Basic vocabulary — page 20 — Series B, pictures 11-13: dead, pig, bird, person, candle


11
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้คือหมู หมูมันกำลังตาย หมูมันนอนตายอยู่

12
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือนก นกตาย นกมันกำลังตาย
อะวัยยะวะของนกมีอี่หยังแน่ นกกะสิมีหลายสิ่งหลายอย่างคือกัน กะสิมีปีกพ้อม มีปีกสองข้าง แล้วกะมีขาพ้อม แล้วกะมีตีนพ้อม มีตีนสองข้างคือกัน แล้วกะมีหาง มีปาก มีตาพ้อม มีดังพ้อม แล้วกะมีอีกหลายสิ่งหลายอย่าง แล้วนกมันกะสามาดบินได้พ้อม

13
นี้คืออี่หยัง นี้คือคนตาย เอิ้นง่ายว่าสบ ขั้นคนตายเขาสิเอิ้นว่าสบ แล้วเขาจุดเทียนพ้อมแม่นบ่ แม่น เขาจุดเทียนพ้อม มีควนฮึ่มๆ ขึ้นพ้อม
กานจัดงานสบนี้ หลือขั้นมีคนตาย อยู่พากอี่สาน หลืออยู่ซู่พาก หลือในปะเทดไทย ขั้นคนตายนี้ สิให้พะมีสวด คือเอิ้นว่าสวดอะพิทัม สวดสามมื้อ แล้วกะเอาไปเผา
ขั้นคนตายได้สามมื้อ กะนับจากมื้อที่ตาย ขั้นนับได้สามมื้อแล้ว กะสิเอาไปเผา คือมื้อที่สามสิเป็นมื้อเผาของสบ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
หมู mu: M หมู pig
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
ตาย ta:i M ตาย to die
นอน nɔ:n HR นอน 1. to lie down
2. to sleep
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
นก nok H นก bird
อะวัยยะวะ a-wai-ya-wa M-HR-M-H อวัยวะ organ, body part
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
แน่ nɛ: H แน่, บ้าง 1. some, somewhat
2. final particle, used to ask for examples (similar to Thai บ้าง at the end of a question) {หม้อใซ้เฮ็ดอี่หยังได้แน่ = What (different things) can a pot be used for?} {น้ำอัดลมซื้อได้อยู่ใสแน่ = Where/in which places can one buy soft drinks?}
3. final particle, when giving examples {มีเทิงส้งแน่ มีเสี้ยแน่ มีเกิบแน่ = there are trousers, shirts, shoes etc.}
4. final particle, used to give a command {ไปปิดหน้าต่างให้แน่ = Close the window!}
5. final particle, acting as an intensifier, especially in the pattern ... คัก ... แน่ {สูงคักสูงแน่ = very high} {ญ้องเฮาคัก ญ้องเฮาแน่ = [he's] praising me a lot}
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
หลายสิ่งหลายอย่าง la:i-siŋ-la:i-ya:ŋ M-H-M-H หลากหลาย, มากมาย, หลายอย่าง varied, various, several (kinds etc.)
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
ปีก pi:k LF ปีก wing
พ้อม phɔ:m HF พร้อม at the same time, also, too {มีตะเว็นพ้อม = the sun's out, too} {กะทะมีด้ามพ้อม = the pan has also a handle}
สอง sɔ:ŋ M สอง two
ข้าง kha:ŋ LF ข้าง 1. side {มีหูจับสองข้าง = there are handles on both sides}
2. next to {วางอยู่ข้างๆ ก่องใบใหญ่ = it's placed next to the large box} {เขายืนอยู่ข้างๆ อีกพุหนึ่ง = he's standing next to another person}
3. clf. for body parts which come in pairs (eyes, ears, legs etc.) {เขามีตาสองข้าง = she has two eyes}
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
ขา kha: M ขา leg {ขาหน้า = front leg} {ขาหลัง = hind leg} {ส้งขาญาว = long trousers}
ตีน ti:n M ตีน foot
หาง ha:ŋ M หาง tail
ปาก pa:k LF ปาก mouth
ตา ta: M ตา eye {เขามีตาสองข้าง = he's got two eyes} {หลับตา = to close one's eyes}
ดัง daŋ M จมูก nose
อีก i:k LF อีก 1. more, again
2. other, another
สามาด sa:-ma:t M-HF สามารถ can, to be able
บิน bin M บิน to fly
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
คน khon HR คน person, people
เอิ้น ə:n HF พูด, เรียก to call, to say {เอิ้นง่ายๆ ว่า = in other words} {คนอี่สานเอิ้นว่า เป็นลูกคนกก = Isaan people call her ลูกคนกก}
ง่าย ŋa:i H ง่าย easy, simple, clear
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
สบ sop M ศพ corpse
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
จุด jut M จุด 1. to light sth. {จุดธูป = to light an incense stick} {จุดเทียน = to light a candle}
2. point, place {จุดเป้าหมาย = destination (e.g., of a trip)}
เทียน thi:an HR เทียน candle
แม่นบ่ mɛ:n-bɔ: H-H ใช่ไหม question particle: ..., right? ..., isn't it? ..., don't you? etc. {เจ้าได้เห็นสิ่งนั้นแม่นบ่ = You've seen that, haven't you?} {ฝนกำลังตกแม่นบ่ = It's raining, isn't it?} {นี้คือกะคุแม่นบ่ = This is a bucket, isn't it?}
แม่น mɛ:n H ใช่ 1. yes
2. affirmative particle
ควน khu:an HR ควัน 1. smoke
2. steam
ฮึ่มๆ hʉm H gently, softly
Notes: translation to be confirmed; see also อึ่มๆ, อ่มๆ
ขึ้น khʉn LF ขึ้น 1. to go up, to increase
2. sun: to rise {ตะเว็นกำลังขึ้น = the sun is rising}
3. more
4. bus/train etc.: to get on, to board {พุโดยสานขึ้นลดไฟเบิดแล้ว = all passengers have boarded the train}
กาน ga:n M การ prefix indicating the action of ...
จัด jat M จัด 1. to arrange
2. to decorate
งาน ŋa:n HR งาน 1. task, work
2. festival, ceremony
หลือ lʉ: M หรือ or
พาก pha:k HF ภาค part {พากอี่สาน = Isaan (as a region)} {พากกาง = Central Thailand}
อี่สาน i:-sa:n H-M อีสาน Isaan {คนอี่สาน = Isaan person}
ซู่ su: H 1. all, entire
2. every, any {ซู่พุซู่คน = everybody} {ซู่สิ่งซู่อย่าง = everything} {ไก่ต้องกินเข้าซู่มื้อ = chicken need to eat every day} {ซู่คนสิมีขาเอาไว้ถ้าญ่าง = everybody has legs to walk}
ใน nai HR ใน in, within
ปะเทด pa-thet M-HF ประเทศ country {ปะเทดไทย = Thailand}
ไทย tha:i HR ไทย Thai {ปะเทดไทย = Thailand} {คนไทย = Thai (person)}
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
3. to allow, to be allowed
พะ pha H พระ monk
สวด su:at LF สวด to pray
อะพิทัม a-phi-tham M-H-HR อภิธรรม one book of the Tripitaka (พระไตรปิฎก) {สวดอะพิทัม = to pray for a funeral}
สาม sa:m M สาม three
มื้อ mʉ: HF วัน day
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
เผา phao M เผา to burn
นับ nap H นับ to count, to count as
จาก ja:k LF จาก 1. from {... เฮ็ดมาจากอี่หยัง = ... is made from what?}
2. to depart
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}