆ กับคำว่า ... = similar to the word ...}
3. prefix in front of foods {กับเข้า = side dishes eaten with rice} {เขากินกับกวยเตียว = he's eating noodle soup}
ขวา khwa: M ขวา right
ใซ้ sai HF ใช้ to use
มือ mʉ: HR มือ 1. hand
2. front leg/paw (e.g., of a cat)
สอง sɔ:ŋ M สอง two
ข้าง kha:ŋ LF ข้าง 1. side {มีหูจับสองข้าง = there are handles on both sides}
2. next to {วางอยู่ข้างๆ ก่องใบใหญ่ = it's placed next to the large box} {เขายืนอยู่ข้างๆ อีกพุหนึ่ง = he's standing next to another person}
3. clf. for body parts which come in pairs (eyes, ears, legs etc.) {เขามีตาสองข้าง = she has two eyes}
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
ขึ้น khʉn LF ขึ้น 1. to go up, to increase
2. sun: to rise {ตะเว็นกำลังขึ้น = the sun is rising}
3. more
4. bus/train etc.: to get on, to board {พุโดยสานขึ้นลดไฟเบิดแล้ว = all passengers have boarded the train}
ลง loŋ HR ลง 1. to descend, to lower, to go down
2. down
3. bus/train etc.: to get off, to disembark {คนกำลังลงลดบั่ด = people are getting off the bus}
4. boat/ship etc.: to get on, to board {เขากำลังญ่างลงเลีย = he's boarding/getting on the boat}
เพาะว่า phɔ-wa: H-H เพราะว่า because
เคี่ยงญก khi:aŋ-ɲok H-H น้ำหนัก weight (as in weightlifting)
Notes: see also แนวญก
แขน khɛ:n M แขน arm