Basic vocabulary — page 20 — Series B, pictures 09-10: sister


9
อันนี้คือพุใด อันนี้เป็นลูกสาว
ลูกสาวของพ่อกับแม่ เป็นลูกสาวคนปาย เป็นลูกสาวคนสุดท้อง แล้วเป็นน้องสาวของพี่สาวพ้อม เขาสิมีพี่สาวอีกคนหนึ่งที่เป็นพี่สาวของเขา
แล้วพุหญิงคนนี้ หลือน้องสาวคนนี้กะมีอายุน้อยกว่าพี่สาว

10
อันนี้คือพุใด อันนี้กะเป็นลูกสาวของพ่อกับแม่ เป็นเอื้อยหมู่ เป็นพี่สาวหมู่ เป็นคนกก เป็นลูกคนต้นหมู่
อันนี้เป็นพี่สาวแม่นบ่ แม่น อันนี้เป็นพี่สาว แต่ว่าขั้นอยู่พากอี่สาน พี่สาวสิเอิ้นว่า เอื้อย อันนี้เป็นเอื้อย หลือเป็นคนเอื้อยหมู่ คนที่เกิดก่อนหมู่ แล้วกะสิอายุหลายกว่าหมู่ มีอายุหลายกว่าเด็กน้อยคนนี้ มีอายุหลายกว่าน้องสาว

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
พุใด phu-dai H-M ใคร 1. who {มีพุใดโทมากะบ่ลู้ = I don't know who has called} {ห้องนอนของพุใด = whose bedroom (is this)? }
2. someone, somebody, anybody, in negative context: nobody {บ่มีพุใดอยู่กับเขาเลย = there's nobody with him}
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
ลูกสาว lu:k-sa:o HF-M ลูกสาว daughter
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
พ่อ phɔ: H พ่อ father
กับ gap M กับ 1. and {ลุงกับป้า = uncle and aunt} {กวยเตียวหมูกับกวยเตียวไก่ = noodle soup with pork and noodle soup with chicken}
2. with, to {ค้ายๆ กับคำว่า ... = similar to the word ...}
3. prefix in front of foods {กับเข้า = side dishes eaten with rice} {เขากินกับกวยเตียว = he's eating noodle soup}
แม่ mɛ: H แม่ mother
คน khon HR คน person, people
ปาย pa:i M ปลาย 1. tip, end, extremity {ปายพูเขา = summit of a mountain}
2. of children: youngest {ลูกสาวคนปาย = youngest daughter}
สุดท้อง sut-thɔ:ŋ M-HF สุดท้อง of children: youngest
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
น้องสาว nɔ:ŋ-sa:o HF-M น้องสาว younger sister
พี่สาว phi:-sa:o H-M พี่สาว elder sister
พ้อม phɔ:m HF พร้อม at the same time, also, too {มีตะเว็นพ้อม = the sun's out, too} {กะทะมีด้ามพ้อม = the pan has also a handle}
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
อีก i:k LF อีก 1. more, again
2. other, another
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
พุหญิง phu-ɲiŋ H-M ผู้หญิง woman, female
หลือ lʉ: M หรือ or
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
อายุ a:-yu M-H อายุ age, to be ... years old
น้อย nɔ:i HF น้อย 1. few, little
2. small
กว่า gwa: H กว่า more, more than, comparative: as, than
เอื้อย ʉ:ai HF เอื้อย eldest daughter
หมู่ mu: H หมู่, กลุ่ม(เพื่อน) 1. group, friend(s)
2. children (in a family) {ลูกคนที่ออกมาก่อนหมู่ = the first-born child} {น้องสุดหมู่ = last-born child}
3. collective noun: group, many
กก gok M ต้นไม้ 1. tree
2. first child {ลูกคนกก = first child}
3. base, foot, bottom {ตงกกต้นก้า = at the stem/bottom/lower part of the rice seedling}
ลูก lu:k HF ลูก 1. child
2. clf. for balls, fruits (lime), mountains
ต้น ton HF ต้น 1. clf. for trees, plants, logs/pieces of wood {ต้นไม้ต้นใหญ่ = a large tree} {ต้นฟืน = log/piece of wood}
2. first, primary, initial {ลูกคนต้นหมู่ = first child}
แม่นบ่ mɛ:n-bɔ: H-H ใช่ไหม question particle: ..., right? ..., isn't it? ..., don't you? etc. {เจ้าได้เห็นสิ่งนั้นแม่นบ่ = You've seen that, haven't you?} {ฝนกำลังตกแม่นบ่ = It's raining, isn't it?} {นี้คือกะคุแม่นบ่ = This is a bucket, isn't it?}
แม่น mɛ:n H ใช่ 1. yes
2. affirmative particle
แต่ว่า tɛ:-wa: H-H แต่ว่า 1. but
2. only {ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว = I only know that he's standing there by himself}
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
พาก pha:k HF ภาค part {พากอี่สาน = Isaan (as a region)} {พากกาง = Central Thailand}
อี่สาน i:-sa:n H-M อีสาน Isaan {คนอี่สาน = Isaan person}
เอิ้น ə:n HF พูด, เรียก to call, to say {เอิ้นง่ายๆ ว่า = in other words} {คนอี่สานเอิ้นว่า เป็นลูกคนกก = Isaan people call her ลูกคนกก}
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
เกิด gə:t LF เกิด 1. (often together with ขึ้น) to happen, to arise, to take place {เกิดอี่หยังขึ้น = what is happening?} {บ่มีหญังเกิดขึ้น = nothing's happening}
2. to be born
3. to grow {หนวดกะคือสิเกิดอยู่ใต้ดัง = a moustache grows below the nose}
ก่อน gɔ:n H ก่อน 1. before
2. first, first of all
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
เด็กน้อย dek-nɔ:i M-HF เด็ก, เด็กน้อย child