Basic vocabulary — page 22 — Series B, pictures 11-14: I, you


11
เขากำลังเฮ็ดอี่หยัง เขากำลังสิแนะนำเจ้าของ หลือว่าบอกเจ้าของ ว่าเจ้าของเป็นใผ
เขากะอาดสิเว้าไปว่า นี้คือโตข้อย นี้คือโตเฮา เฮาซื่ออันนี้เด้อ ข้อยซื่ออันนี้เด้อ เฮาเป็นพุนั้นเด้อ เฮาเป็นพุนี้เด้อ อาดสิเว้าปะมานนี้เนาะ

12
พุซายคนนี้เขากำลังเฮ็ดหญัง บ่ฮู้คือกัน เขากำลังซี้มือไปใส่พุหญิง บ่ฮู้คือกันว่าเขาเฮ็ดอี่หยัง
เขาอาดสิถาม หลืออาดสิเว้าอี่หยังบางสิ่งบางอย่างกะได้
อาดสิเว้าไปว่า นี้คือโตเจ้า อันนี้คือเจ้าเด้อ
อาดสิเว้าได้อีกว่า หลือถามได้อีกว่า เจ้าเป็นใผ เจ้าเป็นพุใด เจ้าซื่ออี่หยัง กะอาดสิถามได้ปะมานนี้เนาะ

13
พุหญิงคนนี้กำลังเฮ็ดหญัง พุหญิงคนนี้อาดสิแนะนำโตเจ้าของ หลือว่าบอกซื่อเจ้าของ หลือว่าบอกโตเจ้าของว่าเจ้าของเป็นใผ
เขากะอาดสิเว้าไปว่า นี้คือโตเฮาเด้อ อันนี้โตข้อยเด้อ เฮาซื่ออันนั้นเด้อ เฮาซื่ออันนี้เด้อ กะอาดสิเว้าปะมานนี้เนาะ

14
พุหญิงคนนี้กำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังซี้มือไปใส่พุซาย
เขากะอาดสิถาม หลืออาดสิเว้า หลืออาดสิสงสัยอี่หยังบางสิ่งบางอย่าง เขากะเลยถาม
อาดสิถามไปว่า หลืออาดสิเว้าไปว่า อันนี้โตเจ้าแม่นบ่ อันนี้แม่นโตเจ้าบ่ เจ้าซื่ออี่หยัง เจ้าเป็นใผ เจ้ามาแต่ใส กะอาดสิถามปะมานนี้ หลือว่าเว้าได้ปะมานนี้

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
แนะนำ nɛ-nam H-HR แนะนำ 1. to introduce {แนะนำโต = to introduce oneself}
2. to recommend, to suggest, to advise
เจ้าของ jao-khɔ:ŋ HF-M เจ้าของ 1. personal pronoun: oneself
2. owner
หลือ lʉ: M หรือ or
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
บอก bɔ:k LF บอก to tell, to say, to suggest, to advise
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
ใผ phai M ใคร 1. who {พุซายคนนี้เป็นใผ = Who's this boy?}
2. somebody, someone, anybody, with negative: nobody {บ่มีใผอยู่หนี้จักคนเลย = there's not a single person here}
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
เว้า wao HF พูด to say, to speak, to talk
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
โต to: M ตัว 1. body, self
2. clf. for animals, characters/letters/consonants, appliances, clothes (e.g., pairs of trousers, shirts)
ข้อย khɔ:i LF ผม, ฉัน personal pronoun: I
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
ซื่อ sʉ: H ชื่อ 1. name
2. to be named
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
เด้อ də: HF final particle
พุ phu H ผู้ 1. person
2. clf. for people {พุหญิงพุหนึ่ง พุซายพุหนึ่ง = a woman, a man} {ซู่พุซู่คน = everybody} {พุหนึ่งโตจ่อยๆ พุหนึ่งโตบักอ้วนหนึ่ง = one person is slim, the other is fat}
Notes: pronunciation: also realized as พู่-
นั้น nan HF นั้น that, there
ปะมาน pa-ma:n M-HR ประมาณ 1. about, approximatively
2. to guess, to estimate
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement
พุซาย phu-sa:i H-HR ผู้ชาย man, male
คน khon HR คน person, people
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
ฮู้ hu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ลู้
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
ซี้ si: HF ชี้ to point, to indicate, to show
มือ mʉ: HR มือ 1. hand
2. front leg/paw (e.g., of a cat)
ใส่ sai H ใส่ 1. to put something in/on {เขาใส่บักพิกในกวยเตียวหลาย = he's putting a lot of chili in his noodle soup} {เขาบีบยาสีฟันใส่แปงสีฟัน = he squeezes toothpaste on the toothbrush} {ก่องเอาไว้ใส่ของ = boxes are there to put stuff in}
2. to wear (clothes) {เขาใส่เสี้ยแขนญาว = he's wearing a long-sleeve}
3. directed at {เอิ้นใส่กัน = to call each other/to say to each other} {หมามันเห่าใส่แมว = the dog barks at the cat} {ล้องเพงใส่ไม = to sing into the microphone} {เขากำลังซี้มือไปใส่พุซาย = she's pointing at the man}
พุหญิง phu-ɲiŋ H-M ผู้หญิง woman, female
ถาม tha:m M ถาม to ask
บางสิ่งบางอย่าง ba:ŋ-siŋ-ba:ŋ-ya:ŋ M-H-M-H บางสิ่งบางอย่าง something, anything
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
เจ้า jao HF คุณ 1. personal pronoun: you
2. owner, boss, master
อีก i:k LF อีก 1. more, again
2. other, another
พุใด phu-dai H-M ใคร 1. who {มีพุใดโทมากะบ่ลู้ = I don't know who has called} {ห้องนอนของพุใด = whose bedroom (is this)? }
2. someone, somebody, anybody, in negative context: nobody {บ่มีพุใดอยู่กับเขาเลย = there's nobody with him}
สงสัย soŋ-sai M-M สงสัย to suspect, to wonder, to ask oneself
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
แม่นบ่ mɛ:n-bɔ: H-H ใช่ไหม question particle: ..., right? ..., isn't it? ..., don't you? etc. {เจ้าได้เห็นสิ่งนั้นแม่นบ่ = You've seen that, haven't you?} {ฝนกำลังตกแม่นบ่ = It's raining, isn't it?} {นี้คือกะคุแม่นบ่ = This is a bucket, isn't it?}
แม่น mɛ:n H ใช่ 1. yes
2. affirmative particle
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
แต่ใส tɛ:-sai H-M จากไหน where from?