Basic vocabulary — Page 23 — Series B, pictures 01-02: ice cubes, ice cream


1
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือน้ำแข็ง
เป็นก้อนน้ำแข็ง ก้อนน้ำแข็งสองก้อน
ก้อนน้ำแข็งมันเป็นอี่หยัง มันกำลังสิละลาย ก้อนน้ำแข็งมันกำลังสิละลาย
เป็นหญังมันคือสิละลาย เพาะว่ามันฮ้อน
ขั้นมันฮ้อนหลาย น้ำแข็งมันกะสิละลาย เพาะว่าน้ำแข็งมันเป็นน้ำ มันเฮ็ดมาจากน้ำ ปะสาเอาน้ำไปใส่ในตู้เย็น หลือว่าไปแซ่แข็ง มันกะสิเฮ็ดให้เป็นน้ำแข็ง เฮ็ดจากน้ำให้กายเป็นน้ำแข็ง

2
นี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นไอติม
ไอติมมันกินได้บ่ กะกินได้อยู่ ไอติมมันกินได้อยู่
ไอติมมันเป็นของหวาน เด็กน้อยสิมักกิน พุใหญ่กะสิมักกินคือกัน เพาะว่ามันหวาน แล้วกะเย็นพ้อม
ไอติมมันเป็นอี่หยังตอนนี้ มันกำลังสิละลาย
เป็นหญังมันคือสิละลาย กะญ้อนว่ามันฮ้อน อากาดมันฮ้อน หลือว่าไอติมมันอยู่ข้างนอก มันกะเลยสิละลาย
ขั้นไอติมอยู่ในตู้เย็น มันกะสิบ่ละลาย

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
น้ำแข็ง na:m-khɛŋ HF-M น้ำแข็ง ice
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
ก้อน gɔ:n HF ก้อน 1. piece, lump, mass, chunk
2. clf. for bars of soap, stones, clouds, ice cubes
สอง sɔ:ŋ M สอง two
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
ละลาย la-la:i H-HR ละลาย to melt
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
เพาะว่า phɔ-wa: H-H เพราะว่า because
ฮ้อน hɔ:n HF ร้อน hot
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
น้ำ na:m HF น้ำ 1. water
2. drink, soft drink, juice
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
จาก ja:k LF จาก 1. from {... เฮ็ดมาจากอี่หยัง = ... is made from what?}
2. to depart
ปะสา pa-sa: M-M ประสา, แค่ 1. way, manner, behaviour, habit
2. only, just
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
ใส่ sai H ใส่ 1. to put something in/on {เขาใส่บักพิกในกวยเตียวหลาย = he's putting a lot of chili in his noodle soup} {เขาบีบยาสีฟันใส่แปงสีฟัน = he squeezes toothpaste on the toothbrush} {ก่องเอาไว้ใส่ของ = boxes are there to put stuff in}
2. to wear (clothes) {เขาใส่เสี้ยแขนญาว = he's wearing a long-sleeve}
3. directed at {เอิ้นใส่กัน = to call each other/to say to each other} {หมามันเห่าใส่แมว = the dog barks at the cat} {ล้องเพงใส่ไม = to sing into the microphone} {เขากำลังซี้มือไปใส่พุซาย = she's pointing at the man}
ใน nai HR ใน in, within
ตู้เย็น tu:-yen HF-M ตู้เย็น refrigerator
หลือ lʉ: M หรือ or
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
แซ่แข็ง sɛ:-khɛŋ H-M แช่แข็ง to freeze
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
3. to allow, to be allowed
กาย ga:i M กลาย to become, to turn into, to change to
ไอติม ai-tim M-M ไอติม, ไอศกรีม ice cream
กิน gin M กิน to eat, to consume, to use
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
ของหวาน khɔ:ŋ-wa:n M-M ของหวาน sweet, candy, dessert
เด็กน้อย dek-nɔ:i M-HF เด็ก, เด็กน้อย child
มัก mak H ชอบ to like, to love, to want, to desire
พุใหญ่ phu-ɲai H-H ผู้ใหญ่ adult, elder
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
หวาน wa:n M หวาน sweet
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
เย็น yen M เย็น cold, cool (air, objects)
พ้อม phɔ:m HF พร้อม at the same time, also, too {มีตะเว็นพ้อม = the sun's out, too} {กะทะมีด้ามพ้อม = the pan has also a handle}
ตอนนี้ tɔ:n-ni: M-HF ตอนนี้ now
ญ้อน ɲɔ:n HF เพราะ 1. with the aid of {เขาปิดโทละทัดญ้อนลีโหมด = he uses the remote to switch off the TV} {เขาแปงฟันญ้อนยาสีฟัน = he brushes his teeth with/using toothpaste}
2. because, because of {เป็นหญังมันคือสิละลาย กะญ้อนว่ามันฮ้อน = Why is [the ice cream] melting? Because it's hot!}
อากาด a:-ga:t M-LF อากาศ 1. weather, climate
2. air
ข้างนอก kha:ŋ-nɔ:k LF-HF ข้างนอก outside
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly