Basic vocabulary — page 20 — Series B, pictures 14-15: knife, blood, finger, needle, to hurt


14
เกิดอี่หยังขึ้น มีดบาดนิ้ว มีดบาดมือของเขา มีดมันกำลังบาดมือของเขา
คือฮู้ว่ามีดบาดมือของเขา มันกะมีเลียด มีเลียดไหลออกมาจากนิ้วของเขา จากนิ้วมือของเขานั้นหละ
แล้วมีดอันนี้มันคมบ่ มีดอันนี้มันเป็นตาคมบ่ กะเป็นตาคมอยู่ ขั้นมีดมันบ่คม มันกะบ่บาด
แล้วเขาเป็นตาเจ็บบ่ กะเป็นตาเจ็บอยู่ เพาะว่ามีดมันบาดมือของเฮา เฮากะต้องเจ็บ
มือของเฮานี้สิมีจักนิ้ว กะสิมีห้านิ้ว มีนิ้วโป้ แล้วกะมีนิ้วซี้ แล้วกะมีนิ้วกาง มีนิ้วนาง แล้วกะมีนิ้วก้อย แต่ว่ามีดบาดอยู่นิ้วซี้ของเขา

15
เกิดอี่หยังขึ้น เขากำลังใซ้เข็มสีดยาดูดเลียดออกมา
เขาใซ้อุปะกอนอี่หยัง เขาใซ้เข็ม เป็นเข็มสีดยา แล้วกะดูดเลียดของเขาออกมา
แล้วพุใดเป็นพุเฮ็ด อาดสิเป็นหมอ หลือเป็นพะยาบาน หลือเป็นคนที่เซี้ยวซานด้านนี้
เขาเฮ็ดเฮ็ดหญัง เขาอาดสิเอาเลียดไปตวด หลือตวดสุกขะพาบ หลือตวดหาโลกบางสิ่งบางอย่างกะได้
แล้วเขาเจ็บบ่ กะเป็นตาเจ็บอยู่ แต่ว่ากะเจ็บแป่บเดียว เจ็บบ่โดน เจ็บตอนที่เอาเข็มเข้าไปแป่บเดียว
แล้วเขาเฮ็ดนี้อยู่ใส อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน อาดสิอยู่โลงบาน หลืออยู่คิหนิก หลืออยู่ใสบางที่บางหม้องกะได้

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
เกิด gə:t LF เกิด 1. (often together with ขึ้น) to happen, to arise, to take place {เกิดอี่หยังขึ้น = what is happening?} {บ่มีหญังเกิดขึ้น = nothing's happening}
2. to be born
3. to grow {หนวดกะคือสิเกิดอยู่ใต้ดัง = a moustache grows below the nose}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
ขึ้น khʉn LF ขึ้น 1. to go up, to increase
2. sun: to rise {ตะเว็นกำลังขึ้น = the sun is rising}
3. more
4. bus/train etc.: to get on, to board {พุโดยสานขึ้นลดไฟเบิดแล้ว = all passengers have boarded the train}
มีด mi:t HF มีด knife
บาด ba:t LF บาด to injure, to wound, to cut
นิ้ว niu HF นิ้ว 1. finger
2. toe
มือ mʉ: HR มือ 1. hand
2. front leg/paw (e.g., of a cat)
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
ฮู้ hu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ลู้
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
เลียด li:at HF เลือด blood
Notes: pronunciation: also realized as เลือด
ไหล lai M ไหล to flow
ออก ɔ:k LF ออก 1. to go out, to leave
2. out
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
จาก ja:k LF จาก 1. from {... เฮ็ดมาจากอี่หยัง = ... is made from what?}
2. to depart
นั้นหละ nan-la HF-M นั่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คม khom HR คม 1. sharp {กันไกมันคม = the pair of scissors is sharp} {แข้วหมามันคม = dog's teeth are sharp} {ขวนมันคมบ่ = Is the axe sharp?}
2. blade, sharp edge of a knife etc. {เกี่ยวมีคมคือกันกับมีด = a scythe has a blade like a knife}
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
ตา ta: M ตา as a prefix: likely, worthy, fit for (like Thai น่า-) {ตาฮัก = lovely/cute} {ตาสะออน = praiseworthy} {ตาหวาน = (of ice cream) [likely to be] sweet} {ตาอยู่ = to be a good place to be}
Notes: see also various entries for ตา-, e.g., ตาแซบ, ตาพู่ฮ้าย, ตาย้าน, ตาอยากหัว, ตาฮัก, ตามีแฮง
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
เจ็บ jep M เจ็บ painful, to hurt
เพาะว่า phɔ-wa: H-H เพราะว่า because
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
ต้อง tɔŋ HF ต้อง to have to, must
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
จัก jak M จัก 1. answer to a question: [I] don't know, don't know exactly, [I'm] not sure {พุซายคนนี้เขาเถ้าไป่ จัก จักเถ้าหลือบ่เถ้า เบิ่งบ่ค่อยออก = Is this man here already old? I don't know. I can't see clearly whether he's old or not.} {เขาเว้ากันอยู่ใส จักคือกัน = Where are they talking? I don't know either.}
2. exact(ly), what exactly {จักต้มอี่หยังกะบ่ฮู้ = I don't know what (exactly) he is cooking} {บ่ลู้คือกันจักปาอี่หยัง = I don't know either what kind of fish this is}
3. how much/many? {ต้นไม้มีจักต้น = How many trees are there?} {ตอนนี้จักโมงแล้ว = What time is it now?} {มือของเฮานี้สิมีจักนิ้ว = How many fingers do our hands have?}
4. a bit, a little bit {จักหน่อย/จักหน่อยหนึ่ง = a bit, a little bit}
ห้า ha: LF ห้า five
นิ้วโป้ niu-po: HF-HF นิ้วโป้ง thumb
นิ้วซี้ niu-si: HF-HF นิ้วชี้ index finger
นิ้วกาง niu-ga:ŋ HF-M นิ้วกลาง middle finger
นิ้วนาง niu-na:ŋ HF-HR นิ้วนาง ring finger
นิ้วก้อย niu-gɔ:i HF-HF นิ้วก้อย little finger
แต่ว่า tɛ:-wa: H-H แต่ว่า 1. but
2. only {ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว = I only know that he's standing there by himself}
ใซ้ sai HF ใช้ to use
เข็ม khem M เข็ม 1. hand (of watch)
2. needle
สีดยา si:t-ya: LF-M ฉีดยา to inject, to give an injection
ดูด du:t LF ดูด to suck, to absorb
อุปะกอน u-pa-gɔ:n M-M-M อุปกรณ์ tool
พุใด phu-dai H-M ใคร 1. who {มีพุใดโทมากะบ่ลู้ = I don't know who has called} {ห้องนอนของพุใด = whose bedroom (is this)? }
2. someone, somebody, anybody, in negative context: nobody {บ่มีพุใดอยู่กับเขาเลย = there's nobody with him}
พุ phu H ผู้ 1. person
2. clf. for people {พุหญิงพุหนึ่ง พุซายพุหนึ่ง = a woman, a man} {ซู่พุซู่คน = everybody} {พุหนึ่งโตจ่อยๆ พุหนึ่งโตบักอ้วนหนึ่ง = one person is slim, the other is fat}
Notes: pronunciation: also realized as พู่-
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
หมอ mɔ: M หมอ 1. doctor, physician
2. guy, person
หลือ lʉ: M หรือ or
พะยาบาน pha-ya:-ba:n H-M-M พยาบาล nurse
Notes: see also นางพะยาบาน
คน khon HR คน person, people
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
เซี้ยวซาน si:ao-sa:n HF-HR เชี่ยวชาญ to be skilled, to be proficient, to be an expert in/at
ด้าน da:n HF ด้าน field, area
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
ตวด tu:at LF ตรวจ to check, to inspect
สุกขะพาบ suk-kha-pha:p M-M-HF สุขภาพ health
หา ha: M หา to look for, to find
โลก lo:k HF โรค disease, illness
บางสิ่งบางอย่าง ba:ŋ-siŋ-ba:ŋ-ya:ŋ M-H-M-H บางสิ่งบางอย่าง something, anything
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
แป่บเดียว pɛp-di:ao H-M แป๊บเดียว just a moment
โดน do:n M นาน time: long
ตอน tɔ:n M ตอน when, period {ตอนสองโมงเซ้า = at 8 o'clock in the morning} {ในตอนกินเข้า = when eating}
เข้า khao LF เข้า to enter, to go inside, to come/go in/on {เข้าห้องน้ำ = to go to the bathroom} {เข้านอน = to go to bed} {ขี่เลียเข้าไปเกาะ = to take a boat to go on an island}
ใส sai M (ที่)ไหน 1. where? {สิไปใส = Where are [you] going?} {มาแต่ใส = Where are [you] coming from?} {กะทะอยู่ใส = Where's the pan?}
2. somewhere, anywhere {ใสกะได้ = anywhere, wherever you like}
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
โลงบาน lo:ŋ-ba:n HR-M โรงพยาบาล hospital
Notes: variant of โลงพะยาบาน
คิหนิก khi:-nik H-M คลินิก clinic
บาง ba:ŋ M บาง 1. some {สัดบางโตบ่มีขา = some animals don't have legs} {บางคนสิมักกินกวยเตียวแทนเข้า = some people like to eat noodle soup instead of rice (dishes)} {บางสิ่งบางอย่าง = something, anything}
2. thin
ที่ thi: H ที่ 1. in/at {ที่นี้= here}
2. place {สิมีขายอยู่หลายที่หลายหม้อง = it is being sold in many places} {ที่นอน = sleeping place}
3. clf. for places
หม้อง mɔŋ LF ที่, แห่ง, บริเวณ 1. place, area {หลายที่หลายหม้อง = in many places} {หม้องใดหม้องหนึ่ง = some place}
2. clf. for places